Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
yogendra-singh-DKcN3Lyuuro-unsplash.jpg
Foto: Yogendra Singh via Unsplash

Spillereglement 2023

Nedenfor følger gjeldene spillereglement for 2023.
Reglementet revideres årlig før hver ny sesong.

Du kan også laste ned PDF av spillreglementet for 2023 her.


KAPITTELOVERSIKT:

KAPITTEL 1. HENSIKT OG FORMÅL

KAPITTEL 2. ALLMINNELIGE BESTEMMELSER

KAPITTEL 3. REGISTRERING OG SPILLEBERETTIGELSE

KAPITTEL 4. SPILLEROVERGANGER / LAGBYTTE INNAD I KLUBB

KAPITTEL 5. DELTAKELSE I SERIESPILL, TURNERINGER OG MESTERSKAP 

KAPITTEL 6. DIVISJONSOPPSETT OG FORMATER MED OPPRYKK OG NEDRYKK

KAPITTEL 7. KAMPLENGDER OG TIDSRAMMER

KAPITTEL 8. POENGTILDELING OG TABELLPLASSERING 

KAPITTEL 9. GJENNOMFØRING AV KAMPER

KAPITTEL 10. DOMMERE OG SCORERE 

KAPITTEL 11. POWERPLAY  

KAPITTEL 12. FIELDING RESTRIKSJONER 

KAPITTEL 13. UTSETTELSE OG AVLYSNING AV KAMPER

KAPITTEL 14. ANSVARSFORDELING VED NCF ANLEGG 

KAPITTEL 15. SPILLEDRAKTER OG UTSTYR

KAPITTEL 16. WALKOVER OG UTEBLIVELSE AV KAMP

KAPITTEL 17. STRAFFEBESTEMMELSER OG SANKSJONER

KAPITTEL 18. BRUK AV CRICKETBANER, NCA OG NCF UTSTYR 

KAPITTEL 19 KLUBBENS KONTAKPERSONER

KAPITTEL 20. OPPLØSNING AV LAG/KLUBB

KAPITTEL 21. ENDRINGER I SPILLEREGLEMENTET 

 

KAPITTEL 1. HENSIKT OG FORMÅL

§ 1.1 Norges Cricketforbund (heretter kalt NCFs) spillereglement gir de overordnede rammene for all kamp- og konkurranseaktivitet under NCF for norsk cricket. Der intet særskilt er angitt, gjelder spillereglementet for alle cricketkamper.

§ 1.2 Det kan lages egne spillereglement, etiske retningslinjer og/eller egne supplement til dette spillereglementet, for kvinneligaen, veteran, barn og ungdom.

 

KAPITTEL 2. ALLMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 2.1 NCF følger Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, (NIFs) lov og de forpliktelser som følger med å være organisert som et særforbund med medlemskap i NIF.

§ 2.2 NCF bifaller og følger lovene fra ICC og NIF for å bekjempe korrupsjon, doping rasisme, trakassering og seksuell trakassering.

§ 2.3 NCF skal følge Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett som vedtatt av Norges idrettsforbund (NIF). NCF skal håndtere varslinger og saker som gjelder seksuell trakassering, og andre typer trakassering og diskriminering i henhold til norsk idretts veiledere for slik håndtering.

§ 2.4 NCF forplikter seg til å ilegge sanksjoner for brudd på barneidrettsbestemmelsene, i samsvar med NIFs lov §11-1 og 2. Ved brudd på bestemmelser omfattet av §2.2 og §2.4, kan både styret og sanksjonsutvalget sanksjonere.

§ 2.4.1 Ved gjentatte eller alvorlige brudd, kan saken påtales til NIFs domsutvalg.

§ 2.4.2 Ved ileggelse av en sanksjon på mer enn 6 måneder, skal avgjørelsen sendes NIFs domsutvalg for vurdering av om sanksjonen skal utvides til å omfatte flere organisasjonsledd. Se også §17.3.2.

§ 2.5 All kampaktivitet i regi av NCF skal avvikles i henhold til gjeldende spillereglement og internasjonale cricketlover. Der det i dette dokumentet er referert til «lovene» eller «internasjonale cricketlover» menes de gjeldende lover for cricket definert av International Cricket Council (ICC) One Day International (ODI) reguleringer for menn, med unntak av paragrafer som ikke er relevante eller gjennomførbare i Norge. Se dokumentet HER. Nødvendige punkter fra ICC T20 regulering for menn, er lagt inn under dette reglementet.

§ 2.5.1 Ved endringer i ICC sine spilleregler kan forbundsstyret etter utredning og-/ eller anbefaling fra dommerkomiteen (DK) og/ eller administrasjonen velge om endringene skal gjøres gjeldene for Norge, og eventuelt fra når. Ved endringer må alle klubber og DK informeres. Klubbene plikter å informere sine medlemmer, og DK forplikter å informere alle dommere.

§ 2.6 NCF berammer alle kamper i sitt kamptilbud. Kampene offentliggjøres i Kampplanen.

Cricketsesongen
§ 2.7 En cricketsesong defineres fra første til siste oppsatte kamp i et kalenderår. Normalt fra starten av mai til slutten av september.

.

KAPITTEL 3. SPILLEBERETTIGELSE

§ 3.1 For å kunne delta i organiserte cricketaktiviteter må en person være medlem i en cricketklubb som er medlem i NCF og registrert i NIF.

§ 3.1.1 Enhver som er medlem av en cricket klubb, plikter å rette seg etter de lover, regler, retningslinjer og bestemmelser som til enhver tid gjelder og de vedtekter som er fattet med hjemmel i disse.

§ 3.2 Aldersbestemmelser

 1. Veteran – spilleren må være fylt 40 år før 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.

 2.  U23 – spilleren må fylle 23 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.

 3. U19 – spilleren må fylle 19 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.

 4. U17 – spilleren må fylle 17 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.

 5. U15 – spilleren må fylle 15 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.

 6. U13 – spilleren må fylle 13 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.

§ 3.2.1. For å delta i seriespill på seniornivå, må spillere minimum ha fylt 13 år før deltakelse.

§ 3.3 Registrering
For å delta i organisert cricketaktivitet i regi av NCF, må en spiller ha gyldig oppholdstillatelse eller gyldig D-nummer (midlertidig identifikasjonsnummer).

§ 3.3.1 Alle spillere som ønsker å delta i organiserte turneringer i regi av NCF, må følge prosedyren i rekkefølgen som er angitt nedenfor for å søke om å bli spilleberettiget. Uregistrerte spillere vil kunne registrere seg ved å sende en forespørsel om opptak til ønsket klubb via Min Idrett som må godkjennes av klubben i Klubb Admin (KA). Veiledning klikk her, eller via NIF medlemskap klikk her. NIF medlemskap gir klubben mulighet til å legge inn ønskede innstillinger). Lisensansvarlig må opprette lisens for spilleren i Sports Admin (SA).

 1. Spilleren må deretter foreta registrering i NCFs turneringssystem (CricClubs)

 2.  Betale registreringsavgift på kr. 100,- og betale lisens

 3. Godkjenning gjøres først av klubben og deretter NCF etter kontroll i Sports Admin (SA)

For registrering i turneringsystemet klikk her. Alle felt må fylles ut. Ved manglende betaling av registrering og- / eller lisens, vil søknaden bli avslått. Ny søknad må da sendes.

§ 3.3.2 Behandlingstid for godkjennelse av nyregistreringer er to (2) virkedager. Ved behov for veiledning, hjelp og rettelser, utvides behandlingstid til alle vilkår er oppfylt av søkeren.

§ 3.3.3 Hvis status på en allerede registrert spiller endrer seg i løpet av sesongen, gjelder de samme kriteriene for spilleberettigelse som nevnt ovenfor. Det er til enhver tid klubbens ansvar å sørge for at en spiller er spillerberettiget.

§ 3.3.4 NCF har ansvaret for å oppdatere gjeldende forsikringsordning og påse at medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon.

§ 3.3.5 En registrert spiller er først spilleberettiget når lisens for inneværende sesong er betalt og registret i NCF sitt gjeldende medlemssystem.

§ 3.3.6 Samtlige spillere vil etter sesongslutt bli gjort inaktive i turneringssystemet. Det vil ikke være mulig å velge inaktive spillere til kamp. NCF vil på grunnlag av innbetalte lisenser registrert i SA, gjøre spillerne aktive igjen slik at de er tilgjengelige for uttak til kamp hver fredag. Haster det, send en betalingsbekreftelse for den aktuelle spilleren til adm. som innen 2 virkedager vil oppdatere Turneringssystemet.

§ 3.3.7 Ved forfalskning eksponerer klubben seg for påtale til SU eller idrettens domsutvalg og kan nektes registrering av ny(e) spiller(e) inntil videre.

§ 3.3.8 Dokumentasjon for gyldig oppholdstillatelse/D-nummer, kan når som helst kreves inn av NCF. Skulle det vise seg at en spiller ikke oppfyller vilkårene for spilleberettigelse, eller at registreringen er gjort på feil grunnlag, skal spilleren erklæres som uberettiget. Klubben og/eller spilleren det gjelder skal rapporteres inn til SU som tar stilling til konsekvenser i henhold til §17.1.1.

 

KAPITTEL 4. SPILLEROVERGANGER / LAGBYTTE INNAD I KLUBB

§ 4.1 Søknad om overganger
Samtlige overganger gjøres elektronisk via Min Idrett. Prosessen startes alltid av spiller. Søknad må godkjennes i SA, først av ny klubb og deretter moderklubben. Overgangsgebyr betales online av enten spiller eller ny klubb.
Ved overgang til klubb med flere lag, må det bekreftes hvilket lag spilleren skal registreres. Sendes skriftlig per epost via admin@cricketforbundet.no .

§ 4.1.1 I tilfeller der en spiller er berettiget til overgang utenfor overgangsvindu, må spilleren ta kontakt med administrasjonen for registrering av overgangen via Min Idrett. Det er høyere overgangsgebyr ved overganger utenfor overgangsvindu.

§ 4.1.2 Godkjenning av overgang
Moderklubben har en behandlingstid på inntil tre (3) virkedager (72 timer) fra forespørselen er mottatt. Ved innsigelser må moderklubben avslå overgangssøknaden i SA innen fristen slik at overgangen ikke blir godkjent automatisk. Avslag må begrunnes og dokumenteres skriftlig, og sendes via admin@cricketforbundet.no innen fristens utløp. Unnlater moderklubben å svare på henvendelsen innen samme frist, godkjennes overgangen automatisk. Blir en overgang underkjent eller en klage avslått av NCF, kan beslutningen klages inn for SU innen 3 virkedager.

§ 4.1.3 Moderklubben kan kun stoppe en overgang der det kan dokumenteres at spilleren skylder moderklubben penger, eller ikke har levert tilbake utstyr som klubben disponerer (for eksempel drakt eller annet utstyr som moderklubben har lånt spilleren).

§ 4.1.4 SU skal behandle klager som gjelder spilleroverganger innen fem (5) virkedager.

§ 4.2 Overgangsvindu

Det er to overgangsvinduer i løpet av en sesong.

 1. Overgangsvindu 1

  1. Åpner kl. 00.01 den 1. januar

  2. Stenger kl. 23.59 den 30. april.

 2. Overgangsvindu 2

  1. Åpner kl. 00.01 den 20. juni

  2. Stenger kl. 23.59 den 5. juli.

§ 4.3 Antall overganger
Det er kun tillatt med én (1) overgang pr. spiller pr. overgangsvindu. Søknad om overgang må registreres via Min Idrett innen overgangsvinduet stenger. En ekstra overgang kan gjøres av en spiller som ikke har spilt en eneste kamp uavhengig av overgangsvinduet.

