Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
Bilde paragraf.jpg

Sanksjons/spillereglement 2024

Nedenfor følger gjeldene spillereglement for 2024
Reglementet revideres årlig før hver ny sesong.

Du kan også laste ned PDF av spillreglementet for 2023 her.

Du kan også laste ned PDF av spillreglementet for 2024 her.


KAPITTELOVERSIKT:

DEL 1: ADMINISTRATIVE OG ORGANISATORISKE FORHOLD 

KAPITTEL 1. HENSIKT OG FORMÅL

KAPITTEL 2. ALLMINNELIGE BESTEMMELSER

KAPITTEL 3. ENDRINGER I REGLEMENTET 

KAPITTEL 4. BRUK AV CRICKETBANER

KAPITTEL 5. ANSVARSFORDELING VED NCF ANLEGG  

KAPITTEL 6. SPILLEDRAKTER OG UTSTYR

KAPITTEL 7. KLUBBENS FORMELLE KONTAKTPERSONER

KAPITTEL 8. REGISTRERING OG SPILLEBERETTIGELSE

KAPITTEL 9. SPILLEROVERGANGER / LAG BYTTE INNAD I KLUBB

KAPITTEL 10. DELTAKELSE I SERIESPILL, TURNERINGER OG MESTERSKAP

KAPITTEL 11. UTSETTELSE OG AVLYSNING AV KAMPER

KAPITTEL 12. OPPLØSNING AV LAG/KLUBB

KAPITTEL 13. WALKOVER OG UTEBLIVELSE FRA KAMP

DEL 2: SPORTSLIGE OG SPILLEMESSIGE FORHOLD (SPILLEREGLER) 

KAPITTEL 14. DIVISJONSOPPSETT OG FORMATER MED OPP OG NEDRYKK

KAPITTEL 15. KAMPLENGDER OG TIDSRAMMER

KAPITTEL 16. POENGTILDELING OG TABELLPLASSERING

KAPITTEL 17. GJENNOMFØRING AV KAMPER

KAPITTEL 18. POWERPLAY  

KAPITTEL 19. FIELDING RESTRIKSJONER OG SUPERSUB

KAPITTEL 20. SÆRSKILTEREGLER FOR KVINNER, BARN OG UNGE

KAPITTEL 21. UREGLEMENTÆRE HANDLINGER

KAPITTEL 22. DOMMERE OG SCORERE

OVERSIKT ENDRINGER 2024

 

NYTTIGE LENKER

OVERSIKT TYPE CRICKETBALLER OG PRISER 2024

FORPLIKTELSER KLUBBER/LAG 

FORPLIKTELSER DOMMERE 

OPPTAK AV NYE KLUBBER OG LAG SOM TREKKER SEG

MANDAT SANKSJONSUTVALGET 2024

MANDAT ANKEUTVALGET 2024

MATRISE FRISTER I REGLEMENTET 

MATRISE FORELEGG GEBYRER OG BØTER I REGLEMENTET 

 

 

KAPITTEL 1. HENSIKT OG FORMÅL

§ 1.1 Norges Cricketforbund (heretter NCF) s spillereglement gir de overordnede rammene for all medlems-, kamp- og konkurranseaktivitet under NCF for norsk cricket. Der intet særskilt er angitt, gjelder reglementet for alle cricketkamper.   

§ 1.2 Det kan lages egne reglement, etiske retningslinjer og/eller egne supplement til dette reglementet, for kvinneligaen, veteran, barn og ungdom.  

 

KAPITTEL 2. ALLMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 2.1 NCF er underlagt Norges idrettsforbund-, og olympiske og paralympiske komité-, (NIF) s lov, og de forpliktelser som følger med å være organisert som et særforbund i NIF. NCF er også underlagt International Cricket Council (ICC).

§ 2.2 NCF bifaller og er underlagt lovene fra ICC og NIF for å bekjempe korrupsjon, doping rasisme, trakassering og seksuell trakassering.   

§ 2.3 NCF skal følge Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett som vedtatt av NIF. NCF skal håndtere varslinger og saker som gjelder seksuell trakassering, og andre typer trakassering og diskriminering i henhold til norsk idretts veiledere for slik håndtering.   

§ 2.4 NCF forplikter seg til å ilegge sanksjoner for brudd på barneidrettsbestemmelsene, i samsvar med NIFs sanksjonsregelverk § 1-1 og 1-2. Styret kan sanksjonere slike brudd og/eller gi mandat til egne sanksjonsorganer. 

§ 2.4.1 Ved gjentatte eller alvorlige brudd, kan saken påtales til NIFs domsutvalg.  

§ 2.4.2 Ved ileggelse av en sanksjon på mer enn 6 måneder, skal avgjørelsen sendes NIFs domsutvalg for vurdering av om sanksjonen skal utvides til å omfatte flere organisasjonsledd. Se også dette reglementets §3.3.2. 

§ 2.5 All kampaktivitet i regi av NCF skal avvikles i henhold til gjeldende reglement og internasjonale cricketlover. Der det i dette dokumentet er referert til «lovene» eller «internasjonale cricketlover» menes de gjeldende lover for cricket definert av ICC One Day International (ODI) reguleringer for menn, med unntak av paragrafer som ikke er relevante eller gjennomførbare i Norge. Se dokumentet HER.  
Nødvendige punkter fra ICC T20 regulering for menn, er lagt inn under dette reglementet.   

§ 2.5.1 Ved endringer i ICC sine spilleregler kan forbundsstyret etter utredning og-/ eller anbefaling fra dommerkomiteen (DK) og/ eller administrasjonen velge om endringene skal gjøres gjeldene for Norge, og eventuelt fra når. Ved endringer må alle klubber og DK informeres. Klubbene plikter å informere sine medlemmer, og DK forplikter å informere alle dommere.     

§ 2.6 NCF berammer alle kamper i sitt kamptilbud. Kampene offentliggjøres i kampplanen.   

Cricketsesongen 
§ 2.7 En cricketsesong defineres fra første til siste oppsatte kamp i et kalenderår. Normalt fra starten av mai til slutten av september. 

 

KAPITTEL 3. ENDRINGER I REGLEMENTET

§ 3.1 Endringer vedtatt i spillereglementet skal oppdateres på hjemmesiden til NCF senest 14 dager etter vedtak. Klubbene skal også informeres via e-post. Kaptein, lagleder og spillere er forpliktet til å sette seg inn i samtlige bestemmelser og endringer. Ingen endringer skal ha tilbakevirkende effekt.  

 

KAPITTEL 4. BRUK AV CRICKETBANER

§ 4.1 Klubber må søke om tillatelse fra NCF for å bruke en cricketbane (match pitch) i Oslo kommune til å spille kamp som ikke er organisert av NCF. Brudd på bestemmelsen kan medføre at laget får et forbud mot å bruke banene for trening eller treningskamper en bestemt periode.   

§ 4.1.1 Alle som ønsker tilgang til en cricketbane til trening eller treningskamp i Oslo, må foreta banereservasjon via turneringssystemet her.

NB! Første epost fra NCF sendes ut kun for å bekrefte forespørselen. Banen anses ikke som reservert før epost nr. to med bekreftelse fra NCF blir sendt ut. NCF forbeholder retten til å kansellere bekreftede bookinger på kort varsel ved behov for å sette opp nye eller utsatte kamper og hvis anlegg stenges av NCF eller BYM uansett årsak.    

 

KAPITTEL 5. ANSVARSFORDELING

Lagenes ansvar  
§ 5.1 Begge lag har hovedansvaret for cricketbanen. Begge lag skal sørge for at banen er spilleklar senest 20 min. før kampstart, at skåringstavle/scoreboard, banemerkingstau/boundary rope eller flagg er på plass og at banen er ryddet.   

Boundry rope & taukveiler/rope winder lørdag – 1. kamp   

 • Begge lag er pålagt å rulle ut tauet ved hjelp av rope winder, 20 min. før kampstart   
 • Skulle morgenkampen være avlyst eller utsatt, flyttes ansvaret over på laget som skal spille neste oppsatte kamp  
 • Tauet skal bli liggende til søndag kveld  
 • Begge lag er pålagt å rulle tilbake tauet etter siste kamp er ferdigspilt, ved hjelp av rope winder  
 • Er ettermiddagskampen avlyst eller utsatt, må laget som spiller siste oppsatte kamp, rulle tauet tilbake  

§ 5.1.1 Ved ettermiddagskamper på hverdager, skal begge lag rulle ut og rulle tilbake tauet etter ferdigspilt kamp, ved hjelp av rope winder. Der det er boundary flagg, scoreboard, stoler og annet utstyr, skal dette plasseres/ oppbevares i tråd med gjeldende NCF instruks. Hvis et lag nekter å samarbeide, vil regler som gjelder for sen kampstart og ev. walkover tre i kraft. Dommeren plikter å påse at det blir gjort og rapporterer inn klubben som ikke samarbeider. Ved mislighold, vil det ansvarlige laget bli ilagt et forelegg på kr. 1.000, -, som må være betalt innen fristen. Ved frist overtredelse, forhøyes beløpet til kr. 2.000, -.  

Tørking av banen   
§ 5.2 Når det gjelder tørking av banen ved å suge opp vann ved hjelp av rollers eller liknende, er begge lag forpliktet til å samarbeide. Hvis et lag nekter å samarbeide, vil regler som gjelder for sen kampstart og walkover også gjelde her.   

Wickets og bails    
§ 5.3 Lagene må ha med seg wickets og bails på hver kamp, som må plasseres på midtstripen/pitchen senest 20 min. før kampstart. Kampen kan ikke starte uten wickets, og regler som gjelder sen kampstart og walkover vil også gjelde her.  

Ved private turneringer   
§ 5.4 Ved private turneringer har vertsklubb ansvaret for å rydde bane området for søppel. Søppelrydding og vedlikehold av treningsbane skal skje i tråd med NCF sine instrukser. Hvis vertsklubb ikke oppfyller dette, skal klubben ilegges et forelegg på minst kr 3.000, -.   

 

KAPITTEL 6. SPILLEDRAKTER OG UTSTYR

§ 6.1 I alle kamper skal det benyttes fargede cricketdrakter og fargede leggbeskyttere/pads (heretter pads). Lagene forpliktes til å innhente forhåndsgodkjenning av farge på draktene. I tillegg skal begge slagmenn/batters på pitchen ha lik farge på pads.    

§ 6.1.1 Lag/klubber som ikke spiller med fargede drakter eller pads med lik farge vil få forelegg på kr. 1.000, -.  

§ 6.1.2 Ved spillerdrakter som har noe hvitfarge bør hvitfargen helst ikke være på forsiden – og i hvert fall ikke være forstyrrende for batter.   

§ 6.1.3 Spiller(e) uten reglementert drakt eller utstyr kan med dommernes tillatelse være med. Dette fritar imidlertid ikke for sanksjon etter § 6.1.1.   

Cricketballer   
§ 6.2 Det brukes bestemte cricketballer (godkjent merke og type) til kamper i regi av NCF. Lagene som spiller disse kampene, plikter å bruke den godkjente ballen i gitt turnering.   

§ 6.2.1 NCF kjøper inn cricketballer på vegne alle lag til bruk i kamper i regi av NCF og lagene forplikter seg til å kjøpe cricketballer fra NCF til bruk i serie og turneringskamper. (For oversikt over cricketballer og priser klikk HER.)  

§ 6.2.2 Dersom et lag ikke har ball som er bestemt eller godkjent av NCF til en kamp, vil regler for sen kampstart og walkover gjelde.   

 § 6.2.3 NCF kan derimot be lagene om å bruke annen type baller for testing ved en prosess for et eventuelt bytte av ball leverandør.   

 

KAPITTEL 7. KLUBBENS FORMELLE KONTAKTPERSONER 

§ 7.1 All formell kommunikasjon fra klubb til NCF må gjøres via klubb e-post og ikke private e-post adresser. Klubbene er selv ansvarlige for å gi NCF korrekt og oppdatert kontaktinformasjon for klubben. Dette gjelder også kontaktinformasjon som står på hjemmesiden til NCF og i SA.   

§ 7.1.1 Klubbenes formelle kontaktpersoner skal registreres i NIFs SportsAdmin system som NCFs klubbliste på nettsidene henter opplysninger fra. Kun kontaktpersoner som står oppført her for gjeldende klubb har anledning til å henvende seg til styret, administrasjonen, komiteer og utvalg i NCF på vegne av klubben. 

 

KAPITTEL 8. REGISTRERING OG SPILLEBERETTIGELSE  

§ 8.1 For å kunne delta i organiserte cricketaktiviteter må en person være medlem i en cricketklubb som er medlem i NCF og registrert i NIF.   

§ 8.1.1 Enhver som er medlem av en cricket klubb, plikter å innrette seg etter de lover, regler, retningslinjer og bestemmelser som til enhver tid gjelder, og de vedtekter som er fattet med hjemmel i disse.   

Aldersbestemmelser  
§ 8.2

Veteran – Aldersgrense fra fylte 40 år før 1. januar i kalenderåret som serien arrangeres 

A. U23 – For spillere fylt 15 år til 23 år etter 1. januar i kalenderåret som serien arrangeres  

B. U19 – For spillere fylt 15 år til 19 år etter 1. januar i kalenderåret som serien arrangeres

C. U17 – For spillere fylt 15 år til 17 år etter 1. januar i kalenderåret som serien arrangeres  

D. U15 – For spillere fylt 13 år til 15 år etter 1. januar i kalenderåret som serien arrangeres 

E. U13 – For spillere fylt 11 år til 13 år etter 1. januar i kalenderåret som serien arrangeres
F. U11 – For spillere fylt opp til 11 år etter 1. januar i kalenderåret som serien arrangeres  
G. U9  – For spillere fylt opp til 9 år etter 1. januar i kalenderåret som serien arrangeres

 

Aldersgrense for deltakelse på seniornivå 
§ 8.2.1 For å delta i seriespill på seniornivå og fra U17, må spillere minimum ha fylt 15 år før deltakelse.    

Registrering   
§ 8.3 For å delta i organisert cricketaktivitet i regi av NCF, må en spiller ha gyldig oppholdstillatelse eller gyldig D-nummer (midlertidig identifikasjonsnummer).   

Prosedyren for registrering

§ 8.3.1

 • Alle spillere som ønsker å delta i organiserte turneringer i regi av NCF, må følge prosedyren i rekkefølgen som er angitt nedenfor for å søke om å bli spilleberettiget
 • Uregistrerte spillere vil kunne registrere seg ved å sende en forespørsel om opptak til ønsket klubb, via Min Idrett, som må godkjennes av klubben i Klubb Admin (KA) 
 • Veiledning, klikk her, eller via NIF medlemskap, klikk her. (NIF medlemskap gir klubben mulighet til å legge inn ønskede innstillinger)
 • Lisensansvarlig må opprette lisens for spilleren i Sports Admin (SA)
 • Spilleren må deretter foreta registrering i NCFs turneringssystem (CricClubs)
 • Betale registreringsavgift på kr. 100,- og betale lisens
 • Godkjenning gjøres først av klubben og deretter NCF etter kontroll i Sports Admin (SA). For registrering i turneringsystemet klikk her
 • Alle felt må fylles ut
 • Ved manglende betaling av registrering og- / eller lisens, vil søknaden bli avslått. Ny søknad må da sendes.
    

Behandlingstid for nyregistreringer  
§ 8.3.2 Godkjennelse av nyregistreringer skjer fortløpende. Ved behov for veiledning, hjelp og rettelser, skjer godkjenning når alle vilkår er oppfylt av søkeren.    

§ 8.3.3 Hvis status på en allerede registrert spiller endrer seg i løpet av sesongen, gjelder de samme kriteriene for spilleberettigelse som nevnt ovenfor. Det er til enhver tid klubbens ansvar å sørge for at en spiller er spillerberettiget.  

§ 8.3.4 NCF har ansvaret for å oppdatere gjeldende forsikringsordning og påse at medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon.   

§ 8.3.5 En registrert spiller er først spilleberettiget når lisens for inneværende sesong er betalt og registrert i NCF sitt gjeldende medlemssystem.  

§ 8.3.6 Samtlige spillere vil etter sesongslutt bli gjort inaktive i turneringssystemet. Det vil ikke være mulig å velge inaktive spillere til kamp. NCF vil på grunnlag av innbetalte lisenser registrert i SA, gjøre spillerne aktive igjen fortløpende slik at de er tilgjengelige for uttak til kamp. Haster det, send en betalingsbekreftelse for den aktuelle spilleren til NCFs adm. som fortrinnsvis innen 2 virkedager vil oppdatere turneringssystemet.  

§ 8.3.7 Ved forfalskning eksponerer klubben seg for påtale til sanksjonsutvalget eller idrettens domsutvalg og kan nektes registrering av ny(e) spiller(e) inntil videre. 

§ 8.3.8 Dokumentasjon for gyldig oppholdstillatelse/D-nummer, kan når som helst kreves inn av NCF. Skulle det vise seg at en spiller ikke oppfyller vilkårene for spilleberettigelse, eller at registreringen er gjort på feil grunnlag, skal spilleren erklæres som uberettiget. Klubben og/eller spilleren det gjelder skal rapporteres inn til SU som tar stilling til konsekvenser i henhold til §21.1.1.  

 

KAPITTEL 9. SPILLEROVERGANGER / LAGBYTTE INNAD I KLUBB

Søknad om overganger
§ 9.1   Samtlige overganger gjøres elektronisk via Min Idrett. Prosessen startes alltid av spiller. Søknad må godkjennes i SA, først av ny klubb og deretter moderklubben. Overgangsavgift betales online av enten spiller eller ny klubb. 
Ved overgang til klubb med flere lag, må det bekreftes hvilket lag spilleren skal registreres. Sendes skriftlig per epost via post@cricketforbundet.no.

§ 9.1.1 I tilfeller der en spiller er berettiget til overgang utenfor overgangsvindu, må spilleren ta kontakt med administrasjonen for registrering av overgangen via Min Idrett. Det er høyere overgangsavgift ved overganger utenfor overgangsvindu. Se oversikt i § 9.4   

Godkjenning av overgang  
§ 9.1.2  Moderklubben har en behandlingstid på inntil tre (3) virkedager (72 timer) fra forespørselen er mottatt. Ved innsigelser må moderklubben avslå overgangssøknaden i SA innen fristen slik at overgangen ikke blir godkjent automatisk. Avslag må begrunnes og dokumenteres skriftlig, og sendes via post@cricketforbundet.no  innen fristens utløp. Unnlater moderklubben å svare på henvendelsen innen samme frist, godkjennes overgangen automatisk. Blir en overgang underkjent eller en klage avslått av NCF adm., kan beslutningen klages inn for SU innen 3 virkedager.  

§ 9.1.3 Moderklubben kan kun stoppe en overgang der det kan dokumenteres at spilleren skylder moderklubben penger, eller ikke har levert tilbake utstyr som klubben disponerer (for eksempel drakt eller annet utstyr som moderklubben har lånt spilleren).  

§ 9.1.4 SU skal behandle klager som gjelder spilleroverganger fortrinnsvis innen fem (5) virkedager.  

Overgangsvindu   
§ 9.2 Det er to overgangsvinduer i løpet av et kalenderår.   

Overgangsvindu 1 - åpner kl. 00.01 den 1. januar. Stenger kl. 23.59 den 30. April. 
Overgangsvindu 2 - åpner kl. 00.01 den 20. Juni. Stenger kl. 23.59 den 5. juli. 

Antall overganger
§ 9.3 
Det er kun tillatt med én (1) overgang pr. spiller pr. overgangsvindu. Søknad om overgang må registreres via Min Idrett innen overgangsvinduet stenger. En ekstra overgang kan gjøres av en spiller som ikke har spilt en eneste kamp uavhengig av overgangsvinduet.  

§ 9.3.1 Alle spillere som har spilt tre (3) eller færre kamper for sin klubb i inneværende sesong, kan utføre en ekstra overgang i overgangsvindu 2 dersom spilleren ønsker det.  

§ 9.3.2 Spillere som av ulike årsaker ikke trives eller ikke får delta i kampaktivitet i en klubb og derfor ønsker overgang utenfor overgangsvinduet til en annen klubb, kan søke NCF styret om dispensasjon fra §9.2 og §9.3. Ved søknad om en slik dispensasjon, må bekreftelse på mistrivsel og manglende kamptilbud fra moderklubben dokumenteres. Moderklubben gis en frist på 3 virkedager for tilsvar.  

