Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket

Personvern

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Norges Cricketforbund (NCF) behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som medlemsorganisasjon for cricketklubber, og som tilbyder av kurs- og konferanser og som tilbyder av ulike konkurransetilbud. Vi tar personvern på alvor og er opptatt av å ivareta personvernlovgivningens integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. 


NCFs håndtering av personopplysninger er basert på følgende personvernprinsipper:

 • Behandling av personopplysninger skal baseres på at behandlingen er nødvendig for å håndtere medlemskapet eller vervet, berettiget interesse for NCF, samtykke eller annet rettslig grunnlag.
 • All behandling av personopplysninger må skje i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk, og på en måte som er balansert med hensyn til den som er registrert.
 • Personopplysninger skal bare samles inn for bestemte formål og disse må være legitime. Personopplysninger skal bare behandles i den grad det er nødvendig for å oppnå formålet. Personopplysninger må være relevante, korrekte og fullstendige ut fra det formål de skal benyttes til.
 • Den registrerte skal ha rett til å bli informert om innsamling og bruk av sine opplysninger. Databehandler skal sikre opplysningene mot uautorisert tilgang, endring, ødeleggelse og spredning.
 • Håndtering av sensitive personopplysninger skal være underlagt særlig strenge rutiner.
 • All registrering av personopplysninger skal begrunnes. Hvis det ikke er nødvendig å registrere identifiserende opplysninger har enkeltindividet rett til å være anonymt.

 

Behandling av personopplysninger

Generelt sett behandler NCF følgende personopplysninger:

Spillere Seriespill 

 • Navn

 • Fødselsnummer

 • Bostedsbevis

 • Klubbtilhørighet

Spillere under 15 år (tillegg)

 • Foresattes samtykke

Internasjonal Turnering/treningsleir 

 • Navn

 • Fødselsnummer

 • Bostedsbevis

 • Klubbtilhørighet

 • Bankkontonummer

 • Allergier

 • Pårørendes kontaktinformasjon

Deltagere uten pass

 • Dokumentasjon for opphold i Norge i over 3 år

 • Bostedsdokumentasjon

 • Historikk på utreise fra Norge

Spillere under 18 år (tillegg)

 • Foresattes samtykke

Trener – og lagleder- kontrakter

 • Navn

 • Fødselsnummer

 • Bankkontonummer

Refusjonskjema

 • Navn

 • Adresse

 • Postnummer og poststed

 • Epost

 • Kontonummer

Honorarskjema (i tillegg)

 • Fødselsnummer

Ansatte

 • Fødselsnummer

 • Adresse

 • Postnummer og poststed

 • Kontonummer