§ 4.3.1 Alle spillere som har spilt tre (3) eller færre kamper for sin klubb i inneværende sesong, kan utføre en ekstra overgang i overgangsvindu 2 dersom spilleren ønsker det.

§ 4.3.2 Spillere som av ulike årsaker ikke trives eller ikke får delta i kampaktivitet i en klubb og derfor ønsker overgang utenfor overgangsvinduet, kan søke NCF om dispensasjon fra §4.2 og §4.3. Ved søknad om en slik dispensasjon, må bekreftelse på mistrivsel og manglende kamptilbud fra moderklubben dokumenteres. Moderklubben gis en frist på 3 virkedager for tilsvar.

§ 4.3.3 En spiller som ikke har spilt en offisiell kamp for moderklubben i løpet av foregående eller inneværende år, spillere fra lag som har trukket seg eller en klubb som er oppløst, kan få innvilget overgang utenfor overgangsvindu. En offisiell kamp, er en cricketkamp som er en del av en konkurranseaktivitet arrangert av NCF. Krav om samtykke fra moderklubb ved overgang bortfaller ved oppløsning av klubb og for spillere som har vært inaktive eller vært utmeldt av klubben tre foregående år eller mer. Dersom spilleren ikke har en spillerprofil i Turneringssystemet, må § 3.3.1 b også følges.

§ 4.4 Overgangsavgifter

 1. Avgift for ordinær overgang er kr. 500,-

 2. Avgift for overgang utenfor overgangsvindu er kr. 800,-

 3. Ekstraavgift for overgang til klubb/lag i høyere divisjon etter moderklubbens nedrykk, er kr. 5.000, -

 4. Overgangsavgift for inaktive spillere og ved klubbnedleggelse/oppløsning kr. 200,-
   

§ 4.5 En overgang godkjennes ikke før overgangsavgift er betalt, ny og deretter gammel klubb har godkjent overgangen i SA. For unntak se § 4.1.2 og § 4.3.3

§ 4.5.1 Spilleroverganger tillates kun for spillere som er spilleberettiget og ikke skylder NCF penger.

§ 4.5.2 Frist for behandling Godkjente overganger skal behandles av NCF innen tre virkedager.

§ 4.5.3 En spiller kan ikke spille for sitt nye lag før overgangen har status som fullført i SA og spillerlisensen er registrert betalt.

§ 4.5.4 Dersom moderklubben sender en skriftlig klage knyttet til overgangen, skal en evt. godkjenning av overgangen ikke tre i kraft før SU har behandlet klagen.

§ 4.6 Overgang fra lag som har rykket ned i T20 eller Super League Ved spillerovergang fra lag som i foregående sesong rykket ned i divisjonssystemet, gjelder andre vilkår. I de tilfeller der en spiller ønsker å melde overgang til lag som spiller i en høyere divisjon enn den divisjonen spillerens lag rykket ned til, må det normalt betales ekstra overgangsgebyr i tillegg til ordinært overgangsgebyr.

§ 4.6.1 Hvis en spiller foretar overgang til en klubb med flere lag, skal det under overgangsprosessen tydelig fremkomme hvilket lag spilleren skal spille for. (Eksempel: Hvis spillerens moderklubb/lag hadde rykket ned og overgangen var gjort med ordinær overgangsavgift, vil spilleren, uansett alder ikke ha lov til å spille kamper for klubbens lag i høyere divisjon enn sin moderklubb/lag det første året). Dersom spillerne deltar i en kamp for klubbens lag i høyere divisjon, vil det bli likestilt med bruk av uberettiget spiller.

§ 4.6.2 Ekstra overgangsavgift er på kr. 5.000 som i sin helhet vil tilfalle moderklubben.

§ 4.6.3 Spiller og-/eller ny klubb må uoppfordret innbetale høyere overgangsgebyr ved ønske om overgang til ny klubb i høyere divisjon etter moderklubbens nedrykk.

§ 4.6.4 Dersom spilleren ikke har deltatt i kampaktivitet året laget rykket ned, betales kun ordinært overgangsgebyr.

§ 4.7 Lagbytter innad i klubb
U23-spillere som er registrert i klubbens lag som spiller i lavere divisjon, kan også spille for klubbens lag som spiller i høyere divisjon, et ubegrenset antall ganger i løpet av en sesong. Spillere registrert i klubbens lag som spiller i høyere divisjon, kan ikke spille for klubbens lag som spiller i lavere divisjon.

4.7.1 Spillere over 23 år som er registrert i klubbens lag som spiller i lavere divisjon, kan spille maksimalt tre kamper i høyere divisjon i hvert format i løpet av en sesong, dersom laget er påmeldt i begge formatene. Hvis et lag kun er påmeldt i et av formatene, er det tillatt å spille fire kamper. I tillegg kan spillere over 23 år som er registrert i lag i lavere divisjon enn laget som har kvalifisert seg til NM, spille maksimalt tre NM-kamper. Kamper som blir avlyst på selve kampdagen vil bli medregnet for spillere påført lagskjema.

§4.7.2 Spillere over 23 år som har spilt flere enn to kamper for lag i høyere divisjon, mister retten til å spille for lag i høyere divisjon etter overgang til lavere divisjon i overgangsvindu to.

§4.7.3 Det må være minimum 11 spillere registrert i et lag til enhver tid. Det betyr at en slik overgang kun kan gjøres dersom det er registrert flere enn 11 spillere i laget.

§4.7.4 Maksimalt fire spillere fra lavere divisjon kan brukes i en og samme kamp. Det er klubbens ansvar å sørge for at en spiller ikke overstiger antall kamper og bruk av antall spillere fra lavere divisjon Ved overtredelse eksponeres laget for sanksjonert iht. §17.1.1.

§4.7.5 U23 er alle spillere som fyller 23 år fra og med 1. januar i kalenderåret for gjeldende sesong.

§4.7.6 Spillere over 18 år har lov til å spille to seriekamper på en og samme dag. Spillere under 18 år, har lov til å spille maksimalt to 20 overs kamper eller mindre på en og samme dag. Det er dog ikke tillatt å spille to kamper på samme tidspunkt.

§4.7.7 Interne overganger er gratis og skal kunne gjennomføres med en e-post til NCF fra klubbens lagleder som inneholder spillerens fulle navn, fødselsdato og epostadresse. Øvrige overgangs betingelser vil også være gjeldende i dette tilfellet.

 

KAPITTEL 5. DELTAKELSE

§ 5.1 Samtlige klubber registrert under NCF, har rett til å delta i seriespill og annen kampaktivitet etter de til enhver tid gjeldende regler, så snart påmelding og innbetaling av kontingent/avgift er registret innen fristens utløp. Innmelding og innbetaling gjøres via turneringssystemet.

§ 5.2 NCF kan, når særlige omstendigheter taler for det, nekte nye lag å delta i seriemesterskapet for en gitt periode. Et eksempel på særlige omstendigheter er manglende banekapasitet.

§ 5.2.1 Blant nye lag, skal NCF primært prioritere lag som tilrettelegger aktivitet for barn, unge og kvinner og eventuelt også bidrar til geografisk utbredelse av cricketidretten i Norge. Det tas ikke opp nye klubber uten at det er nøye vurdert sammen med klubben, idrettskrets og administrasjonen.

§5.3 Deltagelse i samtlige formater er frivillig. Kvalifiserte lag kan velge å delta i en eller flere formater.

§ 5.3.1 Om et lag ikke ønsker å delta i et av formatene, vil det resultere i at laget mister sin plass. Neste lag i tabellen blir tilbudt plassen, med mindre laget trekker seg etter at arbeidet med kampplanen er påbegynt. Da vil ikke plassen bli fylt opp. Ved ønske om gjenopptakelse, må laget begynne i laveste divisjon, forutsatt at plassen ikke er fylt opp av nye lag. Lag som trekker seg fra en turnering etter påmeldingsfristen, får ikke refundert deltakeravgiften for den aktuelle turneringen.

§ 5.3.2 Ved ønske om gjenopptak, vil eksisterende lag bli prioritert ovenfor nye lag. Ved flere søknader enn det er plass til, vil en ventelisteordning bli opprettet.

§ 5.4 Hvis et lag etter endt sesong ønsker å trekke seg fra en av seriene, kan det åpnes for at laget gjenopptas i laveste divisjon dersom dette skjer før kampplan for kommende sesong er påbegynt, og NCF vurderer det som gjennomførbart jf. §§ 5.2 og 5.3.1.

§ 5.5 Dersom en klubb taper sitt medlemskap i (NIF), og på et senere tidspunkt ønsker gjenopptagelse i seriespill, må laget begynne i laveste divisjon. NCF vurderer om det er gjennomførbart jf. § 5.2 og § 5.3.1.

 

KAPITTEL 6 DIVISJONSOPPSETT - FORMATER - OPPRYKK OG NEDRYKK

§ 6.1 Seriemesterskap (Super League) skal det spilles enkel runde etter seriespillprinsippet i et gitt antall divisjoner uten finalekamp.

§ 6.2 I T20 Championship spilles det enkel runde. I tillegg til enkel serierunde, blir det spilt en eliminator/playoff og finale.

§ 6.2.1 Play-off T20 Championship
De fire best plasserte lagene etter ferdigspilt runde fra elite og t.o.m 4. divisjon spiller play-off med finalekamp i hver sin divisjon. Det må være samme play-off prosess i hver divisjon. 
De to best plasserte lagene i hver div. spiller mot hverandre.Vinneren går direkte til finalekamp i sin divisjon. 
Lag på 3. og 4. plass i hver div. spiller mot hverandre. Vinneren av kampen mellom 3. og 4. plass lagene spiller mot taperen av kampen mellom 1. og 2. plass lagene.
Vinneren av den siste kampen spiller finalekampen mot den første finalisten.

§ 6.2.2 Kampene skal spilles i samsvar med godkjent spillereglement, kampplan, relevante internasjonale og lokale cricketlover samt NCF sine vedtekter.

§ 6.3 Det er forbundsstyret i NCF som bestemmer antall divisjoner og antall lag i hver divisjon før sesongstart. Endring av antall lag i en divisjon må vedtas før sesongstart i sesongen før endingen(e) innføres. En avgjørelse om reduksjon eller økning av antall lag i en divisjon må vedtas før sesongstart i sesongen før reduksjonen(e) innføres.

§ 6.3 Divisjonsoppsett
Divisjonsoppsettet og inndelingen for kommende sesong skal være klart rett etter endt sesong og senest 1. november.

§ 6.4 Det er ikke tillatt med flere lag fra samme klubb i samme divisjon. Hvis to lag fra samme klubb havner i samme divisjon etter opp eller nedrykk, får Klubben selv beslutte hvilke lag som får spille eller må rykke ned. Det er unntak for Qualifying divisjonene, kvinneliga og ungdomsligaer, hvor det er tillatt å ha flere lag fra samme klubb med følgende vilkår: ¨

 • Det tillates ikke overgang mellom lagene

 • Det tillates ikke å bruke hverandres spillere i kamper

 • Det settes opp første kamp mellom begge lag i deres aktuelle divisjon

§ 6.5 Super League, T20 Championship, NM og ECL

§ 6.5.1 Super League spilles i 30 og 40 overs format med seks divisjoner og en, med unntak av Qualifying divisjon som har to puljer med maksimalt ti lag i hver pulje. Det spilles enkel serierunde i samtlige divisjoner. Elite og 1. divisjon spiller 40 overs og 2., 3., 4. og Qualifying divisjon spiller 30 overs.