§ 9.3.3 En spiller som ikke har spilt en offisiell kamp for moderklubben i løpet av foregående eller inneværende år, spillere fra lag som har trukket seg eller en klubb som er oppløst, kan få innvilget overgang utenfor overgangsvindu. En offisiell kamp, er en cricketkamp som er en del av en konkurranseaktivitet arrangert/i regi av NCF. Krav om samtykke fra moderklubb ved overgang bortfaller ved oppløsning av klubb og for spillere som har vært inaktive eller vært utmeldt av klubben tre foregående år eller mer. Dersom spilleren ikke har en spillerprofil i turneringssystemet, må § 8.3.1 også følges.   

§ 9.4 Overgangsavgifter   

 1. Avgift for ordinær overgang er kr. 500, -   
 2. Avgift for overgang utenfor overgangsvindu er kr. 800, -  
 3. Ekstraavgift for overgang til klubb/lag i høyere divisjon etter moderklubbens nedrykk, er kr. 5.000, -  
 4. Overgangsavgift for inaktive spillere og ved klubbnedleggelse/oppløsning kr. 200, -  

§ 9.5 En overgang godkjennes ikke før overgangsavgift er betalt, ny og deretter gammel klubb har godkjent overgangen i SA. For unntak se § 9.1.2 og § 9.3.3 

§ 9.5.1 Spilleroverganger tillates kun for spillere som er spilleberettiget og ikke skylder NCF penger.   

Frist for behandling 
§ 9.5.2  
Godkjente overganger skal behandles av NCF fortløpende. 

§ 9.5.3 En spiller kan ikke spille for sitt nye lag før overgangen har status som fullført i SA og spillerlisensen er registrert betalt.  

§ 9.5.4 Dersom moderklubben sender en skriftlig klage knyttet til overgangen, skal en evt. godkjenning av overgangen ikke tre i kraft før SU har behandlet klagen.  

§ 9.6 Overgang fra lag som har rykket ned i T20 eller Super League  
Ved spillerovergang fra lag som i foregående sesong rykket ned i divisjonssystemet, gjelder andre vilkår. I de tilfeller der en spiller ønsker å melde overgang til lag som spiller i en høyere divisjon enn den divisjonen spillerens lag rykket ned til, må det normalt betales ekstra overgangsavgift j.f § 9.4.c i tillegg til ordinær overgangsavgift, som i sin helhet vil tilfalle moderklubben. 

§ 9.6.1 Hvis en spiller foretar overgang til en klubb med flere lag, skal det under overgangsprosessen tydelig fremkomme hvilket lag spilleren skal spille for. Hvis spillerens lag rykket ned og ekstra overgangsavgift ikke var betalt, kan spilleren kun spille kamper for den nye klubben i formatet moderklubben ikke rykket ned det første året. Brudd likestilles med bruk av uberettiget spiller.   

§ 9.6.2 Spiller og-/eller ny klubb må uoppfordret innbetale høyere overgangsavgift ved ønske om overgang til ny klubb i høyere divisjon etter moderklubbens nedrykk, jf. § 9.4 c. 

§ 9.6.3 Dersom spilleren ikke har deltatt i kampaktivitet året laget rykket ned, betales kun ordinær overgangsavgift, jf. § 9.4 a.  

Lagbytter innad i klubb - Spillerflyt 
§ 9.7 U23-spillere som er registrert i klubbens lag som spiller i lavere divisjon, kan også spille for klubbens lag som spiller i høyere divisjon, et ubegrenset antall ganger i løpet av en sesong. Spillere registrert i klubbens lag som spiller i høyere divisjon, kan ikke spille for klubbens lag som spiller i lavere divisjon.    

§ 9.7.1 Spillere over 23 år som er registrert i klubbens lag som spiller i lavere divisjon, kan spille maksimalt seks seriekamper i høyere divisjon i seriene. Hvis et lag kun er påmeldt i en av seriene, er det tillatt å spille maksimalt fire kamper. I tillegg kan spillere over 23 år som er registrert i lag i lavere divisjon enn laget som har kvalifisert seg til NM, T10 Festivalen og andre turneringer, spille maksimalt tre kamper. Dette vil kun være mulig fra lag som ikke deltar og med samme prinsipp at spillere fra lavere divisjonslag kan brukes i høyere divisjonslag og ikke motsatt. Hvis flere lag fra samme klubb deltar i en turnering, bortfaller denne muligheten. Kamper som blir avlyst på selve kampdagen vil bli medregnet for spillere påført lagskjema.   

§ 9.7.2 Spillere over 23 år som har spilt flere enn to kamper for lag i høyere divisjon, mister retten til å spille for lag i høyere divisjon etter overgang til lavere divisjon i overgangsvindu to.   

§ 9.7.3 Det må være minimum 11 spillere registrert i et lag til enhver tid. Det betyr at en slik overgang kun kan gjøres dersom det er registrert flere enn 11 spillere i laget.  

§9.7.4 Maksimalt fire spillere over 23 år fra lavere divisjon kan brukes i en og samme kamp. Begrensning på maks antall spillere gjelder ikke U-23 spillere. Det er klubbens ansvar å sørge for at en spiller ikke overstiger antall kamper og bruk av antall spillere fra lavere divisjon Ved overtredelse eksponeres laget for sanksjonert jf. §21.1.1.  

§ 9.7.5 U23 er alle spillere som fyller 23 år fra og med 1. januar i kalenderåret for gjeldende sesong.   

§ 9.7.6 Spillere over 18 år har lov til å spille to seriekamper på en og samme dag. Spillere under 18 år, har lov til å spille maksimalt to kamper av 20 kastomganger/overs (heretter overs) eller mindre på en og samme dag. Det er dog ikke tillatt å spille to kamper på samme tidspunkt.   

§ 9.7.7 Interne overganger er gratis og skal kunne gjennomføres med en e-post til post@cricketforbundet.no fra klubbens lagleder som inneholder spillerens fulle navn, fødselsdato og epostadresse. Øvrige overgangs betingelser vil også være gjeldende i dette tilfellet.   

§ 9.7.8 Klubber med flere lag må hvert år sende inn spillelister til post@cricketforbundet.no innen samme frist som for påmelding til seriene.  

 

KAPITTEL 10. DELTAKELSE

§ 10.1 Samtlige klubber registrert under NCF, har rett til å delta i seriespill og annen kampaktivitet etter de til enhver tid gjeldende regler, så snart påmelding og innbetaling av kontingent/avgift er registrert innen fristens utløp. Innmelding og innbetaling gjøres via turneringssystemet.  

§ 10.2 NCF kan, når særlige omstendigheter taler for det, nekte nye klubber i å delta i seriemesterskapet for en gitt periode. Et eksempel på særlige omstendigheter er manglende banekapasitet.   

§ 10.2.1 Blant nye klubber, skal NCF primært prioritere klubber som tilrettelegger aktivitet for barn, unge og kvinner og eventuelt også bidrar til geografisk utbredelse av cricketidretten i Norge.

§ 10.3 Deltagelse i samtlige spillformater er frivillig. Kvalifiserte lag kan velge å delta i et eller flere formater.   

Lag som trekker seg 
§ 10.3.1 Om en klubb/lag ikke ønsker å delta i et av formatene, vil det resultere i at laget mister sin plass. Når et kvalifisert lag takker nei til plass, tilbys plassen til neste lag på tabellen. Hvis neste lag blir tilbudt, men takker nei, skal ikke neste lag på tabellen tilbys plass med mindre det er høyest nødvendig for å få balanse/antall kamper. Ved ønske om gjenopptakelse, må laget begynne i laveste divisjon, forutsatt at plassen ikke er fylt opp av nye lag. Lag som trekker seg fra en turnering eller seriespill etter påmeldingsfristen, får ikke refundert deltakeravgiften for den aktuelle turneringen.    

§ 10.3.2 Ved ønske om påmelding til seriespill av tidligere eller nye lag, vil eksisterende klubb/lag bli prioritert ovenfor nye klubber/lag. Ved flere søknader enn det er plass til, vil en ventelisteordning bli opprettet.  

§ 10.3.3 Hvis et lag trekker seg fra en serie eller turnering de er påmeldt til, vil alle lagets kamper og statistikk slettes. 

§ 10.4 Hvis et lag etter endt sesong ønsker å spille i lavere divisjon neste år, kan det gjøres ved å trekke seg fra den aktuelle serien. Det kan da åpnes for at laget gjenopptas i laveste divisjon dersom dette skjer før kampplanen for kommende sesong er påbegynt, og NCF vurderer det som gjennomførbart jf. § 10.2 og 10.3.1.  

§ 10.5 Dersom en klubb taper sitt medlemskap i NIF, og på et senere tidspunkt får gjenopptatt sitt medlemskap i NIF, må klubbens lag begynne i laveste divisjon i seriespill etter NCFs vurdering om det er gjennomførbart, jf. § 10.2 og § 10.3.1. 

§ 10.6 Avlysning eller utsettelse av turnering 
Ved utsettelse, flytting av dato i NM, T10 Festivalen eller andre turneringer innen samme sesong, vil turneringsoppsettet nullstilles. Lag som fikk plass fordi kvalifiserte lag ikke kunne delta, kan dermed miste plassen dersom opprinnelig kvalifiserte lag velger å delta etter ny dato er annonsert. 

§ 10.6.1 I turneringer som avlyses et eller flere år pga. Bane-situasjon, pandemi e.l, men spilles igjen året etter eller senere, må tidligere kvalifiserte lag spille playoff kamper mot nye kvalifiserte lag for å kvalifisere seg. Det avsettes ingen ekstra dager for avlyste kamper pga. vær og baneforhold. 

§ 10.6.2 Avlysning eller utsettelse av serie 
I seriespill vil lagene beholde plassene sine med mindre det er gjort betydelige endringer i formatene. 

 

KAPITTEL 11. UTSETTELSE OG AVLYSNING AV KAMPER   

Utsettelse av kamper 
§11.1  Ingen kamper utsettes eller endres på forespørsel fra klubber etter endelig publisering av kampplan, med unntak av §11.1.1 og 11.2 

NCF kan om nødvendig foreta endringer forutsatt at klubbene varsles minst to uker før kampdatoen. Ved kortere varsel enn to uker, må samtykke fra klubbene innhentes. På slutten av sesongen, en uke.

Bytte/Swap (heretter swap)  
§11.1.1 Ved forespørsel kan mulighet for to swap muligheter vurderes.  

a.  Laget som ønsker en kamp utsatt, finner et annet lag som ikke allerede har møtt motstanderen deres i kampen som ønskes utsatt, og er villig til å bytte dag. Dere må da spille mot den motstanderen når det andre laget opprinnelig er satt opp til spille mot dem.  

b. Hele kampen kan byttes mot en annen kamp med tilsvarende kamplengde, forutsatt at alle fire lag samtykker.  

Den endelige beslutningsmyndigheten ligger hos NCF som foretar en helhetsvurdering av grunnlaget for forespørselen. 

§11.1.2 I et slikt tilfelle som i §11.1.1, må klubbene først bli enige seg imellom og deretter sende en skriftlig forespørsel til post@cricketforbundet.no 7 dager i forkant. (skjema for swap ligger Her.) 

Gyldig forfall   
§ 11.2 Dødsfall for aktiv spiller i klubben, eller dødsfall i en aktiv spillers kjernefamilie. Med kjernefamilie menes en aktiv spillers foreldre, ektefelle, barn og søsken.
Dødsfall i den øvrige familien vil ikke betraktes som gyldig forfallsgrunn. Alvorlig ulykke, sykdom hvor flere spillere er involverte. Det må være umulig for laget å stille med nok spillere ved kampstart. Ulykke eller sykdom må være av den grad at det ikke var mulig å stille lag. Ulykken må dokumenteres. Ved alvorlig sykdom, må legeattest fremlegges for hver syk spiller.  

§ 11.2.1 Dersom et lag uteblir fra en fastsatt kamp med gyldig forfall, skal kampen settes opp på nytt, hvis det er praktisk mulig. Gyldig forfall skal dokumenteres innen utgangen av neste virkedag etter at kampen skulle ha vært spilt.   

§ 11.2.2 Ved forfall som følge av forsinket offentlig transport som tog, fly eller buss, må bekreftelse fra transportør vedlegges.   

§ 11.2.3 Motorhavari og lignende på eget kjøretøy, deltakelse i landskamper kvalifiserer ikke som gyldig forfall. 

Avlyst eller avbrutt kamp   
§ 11.3 Det er kun dommerne som kan avlyse en kamp på kampstedet på grunn av vær og spilleforhold ved banen. En slik avlysning kan skje før opprinnelig kampstart eller toss, om dommerne finner det nødvendig. Dersom en kamp må flyttes på grunn av omstendigheter utenfor NCF sin kontroll, skal de berørte lagene
varsles så fort mulig. Dommerne må varsles senest dagen før kampdagen. Ved kortere varsel, skal NCF stå for honorar etter krav fra dommerne.  

§ 11.3.1 En avlyst eller avbrutt kamp, på grunn av baneforhold, er automatisk en ikke ferdig spilt kamp. Kampen skal registreres som «abandoned» i NCF sitt turneringssystem. Ved ikke tilgjengelig bane skal kampen omberammes.  

§ 11.3.2 En kamp som blir avbrutt og ikke kan fortsette på grunn av konflikt eller voldsutøvelse eller at et eller begge lag nekter å fortsette en kamp, uansett årsak, skal dommerne avgjøre kampresultatet på grunnlag av hvilket lag som medvirket til at kampen ikke kunne fortsette. Dersom dommerne mener ansvaret faller på begge lag, skal kampen registreres som «abandoned» i NCF sitt turneringssystem med null poeng til begge lag. En slik kamp kan ikke omberammes.

 

KAPITTEL 12. OPPLØSNING AV LAG/KLUBB

§ 12.1 Hvis et lag/klubb blir oppløst og/eller trekker seg fra seriespill eller turnering før sesongstart, vil de miste plassen sin. Dersom lag/klubb på et senere tidspunkt ønsker å delta i seriespill og turneringer, er klubben å regne som et nyregistrert lag.   

§ 12.1.2 Alle spillere som tilhører et lag/klubb som blir oppløst eller trekker seg fra serien og all kampaktivitet, kan få innvilget overgang til ny klubb etter §9.3.3. 

§ 12.1.3 Kravet om høyere overgangsavgift grunnet moderklubbens nedrykk i henhold til § 9.4.c og 9.6.1, vil ved oppløsning av klubb bortfalle. En lavere avgift iht. § 9.4.d må fortsatt betales.

§ 12.2 Lag som trekker seg før de har spilt en eneste kamp, bøtelegges ikke. Lag som har spilt en eller flere kamper, bøtelegges med kr. 10.000, -. Ved unnlatelse av betaling av ilagt bot, vil det ikke gis mulighet for gjenopptak. Ved gjenopptak etter 2 eller flere år for lag som har unnlatt å betale den opprinnelige boten, må et tillegg på kr. 10.000, - for hvert år betales.

 

KAPITTEL 13. WALKOVER OG UTEBELIVELSE FRA KAMP

Walkover
§ 13.1 
Et lag kan ikke på egenhånd gi walkover, men må innhente godkjenning fra NCF. Lag som ikke får godkjent walkover iht. § 13.1.1 og lag som ikke møter opp til kamp, vil trekkes 6 - poeng i gjeldende tabell for inneværende sesong og avkreves forelegg på kr. 6.000, -
Lag som gir beskjed om de ikke kan stille lag til kamp satt opp i deres egen region eller annen region med kort reisevei iht. § 16.1.1, vil trekkes kun 3 - poeng i gjeldende tabell, og avkreves forelegg på kr 3.000, -. Hvis kampen er satt opp i annen region med lang reisevei, trekkes fortsatt 6 poeng, og forelegg på kr. 6.000, - ilegges.

§ 13.1.1 Lag som av gyldig årsak ikke har mulighet til å stille lag, jf. §»11.2 og 11.2.2, kan melde walkover gjennom skriftlig henvendelse til post@cricketforbundet.no, som vurderer enhver sak i henhold til sakens natur. Henvendelsen må sendes innen rimelig tid før kampstart. Rimelig tid defineres som senest innen kl. 15:00 dagen før oppsatt kamp på hverdager, og senest innen kl. 15:00 på fredager for kamper som spilles i helg.   

§ 13.1.2 Lag som melder walkover for sent eller ikke dukker opp, må stå til ansvar for betaling av totale dommerhonorar/ kostnader inkl. reiseutgifter. Klubbene må også stå til ansvar for kamper hvor NCF normalt skulle ha betalt dommerhonorar. For å unngå belastningen av honorarer, må walkover meldes innen kl. 15:00 dagen før på hverdagskamper og innen kl. 15:00 på fredag for kamper som skal spilles i helgene. 

§ 13.2 Et lag som gir tre (3) eller flere walkovers i seriespill samme år, anses for ikke å ha oppfylt sine forpliktelser som deltaker i seriespillet. Laget skal rykke ned en divisjon ved slutten av sesongen. Ved flere enn fem (5) walkovers, skal laget automatisk rykke ned til laveste divisjon.  

§13.3 Et lag som møter opp uten nok spillere til kampstart, jfr. § 17.3, skal ilegges forelegg på kr. 3.000. Laget vil automatisk tape kampen. Videre trekkes et poeng fra gjeldende tabell. Motstander vinner på walkover.

 

DEL 2: SPORTSLIGE OG SPILLEMESSIGE FORHOLD (spilleregler)

 

KAPITTEL 14. DIVISJONSOPPSETT - FORMATER MED OPP OG NEDRYKK 

Seriene 
§ 14.1 
I seriemesterskap som Super League og T20 League skal det spilles enkel runde etter seriespillprinsippet i et gitt antall divisjoner uten finalekamp.   

 § 14.2 Kampene skal spilles i samsvar med godkjent reglement, kampplan, relevante internasjonale og lokale cricketlover samt NCF sine vedtak.   

§ 14.3 Det er forbundsstyret i NCF som bestemmer antall divisjoner og antall lag i hver divisjon før sesongstart. Endring av antall lag i en divisjon må vedtas før sesongstart i sesongen før endingen(e) innføres.

Divisjonsoppsett  
§ 14.3.1 Divisjonsoppsettet og inndelingen for kommende sesong skal være klart rett etter endt sesong og senest 1. november. 

§ 14.4 Det er ikke tillatt med flere lag fra samme klubb i samme divisjon. Hvis to lag fra samme klubb havner i samme divisjon etter opp eller nedrykk, får klubben selv beslutte hvilke lag som får spille eller må rykke ned. Det er unntak for Qualifying divisjonene, kvinneliga og ungdomsligaer, hvor det er tillatt å ha flere lag fra samme klubb med følgende vilkår:  
- Det tillates ikke overgang mellom lagene 
- Det tillates ikke å bruke hverandres spillere i kamper 
- Lagene settes opp til å spille første kamp i deres aktuelle divisjon/gruppe.  

Super League 
§ 14.5 Super League spilles i 30, 35 og 40 overs format med seks divisjoner og en pulje, med unntak av Qualifying divisjon som har to puljer med maksimalt ti lag i hver pulje. Det spilles enkel serierunde i samtlige divisjoner. Elite spiller 40, 1. divisjon 35, og 2., 3., 4., og Qualifying divisjon spiller 30 overs.  

T20 League
§ 14.5.1  Spilles i 20 overs format med seks divisjoner og maksimalt ti lag i hver divisjon, med unntak av Qualifying divisjon som har to puljer med maksimalt ti lag i hver pulje. Samtlige divisjoner spiller enkel serierunde i T20 format.
   

Norgesmesterskap (NM)
§ 14.5.2 Spilles i T20 format. De tre best plasserte lagene fra elite divisjon til de to best plasserte lagene fra 1. divisjon - vinnerlagene fra 2., 3., og 4.
divisjon fra T20 Championship fra forgående år deles opp i to grupper som spiller enkel runde. Vinnerne av hver sin gruppe kvalifiserer seg til NM-finalen. 

§ 14.5.3 Utvalgte regler for utdeling av H. M. Kongens Pokal    

 • H.M.Kongens Pokal skal alltid være den høyest rangerende premie i Norgesmesterskapet.   
 • Idretten (NIF) vil ikke tillate at H.M.Kongens Pokal deles ut i Norgesmesterskap med dårlig kvalitet og kvantitet. Det er NCFs  ansvar å sørge for at dette ikke skjer.  
 • Det er en forutsetning at Norgesmesterskapene tilrettelegges slik at de beste utøverne har/får anledning til å delta. En må ikke komme i en situasjon der de beste utøverne prioriterer andre stevner/mesterskap foran NM.   
 • Det må delta minst 8 lag for at et NM skal være berettiget til en Kongepokal.   
 • Særforbundene skal ha egne bestemmelser for utdeling av H.M.Kongens Pokal. Bestemmelsene skal inneholde regler som skal være utformet slik at det er mulig, under enhver omstendighet, å utpeke en vinner.   

