Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
shutterstock_602579660.jpg

Årsmøter skal avholdes i løpet av første kvartal

I tråd med NIFs lover skal alle medlemsklubber avholde sine årsmøter innen utgangen av mars.


Årsmøtet skal innkalles med minst 1 måneds varsel. Fullstendig saksliste og sakspapirer skal være gjort tilgjengelig senest én uke før møtet.

Klubbenes valgkomiteer må engasjeres snarest dersom de ikke er i gang. På årsmøtet skal det velges styre, kontrollutvalg, representant(er) til ting og møter i de organisasjonsledd hvor klubben har representasjonsrett, eller gis fullmakt til styret til å oppnevne representantene, samt velge ny valgkomité.

Vedtak og valg må dokumenteres

Til klubbens styre og alle komiteer/utvalg skal det velges medlemmer fra begge kjønn. Ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn, jf. §2-4 i NIFs lov.

Det skal skrives protokoll fra årsmøtet som skal signeres av to valgte medlemmer. Denne må kunne dokumentere alle valg og vedtak som er fattet og kunne fremvises på forespørsel.