§ 6.5.2 T20 Championship Spilles i 20 overs format med seks divisjoner og maksimalt ti lag i hver divisjon, med unntak av Qualifying divisjon som har to puljer med maksimalt ti lag i hver pulje. Samtlige divisjoner spiller enkel serierunde i T20 format.

§ 6.5.3 Norgesmesterskap (NM) Spilles i T20 format. De tre best plasserte lagene fra elite divisjon til de to best plasserte lagene fra 1. divisjon - vinnerlagene fra 2., 3., og 4. divisjon fra T20 Championship fra forgående år deles opp i to grupper og spiller round robin. Vinnerne av hver sin gruppe kvalifiserer seg til NM-finalen.

Utvalgte regler for utdeling av H. M. Kongens Pokal

 • H.M.Kongens Pokal skal alltid være den høyest rangerende premie i Norgesmesterskapet.

 • Idretten (NIF) vil ikke tillate at H.M.Kongens Pokal deles ut i Norgesmesterskap med dårlig kvalitet og kvantitet. Det er særforbundenes ansvar å sørge for at dette ikke skjer.

 • Det er en forutsetning at norgesmesterskapene tilrettelegges slik at de beste utøverne har/får anledning til å delta. En må ikke komme i en situasjon der de beste utøverne prioriterer andre stevner/mesterskap foran NM.

 • Det må delta minst 8 lag for at et NM skal være berettiget til en Kongepokal.

 • Særforbundene skal ha egne bestemmelser for utdeling av H.M.Kongens Pokal. Bestemmelsene skal inneholde regler som skal være utformet slik at det er mulig, under enhver omstendighet, å utpeke en vinner.

I stevneinnbydelsen skal det gjøres kjent at det konkurreres om Kongepokalen, og hvilke regler særforbundet har for utdeling av denne. Fullstendig oversikt over regler for kongepokalen, klikk HER.

§ 6.5.4 Det er kun et lag fra en og samme klubb som kan delta i NM. Skulle to lag fra samme klubb kvalifisere seg, vil lag som er i høyeste divisjon bli tatt inn.

§ 6.5.5 Skulle noen av kvalifiserte lag ikke være i stand til å delta i NM, uansett årsak, vil neste lag på tabellen bli tilbudt plassen.

§ 6.5.6 T10 Cricketfestival
To best plasserte lag fra de fem øverste divisjonene i T20 Championship blir automatisk kvalifisert. Lagene deles i to grupper, bestående av 5 lag i hver gruppe. Alle fem lag spiller mot hverandre i gruppen. Det spilles enkel runde. To beste lag fra hver gruppe spiller semifinale. Vinnere av semifinalene spiller finale.

§ 6.5.7 Skulle noen av de kvalifiserte lag ikke være i stand til å delta i T10 turneringen, uansett årsak, vil neste lag på tabellen bli tilbudt plassen.

§ 6.5.8 European Cricket League (ECL) Vinneren av T10 Cricket Festival representerer Norge under ECL året etter.

§ 6.5.9 Gruppeoppsett T10
Gruppe A: Elite lag 1 - Div. 1 lag 2  - Div. 2 lag 1 - Div. 3 lag 2 - Div. 4 lag 1
Gruppe B: Elite lag 2 - Div. 1 lag 1 - Div. 2 lag 2 - Div. 3 lag 1 - Div. 4 lag 2

§ 6.5.9.1 Semifinaler spilles på kryss mellom gruppene

§ 6.5.9.2 Toss utenfor banen tidligst 30 min. og senest 15 før kampstart

§ 6.5.9.3 Minimum 5 overs for å oppnå resultat med mindre all out

§ 6.5.9.4  Powerplay
Tre første overs med powerplay. Ved reduksjon mellom 9-10 overs blir det 3 overs med powerplay og mellom 5-8 overs, blir det 2 overs med powerplay.

§ 6.5.9.5 Bowling limits:

 • 10 over match: 2, 2, 2, 2, 2

 • 9 over match: 2, 2, 2, 2, 1

 • 8 over match: 2, 2, 2, 1, 1

 • 7 over match: 2, 2, 1, 1, 1

 • 6 over match: 2, 1, 1, 1, 1

 • 5 over match: 1, 1, 1, 1, 1

§ 6.5.9.6 Bruke en ende for halv inning og den andre enden for gjenværende inning.

§ 6.5.9.7 En inning må være ferdig innen 50 min. skal inning fullføres. Forsinket lag utover 5 min. sanksjoneres med 5 penalty runs per forsinket over. (5 min. per over)

§ 6.5.9.8 Super Over vil avgjøre alle uavgjorte/tie kamper, også semifinale og finalekamp. Ved uavgjort i Super Over, vil laget med flest boundries under kampen bli erklært vinner. Ved like mange boundries eller ingen boundries, blir laget som har mistet færre wickets, erklært vinner. Hvis det også er likt, avgjøres kampen ved toss.

§ 6.6 Divisjoner 
Opp- og nedrykk Elite Divisjon består av maksimalt 10 lag. De tre lagene som ender på 8. 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon 1.

§ 6.6.1 Divisjon 1 – 3 består av maksimalt 10 lag. De tre øverste lagene på tabellen etter avsluttet seriespill, rykker opp til divisjonen over. De tre lagene som ender på 8., 9., og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon under.

§ 6.6.2 Divisjon 4 består av maksimalt ti lag.
De øverste tre lagene på tabellen etter avsluttet seriespill rykker opp til divisjon 3. De fire lagene som ender på 7., 8., 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon Qualifying. Forutsatt at det er to puljer i Qualifying divisjon. Lag på 7. plass rykker ned til pulje A, lag på 8. plass til pulje B, lag på 9. plass til pulje A og lag på 10. plass til pulje B. Hvis det kun er en pulje i Qualifying, vil lag på 8., 9., og 10. plass rykke ned. Dersom det kun er en pulje, blir det som en ordinær divisjon hvor tre øverste lag rykker opp.

§ 6.6.3 Qualifying divisjon består av 20 lag delt i 2 puljer. Dersom banekapasiteten tillater det, åpnes det for å ha flere lag enn 10 i en pulje. Ved to puljer rykker to øverste lag fra hver pulje opp til divisjonen over. Dersom det kun er en pulje, blir det som en ordinær divisjon hvor tre øverste lag rykker opp. Det spilles enkel serierunde.

§ 6.7 Opp- og nedrykksreglene mellom divisjonene og spillerflyt mellom lag innad i klubben, vil fungere på samme måte i samtlige formater.

§ 6.7.1 Opprykk av flere lag Dersom det er behov for å fylle opp kvoten av lag i en divisjon, kan flere lag rykke opp i divisjonen over.

 

KAPITTEL 7. KAMPLENGDER OG TIDSRAMMER 

§ 7.1 Kamplengde, tid og pauser.
En kamp består av to innings. Hver inning består av et gitt antall overs. Hver over skal gjennomføres på maksimalt 4 min. og 10 sek., i 20 overs format/kamper 4 min. og 15 sek. og 5 min. I T10 kamper.

§ 7.2 Overs, kamplengde, tidsfrister og pauser for hver divisjon fremgår av følgende tabell:                                                                                  

Divisjon 

Overs  

Min. overs

Tid pr. inning

Drikke pr. inn

Pause  

Tidsramme  

Overs  

Tid september

Elite&1  

40

16

2t 50min

1x5min  

20 min

6 timer

35

5t 15min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – 4 + Q

30

12

2t 10min

1x5min  

15 min  

4t 35min

25

3t 55min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T20

20

5

1t 30min

1x5min

10 min

3t 20min

20

3t 20min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7.2.1 Drikke pauser
En drikkepause per inning er tillatt, normalt etter halve inning er ferdig. Ved særlige behov kan dommerne tillate ekstra drikkepause for alle eller for en bestemt spiller med helseutfordringer.

§ 7.2.2 En enkelt spiller(e) kan få drikke vann når som helst ved boundary eller på banen ved fall av en wicket, forutsatt at ingen tid blir kastet. I ingen andre tilfeller skal drikke eller utstyr tas inn på banen uten tillatelse av dommerne. Enhver spiller som kommer inn på banen med drikke eller utstyr, skal være ikledd klubbens Cricket antrekk. Ved brudd, kan dommerne straffe med 5 penalty runs.

§ 7.3 En kamp skal avvikles innenfor gitt tidsramme. Det er dommernes ansvar å sørge for at kampen avsluttes i tide, og den neste kampen kan starte til fastsatt tidspunkt, i henhold til kampplan.

§ 7.4 I september måned skal alle kamper i Super League/langformat reduseres med fem overs pr. inning. Det gjelder uansett vær- og lysforhold. Fastsatt september reduksjon eller ytterligere reduksjon av overs før toss, må registreres i scoringssystemet før kampstart. Reduksjon gjelder ikke T20 kamper.

§ 7.5 Kamper for A, B og C lag osv., skal kunne settes opp på samme dag, samme tid.

 

KAPITTEL 8. POENGTILDELING OG TABELLPLASSERING  

§ 8.1 Poengtildeling og Tie-break i samtlige divisjoner

I seriespill og turneringer deles det ut:

 1. 2 poeng for seier

 2. 1 poeng for uavgjort.

 3. 1 poeng ved avlysning (abandon) og ikke ferdig spilt kamp uten resultat.

 4. 0 poeng til hvert lag hvis en kamp ikke kan fullføres på grunn av konflikt eller voldsutøvelse hvor begge lag er ansvarlige.

 5. Hvis et av lagene er ansvarlig, gis det walkover mot det ansvarlige laget

§ 8.2 Ved lik poengsum mellom to eller flere lag etter endt seriespill eller turneringer uten finaler, vil rekkefølgen i tabellen bestemmes etter følgende kriterier:

 1. Net run rate

 2. Vinner av innbyrdes oppgjør

 3. Flest seiere

 

KAPITTEL 9 GJENNOMFØRING AV KAMPER OG TIDSRAMMER

§ 9.1 Tidsskjema
Samtlige kamper gjennomføres etter tidsskjema presentert i kapittel 7 (§ 7.2) i dette spillereglementet.

§ 9.2 Kampstart
Lagene må være til stede på banen i godkjente spilledrakter senest til toss, som må skje senest 15 min. før og tidligst 30 min. før kampstart. Om kampen utsettes grunnet vær og baneforhold, vil toss bli utsatt til nevnte forhold tillater kampstart. Kapteinene vil bli oppdatert av dommerne etter enhver vurdering av vær og baneforhold.

§ 9.2.1 Forsinket kampstart Lag som forårsaker forsinkelser i kampstart eller toss utover 4 min. skal straffes med reduksjon. En over ved batting for hvert 4. minutt forsinkelse.

§ 9.2.2 Walkover
En kamp kan ikke begynne senere enn 30 min. etter fastsatt starttidspunkt, med mindre det er værforhold og sikkerhetsrelaterte årsaker som skaper utfordringer med kampstart. Det betyr at tidspunktet for walkover ved manglende oppmøte eller for få spillere er 31 min. etter fastsatt starttid, i henhold til kampplan.