I stevneinnbydelsen skal det gjøres kjent at det konkurreres om Kongepokalen, og hvilke regler særforbundet har for utdeling av denne. Fullstendig oversikt over regler for kongepokalen, klikk HER.  

§ 14.5.4 Det er kun et lag fra en og samme klubb som kan delta i NM. Skulle to lag fra samme klubb kvalifisere seg, vil lag som er i høyeste divisjon bli tatt inn.   

§ 14.5.5 Dersom kvalifiserte lag ikke er i stand til å delta i NM, uansett årsak, vil neste lag på tabellen bli tilbudt plassen, jf. § 10.3.1.

T10 Cricketfestival 
§ 14.5.6 Kvalifisering - Fire best plasserte lag fra elite, to fra første og to fra andre divisjon i T20 Championship blir automatisk kvalifisert. Lagene deles i to grupper bestående av 5 lag. I begge grupper må det være like mange lag fra hver div. (§ 14.5.9) Det spilles enkel runde.  

§ 14.5.7 Skulle noen av de kvalifiserte lag ikke være i stand til å delta i T10 turneringen, uansett årsak, vil neste lag på tabellen bli tilbudt plassen, jf. § 10.3.1.  

§ 14.5.8 European Cricket League (ECL)   
Vinneren av T10 Cricket Festival representerer Norge under ECL året etter. Hvis T10 festivalen skulle bli avlyst, vinner av NM, hvis NM blir avlyst, vil vinner av T20 League representere Norge i ECL.

Gruppeoppsett T10 
§ 14.5.9 Gruppe A: Elite lag 1 - Elite lag 3 - Div. 1 lag 2 - Div. 2 lag 1  

Gruppe B: Elite lag 2 - Elite lag 4 - Div. 1 lag 1 - Div. 2 lag 2  

§ 14.5.9.1 Semifinaler spilles på kryss mellom gruppene  

§ 14.5.9.2 Myntkast/toss (heretter toss) utenfor banen tidligst 30 og senest 15 min før kampstart.  

§ 14.5.9.3 Minimum 5 overs for å oppnå resultat med mindre “all out”.

Powerplay
§ 14.5.9.4 Tre første overs med powerplay.  

Ved reduksjon mellom 9-10 overs blir det 3 overs med powerplay og mellom 5-8 overs, blir det 2 overs med powerplay.  

Bowling limits
§ 14.5.9.5

 • 10 over match: 2, 2, 2, 2, 2  
 • 9 over match: 2, 2, 2, 2, 1  
 • 8 over match: 2, 2, 2, 1, 1  
 • 7 over match: 2, 2, 1, 1, 1  
 • 6 over match: 2, 1, 1, 1, 1  
 • 5 over match: 1, 1, 1, 1, 1  

§ 14.5.9.6 Bruke en ende for halv omgang/inning (heretter inning) og den andre enden for gjenværende inning. 

§ 14.5.9.7 En inning må være ferdig innen 50 min. Forsinket lag utover 5 min. sanksjoneres med 5 straffepoeng/penalty runs (heretter penalty runs) per forsinket over. (5 min. per over) 

Divisjoner med opp- og nedrykk   
§ 14.6 Elite Divisjon består av maksimalt 10 lag.  

De tre lagene som ender på 8. 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon 1.  

Divisjon 1 – 3 består av maksimalt 10 lag.  
§ 14.6.1 De tre øverste lagene på tabellen etter avsluttet seriespill, rykker opp til divisjonen over. De tre lagene som ender på 8., 9., og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjonen under.   

Divisjon 4 består av maksimalt ti lag. 
§ 14.6.2 De øverste tre lagene på tabellen etter avsluttet seriespill rykker opp til divisjon 3. De fire lagene som ender på 7., 8., 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon Qualifying, forutsatt at det er to puljer i Qualifying divisjon. Lag på 7. plass rykker ned til pulje A, lag på 8. plass til pulje B, lag på 9. plass til pulje A og lag på 10. plass til pulje B. Hvis det kun er en pulje i Qualifying, vil lag på 8., 9., og 10. plass rykke ned. Dersom det kun er en pulje, blir det som en ordinær divisjon hvor tre nederste lag rykker ned. 

§ 14.6.3 Qualifying divisjon består av 20 lag delt i 2 puljer. Dersom banekapasiteten tillater det, åpnes det for å ha flere lag enn 10 i en pulje. Ved to puljer rykker to øverste lag fra hver pulje opp til divisjonen over. Dersom det kun er en pulje, blir det som en ordinær divisjon hvor tre øverste lag rykker opp. Det spilles enkel serierunde.   

§ 14.7 Opp- og nedrykksreglene mellom divisjonene og spillerflyt mellom lag innad i klubben, vil fungere på samme måte i samtlige formater.   

Opprykk av flere lag
§ 14.7.1 Dersom det er behov for å fylle opp kvoten av lag i en divisjon, kan flere lag rykke opp i divisjonen over.  

GJENNOMFØRING AV KAMPER SOM MÅ HA RESULTAT (IKKE SERIEKAMPER).  
PLAYOFF KAMPER, UAVGJORTE/TIE (HERETTER TIE) KAMPER, SEMI FINALER OG FINALER I T10 FESTIVAL KAMPER, NM OG ANDRE TURNERINGER  

§ 14.8. Alle kamper gjennomføres i tråd med gjeldene reglement med nedenfor stående unntak. For å oppnå et sportslig sett best mulig resultat i ovennevnte kamper, kan tidspunkt for kampstart/kampslutt kunne skyves/flyttes noe på ved utfordringer med værforhold. Antall overs kan fortsatt reduseres i tillegg.  

§ 14.8.1 Dersom reduksjon i antall overs ikke er et tilstrekkelig virkemiddel ved dårlig vær (min. overs per inning), må Super-over spilles for å oppnå kampresultat.  

§ 14.8.2 Super-over begynner 10 minutter etter at ordinær kamp er avsluttet. Laget med slagserie/batting i andre inning starter. Begge lag nominerer tre slagmenn/batters. Ved tap av to wickets ender super-over, selv om alle seks kast ikke er ferdig kastet.   

Ved lik score etter super-over:   
§ 14.8.3 Hvis ordinær kamp har benyttet bergeningskalkylen/algoritmen Dockworth Lewis (heretter DL) metoden, vil alt. 3 være gjeldende. 

Alt. 1 Lag med flest boundaries fra ordinær kamp og super-over vinner kampen.   

Alt. 2 Lag med flest boundaries fra den opprinnelige kampen kåres til vinnere.   

Alt. 3 Lag med flest løp/runs på siste ball i super-over, inkludert runs fra ugyldig kast, vinner kampen.   

§ 14.8.4 Dersom forholdene ikke tillater spill av Super-over, må ball-out benyttes for å oppnå resultat. Fem kastere fra hvert lag utpekes av lagenes respektive kapteiner. Toss avgjør hvilket lag som kaster først. Lagene kaster annenhver gang. Lag som treffer wickets flest ganger, vinner.  

§ 14.8.5 Ved lik score etter ti totale kast, benyttes sudden death. Ny toss må gjøres. Samme bowlers kaster, i rekkefølge lagene selv bestemmer. Den som treffer wickets, vinner. 

§ 14.8.6 Dersom værforholdene ikke tillater gjennomføring av Ball-out, må kampen avgjøres på toss. 

§ 14.9 Flytte oppsatt kamp til en annen bane En seriekamp må spilles på den banen den opprinnelig er satt opp på, og kan ikke flyttes til en annen bane. (Dette for å gjøre det helt likt for alle lag. Det er ikke alltid en ledig bane)

 

KAPITTEL 15. KAMPLENGDER OG TIDSRAMMER

Kamplengde, tid og pauser.  
§ 15.1
En kamp består av to innings. Hver inning består av et gitt antall overs. Hver over skal gjennomføres på maksimalt 4 min. og 10 sek., i 20 overs format/kamper 4 min. og 15 sek. og 5 min. i T10 kamper. 

Overs, kamplengde, tidsfrister og pauser for hver divisjon fremgår av følgende tabell.        
§ 15.2                                                                             

Div. 

Overs    

Min overs  

Tid pr. inning  

Drikke pr. inn  

Pause    

Tidsramme    

Overs    

Tid sep.   

Elite     

40  

16  

2t 50m  

1x5m  

20 m 

6 timer  

35  

5t 15m 

 

1.  

  

35 

14  

2t 30m  

1x5m  

15 m 

5 t 15m  

30  

4t 35m 

2. – Q  

30  

12  

2t 10m  

1x5m  

 15 m    

4t 35m 

25  

3t 55m 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

T20  

20  

5  

1t 30m 

1x5m 

10 m  

3t 20m 

20  

3t 20m 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

Drikkepauser  
§ 15.2.1 
En drikkepause per inning er tillatt, normalt etter halve inning er ferdig. Ved særlige behov kan dommerne tillate ekstra drikkepause for alle eller for en bestemt spiller med helseutfordringer.  

§ 15.2.2 En enkelt spiller(e) kan få drikke vann når som helst ved banegrensen (heretter boundary) eller på banen ved wicket fall, forutsatt at ingen tid blir kastet bort. I ingen andre tilfeller skal drikke eller utstyr tas inn på banen uten tillatelse av dommerne. Enhver spiller som kommer inn på banen med drikke eller utstyr, skal være ikledd klubbens cricket antrekk. Ved brudd, kan dommerne straffe med 5 penalty runs.   

§ 15.3 En kamp skal avvikles innenfor gitt tidsramme. Det er dommernes ansvar å sørge for at kampen avsluttes i tide, og den neste kampen kan starte til fastsatt tidspunkt, i henhold til kampplan.  

§ 15.4 I september måned skal alle kamper i Super League/langformat reduseres med fem overs pr. inning. Det gjelder uansett vær- og lysforhold. Fastsatt september reduksjon eller ytterligere reduksjon av overs før toss, må registreres i scoringssystemet før kampstart. Reduksjon gjelder ikke T20 kamper.   

§ 15.5 Kamper for A, B og C lag osv., skal kunne settes opp på samme dag, samme tid.   

 

KAPITTEL 16. POENGTILDELING OG TABELLPLASSERING

Poengtildeling og uavgjorte/tie break resultater i samtlige divisjoner   
§ 16.1  
I seriespill og turneringer deles det ut:  

 1. 2 poeng for seier   
 2. 1 poeng for uavgjort.   
 3. 1 poeng ved avlysning (abandon) og ikke ferdig spilt kamp uten resultat.  
 4. 0 poeng til hvert lag hvis en kamp ikke kan fullføres på grunn av konflikt eller voldsutøvelse hvor begge lag er ansvarlige.   
 5. Hvis et av lagene er ansvarlig, gis det walkover mot det ansvarlige laget  

§ 16.2 Ved lik poengsum mellom to eller flere lag etter endt seriespill eller turneringer uten finaler, vil rekkefølgen i tabellen bestemmes etter følgende kriterier:  

 1. Net run rate (NNR)  
 2. Vinner av innbyrdes oppgjør  
 3. Flest seiere  

 

KAPITTEL 17. GJENNOMFØRING AV KAMPER

Tidsskjema  
§ 17.1 
Samtlige kamper gjennomføres etter tidsskjema presentert i § 15.2 i dette reglementet.  

Kampstart   
§ 17.2 Lagene må være til stede på banen i godkjente spilledrakter senest til toss, som må skje senest 15 min. før og tidligst 30 min. før kampstart. Om kampen utsettes grunnet vær og baneforhold, vil toss bli utsatt til nevnte forhold tillater kampstart. Kapteinene vil bli oppdatert av dommerne etter enhver vurdering av vær og baneforhold.   

Forsinket kampstart  
§ 17.2.1 Lag som forårsaker forsinkelser i kampstart eller toss utover 4 min. skal straffes med reduksjon. En over ved batting for hvert 4. min. forsinkelse.  

Walkover  
§ 17.2.2 En kamp kan ikke begynne senere enn 30 min. etter fastsatt starttidspunkt, med mindre det er værforhold og sikkerhetsrelaterte årsaker som skaper utfordringer med kampstart. Det betyr at tidspunktet for walkover ved manglende oppmøte eller for få spillere er 31 min. etter fastsatt starttid, i henhold til kampplan.  

Reduksjon av overs  
§ 17.2.3 Reduksjon av overs kan skje både før og under kamp. Det er kun dommerne som kan redusere antall overs, og dette kan kun gjøres med bakgrunn i værforhold, lysforhold og sikkerhet. Ved en avgjørelse om å redusere overs er det dommernes ansvar å informere begge lag umiddelbart. Fastsatt eller ytterligere reduksjon av overs før toss, må registreres i scoringssystemet før kampstart, for å unngå feil i NNR.   

Reduksjon av en T20 kamp og maksimalt antall overs per kaster/bowler (heretter bowler) 
§ 17.2.4 For en redusert inning av en opprinnelig T20 kamp med en lengde på mellom 5 og 9 overs, kan ingen bowler kaste/bowle mer enn to overs.  

Minst antall spillere    
§ 17.3 Det må være minst ni spillere fra hvert lag til stede på banen før toss kan gjennomføres. Dersom et eller begge lag ikke har ni spillere til stede 15 min. før kampstart, er kampen ansett som forsinket. Regler for reduksjon av overs, og ev. walkover vil gjelde.   

§ 17.3.1 Skulle et av lagene ha færre spillere enn minstekravet, vil regler om reduksjon og deretter seier uten kamp/walkover (heretter walkover) tre i kraft. Selv ved utsatt toss tid, vil kravet om min. antall spillere fortsatt være gjeldende. Walkover gis på 31. minutt. Lagoppstillingen kan ikke endres etter toss.  Med unntak av § 19.3.3

§ 17.3.2 En spiller som grunnet skade eller andre gyldige årsaker må forlate banen etter kampstart, vil ikke utløse konsekvenser, men det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen.   

§ 17.3.3 Blir det etter kampstart færre enn 8 spillere, kan ikke kampen fortsette. Walkover regelen vil gjelde, også i dette tilfellet.   

§ 17.4 Forsinkelser underveis i kampen  
Hvis laget som har feltspill/fielding-/utelaget (heretter fielding laget) i 1. inning ikke kaster sine overs etter tidsskjemaet som er satt opp for divisjonen, skal 1. inning fullføres. Forsinket lag straffes med 5 penalty runs per forsinket over. Penalty runs må legges til totalen før siste over av inning starter. Samtidig må dommerne informere scorer og kapteinene om hvor mange runs som skal legges til totalen. Hvis siste over kastes uten at dommerne har oppdatert alle nevnte parter om penalty runs, skal det ikke telles med i totalen. Tidsberegning for tapt tid: 4. min. per over i Super League, og 4 min. og 15 sekunder i T20 og 5 min. i T10 kamp). Antall poeng/target score skal ikke reduseres.  

Forsinkelser i 2. inning   
§ 17.4.1 Hvis laget som har fielding i 2. inning ikke kaster sine overs etter tidskjemaet som er satt for divisjonen skal inning fullføres. Forsinket lag straffes med 5 penalty runs per forsinket over. Penalty runs må legges til totalen før siste over av inning starter. Samtidig må dommerne informere scorer og kapteinene om hvor mange runs som skal legges til totalen. Hvis siste over kastes uten at dommerne har oppdatert alle nevnte parter om penalty runs, skal det ikke telles med i totalen. (4 min. per over i Super League og 4 min. og 15 sek. i T20 og 5 min. i T10 kamp). Den totale tiden kan utvides med maksimalt 30 min. Er ikke kampen ferdig innen utvidet tid, gis det walkover mot det laget som er forsinket.  

§ 17.4.2 Dommerne er ansvarlig for at scorer registrerer korrekt resultat ved opplasting av resultat. I tillegg pålegges dommerne å rapportere det inn til DK.    

Sløsing av tid  
§ 17.5 Ved sløsing av tid både fra batting- eller fielding laget, skal første og siste advarsel gis, som vil gjelde for hele laget og deretter 5 penalty runs for hver gjentakelse.   

Fielding laget skal ikke straffes for ekstra tidsbruk dersom dette skyldes følgende.

§ 17.5.1  

 1. En spiller er skadet og trenger medisinsk behandling.   
 2. En spiller er skadet og bruker ekstra tid på å forlate banen.   

løsing av tid fra batting laget  
§ 17.5.2 Dersom batting laget bruker for lang tid kan dommeren, etter første advarsel:   

 1. Tildele penalty runs   
 2. Redusere tid og/eller overs for batting laget   
 3. Det gis kun en advarsel som vil være gjeldene for hele laget   

Andre tilfeller av unødvendig tidsbruk som er utenfor kontrollen til fielding laget.  
§ 17.5.3

 1. Forsinkelse og en eventuell reduksjon i overs skal varsles til begge lags kapteiner av dommerne i god tid slik at de kan tilpasse spillestrategien sin deretter 
 2. Scorer må varsles om hvor mange + penalty runs som ev. skal legges til iht. § 17.4 og 17.4.1.  

Merking av landemerke/guard for batter på pitch (heretter gaurd)  
§ 17.5.4 Merking av batting gaurd på pitch med fot eller balltre/bat, er strengt forbudt. Kun kritt eller lignende kan brukes. Batting laget er pålagt å sørge for kritt. Første og siste advarsel gis som vil gjelde hele laget. Deretter må dommerne iverksette straffetiltak. 5 penalty runs for hver gjentakelse.   

Avlysning  
§ 17.6 Kun dommerne i fellesskap kan avlyse en kamp på kampstedet på grunn av rådende vær og spilleforhold ved banen. Spilleforhold skal ikke anses som verken urimelige eller farlige bare fordi forholdene ikke er ideelle. Det faktum at gresset og ballen er våt, garanterer ikke at grunnforholdene anses som urimelige eller farlige. På banene i Drammen og Bærum kan sollys være et problem. Kampen skal ikke stoppes, men fortsettes fra den ene enden frem til sollyset ikke forstyrrer kampen. Samme prinsipp vil ved behov gjelde for andre baner. 

Merk, det er kun utfordrende vær- og baneforhold som gir NCF grunnlag for å utsette kamper på kampdag eller tidligere. Utsatte kamper skal omberammes i tråd med gjeldende regler. Dommerhonorar dekkes av NCF hvis kampen utsettes kampdag.  

§ 17.6.1 Begge dommerne må være enige i en avgjørelse om slik avlysning. I tilfeller hvor det oppstår uenighet mellom dommerne, må det som skjedde før uenigheten inntraff fortsette. For eksempel var om kampen var i gang før uenigheten, skal kampen fortsette. Var kampen stoppet eller ikke startet før uenigheten, skal kampen ikke igangsettes. Ved spørsmål om sikkerhet, må nødvendigvis ikke begge være enige. Det holder om en av dommerne ønsker å stoppe eller ikke igangsette en kamp.

§ 17.6.2 Dersom værmeldingen, resterende dagslys, vær og baneforhold, eller andre forhold utenfor lagenes kontroll sannsynliggjør at kampen ikke vil kunne avvikles innen normal spilletid, kan dommerne redusere antall overs før kampstart. Antall overs kan maksimalt reduseres til min. antall overs for godkjent resultat i den aktuelle kampen.   

§ 17.6.3 Honorar ved avlysning og utsettelse av kamper.  
NCF kan utsette kamper og dommerne kan avlyse kamper. Dommerne og scorer har krav på fastsatt honorar av klubbene selv om kampen avlyses.
Honorar for kamper som ikke kan spilles pga. utilgjengelig bane eller dobbel booking, og kamper som NCF utsetter på selve kampdagen, betales av NCF.

§ 17.6.4 Ved avlysning skal all individuell spillerstatistikk lastes opp i scoringssystemet uavhengig av hvor mange overs som har blitt spilt.   

Resultat   
§ 17.7 For at en seriekamp, også redusert, skal ha et gyldig resultat, må minst 40 prosent av totale overs av opprinnelig fastsatt kamplengde være spilt i begge innings. I langformat kamper spilt i september, vil den fastsatte kamplengden være den som gjenstår etter reduksjon.  I opprinnelige T20 kamper, gjelder minst 5 overs for hver inning. Når kun det ene laget i en Super League kamp har fått redusert overs pga. forsinkelse, skal 40% beregnes ut ifra den reduserte kamplengden og ikke den opprinnelige kamplengden. 40% regelen i Super League og 5 overs i T20 vil ikke gjelde hvis et lag blir “all out”.    