§ 9.2.3 Reduksjon av overs
Reduksjon av overs kan skje både før og under kamp. Det er kun dommerne som kan redusere antall overs, og dette kan kun gjøres med bakgrunn i værforhold, lysforhold og sikkerhet. Ved en avgjørelse om å redusere overs er det dommernes ansvar å informere begge lag med en gang. Fastsatt eller ytterligere reduksjon av overs før toss, må registreres inn i scoringssystemet før kampstart, for å unngå feil i Net Run Rate (NNR).

§ 9.2.4 Reduksjon av en T20 kamp og maksimalt antall overs per bowler For en redusert inning av en opprinnelig T20 kamp med en lengde på mellom 5 og 9 overs, kan ingen bowler bowle mer enn to overs.

§ 9.3 Minst antall spillere
Det må være minst ni spillere fra hvert lag til stede på banen før toss kan gjennomføres. Dersom et eller begge lag ikke har ni spillere til stede 15 min. før kampstart, er kampen ansett som forsinket. Regler for reduksjon av overs, og ev. walkover vil gjelde.

§ 9.3.1 Skulle et av lagene ha færre spillere enn minstekravet vil regler om reduksjon og deretter walkover tre i kraft. Selv ved utsatt toss tid, vil kravet om minimum antall spillere fortsatt være gjeldende. Walkover gis på 31. minutt. Lagoppstillingen kan ikke endres etter toss, med unntak av §10.15.3

§ 9.3.2 En spiller som grunnet skade eller andre gyldige årsaker må forlate banen etter kampstart, vil ikke utløse konsekvenser, men det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen.

§ 9.3.3 Blir det etter kampstart færre enn 8 spillere, kan ikke kampen fortsette. Walkover regelen vil gjelde, også i dette tilfellet.

§ 9.4 Forsinkelser underveis i kampen
Hvis laget som har fielding i 1. inning ikke kaster sine overs etter tidsskjemaet som er satt opp for divisjonen, skal 1. inning fullføres. Forsinket lag straffes med 5 penalty runs per forsinket over. Penalty runs må legges til totalen før siste over av inning starter. Samtidig må dommerne informere scorer og kapteinene om hvor mange runs som skal legges til totalen. Hvis siste over kastes uten at dommerne har oppdatert alle nevnte parter om penalty runs, skal ikke det ikke telles med i totalen. Tidsberegning for tapt tid: 4. min. per over i Super League, og 4 min. og 15 sekunder i T20 og 5 min. i T10 kamp). Target score skal ikke reduseres.

§ 9.4.1 Forsinkelser i 2. inning
Hvis laget som har fielding i 2. inning ikke kaster sine overs etter tidskjemaet som er satt for divisjonen skal inning fullføres. Forsinket lag straffes med 5 penalty runs per forsinket over. Penalty runs må legges til totalen før siste over av inning starter. Samtidig må dommerne informere scorer og kapteinene om hvor mange runs som skal legges til totalen. Hvis siste over kastes uten at dommerne har oppdatert alle nevnte parter om penalty runs, skal ikke det ikke telles med i totalen. (4 min. per over i Super League og 4 min. og 15 sek. i T20 og 5 min. i T10 kamp). Den totale tiden kan utvides med maksimalt 30 min. Er ikke kampen ferdig innen utvidet tid, gis det walkover mot det laget som er forsinket. min.

§ 9.4.2 Dommerne er ansvarlig for at scorer registrerer korrekt resultat ved opplasting av resultat. I tillegg pålegges dommerne å rapportere det inn til DK.

§ 9.5 Sløsing av tid Ved sløsing av tid både for batting og fielding side, første og siste advarsel gis, som vil gjelde for hele laget og deretter 5 penalty runs for hver gjentakelse.

§ 9.5.1 Fielding laget skal ikke straffes for ekstra tidsbruk dersom dette skyldes følgende:

 1. En spiller er skadet og trenger medisinsk behandling.

 2. En spiller er skadet og bruker ekstra tid på å forlate banen.

§ 9.5.2 Sløsing av tid fra batting laget Dersom batting laget bruker for lang tid kan dommeren, etter første advarsel:

 1. Tildele penalty runs

 2. Redusere tid og/eller overs for batting laget

 3. Det gis kun en advarsel som vil være gjeldene for hele laget

§ 9.5.3 Andre tilfeller av unødvendig tidsbruk som er utenfor kontrollen til fielding laget.

 1. Forsinkelse og en eventuell reduksjon i overs skal varsles til begge lags kapteiner av dommerne i god tid slik at de kan tilpasse spillestrategien sin deretter.

 2. Scorer må varsles om hvor mange + penalty runs som ev. skal legges til etter 2. innings er ferdig i henhold til § 9.4.1.

§ 9.5.4 Merking av Gaurd
Merking av batting gaurd på pitch med fot eller bat, er strengt forbudt. Kun kritt eller lignende kan brukes. Batting laget er pålagt å sørge for kritt. Første og siste advarsel gis som vil gjelde hele laget. Deretter må dommerne iverksette straffetiltak. 5 penalty runs for hver gjentakelse.

§ 9.6 Avlysning
Kun dommerne i fellesskap kan avlyse en kamp på kampstedet på grunn av rådende vær og spilleforhold ved banen. Spilleforhold skal ikke anses som verken urimelige eller farlige bare fordi forholdene ikke er ideelle. Det faktum at gresset og ballen er våt, garanterer ikke at grunnforholdene anses som urimelige eller farlige. På banene i Drammen og Bærum kan sollys være et problem. Kampen skal ikke stoppes, men fortsettes fra den ene enden frem til sollyset ikke forstyrrer kampen. Samme prinsipp vil ved behov gjelde for andre baner.

Merk, det er kun utfordrende vær- og baneforhold som gir administrasjonen grunnlag for å utsette kamper på kampdag eller tidligere. Utsatte kamper skal omberammes i tråd med gjeldende regler. Dommer og scorerhonorar dekkes av NCF hvis kampen utsettes kampdag.

§ 9.6.1 Begge dommerne må være enige i en avgjørelse om slik avlysning. I tilfeller hvor det oppstår uenighet mellom dommerne, må det som skjedde før uenigheten inntraff fortsette. For eksempel var kampen i gang før uenigheten, skal kampen fortsette. Var kampen stoppet eller ikke startet før uenigheten, skal kampen ikke igangsettes. Ved spørsmål om sikkerhet, må nødvendigvis ikke begge være enige. Det holder om en av dommerne ønsker å stoppe eller ikke igangsette en kamp.

§ 9.6.2 Dersom værmeldingen, resterende dagslys, vær og baneforhold, eller andre forhold utenfor lagenes kontroll sannsynliggjør at kampen ikke vil kunne avvikles innen normal spilletid, kan dommerne redusere antall overs før kampstart. Antall overs kan maksimalt reduseres til minimum antall overs for godkjent resultat i den aktuelle kampen.

§ 9.6.3 Honorar ved avlysning og utsettelse av kamper. Administrasjonen kan utsette kamper og dommerne kan avlyse kamper. Dommerne og scorer har krav på fastsatt honorar selv om kampen avlyses. Kamper som NCF utsetter på kampdagen, betaler forbundet honorar til scoreren og dommerne.

§ 9.6.4 Ved avlysning skal all individuell spillerstatistikk lastes opp i scoringssystemet uavhengig av hvor mange overs som har blitt spilt.

§ 9.7 Resultat
For at en seriekamp, også redusert, skal ha et gyldig resultat, må minst 40 prosent av totale overs av opprinnelig fastsatte kamplengde være spilt i begge innings. I langformat kamper spilt i september, vil den fastsatte kamplengden være den som gjenstår etter reduksjon. I opprinnelige T20 kamper, gjelder minst 5 overs for hver inning. Når kun det ene laget i en Super League kamp har fått redusert overs pga. forsinkelse, skal 40% beregnes ut ifra den reduserte kamplengden og ikke den opprinnelige kamplengden. 40% regelen i Super League og 5 overs i T20 vil ikke gjelde hvis et lag blir all out.

§ 9.7.1 Klage kampresultat
Dersom et av lagene ikke er enig i resultatet, skal kapteinen fra det aktuelle laget skrive en protest inn i kampskjemaet. Deretter må en skriftlig klage sendes til Sanksjonsutvalget (SU) innen gjeldende frister. Det er kun de involverte lagene som har anledning til å påklage resultatet.

§ 9.7.2 Klager knyttet til kampresultat vil ikke bli vurdert uten merknad i kampskjemaet.

§ 9.7.3 Hvis det er føring eller beregningsfeil som har påvirket kampresultatet, kan feilen rettes. Hvis rettelsen resulterer i omgjøring, skal resultatet endres. Men det kan under ingen omstendigheter spilles en omkamp.

§ 9.8 Kamp og reserve ball
Begge lag skal ved toss levere en kampball og minst en reserve ball til dommerne.

§ 9.8.1 Ved skade eller dårlig tilstand på ballen, er det kun dommerne som har myndighet til å bytte ball. Hvilken reserve ball som er best egnet for bruk under videre spill, bestemmes også av dommerne. Sistnevnte gjelder også ved tap av ball.

§ 9.9 Mankad/run out
En bowler kan kun gjøre en batter mankad/run out før bowlerens arm er i vertikal posisjon for å avlevere ballen. (iht. ny ICC regel)

 

KAPITTEL 10 DOMMERE OG SCORERE

§ 10.1 Det er kun kvalifiserte dommere som har fullført oppdateringskurs og underskrevet kontrakt som kan dømme kamper. Kun dommere som har gjennomført og bestått dommer kurs, anses som kvalifiserte dommere.

§ 10.1.1 DK, kan på saklig grunnlag suspendere dommere og scorere inntil 30 dager av gangen, ved mindre uregelmessigheter. Ved grove brudd, kan SU, administrasjonen eller styret utestenge dommere eller scorere for en lengre periode, men ikke lengre enn en hel sesong.

§ 10.1.2 Dommerpaneler 
Dommerpanelene vil bestå av level 1, level 2 og elite. Nye dommere med Stage 1 vil bli plassert i level 1 panelet og dommere med erfaring/Stage 2 vil bli plassert i level 2. Dommere som utmerker seg blant erfarne/Stage 2 dommere, vil bli plassert i elitepanelet. Elite og Level 2 dommere skal primært brukes til elite og 1. divisjonskamper. Kun kvalifiserte dommere som har gjennomgått årlig oppfriskningskurs og inngått kontrakt med NCF, vil bli tatt inn i panelene. Ved å underskrive kontrakten, gir dommerne aksept for vedlagte etiske regler og eventuelle konsekvenser ved brudd på reglene, ihht. DKs mandat. 

§ 10.1.3 Panelene justeres minst en gang hvert år av DK på grunnlag av tilgjengelighet, kvalifikasjoner, erfaring, tilbakemelding fra klubber og DK sin egen vurdering ev. via Boundry Assessment. En dommer kan når som helst flyttes opp eller ned i panelene av DK pga. manglende oppfyllelse av gitte vilkår. Forbundsstyret oppdateres og informeres om justeringer.

§ 10.1.4 Honorarsatsene vil variere mellom panelene. I tilfeller hvor en dommer blir bedt om å dømme kamper utenfor sin region, vil det bli betalt et fastsatt tillegg av hjemmelaget/ hjemmelagene. I tillegg vil NCF etter krav fra dommer, betale km. godtgjørelse etter offentlige satser eller rimeligste reisemåte.

§ 10.2 Oppnevning av kvalifiserte dommere
Innen 1. april må hver klubb som deltar i kampaktivitet arrangert av NCF, forpliktes til å melde inn navn på minst tre kvalifiserte dommere fra sin klubb som er tilgjengelige for å dømme minst tre kamper i løpet av sesongen.