Klage på kampresultat   
§ 17.7.1 Dersom et av lagene ikke er enig i resultatet, skal kapteinen fra det aktuelle laget skrive en protest inn i kampskjemaet. Deretter må en skriftlig klage sendes (SU) innen gjeldende frister. Det er kun de involverte lagene som har anledning til å påklage resultatet.   

§ 17.7.2 Klager knyttet til kampresultat vil ikke bli vurdert uten merknad i kampskjemaet.   

§ 17.7.3 Hvis det er føring eller beregningsfeil som har påvirket kampresultatet, kan feilen rettes. Hvis rettelsen resulterer i omgjøring, skal resultatet endres. Men det kan under ingen omstendigheter spilles en omkamp. 

Kamp og reserve ball   
§ 17.8 Begge lag skal ved toss levere en kampball og minst en reserve ball til dommerne.    

§ 17.8.1 Ved skade eller dårlig tilstand på ballen, er det kun dommerne som har myndighet til å bytte ball. Hvilken reserve ball som er best egnet for bruk under videre spill, bestemmes også av dommerne. Sistnevnte gjelder også ved tap av ball.   

Mankad/run out 
§ 17.9 En bowler kan kun gjøre en batter mankad/run out før bowlerens arm er i vertikal posisjon for å avlevere ballen. (iht. ICC regel) 

 

KAPITTEL 18. POWEPLAY 

Power Play Super League  
§ 18.1 Power-play 1, består av 20 % av kamplengde, hvor bare 2 feltspillere (fielders) kan være utenfor innersirkelen (minst 7 fielders må være innenfor den innersirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner.  

§ 18.2 Power-play 2, består 60 % av kamplengde, hvor maksimalt 4 fielders kan være utenfor innersirkelen (minst 5 fielders må være innenfor innersirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner. 

§ 18.3 Power-play 3, består av 20 % av kamplengde, hvor maksimalt 5 fielders kan være utenfor innersirkelen (minst 4 fielders må være innenfor innersirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner.  

Power play i T20 Championship og NM  
§ 18.4 Det er kun to power play i T20 Championship og NM. Power-play 1, består av første 6 overs hvor bare 2 fielders kan være utenfor innersirkelen (minst 7 fielders må være innenfor innersirkelen). Dette gjelder samtlige divisjoner.  

§ 18.5 Power-play 2, består av resterende 14 overs, hvor maksimalt 5 fielders kan være utenfor innersirkelen (minst 4 fielders må være innenfor innersirkelen). Dette gjelder samtlige divisjoner.

Oversikt power-play & bowlers overs limit ved reduksjon

§ 18.6   

Inning/overs   

Power-play 1  

Power-play 2  

Power-play 3  

  

Bowlers overs limit  

5  

2  

3  

T20  

  

2+2+1  

6  

2  

4  

T20  

  

2+2+2  

7  

2  

5  

T20  

  

2+2+2+1  

8  

2  

6  

T20  

  

2+2+2+2  

9  

3  

6  

T20  

  

2+2+2+2+1  

10  

3  

7  

T20  

  

2+2+2+2+2  

11  

3  

8  

T20  

  

3+2+2+2+2  

12  

(T20 - 4) 4  

(T20 - 8) 7   

2  

  

3+3+2+2+2  

13  

(T20 - 4) 3  

(T20 - 9) 8  

2  

  

3+3+3+2+2  

14  

(T20 - 4) 3  

(T20 - 10) 8  

3  

  

3+3+3+3+2  

15  

(T20 - 5) 3  

(T20 - 10) 9  

3  

  

3+3+3+3+3  

16  

(T20 - 5) 3  

(T20 - 11) 10  

3  

  

4+3+3+3+3  

17  

(T20 - 5) 3  

(T20 - 12) 11  

3  

  

4+4+3+3+3  

18  

(T20 - 5) 4  

(T20 - 13) 11  

3  

  

4+4+4+3+3  

19  

(T20 - 6) 4  

(T20 - 13) 12  

3  

  

4+4+4+4+3  

20  

(T20 - 6) 4  

(T20 - 14) 12  

4  

  

4+4+4+4+4  

21  

4  

13  

4  

  

5+4+4+4+4  

22  

5  

13  

4  

  

5+5+4+4+4  

23  

5  

14  

4  

  

5+5+5+4+4  

24  

5  

14  

5  

  

5+5+5+5+4  

25  

5  

15  

5  

  

5+5+5+5+5  

26  

5  

16  

5  

  

6+5+5+5+5  

27  

6  

16  

5  

  

6+6+5+5+5  

28  

6  

17  

5  

  

6+6+6+5+5  

29  

6  

17  

6  

  

6+6+6+6+5  

30  

6  

18  

6  

  

6+6+6+6+6  

31  

6  

19  

6  

  

7+6+6+6+6  

32  

7  

19  

6  

  

7+7+6+6+6  

33  

7  

20  

6  

  

7+7+7+6+6  

34  

7  

20  

7  

  

7+7+7+7+6  

35  

7  

21  

7  

  

7+7+7+7+7  

36  

7  

22  

7  

  

8+7+7+7+7  

37  

8  

22  

7  

  

8+8+7+7+7  

38  

8  

23  

7  

  

8+8+8+7+7  

39  

8  

23  

8  

  

8+8+8+8+7  

40  

8  

24  

8  

  

8+8+8+8+8  

 

KAPITTEL 19. FIELDING RESTRIKSJONER OG SUPER SUB

En spiller er fraværende eller forlater banen  
§ 19.1 Hvis en spiller er fraværende fra banen i mer enn 8 min., gjelder følgende begrensninger for deres fremtidige deltakelse i kampen:  
Spilleren har ikke lov til å bowle i kampen før han enten har kunnet være på banen, eller dennes lag har gjort batting, for den totale spilletiden spilleren var fraværende (heretter omtalt som straffetid). En spillers utløpte straffetid skal begrenses til maksimalt 80 min. i 40 overs kamp, 60 min. i 30 overs kamp og 40 min. i T20. Hvis det gjenstår en utløpt straffetid på slutten av en inning, blir den videreført til neste og påfølgende inning i kampen.  

§ 19.1.1 Spilleren får ikke lov til å gjøre batting i kampen før lagets batting inning har pågått i løpet av spilletiden som er lik den gjenstående straffetiden som er videreført fra forrige inning. Imidlertid kan en gjøre batting umiddelbart når laget har mistet fem wickets i sin batting inning. Hvis det gjenstår en utløpt straffetid på slutten av denne inning, blir den videreført til neste og påfølgende inning i kampen. 

§ 19.1.2 Hvis spilleren forlater banen før han har sonet hele sin straffetid, blir gjenstående tid videreført som ubetjent straffetid. En utvist spiller kan ikke få godkjent sin utvisningstid som straffetid, og må sone straffetiden separat. 

§ 19.1.3 Ved ethvert fraværstilfelle skal mengden spilletid som spilleren er utenfor banen, legges til enhver straffetid som forblir ubetjent med en maksimal kumulativ straffetid på 80 min. og 40 min. i T20. Spilleren skal ikke bowle før dens totale straffetid er sonet.   

 § 19.1.4 Straffetid påløper ikke:  

 1. En spillers fravær vil ikke medføre straffetid dersom hen etter dommernes oppfatning har fått en ytre skade eller påkjenning i løpet av kampen og som et resultat av dette har forlatt eller ikke klarer å være på banen.  
 2. Etter dommernes oppfatning har vært fraværende eller forlatt banen for andre helt akseptable årsaker, som ikke omfatter sykdom eller indre skader.  
 3. Spilleren er fraværende fra banen i en periode på 8 min. eller mindre.  

Aldersbestemte Fielding-restriksjoner:  
Spillere som ikke har fylt 15 år før 31. desember i kalenderåret, kan ikke stå i inne-sirkelen ved deltakelse i kamper i seriespill på seniornivå og NM.  

§ 19.2.1 Alle spillere under 18 år er pålagt å bruke godkjent hjelm med gitter under batting, og ved fielding i faresonen i nærheten av slagmann som skal slå/striker.  

Super substitute (SuperSub) og reservespillere
§ 19.3 En spiller som er utnevnt som SuperSub (12th man) på kampskjema og er til stede ved
kampstart, har lov til å gjøre batting/bowling/fielding og wicket-keeping, når som helst under
kampen. Det kan dog maksimalt være 11 fielders på banen, og kun 11 spillere skal gjøre
batting.

§ 19.3.1
Konsekvenser for en bowler eller batter som har vært ute av banen i mer enn 8 min. vil ikke
også være gjeldende for SuperSub.

§ 19.3.2 I tillegg kan inntil to reservespillere erstatte en fielder eller skadet wicketkeeper etter
gjeldende regler. SuperSub/12th man eller andre reservespillere kan ved kampstart ikke
erstatte en spiller som er oppført blant de første 11 på kampskjema, men som ikke er fysisk til
stede på banen.

§ 19.3.3 En SuperSub som kommer etter kamp start
En SuperSub som kommer etter kampstart, har kun lov til å være en ordinær 12th man. Hvis
en av de 11 påførte spillerne på kampskjema ikke kommer inntil kampstart, kan 12th, 13th eller
SuperSub brukes som en ordinær spiller. Kapteinen må varsle dommerne som plikter å varsle
kapteinen til motstanderlaget og lage et notat i kampskjema.

KAPITTEL 20. SÆRSKILTEREGLER FOR KVINNER BARN OG UNGE

§ 20.1 Særskilte regler for kvinneligaen 

 1. Øverste lag på tabellen etter seriespill vinner serien 
 2. Det kan benyttes fem (5) gjestespillere i løpet av sesongen, forutsatt at disse er registrert med navn og fødselsdato før deltakelse 
 3. En spiller kan kun representere ett (1) lag i løpet av serien 
 4. 20 overs per inning med kamplengde på maks 4 timer 
 5. 50 meters boundary 
 6. Etter 6 overs med power-play, er det tillat å ha maks. 4 fielders utenfor inne sirkelen (min. 5 innenfor inne sirkelen)  
 7. 8 spillere må være på banen, ferdig skiftet før toss 
 8. Kun registrerte spillere kan delta i NCF turnering/serie 

§ 20.1.1 Definisjon gjestespiller 
En gjestespiller må være gyldig registrert i klubb tilsluttet NCF og oppfylle aldersbestemmelsene, og kan kun være gjestespillere for ett annet lag. 

§ 20.1.2 Regler T10 turnering for kvinner 

 1. Spilles med softball 
 2. 30-yards boundary 
 3. 20-yard pitch  
 4. Maks. 7 og min. 5 spillere 
 5. Ingen powerplay 
 6. Wide og no ball gir 2 runs ingen omkast  
 7. Siste over i inning vil være normal over 
 8. Maksimum 3 over per bowler 
 9. § 14.8 benyttes for uavgjorte og kamper som må ha resultat 
 10. Playoff/eliminator eller semifinaler vil bli bestemt etter påmelding på grunnlag av antall lag som melder seg på 

§ 20.1.3 Utstyr

 1. Lagene tar selv med seg wickets og bails til kamp 
 2. NCF står for baller 
 3. Bruk av hjelm er påbudt, med unntak av kamper med softball/tennisball 

§ 20.2 Særskilte regler for barn og ungdom  

Definisjoner barn og ungdom:  
Barn: 12 år og yngre 

Ungdom: 13 – 19 år.   

Barn: 

NIF generelle regler og retningslinjer for barneidrett 

LINK: her  

Idrettens barnerettigheter 

LINK: her  

Ungdom:  

NIF generelle regler og retningslinjer for og ungdomsidrett 

LINK: her 

§ 20.2.1 U19 serieoppsett 

 1. Antall runder avgjøres iht. kapasitet etter påmelding. Det kan settes opp flere grupper hvis det blir for mange lag. Ved for få påmeldte lag, kan annen type aktivitet arrangeres. 
 2. Hvert lag må minst ha 9 spillere på banen. Det kan benyttes fem (5) gjestespillere i løpet av sesongen, forutsatt at disse er registrert med navn og fødselsdato før deltakelse 
 3. Spilleren må ha fylt 15 år
 4. En spiller kan kun representere ett (1) lag i løpet av serien 
 5. Ved overgang av en spiller/gjestespiller er det den nye klubben som bestemmer om spilleren kan spille for U-laget til en annen klubb ut sesongen 
 6. Kamplengden maks 3 timer og 15 min., med 20 overs per inning 
 7. Det må spilles minst 5 over per inning for å oppnå resultat 
 8. Kampene spilles med hvit ball og fargede drakter 

§ 20.2.2 U17 serieoppsett 

 1. Antall runder avgjøres iht. kapasitet etter påmelding. Det kan settes opp flere grupper hvis det blir for mange lag. Ved for få påmeldte lag, kan annen type aktivitet arrangeres. 
 2. Hvert lag må minst ha 9 spillere på banen. Det kan benyttes fem (5) gjestespillere i løpet av sesongen, forutsatt at disse er registrert med navn og fødselsdato før deltakelse 
 3. Spilleren må ha fylt 15 år
 4. En spiller kan kun representere ett (1) lag i løpet av serien 
 5. Ved overgang av en spiller/gjestespiller er det den nye klubben som bestemmer om spillerens kan spille for U-laget til en annen klubb ut sesongen 
 6. Kamplengden maks 3 timer og 15 min., med 20 overs per inning 
 7. Det må spilles minst 5 over per inning for å oppnå resultat 
 8. Batter som har scoret 50 runs må ut, men kan komme tilbake hvis all out
 9. Kampene spilles med hvit ball og fargede drakter 

§ 20.2.3 Definisjon gjestespiller U17 og U19 
En gjestespiller må være gyldig registrert i klubb tilsluttet NCF og oppfylle aldersbestemmelsene, og kan kun være gjestespillere for ett annet lag. Ved overgang av en spiller/gjestespiller er det den nye klubben som bestemmer om spillerens kan spille for U-laget til en annen klubb ut sesongen. 

§ 20.2.4 U15 serieoppsett 

 1. Antall runder avgjøres iht. kapasitet etter påmelding. Det kan settes opp flere grupper hvis det blir for mange lag. Ved for få påmeldte lag, kan annen type aktivitet arrangeres 
 2. Hvert lag må minst ha 7 og maks. 9 spillere på banen. 
 3. Det kan benytte fire (4) gjestespillere i løpet av sesongen, forutsatt at disse er registrert med navn og fødselsdato før deltakelse 
 4. Spilleren må ha fylt 13 år
 5. En spiller kan kun representere ett (1) lag i løpet av serien 
 6. Ved overgang av en spiller/gjestespiller er det den nye klubben som bestemmer om spillerens kan spille for U-laget til en annen klubb ut sesongen 
 7. Kamplengden maks 2 timer og 30 min., med 15 overs per inning 
 8. Det må spilles minst 5 over per inning for å oppnå resultat 
 9. Batter som har scoret 40 runs må ut, men kan komme tilbake hvis all out
 10. Serien spilles med hvit lærball for junior og fargede drakter 
 11. Boundry (40-45 meter radius)
 12. Wide og no ball telles som «good ball» og kastes ikke på nytt, men det gis 2 runs 
 13. Siste over av en inning skal være en normal over med alminnelig wide og no ball regler 

§ 20.2.5 U13 serieoppsett 

 1. Antall runder avgjøres iht. kapasitet etter påmelding. Det kan settes opp flere grupper hvis det blir for mange lag. Ved for få påmeldte lag, kan annen type aktivitet arrangeres 
 2. Hvert lag kan minst ha 7 og maks. 9 spillere på banen. Det kan benytte seks (4) gjestespillere i løpet av sesongen, forutsatt at disse er registrert med navn og fødselsdato før deltakelse 
 3. Spilleren må ha fylt 9 år
 4. En spiller kan kun representere ett (1) lag i løpet av serien 
 5. Ved overgang av en spiller/gjestespiller er det den nye klubben som bestemmer om spillerens kan spille for U-laget til en annen klubb ut sesongen 
 6. Kamplengden maks 2 timer, med 10 overs per inning 
 7. Det må spilles minst 5 over per inning for å oppnå resultat 
 8. Batter som har scoret 30 runs må ut, men kan komme tilbake hvis all out
 9. Serien spilles med soft ball og fargede drakter 
 10. Tillatt med ren jente/guttelag eller mix lag (gutter og jenter)  
 11. Kampen spilles på 20 yards pitch med innersirkel som boundary 
 12. Wide og no ball telles som good ball og kastes ikke på nytt, men det gis 2 runs 
 13. Siste over av en inning skal være en normal over med alminnelig wide og no ball regler  

§ 20.2.6 U11 og U9 serieoppsett 

 1. Antall runder avgjøres iht. kapasitet etter påmelding. Det kan settes opp flere grupper hvis det blir for mange lag. Ved for få påmeldte lag, kan annen type aktivitet arrangeres. 
 2. Hvert lag kan minst ha 7 og maks. 9 spillere på banen. Det kan benyttes fire (4) gjestespillere i løpet av sesongen, forutsatt at disse er registrert med navn og fødselsdato før deltakelse 
 3. Ingen rangering/ingen serievinner kåres. Ingen individuelle priser, men samtlige deltakere får medaljer (ihht. barneidrettsbestemmelsene
 4. Tillatt med ren jente/guttelag eller mix lag (gutter og jenter) 
 5. Kun en bowler kan kaste 2 overs, resten maks 1 over 
 6. En spiller kan kun representere ett (1) lag i løpet av serien 
 7. Kamplengden maks. 1 time og 15 min., med 6 overs per inning 
 8. Kampene spilles med plast balltre (bat), wickets og soft ball/tennisball 
 9. Kampen for U11 spilles på 18 og U9 på 16 yards pitch med innersirkel som boundary 
 10. Det er ikke krav om ordentlig cricket pitch. Kampene kan spilles på flexi pitch, fotballbane, helst med kunstgress eller en egnet gresslette 
 11. Wide og no ball telles som good ball og kastes ikke på nytt, men det gis 2 runs 
 12. LBW, obstracting the field, hitting the ball twice, penalty runs, no ball for arm action skal ikke være med 
 13. Umpiring og scoring gjøres av lagene. En inning hvert lag (trener/foreldre)   

§ 20.2.7 Definisjon gjestespiller U15 og U13 
En gjestespiller må oppfylle aldersbestemmelsene og kan kun være gjestespillere for ett annet lag. 

Ved overgang av en spiller/gjestespiller er det den nye klubben som bestemmer om spillerens kan spille for U-laget til en annen klubb ut sesongen.

§ 20.2.8 Utstyr 

 1. NCF står for baller til ungdomsturneringen. 
 2. Bruk av hjelm er påbudt, men unntak av U13 som spiller med softball/tennisball. 

§ 20.2.9 Generelt 
Avvikling av U13 og U15 kamper krever tilstedeværelse en voksen representant fra hvert av lagene. 

§ 20.2.10 Økonomisk støtte
NCF støtter klubber som stiller med lag i U-serien og som alltid stiller med NCF-sertifisert trener(e) sammen med laget på kamp, p.t med kr. 3.000, - per lag.
De voksne representantene og-/ eller den sertifiserte treneren må ha tatt trenerattesten og politiattest.

 

KAPITTEL 21. UREGLEMENTÆRE HANDLINGER

§ 21.1 Spiller(e)/lag, ansees ikke å være spilleberettiget dersom spilleren deltar i strid med et eller flere punkter i NCFs reglement.  

§ 21.1.1 Bruk av uberettiget spiller  
Et lag som benytter en eller flere uberettigede spillere i en kamp, skal per kamp det gjelder, bøtelegges kr. 2.500, - per uberettiget spiller. Motstanderlaget tilkjennes seieren i kampen. Laget som er skyldige i bruk av en uberettiget spiller, tilkjennes tap av kampen, og trekkes ytterligere 2 poeng i gjeldende tabell.  

§ 21.1.2 Hvis §21.1.1 strider med andre paragrafer i reglementet, skal §21.1.1 prioriteres. Ved bruk av uberettiget spiller, vil statistikk (runs, wickets m.m.) til den uberettigete spilleren nullstilles for de aktuelle kampene.   

§ 21.2 Lagkaptein  
Kapteinene er til enhver tid ansvarlig for at kampen utføres i tråd med «The Spirit of Cricket» så vel som innenfor NCF og ICC sine spilleregler.   

§ 21.2.1 En lagkaptein er ansvarlig for sitt lags oppførsel før, under og etter kamp, både innenfor og utenfor boundary. Utenfor boundary begrenser seg til 50 meter fra boundary. Kapteinen plikter å bidra til fair play og en smidig gjennomføring av kamper (innings og overs) innenfor gitte tidsrammer. Dersom lagkaptein ikke bidrar til det ovennevnte, kan det ilegges bot på kr. 3.000, - til klubben, og utestenge kapteinen fra den første oppsatte kampen etter at sanksjon er kommunisert.  

§ 21.2.2 Ved gjentatte brudd på § 21.2.1 kan lagkapteinen utestenges for en lengre periode, og ilegges en større bot fastsatt av SU. I tillegg kan klubben sanksjoneres.  

§ 21.3 Uakseptabel oppførsel  
Uakseptabel oppførsel deles i flere kategorier. NCF klubber/lag, spillere, dommere, tilknyttet NCF som deltar i cricketaktiviteter i regi av NCF, kan straffes med bøter og utestengelse fra å spille kamper i inntil 12 måneder, f.eks. ved brudd på ICC Code of Ethics/Conduct.   

§ 21.3.1 Ved brudd på § 21.3 skal SU ilegge vedkommende en bot iht. NIFs lov, § 11-2, og på min. kr 2.000, -. Ved gjentagelse fra samme person og/eller lag, skal SU skjerpe straffenivået. Dommer/dommerne må straffe et hvert slikt tilfelle med min. 5 penalty runs. Eksempler på uakseptabel oppførsel er:   

 1.  Reagere på dommerens avgjørelse
 2. Sledging, indirekte eller direkte provoserende eller nedverdigende kommentarer  
 3. Komme i diskusjon med motstanderens spillere eller dommere  
 4. Bruk av vulgært språk, voldsbruk osv.  

Andre eksempler på uakseptabel oppførsel er å skape konfliktsituasjoner, dårlig oppførsel på eller utenfor banen og upassende språkbruk på og utenfor banen, samt sosiale medier.  

§ 21.3.2 I tilfeller hvor det er nødvendig å gi strengere straff enn 12 måneder eller høyere bot enn kr. 50.000, - må SU videresende saken til styret som vurderer og beslutter om saken skal sendes til NIFs domsutvalg.  

§ 21.3.3 Mindre forseelse, uakseptabel oppførsel inklusiv sledging.  
Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge dommere for en begrenset periode av kampen. Utmålingen av utvisningen avhenger av hendelsens natur. Dommer(ne) må straffe et hvert nevnt tilfelle med min. 5 penalty runs. Det må til enhver tid være min. 8 spillere på banen for at kampen kan fortsette. SU skal ilegge enkeltperson og/eller lag en bot på min. kr. 1.000, -. Ved sledging, kan spiller bli utvist fra pågående kamp, samt utestenges fra neste oppsatte kamp. I tillegg kan spilleren bli ilagt en bot på kr. 2.000, - 

§ 21.3.4 Alvorlig forseelse, uakseptabel oppførsel  
Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge dommere for en lengre periode eller hele kampen. Utmålingen av utvisningen avhenger av hendelsens natur. Dommer(ne) må straffe et hvert slik tilfelle med min. 5 penalty runs.  Det må til enhver tid være min. 8 spillere på banen for at kampen kan fortsette. SU skal ilegge enkeltperson og/eller lag en bot på min. kr. 2.500, -, og utestenge enkeltperson og/eller lag fra min. to - 2 - kamper. Blir ikke saken anket innen fristen, vil utestengelsen være gjeldende etter ankefristens utgang. Ved medhold etter en eventuell anke, vil utestengelsen opphøre umiddelbart. Skjer utestengelsen i siste kamp i sesongen, gjelder utestengelsen i begynnelsen av neste års sesong.   

§ 21.3.5 Voldelig eller truende adferd  
Vold defineres her som «enhver handling rettet mot en annen person, som skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre det den vil». Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge dommere for hele kampen. Utmålingen av utvisningen avhenger av hendelsens natur.  
Det må til enhver tid være min. 8 spillere på banen for at kampen kan fortsette. Dommer(ne) må straffe et hvert slik tilfelle med min. 5 penalty runs. SU skal ilegge spilleren eller lag en bot på min. kr. 5.000, -, og utestenge spiller og/eller lag fra min. 5 kamper. Utestengelsen i dette tilfelle, vil tre i kraft umiddelbart etter hendelsen eller dommernes rapport. Ved seriekamp skal spillerens klubb også trekkes to poeng i seriespillet. Ved medhold etter en eventuell anke, vil utestengelsen opphøre umiddelbart. Skjer utestengelsen i siste kamp i sesongen, gjelder utestengelsen i begynnelsen av neste års sesong.   
Hvis omfanget av hendelsen er av en så alvorlig karakter, kan NCF utsette klubben(ne) oppsatte kamper til saken er ferdigbehandlet hos sanksjonsorganet.  

§ 21.3.6 Utvisning  

 1. En utvist spiller kan ikke erstattes av en reservespiller 
 2. Hvis kapteinen nekter å fjerne en utvist spiller, kan dommerne gi seieren til det andre laget.
 3. Hvis begge kapteinen nekter å fjerne en utvist spiller, kan dommerne avslutte kampen uten resultat med 0 poeng til begge lag  
 4. Hvis brudd på § 21.3.3, § 21.3.4, § 21.3.5 er begått av en reservespiller, vil konsekvensene fortsatt rettes mot den opprinnelig nominerte spilleren  
 5. Hvis brudd på paragrafene i punkt D begås av en wicket-keeper, kan vedkommende ikke erstattes av en reservespiller eller super sub, men kun en nominert spiller   

§ 21.4 Protester og klager   
Brudd på spillereglementet vil kunne gi grunnlag for protester og/eller klager. Protester og/eller klager på forhold som gjelder reglementet sendes inn til SU innen 7 dager etter hendelsesforløpet.   

§ 21.4.1 SU kan be administrasjonen og/eller DK om bistand til forberedelse av saken for behandling. SU fatter vedtak og ilegger bøter i alle klagesaker som gjelder brudd på reglementets bestemmelser. Utestående fordringer følges opp av administrasjonen. SU sender vedtaket til Generalsekretær som derfra følger opp involverte parter, DK og styret/administrasjonen.  

§ 21.4.2 Frist for behandling av saker 

Frister for behandling av saker følger av SUs mandat. Avgjørelser i SU kan klages inn for ankeutvalget.  

§ 21.4.3 Fristen for å anke er 2 virkedager etter at avgjørelsen er brakt den aktuelle part til kunnskap. Anker innsendt etter fristen skal avvises. Det kan i spesielle situasjoner, særlig hvor det er behov for dokumentasjon, åpnes for å levere inn fristbrytende anke inne den opprinnelige fristen på 2 virkedager. Endelig frist skal likevel ikke overskride 7 virkedager.  

§ 21.4.4 Det må betales en ankeavgift til NCF på kr. 1.000, - for behandling av en sak i ankeutvalget. Øvrige premisser og retningslinjer som gjelder ankebehandling reguleres av ankeutvalgets mandat.

§ 21.5 Mobiltelefon    
Bruk av mobiltelefon for spillere og dommere er forbudt innenfor boundary. Både spillere og dommere ilegges forelegg på kr. 1.500, - for bruk av mobiltelefon.  

§ 21.6 På banen uten dommerens tillatelse   
Ingen spiller fra batting side har lov til å komme inn på banen innenfor boundary uten tillatelse fra dommeren. Ved brudd på bestemmelsen skal spilleren ilegges en bot på kr. 1.500, - etter skriftlig rapport fra dommeren. Ved gjentagende brudd på bestemmelsen fra samme spiller kan sanksjonen skjerpes.  

§ 21.7 Spilleforbud for lag eller spiller   
SU og-/eller styret kan på særlig grunnlag legge ned spilleforbud for så vel klubber som for enkeltspillere. Dette gjelder spesielt dersom spiller eller klubb skylder NCF penger, ved disiplinærsaker som følge av bl.a. uverdig oppførsel/språkbruk (under direkte kommunikasjon med styret, komité, administrasjonen) eller innlegg/kommentar på sosiale medier. Spilleren eller klubben vil da ikke være spilleberettiget inntil vilkår fastsatt av forbundsstyret er innfridd eller til forbundsstyret bestemmer noe annet.   

§ 21.7.1 Lag som blir utestengt for en hel sesong, rykker automatisk ned en divisjon. Hvis laget som allerede står får nedrykk ved utestengelsen og mer enn 50% av kampene er spilt, rykker laget ned ytterligere en divisjon. Antall lag som skal rykke ned, justeres av NCF ved neste års divisjonsoppsett.   

§ 21.8 Alle utestående fordringer skal være betalt for at lag og/eller spiller skal være spilleberettiget. Brudd vil føre til at § 21.1.1 kan tas i bruk. En dommer kan heller ikke dømme en kamp før utestående fordringer er betalt. Ved en eventuell anke, kan betaling av bot vente til ankeutvalget har ferdigbehandlet saken.  

§ 21.8.1 Klubber og/eller enkeltpersoner utestenges fra sesongen dersom de ikke betaler kravet innen 15 dager etter at fristen er utgått. Klubber og/eller enkeltpersoner ilegges 15 prosent straffegebyr ved forsinket betaling.  

§21.9 Endring, manipulering med scorecard, kampresultat e.l, straffes med en bot på min. 5.000, - kr. Ved grove tilfeller kan en i tillegg bli utestengt for et bestemt antall kamper eller en hel sesong avhengig av alvorlighetsgraden. Riktig resultat og scorecard må oppdateres.

 

KAPITTEL 22. DOMMERE OG SCORERE 
§ 22.1 Kun dommere som har gjennomført og bestått dommer kurs, anses som kvalifiserte dommere. Kvalifiserte dommere som har gjennomgått årlig oppdateringskurs og inngått skriftlig kontrakt med NCF, vil kunne dømme kamper.

§ 22.1.1 DK, kan på saklig grunnlag suspendere dommere inntil 30 dager av gangen, ved mindre uregelmessigheter. Ved grove brudd, kan SU, eller styret utestenge dommere for en lengre periode, men ikke lengre enn en hel sesong.  

§ 22.1.2 Dommerpaneler  
Dommerpanelene vil bestå av level 1, level 2 og elite. Nye dommere med stage 1 vil bli plassert i level 1 panelet og dommere med erfaring/stage 2 vil bli plassert i level 2. Elitepanel vil i utgangspunktet bestå av maks. 10 dommere. Antall dommer kan ved behov økes til maks. 15. Følgende kriterier må være oppfylt: Min. 5 års erfaring som Stage 2 dommer - dømt minimum 45 kamper ila. de siste tre årene – må ha vært aktivt forgående år – må ha bestått testen under obligatorisk oppdateringskurs - «Excellent» som resultat etter dommerevaluering boundary assessment (heretter boundary assessment eller BA). Elite og level 2 dommere skal primært brukes til elite og 1. divisjonskamper. Kun der det er høyest nødvendig, kan dommere fra elitepanelet brukes til å dømme kamper i divisjon 2 eller lavere.

§ 22.1.3 Panelene justeres minst en gang hvert år av DK på grunnlag av tilgjengelighet, kvalifikasjoner, erfaring, tilbakemelding fra klubber og DK sin egen vurdering ev. via boundary assessment. En dommer kan når som helst flyttes opp eller ned i panelene av DK ved manglende oppfyllelse av gitte vilkår. Hvis en elite dommer får en berettiget klage mot seg, vil det utløse en første og siste advarsel. Ved gjentagelse flyttes dommeren umiddelbart til panelet under. Hvis en elite dommer får en mindre alvorlig bemerkning etter boundary assessment, vil dommeren få beskjed om å rette opp feilen. Ved en alvorlig eller to mindre alvorlige bemerkninger, vil dommeren umiddelbart bli flyttet til panelet under.  

§ 22.1.4 Honorarsatsene vil variere mellom panelene. I tilfeller hvor en dommer blir bedt om å dømme kamper utenfor sin region, vil det bli betalt et fastsatt tillegg av hjemmelaget/ hjemmelagene. Hvis en dommer dømmer to kamper på en og samme dag, skal tillegget betales for begge kamper. I tillegg vil NCF etter krav fra dommer, betale km. godtgjørelse etter NCF satser eller rimeligste reisemåte.   

§ 22.2 Oppnevning av kvalifiserte dommere    
Innen 1. april må hver klubb som deltar i kampaktivitet arrangert av NCF, forpliktes til å melde inn navn på minst to kvalifiserte dommere fra sin klubb som er tilgjengelige for å dømme minst fem kamper i løpet av sesongen.

§ 22.2.1 Lag som ikke melder inn kvalifiserte dommere til NCF innen fristen, avkreves forelegg på kr. 2.000, - per manglende dommer. Det er til enhver tid klubbens ansvar å ha nok kvalifiserte dommere som har fullført oppdateringskurs før sesongstart. Klubber kan søke NCF styret om dispensasjon fra denne regelen ved regionale/geografiske eller andre særskilte utfordringer.  

§ 22.2.2 Ansvar for å utpeke dommere  
For samtlige divisjoner skal DK utpeke dommere på individuelt nivå. Utover dette kan det gjennom NCFs kampplan oppnevnes klubber som deltar i kampaktivitet. Klubber er da forpliktet til å stille med kvalifisert(e) dommer(e) til å dømme den enkelte kamp.  

§ 22.2.2.1 Klubbens ansvar å finne dommererstatning  
Dersom en klubb ikke kan sende en kvalifisert dommer til oppsatt kamp, er det klubbens ansvar å finne en kvalifisert dommer fra en annen klubb som erstatning. En slik endring må meldes inn skriftlig til (a) DK, (b) post@cricketforbundet.no, senest 3 dager før kampen.  

§ 22.2.3 Frist for å sette opp dommere  
Dommere skal settes opp senest 7 dager før kampdag. Hvis denne fristen ikke kan overholdes av praktiske årsaker, må dommerne bli direkte informert, og deres aksept må innhentes av NCF, fortrinnsvis DK.  

§ 22.2.4 Bytte dommeroppdrag  
Det kan i løpet av en sesong legges inn begrensninger på antall bytter av dommeroppdrag mellom klubber og dommere. Vurdereringer og avgjørelser om innføring av begrensninger eller sanksjoner, faller naturlig under DK.   

§ 22.2.5 Dersom det blir foretatt flere dommer-bytter enn det som blir kommunisert ut, eksponeres klubber å bli avkrevd kr. 1.500, - per dommer per kamp. En dommer fra dommerpanelet eller uten klubbtilhørighet, kan i tillegg miste retten til å dømme for en bestemt periode. Informasjon om slike begrensninger må formidles til klubber og dommere i god tid.  

§ 22.2.6 Sanksjoner ovenfor dommer(e)   
Sanksjoner ovenfor dommere som stiller på vegne av en klubb satt opp med dommeroppdrag, skal ilegges den aktuelle klubben.   

§ 22.2.7 Sanksjoner ovenfor dommere som personlig har fått tildelt oppdrag skal ilegges den aktuelle dommer.   

§ 22.2.8 Ilagte avgifter/sanksjoner skal være betalt innen oppgitte frister. Ved unnlatelse kan den aktuelle dommeren bli fratatt retten til å dømme frem til utestående fordringer er registrert betalt, mens klubber kan risikere en utvidet sanksjon, for eksempel spillenekt.  

§ 22.2.9 Det kan i særtilfeller åpnes for at en dommer fra egen klubb kan dømme kamper for egen klubb. Samtykke fra begge lag må innhentes på forhånd.  

§ 22.3 Oppmøte   
Dommere skal møte til kamp senest 30 min. før kampstart slik at de kan kontrollere baneforhold, nødvendig utstyr, samtale med scoreren og gjennomføre kapteinmøte før kampstart.  

§ 22.3.1 Forsinket dommer    
Møter ikke en dommer opp til fastsatt tid flere enn tre ganger i løpet av en sesong, i henhold til § 22.3, kan dommeren eksponeres for å bli bøtelagt med kr. 1.000, - per kamp ved hver forsinkelse. I tillegg kan dommeren miste retten til å dømme for en bestemt periode. Det forutsetter at enten meddommer eller en av de involverte klubber sender inn en skriftlig klage/rapport.   

§ 22.3.2 Dommerfravær  

 1. Hvis begge oppsatte dommere ikke møter opp, skal kampen omberammes 
 2. Dersom en av dommerne oppført i NCF sin kampplan ikke møter opp, kan det velges en annen dommer etter begge kapteinenes samtykke.  

§ 22.3.3 Sanksjoner ved fravær  
Hvis en dommer ikke møter opp til kampstart, skal det sanksjoneres med en bot på kr 3.000, -. Samme sanksjon skal ilegges dersom dommeren som møter opp til kamp ikke er kvalifisert. Det forutsetter at enten meddommer eller en av involverte klubber sender inn en skriftlig klage/rapport. 

§ 22.3.4 Dersom en dommer ikke kan fullføre en påbegynt kamp, for eksempel på grunn av sykdom, gjelder det samme regler for valg av ny dommer som nevnt i § 22.3.2.  

§ 22.3.5 Kommunikasjonsspråk   
Dommere er pålagt å kommunisere på norsk eller engelsk. Er det spiller(e) som ikke forstår noen av nevnte språk, kan dommeren bruke et annet språk. Kaptein(er) må i slike tilfeller orienteres.   

§ 22.3.6 Plikt til å gjennomføre en kamp  
Det er under enhver omstendighet dommernes og lagkapteinenes plikt å gjøre sitt beste for å få gjennomført en berammet kamp. Dommeren må ikke tillate noen av de fremmøtte lagene å forlate banen så lenge det finnes en mulighet for gjennomføring av kampen.   

§ 22.3.7 Dommeravgjørelser og klagerett  
Dommernes avgjørelser under kampen er endelige og kan ikke påklages.   

§ 22.3.8 Resultatet kan ikke endres  
Når dommerne har blitt enige med scorer om at totalene er riktige etter kampslutt, kan resultatet av kampen deretter ikke endres med unntak av § 17.7.3 og ved poengtrekk som følge av sanksjon.   

§ 22.3.9 Hoveddommer (dommer 1) har ansvaret for å annonsere resultatet av kampen, samt få signert NCF sitt offisielle kampskjema i et møte med kapteinene senest 30 min. etter kampslutt.   

§ 22.4 Møte med kapteinene etter kampslutt   
Etter kampslutt skal hoveddommer (dommer 1) samle begge lags kapteiner med meddommer til et møte. I møtet skal hoveddommer (dommer 1) gå gjennom kampskjemaet og fylle inn riktig informasjon. Kampskjemaet underskrives av begge lags kapteiner og begge dommerne.   

§ 22.4.1 Dommerrapport, opplastning og bevaring av kampskjema   
Hoveddommer (dommer 1) er ansvarlig for å laste opp kampskjema i scoringssystemet innen midnatt samme dag som kampen spilles. Dommerne forplikter å ta vare på kampskjema ut året, mens begge dommerne er forpliktet til å fylle ut dommerrapporten i turneringssystemet, før opplasting av kampskjema. Manglende dommerrapport og/eller innsendt kampskjema medfører et gebyr på kr. 1.500, - En kaptein som ikke underskriver kampskjemaet, men deltar i møtet, skal ilegges et gebyr på kr. 1.000, -  

§ 22.4.2 Signering av kampskjema   
Dersom en av de fire som skal underskrive kampskjemaet ikke er enig i informasjonen som har blitt fylt inn i kampskjemaet, skal vedkommende markere sin protest nederst på kampskjemaet. Brudd på spillereglement, hendelser og notat knyttet til eventuelle klager kan også føres opp i kommentarfeltet på skjemaet.   

§ 22.4.3 Ingen av kapteinene eller dommerne kan forlate banen uten at møtet for signering av kampskjemaet er avholdt. Manglende oppfyllelse medfører kr. 1.500, - i gebyr per person. For kapteiner ilegges deres klubber aktuell sanksjon, mens mottaker av sanksjon overfor dommere bestemmes av § 22.2.6 og § 22.2.7  

§ 22.5 Scoring   
Scoring skal i utgangspunktet utføres av lagene selv. Alle klubber er pålagt å sende nok kandidater på scorerkurs. NCF/DK har til enhver tid mandat til å avgjøre behovet for oppsett av nøytral scorer.  