§ 10.2.1 Lag som ikke melder inn kvalifiserte dommere til NCF innen fristen, får ikke delta. Et ev. gjenopptak vil skje i tråd med spillereglementets § 5.3.1, 5.3.2 og, 5.4. Det er til enhver tid klubbens ansvar å ha nok kvalifiserte dommere før sesongstart. Klubber kan søke om dispensasjon fra denne regelen ved regionale/geografiske eller andre særskilte utfordringer.

§ 10.2.2 Ansvar for å utpeke dommere og scorer
For samtlige divisjoner skal DK, i særtilfeller NCF, utpeke dommere på individuelt nivå. Utover dette kan det gjennom NCFs kampplan oppnevnes klubber som deltar i kampaktivitet. Klubber er forpliktet til å stille med kvalifisert(e) dommer(e) til å dømme den enkelte kamp.

§ 10.2.2.1 Klubbens ansvar å finne dommererstatning
Dersom en klubb ikke kan sende en kvalifisert dommer til oppsatt kamp, er det klubbens ansvar å finne en kvalifisert dommer fra en annen klubb som erstatning. En slik endring må meldes inn skriftlig til (a) DK, (b) NCF, senest 3 dager før kampen.

§ 10.2.3 Frist for å sette opp dommere
Dommere skal settes opp senest 7 dager før kampdag. Hvis denne fristen ikke kan overholdes av praktiske årsaker, må dommerne bli direkte informert, og deres aksept må innhentes av DK eller NCF.

§ 10.2.4 Bytte dommer eller scoreroppdrag
Det kan i løpet av en sesong legges inn begrensninger på antall bytter av dommeroppdrag mellom klubber og dommere. Vurdereringer og avgjørelser om innføring av begrensninger eller sanksjoner, faller naturlig under DK.

§ 10.2.5 Dersom det blir foretatt flere dommer bytter enn det som blir kommunisert ut, eksponeres klubber å bli ilagt gebyr på kr. 1500 per dommer per kamp. En dommer fra dommerpanelet eller uten klubbtilhørighet, kan i tillegg miste retten til å dømme for en bestemt periode. Informasjon om slike begrensninger må formidles til klubber og dommere i god tid av NCF.

§ 10.2.6 Sanksjoner ovenfor dommer(e) scorer(e)
Sanksjoner ovenfor dommere som stiller på vegne av en klubb satt opp med dommeroppdrag, skal ilegges den aktuelle klubben.

§ 10.2.7 Sanksjoner ovenfor dommere som personlig har fått tildelt oppdrag skal ilegges den aktuelle dommer.

§ 10.2.8 Ilagte sanksjoner skal være betalt innen oppgitte frister. Ved unnlatelse kan den aktuelle dommeren bli fratatt retten til å dømme frem til utestående fordringer er registrert betalt, mens klubber kan risikere en utvidet sanksjon.

§ 10.3 Oppmøte
Dommere skal møte til kamp senest 30 min. før kampstart slik at de kan kontrollere baneforhold, nødvendig utstyr, samtale med scoreren og gjennomføre kapteinmøte før kampstart.

§ 10.3.1 Forsinket dommer eller scorer
Møter ikke en dommer opp til fastsatt tid flere enn tre ganger i løpet av en sesong, i henhold til § 10.3, kan dommeren eksponeres for å bli bøtelagt med kr. 1000 per kamp ved hver forsinkelse. I tillegg kan dommeren miste retten til å dømme for en bestemt periode. Det forutsetter at enten meddommer eller en av de involverte klubber sender inn en skriftlig klage/rapport.

§ 10.3.2 Dommer og scorerfravær

a) Hvis begge oppsatte dommere ikke møter opp, skal kampen omberammes

b) Dersom en av dommerne oppført i NCF sin kampplan ikke møter opp, kan det velges en annen dommer etter begge kapteinenes samtykke.

§ 10.3.3 Sanksjoner ved fravær
Hvis en dommer ikke møter opp til kampstart, skal det sanksjoneres med en bot på kr 3000. Samme sanksjon skal ilegges dersom dommeren som møter opp til kamp ikke er kvalifisert. Det forutsetter at enten meddommer eller en av involverte klubber sender inn en skriftlig klage/rapport.

§ 10.3.4 Dersom en dommer ikke kan fullføre en påbegynt kamp, for eksempel på grunn av sykdom, gjelder det samme regler for valg av ny dommer som nevnt i § 10.3.2. 

§ 10.3.5 Kommunikasjonsspråk
Dommere og er pålagt å kommunisere på norsk eller engelsk. Er det en spiller (e) som ikke forstår noen av nevnte språk, kan dommeren bruke et annet språk. Kaptein(er) må i slike tilfeller orienteres.

§ 10.3.6 Plikt til å gjennomføre en kamp
Det er under enhver omstendighet dommernes og lagkapteinenes plikt å gjøre sitt beste for å få gjennomført en berammet kamp. Dommeren må ikke tillate noen av de fremmøtte lagene å forlate banen så lenge det finnes en mulighet for gjennomføring av kampen.

§ 10.3.7 Dommeravgjørelser og klagerett
Dommernes avgjørelser under kampen er endelige og kan ikke påklages.

§ 10.3.8 Resultatet kan ikke endres
Når dommerne har blitt enige med scorer om at totalene er riktige etter kampslutt, kan resultatet av kampen deretter ikke endres unntatt ved poengtrekk som følge av sanksjon.

§ 10.3.9 Hoveddommer (dommer 1) har ansvaret for å annonsere resultatet av kampen, samt få signert NCF sitt offisielle kampskjema i et møte med kapteinene senest 30 min. etter kampslutt

§ 10.4 Møte med kapteinene etter kampslutt
Etter kampslutt skal hoveddommer (dommer 1) samle begge lags kapteiner med meddommer til et møte. I møtet skal hoveddommer (dommer 1) gå gjennom kampskjemaet og fylle inn riktig informasjon. Kampskjemaet underskrives av begge lags kapteiner og begge dommerne.

§ 10.4.1 Dommerrapport, opplastning og bevaring av kampskjema
Hoveddommer (dommer 1) er ansvarlig for å laste opp kampskjema i scoringssystemet innen midnatt samme dag som kampen spilles. Dommerne forplikter å ta vare på kampskjema ut året, mens begge dommerne er forpliktet til å fylle ut dommerrapporten i turneringssystemet, før opplasting av kampskjema. Manglende dommerrapport og/eller innsendt kampskjema medfører et gebyr på kr. 1500,- En kaptein som ikke underskriver kampskjemaet, men deltar i møtet, skal ilegges et gebyr på kr. 1000,-

§ 10.4.2 Signering av kampskjema
Dersom en av de fire som skal underskrive kampskjemaet ikke er enig i informasjonen som har blitt fylt inn i kampskjemaet, skal vedkommende markere sin protest nederst på kampskjemaet. Brudd på spillereglement, hendelser og notat knyttet til eventuelle klager kan også føres opp i kommentarfeltet på skjemaet.

§ 10.4.3 Ingen av kapteinene eller dommerne kan forlate banen uten at møtet for signering av kampskjemaet er avholdt. Manglende oppfyllelse medfører kr. 1500 i gebyr per person. For kapteiner ilegges deres klubber aktuell sanksjon, mens mottaker av sanksjon overfor dommere bestemmes av § 10.2.6 og § 10.2.7

§ 10.5 Scoring
Scoring skal i utgangspunktet utføres av lagene selv. Alle klubber er pålagt å sende nok kandidater på scorerkurs. DK og NCF har til enhver tid mandat til å avgjøre behovet for oppsett av nøytral scorer. 

§ 10.5.1 Nettbrett for scoring og oppdatering av scoreboard

 1. Til enhver kamp må begge lag ha med seg et fulladet nettbrett og en ekstra strømkilde, som ved behov kan brukes av scoreren.

 2. Dommerne skal før kampstart kontrollere at begge lag har med fulladet nettbrett til scoring.

 3. Hjemmelag som ikke har med fulladet nettbrett, skal ilegges et gebyr på kr. 1 000 og bortelaget et gebyr på kr. 500.

 4. Batting laget har hovedansvaret for å oppdatere scoreboard etter hver over.

§ 10.5.2 Scoringssystem
Det er kun NCF sitt valgte turnerings- administrasjonssystem som skal brukes til å score kamper som spilles i regi av NCF. Dommere og begge lags kapteiner plikter å sette seg inn i bruken av turnerings- administrasjonssystemet. I tillegg må et tilstrekkelig antall spillere gjennomgå scorerkurs for å kunne score kamper.

§ 10.5.3 Opplasting av kampdata/kampresultat
Hjemmelaget har ansvar for at kampdata lastes opp til NCF sitt valgte turneringsadministrasjonssystem rett etter kampslutt og senest innen midnatt samme dag som kampen spilles. Manglende oppfyllelse av kravet kan medføre kr. 500 i gebyr per dag som opplastingen er forsinket, oppad begrenset til kr. 3 000. Mottaker av gebyret bestemmes av § 10.2.6 og § 10.2.7

§ 10.5.4 Feil i scoring
Hvis spillerne og dommerne har forlatt banen i troen på at kampen er avsluttet, og det oppdages av dommerne at det har vært en feil ved scoring som påvirker resultatet da, skal følgende prosedyre følges:

 1. Hvis batting laget sist ikke har fullført inning når spillerne forlot banen, og enten antall planlagte overs i innings ikke er fullført, eller slutten av inning ikke er nådd med mindre det ene laget erkjenner/aksepterer tap, skal dommerne restarte kampen, hvis forholdene tillater det

 2. Antall overs skal gjenopptas slik de var ved call of Time. Det skal ikke tas hensyn til den tapte tiden da kampen ble stoppet og til kampen re startes

 3. Hvis overs ved call of Time er fullført og re start ikke er mulig, eller hvis batting laget sist har fullført inning, skal dommerne umiddelbart informere begge kapteinene om å gjøre nødvendige korreksjoner i scoring og ev. resultat

 4. Dersom et av lagene mener det er gjort føringsfeil av statistikk på enkeltspillere eller laget, må en av dommerne logge seg inn på den aktuelle kampen i scoringssystemet og bruke «ticket» funksjonen for å melde inn feil senest 7 dager etter kampen.

 5. Hvis kaptein, lagleder eller kontaktperson skal melde inn feil, må det i tillegg til ticket, sendes en epost til administrasjonen med kapteinen fra motstander laget og-/eller en av dommerne på kopi for å innhente en bekreftelse senest 7 dager etter kampen.

 6. Det er kun administrasjonen i NCF som kan betjene scoringssystemet ved slike endringer.

§ 10.6 Ballcounter og notathefte
Dommere er pålagt å registrere: overs/wickets med en ballcounter. Antall overs kastet per bowler, tidspunkt ved forsinket start, pauser, spiller forlater eller kommer inn igjen på banen, kampen stoppes på grunn av regn eller andre uregelmessigheter i eget notathefte underveis.

§ 10.7 Dommer-evalueringsskjema
Begge kapteiner skal fylle ut dommer-evalueringsskjema tilgjengelig i turneringssystemet innen 24 timer etter kampslutt. Ved første gangs unnlatelse, gis første og siste advarsel. Deretter kan det ilegges et gebyr på kr. 1000 per tilfelle.

§ 10.8 Utbetaling honorar
Betaling av dommerhonorar skal skje uoppfordret via Vipps eller direkte overføring i nettbank før kampstart.

§10.8.1 Lag som ikke betaler honorar før signering av kampskjema etter kampslutt, får en frist til å betale innen midnatt samme dag. Ved unnlatelse, kan klubben bli ilagt et gebyr på kr. 500.

§ 10.9 Utstyrskrav til dommere:

 • Sort pen bukse

 • Rød overdel (NCF)

 • Rød dommerjakke (NCF)

 • Ball teller

 • Dommerkort / notatblokk for poeng / overs og wickets notering

 • Penn

 • Klokke

§ 10.9.1 Dommere som møter opp uten riktig utstyr iht. §10.9 skal ilegges et gebyr på kr. 1 000. Gebyret må være betalt innen fristen. Hvis fristen ikke overholdes, kan dommeren bli fratatt retten til å dømme en offisiell kamp i regi av NCF.

§ 10.10 Rydding Banen skal ryddes etter hver kamp. Det er dommerens ansvar å påse at banen blir ryddet av begge lag innen 10 min. etter at kampen er ferdigspilt. Dommeren plikter å rapportere den klubben som ikke rydder etter seg. Ved mislighold, ilegges det et gebyr på kr. 1000 som må være betalt innen fristen. Ved frist overtredelse, kan beløpet forhøyes til kr. 2000.

§ 10.11 Duckworth-Lewis metoden Duckworth-Lewis (heretter D/L) skal alltid aktiveres i NCFs offisielle turneringssystem ved stopp eller brudd underveis i kampen, grunnet vær, eller andre gyldige grunner, som fører til at kampen ikke kan gjennomføres. Selv om det ikke har vært noen reduksjon av overs, skal D/L metoden tas i bruk for å oppnå resultat.

§ 10.12 Chase Chase score skal alltid være et avrundet tall (rundes opp). 1 run mindre enn chase/target score, regnes som uavgjort.

§ 10.13 Teknisk feil i scoringssystemet Ved teknisk feil i NCF sitt turnerings system før eller under kampen, må scoring gjøres manuelt i en scoringsbok eller scoringssheet eller liknende som klubbene må medbringe.

§ 10.13.1 Begge dommerne må bruke D/L kalkulator som finnes i scoringsapplikasjonen til å beregne riktig target. Siste alternativ er å bruke D/L kalkulator publisert på NCF sin hjemmeside. Skulle ikke noen av nevnte alternativer være mulig å benytte, sendes alle detaljer fra kampen til DK, som i samråd med administrasjonen og turneringssystem leverandør beregner resultatet.

§ 10.14 Kampskjema NCF sitt standard kampskjema brukes ved alle kamper i samtlige divisjoner og turneringer.

§ 10.14.1 Begge lag skal ha med minst et eksemplar av kampskjema til hver kamp. Før toss, skal begge lag fylle ut kampskjemaet med navnet på spillerne som skal delta i kampen. Kampen skal ikke settes i gang før begge lag har fylt ut kampskjemaet og dommeren har fått levert skjemaet i utfylt tilstand.

§ 10.14.2 Lag som forårsaker forsinkelse, straffes av dommerne med reduksjon i overs.

§ 10.14.3 Lag som ikke fyller ut kampskjema innen 31 min. etter annonsert kampstarttid, taper kampen på walkover.

§ 10.14.4 Kun spillere som er oppført på kampskjemaet før toss kan delta i kampen.

§ 10.14.5 Det er tillatt å påføre navn på spillere som ikke er til stede ved kampstart på kampskjema. Disse kan delta i kampen, så lenge det ikke er i strid med de internasjonale cricketlovene. En forsinket bowler må vente med bowling for tilsvarende tidsperiode vedk. kom for sent på banen.

§ 10.14.6 Alle brudd, reduksjoner og lignende skal noteres i kampskjemaet.

§ 10.15 Inntil to reservespillere kan erstatte en fielder eller skadet wicketkeeper etter gjeldende regler. 12th man eller andre reservespillere kan ved kampstart ikke erstatte en spiller som er oppført blant de første 11 på kampskjema, men som ikke er fysisk til stede på banen.

§ 10.15.1 En reservespiller kan ikke erstatte en utvist spiller.

§ 10.15.2 Lag som bruker spillere i strid med § 10.14.4 straffes med kr. 1500 i bot og to poengs trekk i serietabellen uansett resultat.

 

KAPITTEL 11. POWERPLAY  

§ 11.1 Power Play Super League
Power-play 1, består av 20 % av kamplengde, hvor bare 2 fielders kan være utenfor inne sirkelen (minst 7 fielders må være innenfor den inne sirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner.

§ 11.2 Power-play 2, består 60 % av kamplengde, hvor maksimalt 4 fielders kan være utenfor inne sirkelen (minst 5 fielders må være innenfor den inne sirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner

§ 11.3 Power-play 3, består av 20 % av kamplengde, hvor maksimalt 5 fielders kan være utenfor inne sirkelen (minst 4 fielders må være innenfor den inne sirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner.

§ 11.4 Power play i T20 Championship og NM
Det er kun to power play i T20 Championship og NM. Power-play 1, består av første 6 overs hvor bare 2 fielders kan være utenfor innersirkelen (minst 7 fielders må være innenfor innersirkelen). Dette gjelder samtlige divisjoner.

§ 11.5 Power-play 2, består av resterende 14 overs, hvor maksimalt 5 fielders kan være utenfor inne sirkelen (minst 4 fielders må være innenfor inne sirkelen). I samtlige divisjoner

§ 11.6 Oversikt power-play & bowlers overs limit ved reduksjon

Inning/overs

Power-play 1

Power-play 2

Power-play 3

 

Bowlers overs limit

5

2

3

T20

 

2+2+1

6

2

4

T20

 

2+2+2

7

2

5

T20

 

2+2+2+1

8

2

6

T20

 

2+2+2+2

9

3

6

T20

 

2+2+2+2+1

10

3

7

T20

 

2+2+2+2+2

11

3

8

T20

 

3+2+2+2+2

12

(T20 - 4) 4

(T20 - 8) 7

2

 

3+3+2+2+2

13

(T20 - 4) 3

(T20 - 9) 8

2

 

3+3+3+2+2

14

(T20 - 4) 3

(T20 - 10) 8

3

 

3+3+3+3+2

15

(T20 - 5) 3

(T20 - 10) 9

3

 

3+3+3+3+3

16

(T20 - 5) 3

(T20 - 11) 10

3

 

4+3+3+3+3

17

(T20 - 5) 3

(T20 - 12) 11

3

 

4+4+3+3+3

18

(T20 - 5) 4

(T20 - 13) 11

3

 

4+4+4+3+3

19

(T20 - 6) 4

(T20 - 13) 12

3

 

4+4+4+4+3

20

(T20 - 6) 4

(T20 - 14) 12

4

 

4+4+4+4+4

21

4

13

4

 

5+4+4+4+4

22

5

13

4

 

5+5+4+4+4

23

5

14

4

 

5+5+5+4+4

24

5

14

5

 

5+5+5+5+4

25

5

15

5

 

5+5+5+5+5

26

5

16

5

 

6+5+5+5+5

27

6

16

5

 

6+6+5+5+5

28

6

17

5

 

6+6+6+5+5

29

6

17

6

 

6+6+6+6+5

30

6

18

6

 

6+6+6+6+6

31

6

19

6

 

7+6+6+6+6

32

7

19

6

 

7+7+6+6+6

33

7

20

6

 

7+7+7+6+6

34

7

20

7

 

7+7+7+7+6

35

7

21

7

 

7+7+7+7+7

36

7

22

7

 

8+7+7+7+7

37

8

22

7

 

8+8+7+7+7

38

8

23

7

 

8+8+8+7+7

39

8

23

8

 

8+8+8+8+7

40

8

24

8

 

8+8+8+8+8

 

KAPITTEL 12 FIELDING RESTRIKSJONER

 

§ 12.1 Spilleren er fraværende eller forlater banen
Hvis en spiller er fraværende fra banen i mer enn 8 min., gjelder følgende begrensninger for deres fremtidige deltakelse i kampen: Spilleren har ikke lov til å bowle i kampen før han enten har kunnet være på banen, eller dennes lag har gjort batting, for den totale spilletiden spilleren var fraværende (heretter omtalt som straffetid). En spillers utløpte straffetid skal begrenses til maksimalt 80 min. i 40 overs kamp, 60 min. i 30 overs kamp og 40 min. i T20. Hvis det gjenstår en utløpt straffetid på slutten av en inning, blir den videreført til neste og påfølgende inning i kampen.

§ 12.1.1 Spilleren får ikke lov til å gjøre batting i kampen før lagets batting inning har pågått i løpet av spilletiden som er lik den gjenstående straffetiden som er videreført fra forrige inning. Imidlertid kan en gjøre batting umiddelbart når laget har mistet fem wickets i sin batting inning. Hvis det gjenstår en utløpt straffetid på slutten av denne inning, blir den videreført til neste og påfølgende inning i kampen.

§ 12.1.2 Hvis spilleren forlater banen før han har sonet hele sin straffetid, blir gjenstående tid videreført som ubetjent straffetid. En utvist spiller kan ikke få godkjent sin utvisningstid som straffetid, og må sone straffetiden separat.

§ 12.1.3 Ved ethvert fraværstilfelle skal mengden spilletid som spilleren er utenfor banen, legges til enhver straffetid som forblir ubetjent med en maksimal kumulativ straffetid på 80 min. og 40 min. i T20. Spilleren skal ikke bowle før dens totale straffetid er sonet.

§ 12.1.4 Straffetid påløper ikke:

 1. En spillers fravær vil ikke medføre straffetid dersom hen etter dommernes oppfatning har fått en ytre skade eller påkjenning i løpet av kampen og som et resultat av dette har forlatt eller ikke klarer å være på banen.

 2. Etter dommernes oppfatning har vært fraværende eller forlatt banen for andre helt akseptable årsaker, som ikke omfatter sykdom eller indre skader.

 3. Spilleren er fraværende fra banen i en periode på 8 min. eller mindre.

§ 12.2 Aldersbestemte Fielding-restriksjoner:

§ 12.2.1 Spillere som ikke har fylt 15 år før 31. desember i kalenderåret, kan ikke stå i inne sirkelen ved deltakelse i kamper i seriespill på seniornivå og NM.

§ 12.2.2 Alle spillere under 18 år er pålagt å bruke godkjent hjelm med gitter under batting, og ved fielding i faresonen i nærheten av striker.

 

KAPITTEL 13 UTSETTELSE OG AVLYSNING AV KAMPER

§13.1 Utsettelse av kamper
Ingen kamper utsettes eller endres på forespørsel fra klubber etter endelig publisering av kampplan. Med unntak av §13.1.1 og 13.2. NCF kan om nødvendig foreta endringer forutsatt at klubbene varsles minst fire uker før kampdatoen. Ved kortere varsel enn fire uker, må samtykke fra klubbene innhentes.

§13.1.1 Swap
Ved forespørsel kan mulighet for to swap muligheter vurderes.

 1. Laget som ønsker en kamp utsatt, finner et annet lag som ikke allerede har møtt motstanderen deres i kampen som ønskes utsatt, og er villig til å bytte dag. Dere må da spille mot den motstanderen når det andre laget opprinnelig er satt opp til spille mot dem.

 2. Hele kampen kan byttes mot en annen kamp med tilsvarende kamplengde, forutsatt at alle fire lag samtykker.

Den endelige beslutningsmyndigheten ligger hos NCF som foretar en helhetsvurdering av grunnlaget for forespørselen.