§ 22.5.1 Nettbrett for scoring og oppdatering av scoreboard  

 1. All scoring gjøres online 
 2. Til enhver kamp må begge lag ha med seg et fulladet nettbrett/egnet smartphone med internettilgang, og en ekstra strømkilde, som ved behov kan brukes av scoreren.   
 3. Dommerne skal før kampstart kontrollere at begge lag har med fulladet nettbrett/smartphone til scoring.  
 4. Hjemmelag som ikke har med fulladet nettbrett og internettilgang, skal ilegges et gebyr på kr. 1.000, - og bortelaget et gebyr på kr. 500, -
 5. Batting laget har hovedansvaret for å oppdatere scoreboard etter hver over.  

§ 22.5.2 Scoringssystem    
Det er kun NCF sitt valgte turneringssystem som skal brukes til å score kamper som spilles i regi av NCF. Dommere og begge lags kapteiner plikter å sette seg inn i bruken av turneringssystemet. I tillegg må et tilstrekkelig antall spillere gjennomgå scorerkurs for å kunne score kamper.   

§ 22.5.3 Opplasting av kampdata/kampresultat  
Hjemmelaget/scorer har ansvar for at kampdata lastes opp til NCF sitt valgte turneringssystem rett etter kampslutt og senest innen midnatt samme dag som kampen spilles. Manglende oppfyllelse av kravet kan medføre kr. 500, - i gebyr per dag som opplastingen er forsinket, oppad begrenset til kr. 3.000, -. Mottaker av gebyret bestemmes av § 22.2.6 og § 122.2.7.

§ 22.5.4 Feil i scoring   
Hvis spillerne og dommerne har forlatt banen i troen på at kampen er avsluttet, og det oppdages av dommerne at det har vært en feil ved scoring som påvirker resultatet da, skal følgende prosedyre følges:  

 1. Hvis batting laget sist ikke har fullført inning når spillerne forlot banen, og enten antall planlagte overs i innings ikke er fullført, eller slutten av inning ikke er nådd med mindre det ene laget erkjenner/aksepterer tap, skal dommerne restarte kampen, hvis forholdene tillater det.
 2. Antall overs skal gjenopptas slik de var ved call of Time. Det skal ikke tas hensyn til den tapte tiden da kampen ble stoppet og til kampen re startes.
 3. Hvis overs ved call of Time er fullført og re start ikke er mulig, eller hvis batting laget sist har fullført inning, skal dommerne umiddelbart informere begge kapteinene om å gjøre nødvendige korreksjoner i scoring og ev. Resultat.  
 4. Dersom et av lagene mener det er gjort føringsfeil av statistikk på enkeltspillere eller laget, må en av dommerne logge seg inn på den aktuelle kampen i scoringssystemet og bruke «ticket» funksjonen for å melde inn feil senest 7 dager etter kampen. 
 5. Hvis kaptein, lagleder eller kontaktperson skal melde inn feil, må det i tillegg til ticket, sendes en epost til administrasjonen med kapteinen fra motstander laget og-/eller en av dommerne på kopi for å innhente en bekreftelse senest 7 dager etter kampen.
 6. Det er kun administrasjonen som kan kontakte leverandøren til scoringssystemet ved slike endringer.  

§ 22.6 Ballteller og notathefte    
Dommere er pålagt å registrere: overs/wickets med en ballteller. Antall overs kastet per bowler, tidspunkt ved forsinket start, pauser, spiller forlater eller kommer inn igjen på banen, kampen stoppes på grunn av regn eller andre uregelmessigheter i eget notathefte underveis.  

§ 22.7 Dommer-evalueringsskjema   
Begge kapteiner skal fylle ut dommer-evalueringsskjema tilgjengelig i turneringssystemet innen 24 timer etter kampslutt. Ved første gangs unnlatelse, gis første og siste advarsel. Deretter kan det ilegges et gebyr på kr. 1.000, - per tilfelle. 

§ 22.8 Utbetaling honorar  
Betaling av dommerhonorar skal skje uoppfordret via Vipps eller direkte overføring i nettbank før kampstart.    

§ 22.8.1 Lag som ikke betaler honorar før signering av kampskjema etter kampslutt, får en frist til å betale innen midnatt samme dag. Ved unnlatelse, kan klubben bli ilagt et gebyr på kr. 500, -.   

§ 22.9 Utstyrskrav til dommere:  

 1. Sort pen bukse  
 2. Rød overdel (NCF)   
 3. Rød dommerjakke (NCF)  
 4. Ball teller  
 5. Dommerkort / notatblokk for poeng / overs og wickets notering  
 6. Penn  
 7. Klokke  

§ 22.9.1 Dommere som møter opp uten riktig utstyr iht. §22.9 skal ilegges et gebyr på kr. 1.000, -. Gebyret må være betalt innen fristen. Hvis fristen ikke overholdes, kan dommeren bli fratatt retten til å dømme en offisiell kamp i regi av NCF.  

§ 22.10 Rydding   
Banen skal ryddes etter hver kamp. Det er dommerens ansvar å påse at banen blir ryddet av begge lag innen 10 min. etter at kampen er ferdigspilt. Dommeren plikter å rapportere den klubben som ikke rydder etter seg. Ved mislighold, ilegges det et gebyr på kr. 1.000, - som må være betalt innen fristen. Ved frist overtredelse, kan beløpet forhøyes til kr. 2.000, -.  

§ 22.11 Duckworth-Lewis metoden/beregningskalkyle/algoritme ved reduksjon av overs   
Duckworth-Lewis (heretter D/L) skal alltid aktiveres i NCFs offisielle turneringssystem ved stopp eller brudd underveis i kampen, grunnet vær, eller andre gyldige grunner, som fører til at kampen ikke kan gjennomføres. Selv om det ikke har vært noen reduksjon av overs, skal D/L metoden tas i bruk for å oppnå resultat.  

§ 22.12 Målpoeng/Target score (heretter target score)   
Target score skal alltid være et avrundet tall (rundes opp). 1 run mindre enn target score, regnes som uavgjort.  

§ 22.13 Teknisk feil i scoringssystemet    
Ved teknisk feil i NCF sitt turnerings system før eller under kampen, må scoring gjøres manuelt i en poengregnskapsbok/poengregnskapsark (heretter scoringsbok eller scoringssheet) eller liknende som klubbene må medbringe.  

§ 22.13.1 Begge dommerne må bruke D/L kalkulator som finnes i scoringsapplikasjonen til å beregne riktig target. Siste alternativ er å bruke D/L kalkulator publisert på NCF sin hjemmeside. Skulle ikke noen av nevnte alternativer være mulig å benytte, sendes alle detaljer fra kampen til DK, som i samråd med administrasjonen og turneringssystem leverandør beregner resultatet.   

§ 22.14 Kampskjema   
NCF sitt standard kampskjema brukes ved alle kamper i samtlige divisjoner og turneringer.   

§ 22.14.1 Begge lag skal ha med minst et eksemplar av kampskjema til hver kamp. Før toss, skal begge lag fylle ut kampskjemaet med navnet på spillerne som skal delta i kampen. Kampen skal ikke settes i gang før begge lag har fylt ut kampskjemaet og dommeren har fått levert skjemaet i utfylt tilstand.   

§ 22.14.2 Lag som forårsaker forsinkelse, straffes av dommerne med reduksjon i overs. 

§ 22.14.3 Lag som ikke fyller ut kampskjema innen 31 min. etter annonsert kampstarttid, taper kampen på walkover.  

§ 22.14.4 Kun spillere som er oppført på kampskjemaet før toss kan delta i kampen. 

§ 22.14.5 Det er tillatt å påføre navn på spillere som ikke er til stede ved kampstart på kampskjema. Disse kan delta i kampen, så lenge det ikke er i strid med de internasjonale cricketlovene. En forsinket bowler må vente med bowling for tilsvarende tidsperiode vedk. kom for sent på banen.   

§ 22.14.6 Alle brudd, reduksjoner og lignende skal noteres i kampskjemaet.  

§ 22.15 Inntil to reservespillere kan erstatte en fielder eller skadet wicketkeeper etter gjeldende regler. 12th man eller andre reservespillere kan ved kampstart ikke erstatte en spiller som er oppført blant de første 11 på kampskjema, men som ikke er fysisk til stede på banen.   

§ 22.15.1 En reservespiller kan ikke erstatte en utvist spiller.   

§ 22.15.2 Lag som bruker spillere i strid med § 22.14.4 straffes med kr. 1.500, - i bot og to poengs trekk i serietabellen uansett resultat.  

 

OVERSIKT ENDRINGER 2024

§ 6.1 - § 9.3.2 - § 9.5.2 - § 9.6.1 - § 9.6.2 - § 9.7.1 - §9.7.4 - §9.7.8 - § 10.3.1 - § 10.3.3 - § 10.6 - § 10.6.1 - § 10.6.2 - §11.1 - § 11.2.3 - §11.3 - § 13.1 - § 14.2 - § 14.2.1 - § 14.5 - § 14.5.6 -         
§ 14.5.7 - § 14.5.8 - § 14.5.9 - § 14.5.9.8 -
§ 14.8 - § 14.9 - § 17.4 - § 17.4.1 - § 17.6.3 - § 20.1.2.H - § 20.2.1.C og G - § 20.2.2.C, G, H og I - § 20.2.4.D,H og I - § 20.2.5.C, G, H og J -   
§ 21.2.1 - § 21.3.2 - § 21.3.6 - §21.9 - § 22.1 - § 22.1.2 - § 22.1.4 - § 22.2 - § 22.2.1 - § 22.2.9 - § 22.5.1.

§ 6.1 I alle kamper skal det benyttes fargede cricketdrakter og fargede pads. Lagene forpliktes til å innhente forhåndsgodkjenning av farge på draktene. I tillegg skal begge Batter på pitchen ha lik farge på pads.   Årsak til endring: noen bruker nesten helt hvite drakter    

§ 9.3.2 Spillere som av ulike årsaker ikke trives eller ikke får delta i kampaktivitet i en klubb og derfor ønsker overgang utenfor overgangsvinduet til en annen klubb, kan søke NCF styret om dispensasjon fra §9.2 og §9.3. Ved søknad om en slik dispensasjon, må bekreftelse på mistrivsel og manglende kamptilbud fra moderklubben dokumenteres. Moderklubben gis en frist på 3 virkedager for tilsvar. Årsak til endring: tydeliggjøring/avklaring. Lagt til styret 

§ 9.5.2 Frist for behandling  
 Godkjente overganger skal behandles av NCF fortløpende. innen tre virkedager.   
 Årsak til endring: For å ikke låse seg. 

§ 9.6.1 Hvis en spiller foretar overgang til en klubb med flere lag, skal det under overgangsprosessen tydelig fremkomme hvilket lag spilleren skal spille for. Hvis spillerens lag rykket ned og ekstra overgangsavgift ikke var betalt, kan spilleren kun spille kamper for den nye klubben i formatet moderklubben ikke rykket ned det første året. Brudd likestilles med bruk av uberettiget spiller.   
(Eksempel: Hvis spillerens moderklubb/lag hadde rykket ned og overgangen var gjort med ordinær overgangsavgift, vil spilleren, uansett alder ikke ha lov til å spille kamper for klubbens lag i høyere divisjon enn sin moderklubb/lag det første året). Dersom spillerne deltar i en kamp for klubbens lag i høyere divisjon, vil det bli likestilt med bruk av uberettiget spiller.  Årsak til endring: forenkling  

§ 9.6.2 Ekstra overgangsavgift er på kr. 5.000 som i sin helhet vil tilfalle moderklubben.   
Årsak til endring: Flyttet under § 9.6  

§ 9.7.1 Spillere over 23 år som er registrert i klubbens lag som spiller i lavere divisjon, kan spille maksimalt tre seks seriekamper i høyere divisjon i hvert format i løpet av en sesong, dersom laget er påmeldt i begge seriene formatene. Hvis et lag kun er påmeldt i et en av seriene av formatene, er det tillatt å spille maksimalt fire kamper. I tillegg kan spillere over 23 år som er registrert i lag i lavere divisjon enn laget som har kvalifisert seg til NM, T10 Festivalen og andre turneringer, spille maksimalt tre NM-kamper. Dette vil kun være mulig fra lag som ikke deltar og med samme prinsipp at spillere fra lavere divisjonslag kan brukes i høyere divisjonslag og ikke motsatt. Hvis flere lag fra samme klubb deltar i en turnering, bortfaller denne muligheten. Kamper som blir avlyst på selve kampdagen vil bli medregnet for spillere påført lagskjema.   
Årsak til endring: fra tre kamper i hver serie, settes det total seks kamper. Lagene får selv bestemme antall kamper i hver serie. T10 festivalen måtte legges til, og hvis to lag fra samme klubb deltar, kan spillerne ikke veksles mellom lag. Tydeliggjøre at bruk av spillere fra lavere div. er lov, men ikke motsatt.    

§9.7.4 Maksimalt fire spillere over 23 år fra lavere divisjon kan brukes i en og samme kamp. Begrensning på maks antall spillere gjelder ikke U-23 spillere. Det er klubbens ansvar å sørge for at en spiller ikke overstiger antall kamper og bruk av antall spillere fra lavere divisjon Ved overtredelse eksponeres laget for sanksjonert iht. §21.1.1.  
Årsak til endring: det vil gi unge spillere mulighet til mer deltakelse på høyere nivå. 

§9.7.8 Klubber med flere lag må hvert år sende inn spillelister til administrasjonen innen samme frist som for påmelding til seriene.  
Årsak til endring: for å kunne kartlegge spillernes opprinnelige lag for å unngå misbruk.

§ 10.3.1 Om et en klubb/lag ikke ønsker å delta i et av formatene, vil det resultere i at laget mister sin plass. Neste lag i tabellen blir tilbudt plassen, med mindre laget trekker seg etter at arbeidet med kampplanen er påbegynt. Da vil ikke plassen bli fylt opp. Når et kvalifisert lag takker nei til plass, tilbys plassen til neste lag på tabellen, med mindre laget trekker seg etter at arbeidet med kampplanen er påbegynt. Hvis neste lag blir tilbudt, men takker nei, skal ikke neste lag på tabellen tilbys plass med mindre det er høyest nødvendig for å få balanse/antall kamper. Ved ønske om gjenopptakelse, må laget begynne i laveste divisjon, forutsatt at plassen ikke er fylt opp av nye lag. Lag som trekker seg fra en turnering etter påmeldingsfristen, får ikke refundert deltakeravgiften for den aktuelle turneringen.    
Årsak til endring: For effektivisering. Det er ikke alltid tid for å kunne fortsette lenger ned på tabellen. 

§ 10.3.3 Lag som trekker seg 
 Hvis et lag trekker seg fra en serie eller turnering uten å ha spilt en eneste kamp, eller etter å ha spilt en eller flere kamper, vil samtlige kamper og statistikk slettes. 
 
§ 10.6 Avlysning eller utsettelse av turnering 
Ved utsettelse, flytting av dato i NM, T10 Festivalen eller andre turneringer innen samme sesong, vil turneringsoppsettet nullstilles. Lag som fikk plass fordi kvalifiserte lag ikke kunne delta, kan dermed miste plassen dersom opprinnelig kvalifiserte lag velger å delta etter ny dato er annonsert. 

§ 10.6.1 I turneringer som avlyses et eller flere år pga. bane situasjon, pandemi e.l, men spilles igjen året etter eller senere, må kvalifiserte lag fra tidligere spille playoff kamper i samme format mot nye kvalifiserte lag for å kvalifisere seg. Det avsettes ingen ekstra dager for avlyste kamper pga. vær og baneforhold.   

§ 10.6.2 Avlysning eller utsettelse av serie 
I seriespill vil lagene beholde plassene sine med mindre det er gjort betydelige endringer i formatene. 

§11.1 Utsettelse av kamper  
Ingen kamper utsettes eller endres på forespørsel fra klubber etter endelig publisering av kampplan. Med unntak av §11.1.1 og 11.2 
NCF kan om nødvendig foreta endringer forutsatt at klubbene varsles minst fire to uker før kampdatoen. Ved kortere varsel enn fire to uker, må samtykke fra klubbene innhentes. På slutten av sesongen, en uke. Årsak til endring: basert på erfaring fra 2023  

§ 11.2.3 Motorhavari og lignende på eget kjøretøy, deltakelse i landskamper kvalifiserer ikke som gyldig forfall. Årsak til endring: Viktig avklaring. Gammel praksis var forvirrende.

§11.3 Et lag som møter opp uten nok spillere til kampstart, jfr. §17.3, eller ikke møter opp til kamp, skal ilegges en bot på kr 3 000. Lag som ikke møter opp til kamp, skal ilegges en bot på kr 6 000. Laget vil automatisk tape kampen. Videre trekkes et poeng fra gjeldende tabell. Motstander vinner på walkover. Lag som ikke møter opp til oppsatte utenbys kamper, vil bli sanksjonert iht. § 13.1. (med utenbys menes langdistanse)   

§ 13.1 Walkover 
Et lag kan ikke på egenhånd gi walkover. Et lag som på egenhånd gir walkover. Lag som ikke får godkjent walkover iht. § 13.1.1 og lag som ikke møter opp til kamp, vil trekkes 6 - poeng i gjeldende tabell serietabellen for inneværende sesong og ilegges en bot på kr 6000, -

 
§ 14.2. I T20 Championship spilles det enkel runde. I tillegg til enkel serierunde, blir det spilt en eliminator/playoff og finale.   Årsak til endring: styrevedtak. Play-off/eliminator utgår  § 14.2.1 § 14.2.1 Play-off T20 Championship 
De fire best plasserte lagene etter ferdigspilt runde fra elite og t.o.m 4. divisjon, spiller    play-off med finalekamp i hver sin divisjon. Det må være samme play-off prosess i hver divisjon. De to best plasserte lagene i hver div. spiller mot hverandre.  
Vinneren går direkte til finalekamp i sin divisjon.  
Lag på 3. og 4. plass i hver div. spiller mot hverandre. Vinneren av kampen mellom 3. og 4. plass lagene spiller mot taperen av kampen mellom 1. og 2. plass lagene.  
Vinneren av den siste kampen spiller finalekampen mot den første finalisten. 
Årsak til endring: Styrevedtak. Play-off og finale utgår 

Super League, T20 Championship, NM og ECL   
§ 14.5 § 14.5.1 Super League spilles i 30, 35 og 40 overs format med seks divisjoner og en pulje, med unntak av Qualifying divisjon som har to puljer med maksimalt ti lag i hver pulje. Det spilles enkel serierunde i samtlige divisjoner. Elite spiller 40, og 1. divisjon spiller 40 35 overs, og 2., 3., 4., og Qualifying divisjon spiller 30 overs.  
Årsak til endring: Mulighet for å sette opp to 35 overs kamper etter hverandre på samme bane. Overgang fra 30 til 35 overs blir ikke så stor for lag som rykker opp fra 2. til 1. div. 

§ 14.5.6 T10 Cricketfestival - kvalifisering 
To Fire best plasserte lag fra elite, to fra første og to fra andre de fem øverste divisjonene i T20 Championship blir automatisk kvalifisert. Lagene deles i to grupper bestående av
lag. I begge grupper må det være like mange lag fra hver div. (§ 14.5.9) Det spilles enkel runde.  
Alle fire lag spiller mot hverandre i gruppen. i hver gruppe. Alle fem lag i gruppen spiller mot hverandre. To beste lag fra hver gruppe spiller kryss semifinale. Vinnere av semifinalene spiller finale. 

§ 14.5.7 Skulle noen av de kvalifiserte lag ikke være i stand til å delta i T10 turneringen, uansett årsak, vil neste lag på tabellen bli tilbudt plassen.  

Forslag til endring: i 10.3.1: Når et kvalifisert lag takker nei til plass, tilbys plassen til neste lag på tabellen. Hvis neste lag takker nei, skal ikke neste lag på tabellen tilbys plass med mindre det er høyest nødvendig for å få balanse/antall kamper. 

§ 14.5.8 European Cricket League (ECL)   
Vinneren av T10 Cricket Festival representerer Norge under ECL året etter. Hvis T10 festivalen skulle bli avlyst, vinner av NM, og hvis NM blir avlyst, vil vinner av T20 League representere Norge i ECL. Årsak til endring: i tilfelle T10 skulle bli avlyst. 

 § 14.5.9 Gruppeoppsett T10 
Gruppe A: Elite lag 1 - Elite lag 3 - Div. 1 lag 2 - Div. 2 lag 1  
Gruppe B: Elite lag 2 - Elite lag 4 - Div. 1 lag 1 - Div. 2 lag 2  
Årsak til endring: i nytt oppsett iht. endring i § 6.5.6

§ 14.5.9.8 Super Over vil avgjøre alle uavgjorte/tie kamper, også semifinale og finalekamp. Ved uavgjort i Super Over, vil laget med flest boundries under kampen bli erklært vinner. Ved like mange boundries eller ingen boundries, blir laget som har mistet færre wickets, erklært vinner. Hvis det også er likt, avgjøres kampen ved toss.  
Årsak til endring: erstattet av § 14.8 

§ 14.8 GJENNOMFØRING AV KAMPER SOM MÅ HA RESULTAT (IKKE SERIEKAMPER).  
 PLAYOFF KAMPER, UAVGJORTE (TIE) KAMPER, SEMI FINALER OG FINALER I T10 FESTIVAL KAMPER, NM OG ANDRE TURNERINGER  

 1. Alle kamper gjennomføres i tråd med gjeldene NCF Spillereglement med nedenfor stående unntak.  
   a) For å oppnå en sportslig sett best mulig resultat i ovennevnte kamper, kan tidspunkt for kampstart/kampslutt kunne skyves/flyttes noe på ved utfordringer med vær. Antall overs kan fortsatt reduseres i tillegg.  
 2. Dersom reduksjon i antall overs ikke er et tilstrekkelig virkemiddel ved dårlig vær (minimum overs per inning), må Super-over spilles for å oppnå kampresultat.  
 3. Super-over begynner 10 minutter etter at ordinær kamp er avsluttet. Laget med batting i andre inning starter med batting. Begge lag nominerer tre batters. Ved tap av to wickets ender Super-over, selv om alle seks kast ikke er ferdig kastet.   
 4. Ved lik score:   
 • Hvis ordinær kamp har benyttet DL-metoden vil alternativ 4 være gjeldende. 
 • Lag med flest boundaries fra ordinær kamp og Super-over vinner kampen.   
 • Lag med flest boundaries fra den opprinnelige kampen kåres til vinnere.   
 • Flest runs på siste ball i Super-over, inkludert runs fra ugyldig kast.   
 1. Dersom forholdene ikke tillater spill av Super-over, må ball-out benyttes for å oppnå resultat. Fem bowlers fra hvert lag utpekes av lagenes respektive kapteiner. Toss avgjør hvilket lag som kaster først. Lagene kaster annenhver gang. Lag som treffer wickets flest ganger, vinner.  
 2. Ved lik score etter ti totale kast, benyttes sudden death. Ny toss må gjøres. Samme bowlers kaster, i rekkefølge lagene selv bestemmer. Den som treffer wickets, vinner. 
 3. Dersom værforholdene ikke tillater gjennomføring av Ball-out, må kampen avgjøres på toss. 

Årsak til endring: lik praksis for kamper som må ha resultat og som ikke kan utsettes med unntak av seriekamper som kan stå uavgjort med lik poengdeling til begge lag.

§ 14.9 Flytte oppsatt kamp til en annen bane 
En seriekamp må spilles på den banen den opprinnelig er satt opp på, og kan ikke flyttes til en annen bane.
Årsak til endring: for at det skal være likt for alle i seriekamper. 

§ 17.4 Forsinkelser underveis i kampen  
 Hvis laget som har fielding i 1. inning ikke kaster sine overs etter tidsskjemaet som er satt opp for divisjonen, skal 1. inning fullføres. Forsinket lag straffes med 5 penalty runs per forsinket over. Penalty runs må legges til totalen før siste over av inning starter. Samtidig må dommerne informere scorer og kapteinene om hvor mange runs som skal legges til totalen. Hvis siste over kastes uten at dommerne har oppdatert alle nevnte parter om penalty runs, skal ikke det ikke telles med i totalen. Tidsberegning for tapt tid: 4. min. per over i Super League, og 4 min. og 15 sekunder i T20 og 5 min. i T10 kamp). Target score skal ikke reduseres.  

§ 17.4.1 Forsinkelser i 2. inning   
Hvis laget som har fielding i 2. inning ikke kaster sine overs etter tidskjemaet som er satt for divisjonen skal inning fullføres. Forsinket lag straffes med 5 penalty runs per forsinket over. Penalty runs må legges til totalen før siste over av inning starter. Samtidig må dommerne informere scorer og kapteinene om hvor mange runs som skal legges til totalen. Hvis siste over kastes uten at dommerne har oppdatert alle nevnte parter om penalty runs, skal ikke det ikke telles med i totalen. (4 min. per over i Super League og 4 min. og 15 sek. i T20 og 5 min. i T10 kamp). Den totale tiden kan utvides med maksimalt 30 min. Er ikke kampen ferdig innen utvidet tid, gis det walkover mot det laget som er forsinket.  
Årsak til endring: penalty runs ble innført i 2023, men uten forklaring på når penalty runs skulle legges til totalen. Under oppdateringskursene, formidlet vi etter inning. Det viste seg ikke å være praktisk og heller ikke i tråd med ICC

§ 17.6.3 Honorar ved avlysning og utsettelse av kamper.  
Administrasjonen kan utsette kamper og dommerne kan avlyse kamper. Dommerne og scorer har krav på fastsatt honorar av klubbene selv om kampen avlyses. 

Honorar for kamper som ikke kan spilles pga. ikke tilgjengelig bane eller dobbel booking, og kamper som NCF utsetter på selveste kampdagen, betales av forbundet. 
Årsak til endring: tydeliggjøring.           

 

§ 20.1 Særskilte regler for kvinneligaen 

§ 20.1.2 Regler T10 turnering for kvinner Spilles med softball 

 1. 30-yards boundary 
 2. 20-yard pitch  
 3. Maksimum 7 og minimum 5 spillere 
 4. Ingen powerplay 
 5. Wide og no ball gir 2 runs ingen omkast  
 6. Siste over i inning vil være normal over 
 7. Maksimum 3 over per bowler 
 8. § 14.8 benyttes for uavgjorte og kamper som må ha resultat 

§ 20.2.1 U19 serieoppsett 

 1. Antall runder avgjøres iht. Kapasitet etter påmelding. Det kan settes opp flere grupper hvis det blir for mange lag. Ved for få påmeldte lag, kan annen type aktivitet arrangeres. 
 2. Hvert lag må minst ha 9 spillere på banen. Det kan benyttes fem (5) gjestespillere i løpet av sesongen, forutsatt at disse er registrert med navn og fødselsdato før deltakelse 
 3. Spilleren må ha fylt 15 år
 4. En spiller kan kun representere ett (1) lag i løpet av serien 
 5. Ved overgang av en spiller/gjestespiller er det den nye klubben som bestemmer om spillerens kan spille for U-laget til en annen klubb ut sesongen 
 6. Kamplengden maks 3 timer og 15 minutter, med 20 overs per inning 
 7. Kampene spilles med hvit ball og fargede drakter 

 § 20.2.2 U17 serieoppsett

 1. Antall runder avgjøres iht. Kapasitet etter påmelding. Det kan settes opp flere grupper hvis det blir for mange lag. Ved for få påmeldte lag, kan annen type aktivitet arrangeres. 
 2. Hvert lag må minst ha 9 spillere på banen. Det kan benyttes fem (5) gjestespillere i løpet av sesongen, forutsatt at disse er registrert med navn og fødselsdato før deltakelse 
 3. Spilleren må ha fylt 15 år
 4. En spiller kan kun representere ett (1) lag i løpet av serien 
 5. Ved overgang av en spiller/gjestespiller er det den nye klubben som bestemmer om spillerens kan spille for U-laget til en annen klubb ut sesongen 
 6. Kamplengden maks 3 timer og 15 minutter, med 20 overs per inning 
 7. Det må spilles minst 5 over per inning for å oppnå resultat 
 8. Batter som har scoret 50 runs må ut, men kan komme tilbake hvis all out
 9. Kampene spilles med hvit ball og fargede drakter 

 § 20.2.4 U15 serieoppsett  

 1. Antall runder avgjøres iht. Kapasitet etter påmelding. Det kan settes opp flere grupper hvis det blir for mange lag. Ved for få påmeldte lag, kan annen type aktivitet arrangeres 
 2. Hvert lag må minst ha 7 og maks 9 spillere på banen. 
 3. Det kan benytte fire (4) gjestespillere i løpet av sesongen, forutsatt at disse er registrert med navn og fødselsdato før deltakelse 
 4. Spilleren må ha fylt 13 år
 5. En spiller kan kun representere ett (1) lag i løpet av serien 
 6. Ved overgang av en spiller/gjestespiller er det den nye klubben som bestemmer om spillerens kan spille for U-laget til en annen klubb ut sesongen 
 7. Kamplengden maks 2 timer og 30 min., med 15 overs per inning 
 8. Det må spilles minst 5 over per inning for å oppnå resultat 
 9. Batter som har scoret 40 runs må ut, men kan komme tilbake hvis all out  

 § 20.2.5 U13 serieoppsett 

 1. Antall runder avgjøres iht. Kapasitet etter påmelding. Det kan settes opp flere grupper hvis det blir for mange lag. Ved for få påmeldte lag, kan annen type aktivitet arrangeres 
 2. Hvert lag kan minst ha 7 og maks 9 spillere på banen. Det kan benytte seks (4) gjestespillere i løpet av sesongen, forutsatt at disse er registrert med navn og fødselsdato før deltakelse 
 3. Spilleren må ha fylt 9 år
 4. En spiller kan kun representere ett (1) lag i løpet av serien 
 5. Ved overgang av en spiller/gjestespiller er det den nye klubben som bestemmer om spillerens kan spille for U-laget til en annen klubb ut sesongen 
 6. Kamplengden maks 2 timer, med 10 overs per inning 
 7. Det må spilles minst 5 over per inning for å oppnå resultat 
 8. Batter som har scoret 30 runs må ut, men kan komme tilbake hvis all out
 9. Serien spilles med soft ball/tennisball og fargede drakter 
 10. Tillatt med ren jente/guttelag eller mix lag (gutter og jenter)  

§ 21.2.1 Aldersgrense for deltakelse på seniornivå  
For å delta i seriespill og på seniornivå, må spillere minimum ha fylt 13
15 år før deltakelse.    

Årsak til endring: Tillate en 13 åring som trolig aldri har spilt med hard ball på seniornivå, kan være farlig. En 15 åring har mest sannsynlig spilt med hard ball.

§ 21.3.2 Behandlingstid for nyregistreringer  
Godkjennelse av nyregistreringer skjer fortløpende. er to (2) virkedager. Ved behov for veiledning, hjelp og rettelser, skjer godkjenning når utvides behandlingstid til alle vilkår er oppfylt av søkeren.  

§ 21.3.6 Samtlige spillere vil etter sesongslutt bli gjort inaktive i turneringssystemet. Det vil ikke være mulig å velge inaktive spillere til kamp. NCF vil på grunnlag av innbetalte lisenser registrert i SA, gjøre spillerne aktive igjen fortløpende slik at de er tilgjengelige for uttak til kamp. hver fredag. Haster det, send en betalingsbekreftelse for den aktuelle spilleren til NCFs adm. som innen 2 virkedager vil oppdatere Turneringssystemet.  

§21.9 Endring, manipulering med scorecard, kampresultat e.l, straffes med en bot på minimum 5000,- kr. Ved grove tilfeller kan en i tillegg bli utestengt for et bestemt antall kamper eller en hel sesong avhengig av alvorlighetsgraden. Riktig resultat og scorecard må oppdateres. Årsak til endring: manglet  

§ 22.1 Det er kun kvalifiserte dommere som har fullført oppdateringskurs og underskrevet kontrakt som kan dømme kamper. Kun dommere som har gjennomført og bestått dommer kurs, anses som kvalifiserte dommere. Kvalifiserte dommere som har gjennomgått årlig oppdateringskurs og inngått kontrakt med NCF, vil kunne dømme kamper. Ved å underskrive kontrakten, gir dommerne aksept for vedlagte etiske regler, plikt til å dømme antall kamper nevnt i kontrakten, og eventuelle konsekvenser ved brudd på reglene, ihht. DKs mandat. Dommer uten klubb tilhørighet må underlegges antidoping bestemmelser ved skriftlig erklæring.  
Årsak til endring: flyttet hit fra § 22.1.2 med oppdatering av antall kamper og antidoping 

§ 22.1.2 Dommerpaneler  
Dommerpanelene vil bestå av level 1, level 2 og elite. Nye dommere med Stage 1 vil bli plassert i level 1 panelet og dommere med erfaring/Stage 2 vil bli plassert i level 2. Elitepanel vil i utgangspunktet bestå av maksimum 10 dommere. Antall dommer kan ved behov økes til maksimum15. Følgende kriterier må være oppfylt: Minimum 5 års erfaring som Stage 2 dommer - dømt minimum 45 kamper ila. de siste tre årene – må ha vært aktivt forgående år – må ha bestått testen under obligatorisk oppdateringskurs - «Excellent» som resultat etter boundary assessment. Elite og Level 2 dommere skal primært brukes til elite og 1. divisjonskamper. Kun der det er høyest nødvendig, kan dommere fra elitepanelet brukes til å dømme kamper i 2. divisjon eller lavere. Kun kvalifiserte dommere som har gjennomgått årlig oppdateringskurs og inngått kontrakt med NCF, vil kunne dømme kamper.  Ved å underskrive kontrakten, gir dommerne aksept for vedlagte etiske regler og eventuelle konsekvenser ved brudd på reglene, ihht. DKs mandat.   
Årsak til endring: deler av paragrafen er flyttet under § 22.1. - Lagt til at elitepanel dommere skal settes opp til å dømme kamper i lavere divisjoner hvis det er høyest nødvendig. 

§ 22.1.4 Honorarsatsene vil variere mellom panelene. I tilfeller hvor en dommer blir bedt om å dømme kamper utenfor sin region, vil det bli betalt et fastsatt tillegg av hjemmelaget/ hjemmelagene. Hvis en dommer dømmer to kamper på en og samme dag, skal tillegget betales for begge kamper. I tillegg vil NCF etter krav fra dommer, betale km. godtgjørelse etter offentlige NCF satser eller rimeligste reisemåte.   
Årsak til endring: NCF satser må brukes. Tilleggsbetaling av dommerhonorar for to kamper, er noe dommerne krever. Vi sliter med tilgjengelighet av dommere, særlig i Sandefjord. 

§ 22.2 Oppnevning av kvalifiserte dommere    
Innen 1. april må hver klubb som deltar i kampaktivitet arrangert av NCF, forpliktes til å melde inn navn på minst tre to kvalifiserte dommere fra sin klubb som er tilgjengelige for å dømme minst tre fem kamper i løpet av sesongen. 
Årsak til endring: lettere å melde inn to dommere. Antall kamper økes til 5 

§ 22.2.1 Lag som ikke melder inn kvalifiserte dommere til NCF innen fristen, bøtelegges med kr. 2000,- per manglende dommer. får ikke delta. Et ev. gjenopptak vil skje i tråd med spillereglementets § 10.3.1, 10.3.2 og, 10.4.  
Det er til enhver tid klubbens ansvar å ha nok kvalifiserte dommere som har fullført oppdateringskurs før sesongstart. Klubber kan søke NCF styret om dispensasjon fra denne regelen ved regionale/geografiske eller andre særskilte utfordringer.  
Årsak til endring: for strengt. Må ikke ha regler som ikke kan følges. NCF styret lagt til. 

§ 22.2.9 det kan i særtilfeller åpnes for at en dommer fra egen klubb kan dømme kamper for egen klubb. Samtykke fra begge lag må innhentes på forhånd.  
Årsak til endring: utfordringer med nok dommere i Sandefjord, Sandnes og Trondheim, Spesielt hvis lag/lagene er i Oslo for å spille sine kamper 

§ 22.5.1 Nettbrett for scoring og oppdatering av scoreboard    

 1. All scoring gjøres online 
 2. Til enhver kamp må begge lag ha med seg et fulladet nettbrett/egnet smartphone med internettilgang, og en ekstra strømkilde, som ved behov kan brukes av scoreren.   
 3. Dommerne skal før kampstart kontrollere at begge lag har med fulladet nettbrett/smartphone til scoring.  
 4. Hjemmelag som ikke har med fulladet nettbrett og internettilgang, skal ilegges et gebyr på kr. 1  000,- og bortelaget et gebyr på kr. 500,-.  
 5. Batting laget har hovedansvaret for å oppdatere scoreboard etter hver over.  

Årsak til endring: Vi mister ingen detaljer ved online scoring. De som ønsker å følge med på online score kan gjøre det. CricksLab tilbyr kun online scoring. Egnet smartphone er lagt til  

 

 

OVERSIKT TYPE CRICKETBALLER OG PRISER 2024

Divisjon/format 

Balltype 

Pris 

Super League Elite & 1. div. 

Kookaburra regulation 

Kr. 780 

T20 League Elite, 1., 2., 3., 4., div. NM & T10  

Newbery Progarde 

Kr. 260 

Super League & T20 League Qualifying A & B div. 

Infinity Sports  

Kr. 180  

Kvinneserien  

Newbwery Prograde kvinner 

NCF 

U19 & U17 

Newbery Progarde 

NCF 

U15 

Newbwery Prograde junior 

NCF  

 

FORPLIKTELSER KLUBBER/LAG 

Ordensrutiner baner;

https://cricketforbundet.no/om-cricket/ncf-spillereglement-2023/ordensrutiner §§22.10, 5.1, og 5.1.1,

§ 3.1 Endringer vedtatt i spillereglementet skal oppdateres på hjemmesiden til NCF senest 14 dager etter vedtak. Klubbene skal også informeres via e-post. Kaptein, lagleder og spillere er forpliktet til å sette seg inn i samtlige bestemmelser og endringer. Ingen endringer skal ha tilbakevirkende effekt.  

§ 5.1 Lagenes ansvar  
Begge lag har hovedansvaret for cricketbanen. Begge lag skal sørge for at banen er spilleklar senest 20 min. før kampstart, at scoreboard, boundary tau eller flagg er på plass og at banen er ryddet.   

Banemerkingstau (boundary rope) & taukveiler/trommel (rope winder) lørdag – 1. kamp   

 • Begge lag er pålagt å rulle ut tauet ved hjelp av rope winder, 20 min. før kampstart   
 • Skulle morgenkampen være avlyst eller utsatt, flyttes ansvaret over på laget som skal spille neste oppsatte kamp  
 • Tauet skal bli liggende til søndag kveld  
 • Begge lag er pålagt å rulle tilbake tauet etter siste kamp er ferdigspilt, ved hjelp av rope winder  
 • Er ettermiddagskampen avlyst eller utsatt, må laget som spiller siste oppsatte kamp rulle tauet tilbake  

§ 5.1.1 Ved ettermiddagskamper på hverdager, skal begge lag rulle ut og rulle tilbake tauet etter ferdigspilt kamp, ved hjelp av rope winder. Der det er boundary flagg, scoreboard, stoler og annet utstyr, skal dette plasseres/ oppbevares i tråd med gjeldende NCF instruks.   

Hvis et lag nekter å samarbeide, vil regler som gjelder for sen kampstart og ev. walkover tre i kraft.   

Dommeren plikter å påse at det blir gjort og rapporterer inn klubben som ikke samarbeider. Ved mislighold, vil det ansvarlige laget bli ilagt et gebyrforelegg på kr. 1000, -, som må være betalt innen fristen. Ved frist overtredelse, forhøyes beløpet til kr. 2000, -.  

 

§ 5.2 Tørking av banen  

Når det gjelder tørking av banen ved å suge opp vann ved hjelp av rollers eller liknende, er begge lag forpliktet til å samarbeide. Hvis et lag nekter å samarbeide, vil regler som gjelder for sen kampstart og walkover også gjelde her.    
 

§ 5.4 Ved private turneringer    
Ved private turneringer har vertsklubb ansvaret for å rydde bane området for søppel. Søppelrydding og vedlikehold av treningsbane skal skje i tråd med NCF sine instrukser. Hvis vertsklubb ikke oppfyller dette, skal klubben ilegges et forelegg på minst kr. 3000, -.   

§ 6.1 I alle kamper skal det benyttes fargede cricketdrakter og fargede leggbeskyttere/pads (heretter pads). Lagene forpliktes til å innhente forhåndsgodkjenning av farge på draktene. I tillegg skal begge slagmenn/batters på pitchen ha lik farge på pads.    

§ 6.2.1 NCF kjøper inn cricketballer på vegne av alle lag til bruk i kamper i regi av NCF og lagene forplikter seg til å kjøpe cricketballer fra NCF til bruk i serie og turneringskamper.   

§ 7.1 All formell kommunikasjon fra klubb til NCF må gjøres via klubb e-post og ikke private e-post adresser. Klubbene er selv ansvarlige for å gi NCF korrekt og oppdatert kontaktinformasjon for klubben. Dette gjelder også kontaktinformasjon som står på hjemmesiden til NCF og i SA. 