§13.1.2 I et slikt tilfelle som i §13.1.1, må klubbene først bli enige seg imellom og deretter sende en skriftlig forespørsel til Administrasjonen senest 7 dager i forkant. (skjema for swap ligger på brukerveiledninger/cricketforbundet.no)

§ 13.2 Gyldig forfall
Dødsfall av en aktiv spiller i klubben, eller dødsfall i en aktiv spillers kjernefamilie. Med kjernefamilie menes en aktiv spillers foreldre, ektefelle, barn og søsken. Alvorlig ulykke, sykdom hvor flere spillere er involverte. Det må være umulig for laget å stille med nok spillere ved kampstart. Ulykke eller sykdom må være av den grad at det ikke var mulig å stille med lag. Ulykken må dokumenteres. Ved alvorlig sykdom, må legeattest fremlegges for hver syk spiller. Dødsfall i den øvrige familien vil ikke betraktes som gyldig forfallsgrunn.

§ 13.2.1 Dersom et lag uteblir fra en fastsatt kamp med gyldig forfall, skal kampen settes opp på nytt, hvis det er praktisk mulig. Gyldig forfall skal dokumenteres innen utgangen av neste virkedag etter at kampen skulle ha vært spilt.

§ 13.2.2 Ved forfall som følge av forsinket offentlig transport som tog, fly eller buss, må bekreftelse fra transportør vedlegges.

§ 13.2.3 Motorhavari og lignende på eget kjøretøy kvalifiserer ikke som gyldig forfall.

§ 13.3 Avlyst eller avbrutt kamp
Det er kun dommerne som kan avlyse en kamp på kampstedet på grunn av vær og spilleforhold ved banen. En slik avlysning kan skje før opprinnelig kampstart eller toss, om dommerne finner det nødvendig. Dersom en kamp må flyttes på grunn av omstendigheter utenfor NCF sin kontroll, skal de berørte lagene varsles så fort mulig. Dommerne og scoreren må varsles senest dagen før kampdagen. Ved kortere varsel, skal NCF stå for honorar etter krav fra scoreren og dommerne.

§ 13.3.1 En avlyst eller avbrutt kamp, på grunn av baneforhold, er automatisk en ikke ferdig spilt kamp. Kampen skal registreres som «abandoned» i NCF sitt turneringssystem. Ved ikke tilgjengelig bane skal kampen omberammes.

§ 13.3.2 En kamp som blir avbrutt og ikke kan fortsette på grunn av konflikt eller voldsutøvelse eller at et eller begge lag nekter å fortsette en kamp, uansett årsak, skal dommerne avgjøre kampresultatet på grunnlag av hvilket lag som medvirket til at kampen ikke kunne fortsette. Dersom dommerne mener ansvaret faller på begge lag, skal kampen registreres som «abandoned» i NCF sitt turneringssystem med null poeng til begge lag. En slik kamp kan ikke omberammes.

 

KAPITTEL 14 ANSVARSFORDELING (VED NCF ANLEGG) 

§ 14.1 Lagenes ansvar
Begge lag har hovedansvaret for cricketbanen. Begge lag skal sørge for at banen er spilleklar senest 20 min. før kampstart, at scoreboard, boundary tau eller flagg er på plass og at banen er ryddet.

Boundry rope & rope winder lørdag – 1. kamp

 • Begge lag er pålagt å rulle ut tauet ved hjelp av rope winder, 20 min. før kampstart

 • Skulle morgenkampen være avlyst eller utsatt, flyttes ansvaret over på laget som skal spille neste oppsatte kamp

 • Tauet skal bli liggende til søndag kveld

 • Begge lag er pålagt å rulle tilbake tauet etter siste kamp er ferdigspilt, ved hjelp av rope winder

 • Er ettermiddagskampen avlyst eller utsatt, må laget som spiller siste oppsatte kamp, rulle tauet tilbake

§ 14.1.1 Ved ettermiddagskamper på hverdager, skal begge lag rulle ut og rulle tilbake tauet etter ferdigspilt kamp, ved hjelp av rope winder.
Der det er boundary flagg, scoreboard, stoler og annet utstyr, skal dette plassere/oppbevares i tråd med gjeldende NCF instruks.
Hvis et lag nekter å samarbeide, vil regler som gjelder for sen kampstart og ev. walkover tre i kraft.
Dommeren plikter å påse at det blir gjort og rapporterer inn klubben som ikke samarbeider. Ved mislighold, vil det ansvarlige laget bli ilagt et gebyr på kr. 1000, som må være betalt innen fristen. Ved frist overtredelse, forhøyes beløpet til kr. 2000.

§ 14.2 Tørking av banen
Når det gjelder tørking av banen ved å suge opp vann ved hjelp av rollers eller liknende, er begge lag forpliktet til å samarbeide. Hvis et lag nekter å samarbeide, vil regler som gjelder for sen kampstart og walkover også gjelde her.

§ 14.3 Wickets og bails
Lagene må ha med seg wickets og bails på hver kamp, som må plasseres på pitchen senest 20 min. før kampstart. Kampen kan ikke starte uten stumps, og regler som gjelder sen kampstart og walkover vil også gjelde her.

§ 14.4 Ved private turneringer
Ved private turneringer har vertsklubb ansvaret for å rydde bane området for søppel. Søppelrydding og vedlikehold av treningsbane skal skje i tråd med NCF sine instrukser. Hvis vertsklubb ikke oppfyller dette, skal klubben ilegges et gebyr på minst kr 3 000.

 

KAPITTEL 15 SPILLEDRAKTER OG UTSTYR

§ 15.1 I alle kamper skal det benyttes fargede cricketdrakter og fargede pads. I tillegg skal begge Batter på pitchen ha lik farge på pads.

§ 15.1.1 Lag/klubber som ikke spiller med fargede drakter eller pads med lik farge vil få kr. 1000 i bot.

§ 15.1.2 Ved spillerdrakter som har noe hvitfarge bør hvitfargen helst ikke være på forsiden – og i hvert fall ikke være forstyrrende for batter.

§ 15.1.3 Spiller(e) uten reglementert drakt eller utstyr kan med dommernes tillatelse være med. Dette fritar imidlertid ikke for sanksjon etter §15.1.1.

 

KAPITTEL 16 WALKOVER OG UTEBLIVELSE FRA KAMP

§ 16.1 Walkover
Et lag kan ikke på egenhånd gi walkover. Et lag som på egenhånd gir walkover, vil trekkes 6 - poeng i serietabellen for inneværende sesong og ilegges en bot på kr 6000, -

§ 16.1.1 Lag som av gyldig årsak ikke har mulighet til å stille lag jf. §»13.2 og 13.2.2, kan melde walkover gjennom skriftlig henvendelse til NCF, som vurderer enhver sak i henhold til sakens natur. Henvendelsen må sendes innen rimelig tid før kampstart. Rimelig tid defineres som senest innen kl. 15:00 dagen før oppsatt kamp på hverdager, og senest innen kl. 15:00 på fredager for kamper som spilles i helg.

§ 16.1.2 Lag som melder walkover for sent eller ikke dukker opp, må stå til ansvar for betaling av totale dommerhonorar kostnader inkl. reiseutgifter. Klubbene må også stå til ansvar for kamper hvor NCF normalt skulle ha betalt dommerhonorar. For å unngå belastningen av honorarer, må walkover meldes inn innen kl. 15:00 dagen før på hverdagskamper og innen kl. 15:00 på fredag for kamper som skal spilles i helgene.

§ 16.2 Et lag som gir tre (3)- eller flere walkovere i seriespill samme år, regnes for ikke å ha oppfylt sine forpliktelser som deltaker i seriespillet. Laget skal rykke ned en divisjon ved slutten av sesongen. Ved flere enn fem - 5 – walkovers, skal laget automatisk rykke ned til laveste divisjon.

§16.3 Et lag som møter opp uten nok spillere til kampstart, jfr. §9.3 eller ikke møter opp til kamp, skal ilegges en bot på kr 3 000. Laget vil automatisk tape kampen. Videre trekkes et poeng fra gjeldende tabell. Motstander vinner på walkover.

 

KAPITTEL 17 STRAFFEBESTEMMELSER OG SANKSJONER

En spiller/spillere/lag, ansees ikke å være spilleberettiget dersom spilleren deltar i strid med et eller flere punkter i NCF sitt spillereglement.

§ 17.1.1 Bruk av uberettiget spiller
Et lag som benytter en eller flere ikke-berettigede spillere i en kamp, skal per kamp det gjelder, bøtelegges med kr. 2 500,- per uberettiget spiller. Motstanderlaget tilkjennes seieren i kampen. Laget som er skyldige i å ha brukt en ikke berettiget spiller, tilkjennes tap av kampen, og trekkes ytterligere 2 poeng i serie/turnerings-tabellen.

§ 17.1.2 Hvis §17.1.1 strider med andre lover i spillereglementet skal §17.1.1 prioriteres. Ved bruk av uberettiget, statistikk (runs, wickets mm.) til den uberettigete spilleren nullstilles for den aktuelle kampen.

§ 17.2 Lagkaptein
Kapteinene er til enhver tid ansvarlig for at kampen utføres i tråd med «The Spirit of Cricket» så vel som innenfor NCF og ICC sine spilleregler.

§ 17.2.1 En lagkaptein er ansvarlig for sitt lags oppførsel før, under og etter kamp, både innenfor og utenfor boundary. Utenfor boundary begrenser seg til 50 meter fra boundary. Kapteinen plikter å bidra til fair play og en smidig gjennomføring av kamper (innings og overs) innenfor gitte tidsrammer. Dersom lagkaptein ikke bidrar til det ovennevnte, kan det ilegges kr 3000 i bot og utestenges fra den første oppsatte kampen etter at sanksjon er kommunisert.

§ 17.2.2 Ved gjentatte brudd på § 17.2.1 kan lagkapteinen utestenges for en lengre periode, og ilegges en større bot. I tillegg kan kapteinens klubb sanksjoneres.

§ 17.3 Uakseptabel oppførsel
Uakseptabel oppførsel deles i flere kategorier. NCF medlemmer, spillere, dommere, og lag tilknyttet NCF som deltar i cricketaktiviteter i regi av NCF, kan straffes med bøter og utestengelse fra å spille kamper i inntil 12 måneder, f.eks. ved brudd på ICC Code of Ethics/Conduct.

§ 17.3.1 Ved brudd på § 17.3 skal SU ilegge vedkommende en bot iht. NIFs lov, § 11-2, og på minimum kr 2 000. Ved gjentagelse fra samme person og/eller lag, skal SU skjerpe straffenivået. Dommer/dommerne må straffe et hvert slikt tilfelle med minimum 5 penalty runs. Eksempler på uakseptabel oppførsel er:

 1. Reagere på dommerens avgjørelse

 2. Sledging, indirekte eller direkte provoserende eller nedverdigende kommentarer

 3. Komme i diskusjon med motstanderens spillere eller dommere

 4. Bruk av vulgært språk, voldsbruk osv.

Andre eksempler på uakseptabel oppførsel er å skape konfliktsituasjoner, dårlig oppførsel på og/eller utenfor banen og upassende språkbruk på og utenfor banen, samt sosiale medier.

§ 17.3.2 I tilfeller hvor det er nødvendig å gi strengere straff enn 12 måneder eller høyere bot enn kr. 50.000, må SU videresende saken til forbundsstyret som vurderer og beslutter om saken skal sendes til NIF domsutvalg.

§ 17.3.3 Mindre forseelse, uakseptabel oppførsel inklusiv sledging. Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge dommere for en begrenset periode av kampen. Utmålingen av utvisningen avhenger av hendelsens natur. Dommer/dommerne må straffe et hvert nevnt tilfelle med minimum 5 penalty runs. Det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen for at kampen kan fortsette. SU skal ilegge enkeltperson og/eller lag en bot på minimum kr. 1.000. Ved sledging, kan spiller bli utvist fra pågående kamp, samt utestenges fra neste oppsatte kamp. I tillegg kan spilleren bli ilagt en bot på kr. 2.000.

§ 17.3.4 Alvorlig forseelse, uakseptabel oppførsel Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge dommere for en lengre periode eller hele kampen. Utmålingen av utvisningen avhenger av hendelsens natur. Dommer/dommerne må straffe et hvert slik tilfelle med minimum 5 penalty runs. Det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen for at kampen kan fortsette. SU skal ilegge enkeltperson og/eller lag en bot på minimum kr. 2.500 og utestenge enkeltperson og/eller lag fra minimum to - 2 - kamper. Blir ikke saken anket innen fristen, vil utestengelsen være gjeldende etter ankefristens utgang. Ved medhold etter en eventuell anke, vil utestengelsen opphøre umiddelbart. Skjer utestengelsen i siste kamp i sesongen, gjelder utestengelsen i begynnelsen av neste års sesong.

§ 17.3.5 Voldelig eller truende adferd
Vold defineres her som «enhver handling rettet mot en annen person, som skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre det den vil». Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge dommere for hele kampen. Utmålingen av utvisningen avhenger av hendelsens natur. Det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen for at kampen kan fortsette. Dommer/dommerne må straffe et hvert slik tilfelle med minimum 5 penalty runs. SU skal ilegge spilleren eller lag en bot på minimum kr. 5.000 og utestenge spiller og/eller lag fra minimum fem kamper. Utestengelsen i dette tilfelle, vil tre i kraft umiddelbart etter hendelsen eller dommer/dommernes rapport. Ved seriekamp skal spillerens klubb også trekkes to poeng i seriespillet. Ved medhold etter en eventuell anke, vil utestengelsen opphøre umiddelbart. Skjer utestengelsen i siste kamp i sesongen, gjelder utestengelsen i begynnelsen av neste års sesong. Hvis omfanget av hendelsen er av en så alvorlig karakter, kan NCF utsette klubbens/klubbenes oppsatte kamper til saken er ferdigbehandlet hos sanksjons- og ankeutvalget.

§ 17.3.6 Utvisning

 1. En utvist spiller kan ikke erstattes av en reservespiller

 2. Hvis kapteinen nekter å fjerne en utvist spiller, kan dommerne gi seieren til det andre laget

 3. Hvis begge kapteinen nekter å fjerne en utvist spiller, kan dommerne avslutte kampen uten resultat med 0 poeng til begge lag

 4. Hvis brudd på § 17.3.3, § 17.3.4, § 17.3.5 er begått av en reservespiller, vil konsekvensene fortsatt rettes mot den opprinnelig nominerte spilleren

 5. Hvis brudd på paragrafene i punkt D begås av en wicket-keeper, kan vedkommende ikke erstattes av en reservespiller eller super sub, men kun en nominert spiller

§ 17.4 Protester og klager
Brudd på spillereglementet vil kunne gi grunnlag for protester og/eller klager. Protester og/eller klager på forhold som gjelder spillereglementet sendes inn til Sanksjonsutvalget (SU) innen syv dager etter hendelsesforløpet.

§ 17.4.1 Sanksjonsutvalget (SU) kan be administrasjonen eller DK om bistand til forberedelse av saken for behandling i SU, som fatter vedtak og ilegger bøter i alle klagesaker som gjelder brudd på spillereglementets bestemmelser. Utestående fordringer følges opp av administrasjonen. SU sender vedtaket til involverte parter, DK og styret/administrasjonen.

§ 17.4.2 Frist for behandling av saker
Frister for behandling av ulike saker finnes på hjemmesiden til NCF under forbundet – utvalg og komiteer – SU - mandater. Avgjørelser i SU kan klages inn for ankeutvalget.

§ 17.4.3 Fristen for å anke er 2 virkedager etter at avgjørelsen er brakt den aktuelle part til kunnskap. Anker innsendt etter fristen skal avvises. Det kan i spesielle situasjoner, særlig hvor det er behov for dokumentasjon, åpnes for å levere inn fristbrytende anke inne den opprinnelige fristen på 2 virkedager. Endelig frist skal likevel ikke overskride syv virkedager.

§ 17.4.4 Det må betales en ankeavgift til NCF på kr. 1000,- for behandling av en sak i ankeutvalget. Øvrige premisser og retningslinjer som gjelder ankebehandling reguleres av ankeutvalgets mandat publisert på NCF sine nettsider.

§ 17.5 Cricketballer
Det brukes bestemte cricketballer (godkjent merke og type) til kamper i regi av NCF. Lagene som spiller disse kampene, plikter å bruke den godkjente ballen i gitt turnering.

§ 17.5.1 NCF kjøper inn cricketballer på vegne alle lag til bruk i kamper i regi av NCF og lagene forplikter seg til å kjøpe cricketballer fra NCF til bruk i serie og turneringskamper.

§ 17.5.2 Dersom et lag ikke har ball som er bestemt eller godkjent av NCF til en kamp, vil regler for sen kampstart og walkover gjelde.

§ 17.5.3 NCF kan derimot be lagene om å bruke annen type baller for testing ved en prosess for et eventuelt bytte av ball leverandør.

§ 17.6 Mobiltelefon
Bruk av mobiltelefon for spillere og dommere er forbudt innenfor boundary. Både spillere og dommere ilegges gebyr på kr. 1500 for bruk av mobiltelefon.

§ 17.7 På banen uten dommerens tillatelse
Ingen spiller fra batting side har lov til å komme inn på banen innenfor boundary uten tillatelse fra dommeren. Ved brudd på bestemmelsen skal spilleren ilegges en bot på kr. 1500 etter skriftlig rapport fra dommeren. Ved gjentagende brudd på bestemmelsen fra samme spiller kan sanksjonen skjerpes.

§ 17.8 På banen uten dommerens tillatelse
Ingen spiller fra batting side har lov til å komme inn på banen innenfor boundary uten tillatelse fra dommeren.

§ 17.8.1 Ved brudd på bestemmelsen skal spilleren ilegges en bot på kr. 1000 etter skriftlig rapport fra dommeren. Ved gjentagende brudd på bestemmelsen fra samme spiller kan straffereaksjonen skjerpes.

§ 17.8 Spilleforbud for lag eller spiller
SU og-/eller forbundsstyret kan på særlig grunnlag legge ned spilleforbud for så vel klubber som for enkeltspillere. Dette gjelder spesielt dersom spiller eller klubb skylder NCF penger, ved disiplinærsaker som følge av bl.a. uverdig oppførsel/språkbruk under direkte kommunikasjon med styret, komite, administrasjonen eller innlegg/kommentar på sosiale medier. Spilleren eller klubben vil da ikke være spilleberettiget inntil vilkår fastsatt av forbundsstyret er innfridd eller til forbundsstyret bestemmer noe annet.

§ 17.8.1 Lag som blir utestengt for en hel sesong, rykker automatisk ned en divisjon. Hvis laget som allerede står får nedrykk ved utestengelsen og mer enn 50% av kampene er spilt, rykker laget ned ytterligere en divisjon. Antall lag som skal rykke ned, justeres av NCF ved neste års divisjonsoppsett.

§ 17.9 Alle utestående fordringer skal være betalt for at lag og/eller spiller skal være spilleberettiget. Brudd vil føre til at § 17.1.1 kan tas i bruk. En dommer kan heller ikke dømme en kamp før utestående fordringer er betalt. Ved en eventuell anke, kan betaling av bot vente til ankeutvalget har ferdigbehandlet saken.

§ 17.9.1 Klubber og/eller enkeltpersoner utestenges fra sesongen dersom de ikke betaler kravet innen 15 dager etter at fristen er utgått. Klubber og/eller enkeltpersoner ilegges 15 prosent straffegebyr ved forsinket betaling.

 

KAPITTEL 18 BRUK AV CRICKETBANER, NCA OG NCF UTSTYR 

§ 18.1 Klubber må søke om tillatelse fra NCF for å bruke en cricketbane (match pitch) i Oslo kommune til å spille kamp som ikke er organisert av NCF. Brudd på bestemmelsen kan medføre at laget får et forbud mot å bruke banene for trening eller treningskamper en bestemt periode.

§ 18.1.1 Alle som ønsker tilgang til en cricketbane til trening eller treningskamp i Oslo, må foreta banereservasjon via turneringssystemet (Turneringssystemet) her. Første epost fra NCF sendes ut kun for å bekrefte forespørselen. Banen anses ikke som reservert før epost nr. to med bekreftelse fra NCF blir sendt ut. NCF forbeholder retten til å kansellere bekreftede bookinger på kort varsel ved behov for å sette opp nye eller utsatte kamper og hvis anlegg stenges av NCF eller BYM uansett årsak.

 

KAPITTEL 19 KLUBBENS KONTAKTPERSONER

§ 19.1 All kommunikasjon fra klubb til NCF må gjøres via klubb e-post og ikke private e-post adresser. Klubbene er selv ansvarlige for å gi NCF korrekt og oppdatert kontaktinformasjon for klubben. Dette gjelder også kontaktinformasjon som står på hjemmesiden til NCF og i SA.

§ 19.1.1 Kun kontaktpersoner som står oppført på NCF sine nettsider for gjeldende klubb har anledning til å henvende seg til administrasjonen, komiteer og utvalg i NCF på vegne av klubben.

 

KAPITTEL 20 OPPLØSNING AV LAG/KLUBB

§ 20.1 Hvis et lag/klubb blir oppløst og/eller trekker seg fra seriespill eller turnering før sesongstart, vil de miste plassen sin. Dersom lag/klubb på et senere tidspunkt ønsker å delta i seriespill og turneringer, er klubben å regne som et nyregistrert lag.

§ 20.1.2 Alle spillere som tilhører et lag/klubb som blir oppløst eller trekker seg fra serien og all kampaktivitet, kan få innvilget overgang til ny klubb etter §4.3.3

§ 20.1.3 Kravet om høyere overgangsgebyr grunnet moderklubbens nedrykk i henhold til §§ 4.4.c og 4.6.1, vil ved oppløsning av klubb bortfalle. En lavere avgift iht. §4.4d må fortsatt betales.

§ 20.2 Lag som trekker seg før de har spilt en eneste kamp, bøtelegges ikke. Lag som har spilt en eller flere kamper, bøtelegges med kr. 10.000, -. Ved unnlatelse av betaling av ilagt bot, vil det ikke gis mulighet for gjenopptak. Ved gjenopptak etter 2 eller flere år for lag som har unnlatt å betale den opprinnelige boten, må et tillegg på kr. 10.000, - for hvert år betales

 

KAPITTEL 21 ENDRINGER I SPILLEREGLEMENTET

§ 21.1 Endringer vedtatt i spillereglementet skal oppdateres på hjemmesiden til NCF senest 14 dager etter vedtak. Klubbene skal også informeres via e-post. Kaptein, lagleder og spillere er forpliktet til å sette seg inn i samtlige bestemmelser og endringer. Ingen endringer skal ha tilbakevirkende effekt.