§ 8.3.1 

 • Alle spillere som ønsker å delta i organiserte turneringer i regi av NCF, må følge prosedyren i rekkefølgen som er angitt nedenfor for å søke om å bli spilleberettiget 
 • Uregistrerte spillere vil kunne registrere seg ved å sende en forespørsel om opptak til ønsket klubb, via Min Idrett, som må godkjennes av klubben i Klubb Admin (KA)  
 • Veiledning, klikk her, eller via NIF medlemskap, klikk her. (NIF medlemskap gir klubben mulighet til å legge inn ønskede innstillinger) 
 • Lisensansvarlig må opprette lisens for spilleren i Sports Admin (SA) 
 • Spilleren må deretter foreta registrering i NCFs turneringssystem (CricClubs) 
 • Betale registreringsavgift på kr. 100,- og betale lisens 
 • Godkjenning gjøres først av klubben og deretter NCF etter kontroll i Sports Admin (SA). For registrering i turneringsystemet klikk her 
 • Alle felt må fylles ut 
 • Ved manglende betaling av registrering og- / eller lisens, vil søknaden bli avslått. Ny søknad må da sendes. 

 

§ 8.3.3 Hvis status på en allerede registrert spiller endrer seg i løpet av sesongen, gjelder de samme kriteriene for spilleberettigelse som nevnt ovenfor. Det er til enhver tid klubbens ansvar å sørge for at en spiller er spillerberettiget.   

§ 8.3.5 En registrert spiller er først spilleberettiget når lisens for inneværende sesong er betalt og registrert i NCF sitt gjeldende medlemssystem.   

§9.7.4 Maksimalt fire spillere over 23 år fra lavere divisjon kan brukes i en og samme kamp. Begrensning på maks antall spillere gjelder ikke U-23 spillere. Det er klubbens ansvar å sørge for at en spiller ikke overstiger antall kamper og bruk av antall spillere fra lavere divisjon Ved overtredelse eksponeres laget for sanksjonert jf. §21.1.1.  

§ 13.1.2 Lag som melder walkover for sent eller ikke dukker opp, må stå til ansvar for betaling av totale dommerhonorar/ kostnader inkl. reiseutgifter. Klubbene må også stå til ansvar for kamper hvor NCF normalt skulle ha betalt dommerhonorar. For å unngå belastningen av honorarer, må walkover meldes innen kl. 15:00 dagen før på hverdagskamper og innen kl. 15:00 på fredag for kamper som skal spilles i helgene. 

§ 17.5.4 Merking av landemerke/guard for batter på pitch (heretter gaurd)  
Merking av batting gaurd på pitch med fot eller balltre/bat, er strengt forbudt. Kun kritt eller lignende kan brukes. Batting laget er pålagt å sørge for kritt. Første og siste advarsel gis som vil gjelde hele laget. Deretter må dommerne iverksette straffetiltak. 5 penalty runs for hver gjentakelse.   

§ 21.2 Lagkaptein 
Kapteinene er til enhver tid ansvarlig for at kampen utføres i tråd med «The Spirit of Cricket» så vel som innenfor NCF og ICC sine spilleregler.  

§ 21.2.1 En lagkaptein er ansvarlig for sitt lags oppførsel før, under og etter kamp, både innenfor og utenfor boundary. Utenfor boundary begrenser seg til 50 meter fra boundary. Kapteinen plikter å bidra til fair play og en smidig gjennomføring av kamper (innings og overs) innenfor gitte tidsrammer. Dersom lagkaptein ikke bidrar til det ovennevnte, kan det ilegges bot på kr. 3.000, - til klubben, og utestenge kapteinen fra den første oppsatte kampen etter at sanksjon er kommunisert. 

§ 22.2 Oppnevning av kvalifiserte dommere     
Innen 1. april må hver klubb som deltar i kampaktivitet arrangert av NCF, forpliktes til å melde inn navn på minst to kvalifiserte dommere fra sin klubb som er tilgjengelige for å dømme minst fem kamper i løpet av sesongen.  

§ 22.2.1 Lag som ikke melder inn kvalifiserte dommere til NCF innen fristen, avkreves forelegg på kr. 2.000, - per manglende dommer. Det er til enhver tid klubbens ansvar å ha nok kvalifiserte dommere som har fullført oppdateringskurs før sesongstart. Klubber kan søke NCF styret om dispensasjon fra denne regelen ved regionale/geografiske eller andre særskilte utfordringer.  

§ 22.2.2.1 Klubbens ansvar å finne dommererstatning  
Dersom en klubb ikke kan sende en kvalifisert dommer til oppsatt kamp, er det klubbens ansvar å finne en kvalifisert dommer fra en annen klubb som erstatning. En slik endring må meldes inn skriftlig til (a) DK, (b) post@cricketforbundet.no, senest 3 dager før kampen.  

§ 22.5 Scoring    
Scoring skal i utgangspunktet utføres av lagene selv. Alle klubber er pålagt å sende nok kandidater på scorerkurs. DK har til enhver tid mandat til å avgjøre behovet for oppsett av nøytral scorer.   

§ 22.5.1
E. Batting laget har hovedansvaret for å oppdatere scoreboard etter hver over.  

§ 22.5.3 Opplasting av kampdata/kampresultat 
Hjemmelaget/scorer har ansvar for at kampdata lastes opp til NCF sitt valgte turneringssystem rett etter kampslutt og senest innen midnatt samme dag som kampen spilles. Manglende oppfyllelse av kravet kan medføre kr. 500, - i gebyr per dag som opplastingen er forsinket, oppad begrenset til kr. 3.000, -. Mottaker av gebyret bestemmes av § 22.2.6 og § 122.2.7.

 

FORPLIKTELSER DOMMERE

§ 15.3 En kamp skal avvikles innenfor gitt tidsramme. Det er dommernes ansvar å sørge for at kampen avsluttes i tide, og den neste kampen kan starte til fastsatt tidspunkt, i henhold til kampplan.  

§ 17.2.3 Reduksjon av overs  
Reduksjon av overs kan skje både før og under kamp. Det er kun dommerne som kan redusere antall overs, og dette kan kun gjøres med bakgrunn i værforhold, lysforhold og sikkerhet. Ved en avgjørelse om å redusere overs er det dommernes ansvar å informere begge lag umiddelbart. Fastsatt eller ytterligere reduksjon av overs før toss, må registreres i scoringssystemet før kampstart, for å unngå feil i NNR.   

§ 17.4.2 Dommerne er ansvarlig for at scorer registrerer korrekt resultat ved opplasting av resultat. I tillegg pålegges dommerne å rapportere det inn til DK.    

§ 22.3.9 Hoveddommer (dommer 1) har ansvaret for å annonsere resultatet av kampen, samt få signert NCF sitt offisielle kampskjema i et møte med kapteinene senest 30 min. etter kampslutt.   

§ 22.4.1 Dommerrapport, opplastning og bevaring av kampskjema   
Hoveddommer (dommer 1) er ansvarlig for å laste opp kampskjema i scoringssystemet innen midnatt samme dag som kampen spilles. Dommerne forplikter å ta vare på kampskjema ut året, mens begge dommerne er forpliktet til å fylle ut dommerrapporten i turneringssystemet, før opplasting av kampskjema. Manglende dommerrapport og/eller innsendt kampskjema medfører et gebyr på kr. 1.500, - En kaptein som ikke underskriver kampskjemaet, men deltar i møtet, skal ilegges et gebyr på kr. 1.000, -  

§ 22.10 Rydding   
Banen skal ryddes etter hver kamp. Det er dommerens ansvar å påse at banen blir ryddet av begge lag innen 10 min. etter at kampen er ferdigspilt. Dommeren plikter å rapportere den klubben som ikke rydder etter seg. Ved mislighold, ilegges det et forelegg på kr. 1000, - som må være betalt innen fristen. Ved frist overtredelse, kan beløpet forhøyes til kr. 2000, -.  

 

OPPTAK AV NYE KLUBBER OG LAG SOM TREKKER SEG

§ 10.1 Samtlige klubber registrert under NCF, har rett til å delta i seriespill og annen kampaktivitet etter de til enhver tid gjeldende regler, så snart påmelding og innbetaling av kontingent/avgift er registrert innen fristens utløp. Innmelding og innbetaling gjøres via turneringssystemet.  

§ 10.2 NCF kan, når særlige omstendigheter taler for det, nekte nye klubber i å delta i seriemesterskapet for en gitt periode. Et eksempel på særlige omstendigheter er manglende banekapasitet.   

§ 10.2.1 Blant nye klubber, skal NCF primært prioritere klubber som tilrettelegger aktivitet for barn, unge og kvinner og eventuelt også bidrar til geografisk utbredelse av cricketidretten i Norge.

§ 10.3 Deltagelse i samtlige spillformater er frivillig. Kvalifiserte lag kan velge å delta i et eller flere formater.   

Lag som trekker seg 
§ 10.3.1 Om en klubb/lag ikke ønsker å delta i et av formatene, vil det resultere i at laget mister sin plass. Når et kvalifisert lag takker nei til plass, tilbys plassen til neste lag på tabellen. Hvis neste lag blir tilbudt, men takker nei, skal ikke neste lag på tabellen tilbys plass med mindre det er høyest nødvendig for å få balanse/antall kamper. Ved ønske om gjenopptakelse, må laget begynne i laveste divisjon, forutsatt at plassen ikke er fylt opp av nye lag. Lag som trekker seg fra en turnering eller seriespill etter påmeldingsfristen, får ikke refundert deltakeravgiften for den aktuelle turneringen.    

§ 10.3.2 Ved ønske om påmelding til seriespill av tidligere eller nye lag, vil eksisterende klubb/lag bli prioritert ovenfor nye klubber/lag. Ved flere søknader enn det er plass til, vil en ventelisteordning bli opprettet.  

§ 10.3.3 Hvis et lag trekker seg fra en serie eller turnering de er påmeldt til, vil alle lagets kamper og statistikk slettes. 

§ 10.4 Hvis et lag etter endt sesong ønsker å spille i lavere divisjon neste år, kan det gjøres ved å trekke seg fra den aktuelle serien. Det kan da åpnes for at laget gjenopptas i laveste divisjon dersom dette skjer før kampplanen for kommende sesong er påbegynt, og NCF vurderer det som gjennomførbart jf. § 10.2 og 10.3.1.  

§ 10.5 Dersom en klubb taper sitt medlemskap i NIF, og på et senere tidspunkt får gjenopptatt sitt medlemskap i NIF, må klubbens lag begynne i laveste divisjon i seriespill etter NCFs vurdering om det er gjennomførbart, jf. § 10.2 og § 10.3.1

 

MATRISE FRISTER I REGLEMENTET     
Paragrafer Hovedelement i paragrafen Spesifisér Frist
§ 2.7 Cricketsesong For å definere den faktiske perioden av en sesong i et kalenderår.  Fra første til siste oppsatte kamp i et kalenderår. Normalt starten av mai til slutten av september
§ 3.1 Endringer vedtatt i spillereglementet  Skal oppdateres på hjemmesiden til NCF Senest 14 dager etter vedtak
§ 8.3.6  Reaktivering av spillere  Samtlige spillere deaktiveres etter sesong. Spillere som betaler lisens må reaktiveres  Fortløpende, og 2 virkedager ved hast
§ 9.1.2  Godkjenning av overgang (moderklubb) Moderklubben har inntil 3 virkedager Innen 3 virkedager
§ 9.1.2  En underkjent overgang eller avslått klage  Kan klages inn til sanksjonsutvalget innen  Innen virkedager
§ 9.1.4 Frist for behandling av klager vedr. overganger Klager må behandles av sanksjonsutvalget  Innen 5 dager
§ 9.3.2 Dispensasjon for overgang utenfor overgangsvindu pga. mistrivsel/manglende kamptilbud Moderklubben gis en frist på 3 virkedager for tilsvar 3 virkedager
§ 9.5.2 Frist for behandling av godkjente overganger hos NCF NCF må behandle godkjente overganger innen 3 virkedager Fortløpende
§9.7.8 Innsending av spillerlister  Klubber med flere lag må sende inn spillerlister på alle lag Samme frist som påmelding til seriene
§ 11.1.2 I et swap tilfelle (kampbytte) Etter enighet mellom alle klubber må søknad sendes til administrasjonen  7 dager i forkant
§ 11.2.1 Dersom et lag uteblir fra en fastasatt kamp med gyldig forfall Gyldig forfall skal dokumenteres innen utgangen av Neste virkedag
§ 11.3 Avlyst eller avbrutt kamp pga. omstendigheter utenfor NCF sin kontroll Lagene varsles så fort så mulig og dommerne og scorer Dagen før
§ 13.1.1 Walkover - lag som av gyldig årsak ikke kan stille lag kan melde walkover til admin innen rimelig tid Rimelig tid defineres som  Kl. 15 dagen før for hverdagskamper og kl. 15 på fredag for helg kamper
§ 14.3.1 Divisjonsoppsettet  Inndelingen av divisjonene for kommende sesong må være klart  Rett etter endt sesong og senest 1. nov.
§ 17.7.1 Klage kampresultat Først protest i kampskjema deretter skriftlig klage til DK  Innen midnatt neste dag
§ 21.3.2 Behandlingstid for nyregistreringer Godkjenning av søknader om nyregistrering i turneringssytemet etter kontroll i SA Fortløpende
§ 21.4 Protester og klager Klager ved brudd på spillereglementet  Innen 7 dager
§ 21.4.3 Ankefrist til ankeutvalget Ankefrist på vedtak fattet av sanksjonsutvalget er 2 virkedager
§ 21.8.1  Klubber eller enkeltpersoner utestenges fra sesongen og 15% straffegebyr Hvis et krav fortsatt ikke er betalt 15 dager etter fristen
§ 22.2 Oppnevning av kvalifiserte dommere  Klubber må oppnevne 3 dommer og 1 scorer innen fristen Innen 1. april hvert år
§ 22.2.2 Dersom en klubb ikke kan sende en kvalifisert dommer må de finne en erstatning   Dette må meldes inn til DK  Senest 3 dager før kamp
§ 22.2.3 Frist for å sette opp dommere og scorer  DK må sette opp dommere og scorer senest  7 dager før kamp
§ 22.4.1 Dommerrapport og opplastning av kampskjema Hoveddommer må laste opp kampskjema og dommerrapport fra begge Innen midnatt samme dag
§ 22.5.3 Opplastning av kampdata/kampresultat Hjemmelaget/scorer har ansvaret for at kampdata/kampresultat lastes opp Innen midnatt samme dag
§ 22.7 Dommerevaluering Begge kapteiner skal fylle ut dommerevalueringsskjema i turneringssytemet Innen 24 timer etter kamp
§ 22.8.1 Betaling av dommer og scorerhonorar Lagene må betale honorar før eller etter kamp og senest Innen midnatt samme dag
§ 22.10 Rydding av banen Etter ferdigspilt kamp må banen være ryddet innen 10 minutter
RUTINER  som må følges opp    
§ det gjelder Hovedelement i § Spesifisér Frist
§ 2.5.1 Ved endringer fra ICC kan NCF styret gjøre gjeldende for Norge og informere Kan med fordel utsendes på høring, deretter vedtak og info til DK og klubbene Ved ICC endringer
§ 14.3 Det er forbundsstyret i NCF som bestemmer antall divisjoner og antall lag i hver divisjon før sesongstart Endring av antall lag i en divisjon må vedtas før sesongstart i sesongen før endingen(e) innføres Sak til styret før sesongstart
§ 22.1.5 Dommerpanelene justeres minst en gang hvert år av DK og styret oppdateres og informeres Tilgjengelighet, kvalifikasjoner, erfaring, tilbakemelding og DK sin egen vurdering  Inn i DK instruks, adm. følger opp DK leder

 

 

 

MATRISE FORELEGG, GEBYRER OG BØTE I REGLEMENTET

Paragrafer Hovedelement i paragrafer Beløp Avgift Gebyr Bot Forelegg Kommentarfelt Kategori
§ 5.1.1 Lagene skal rulle ut og rulle tilbake boundry rope 1000 - 2000       x   Forseelse
§ 5.4 Manglende rydding av banen etter privat turnering 3000       x   Forseelse
§ 6.1.1 Lag uten fargede drakter/lik farge på pads  1000       x   Brudd på regelverk
§ 8.3.1 Avgift for registrering av ny spiller  100 x         Kjøp av tjeneste
§ 9.4.a Gebyr for ordinær overgang 500 x         Kjøp av tjeneste
§ 9.4.b Overgangsavgift for overgang utenfor overgangsvindu 800 x         Kjøp av tjeneste
§ 9.4.c Ekstra avgift for overgang til klubb/lag i høyere div. etter moderklubbens nedrykk 5000 x         Kjøp av tjeneste
§ 9.4.d Avgift for inaktive spillere og ved klubb-nedleggelse/-oppløsning overgang 200 x         Kjøp av tjeneste
§ 9.6 Ekstra overgangsavgift på kr. 5.000, - tilfaller i sin helhet moderklubben  5000 x         Kjøp av tjeneste
§ 12.1.3 Krav om høyere overgangsavgift vil ikke gjelde ved klubb oppløsning   x         Kjøp av tjeneste
§ 12.2  Klubber med lag som ikke fullfører hele sesongen 10000     x     Brudd på regelverk
§ 13.1 Lag som gir walkover på egenhånd eller ikke møter opp 3000 - 6000 - 3 - 6 poengtrekk        x   Brudd på regelverk
§ 13.3 Lag som møter opp uten nok spillere 3000 - tap + 1 poengtrekk         x   Brudd på regelverk
§ 21.1.1 Bruk av uberettiget spiller  2500     x     Brudd på regelverk
§ 21.2.1 Lagkaptein er ansvarlig for sitt lags oppførsel – dårlig oppførsel 3000     x     Brudd på regelverk
§ 21.3  Uakseptabel oppførsel – økonomiske bøter og utestengelse på inntil 12 mnd. 50000 - 12 mnd.     x     Brudd på regelverk
§ 21.3.1 Ved skyldig dom på uakseptabel oppførsel - minimum 2000     x     Brudd på regelverk
§ 21.3.2  Strengere enn 12 måneder eller høyere bot enn kr. 50.000, - NIF domsutvalg  50000 - 12 mnd.     x     Brudd på regelverk
§ 21.3.3  Mindre forseelse, uakseptabel oppførsel inklusiv sledging  1000 - 2000     x     Brudd på regelverk
§ 21.3.4   Alvorlig forseelse, uakseptabel oppførsel - minimum 2500 - minimun 2 kamper      x     Brudd på regelverk
§ 21.3.5 Voldelig eller truende adferd   5000 - minimum 5 kamper      x     Brudd på regelverk
§ 21.4.4 Det må betales en ankeavgift for behandling av sak i ankeutvalget 1000 x         Kjøp av tjeneste
§ 21.5 Bruk av mobiltelefon på banen 1500       x   Forseelse
§ 21.6 På banen uten dommerens tillatelse  1500     x     Brudd på regelverk
§ 21.9 Endring, manipulering av scorecard, resultat e.l 5000     x      
§ 22.2.1 Manglende innmelding av kvalifiserte dommere og scorer 2000 per dpmmer/scorer       x   Forseelse
§ 22.2.5 Flere dommerbytter  1500       x   Forseelse
§ 22.3.1 Forsinket dommer eller scorer 1000     x     Forseelse
§ 22.3.3 Sanksjon ved dommer eller scorer fravær 3000     x     Forseelse
§ 22.4.1 Manglende dommerrapport og opplasting av kampskjema 1000 - 1500   x       Forseelse
§ 22.4.3 Forlate signeringsmøte uten å signere kampskjema 1500   x       Forseelse
§ 22.5.1.d Lag uten eller ikke fulladet nettbrett for scoring 500 - 1000   x       Forseelse
§ 22.5.3 Manglende opplasting av kampdata/kampresultat 500 - 3000   x       Forseelse
§ 22.7 Manglende dommer-evalueringsskjema  1000   x       Forseelse
§22.8.1 Lag som ikke betaler dommer eller scorerhonorar innen fristen 500   x       Forseelse
§ 22.9.1 Dommere som møter opp uten riktig utstyr iht. § 22.9 1000   x       Forseelse
§ 22.10 Manglende rydding av banen etter kamp  1000 - 2000   x       Forseelse
§ 22.15.2 Lag som bruker spillere i strid med § 22.14.4  1500 og 2 poengtrekk      x     Brudd på regelverk