Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
medieanalyse banner.PNG

Mange ønsker planprosess med NCF

I starten av året ble det utsendt en spørreundersøkelse til medlemmene i cricketklubbene via CriCClubs samt artikkel på nettsider. Her følger funn fra undersøkelsen.


I utgangspunktet kunne alle NCFs ca. 3.000 medlemskap i 60 klubber besvare undersøkelsen anonymt, men det var kun 40 respondenter. Dette er dermed ikke et fullgodt grunnlag til å basere konklusjoner på, men gir likevel en liten pekepinn. Alle innledninger og spørsmål følger i en presentasjon HER.

De fleste respondentene mener klubben sin er godt organisert og demokratisk drevet, med god rolleavklaring. Planer og ambisjoner om vekst er også noe de fleste mener å ha, i hvert fall delvis. Likevel er det så å si alle som sier de er motivert for å ha en prosess sammen med NCF sentralt for å avdekke gapet mellom nå-situasjonen og ønsket framtid og dermed kunne lage bedre planer med mål, delmål og tiltak/virkemidler. Det er svært positivt. 

Videre er det stor overvekt av å kjenne seg igjen i beskrivelsen av en mangfoldsproblematikk med bl.a. underrepresentasjon av barn og unge, kvinner og lyshudete samt utfordring med monoetnisitet i flere klubber. Dette svarer respondentene at de ønsker å gjøre noe med, og det passer godt overens med NCFs strategiplan. 

Når det gjelder styrearbeid opplever respondentene dette generelt som godt og med en god beslutningsevne hvor vanskelige og ubehagelige saker i svært liten grad utsettes, men faktisk tas tak i. Styrets indre liv oppleves da også som rimelig godt med lite eller ingen lekkasjer. Det betyr at styremedlemmene kan være trygge på hverandre. Klubbens evne til å ta til seg læring og kompetanseutvikling oppleves også av respondentene å være god. 

Om dette er representativt for NCFs klubber i sin alminnelighet eller kun for de aktuelle respondentene vet vi ikke, men det kan hende at svarene er gitt fra medlemmer i de mest ressurssterke klubbene. Vi tar gjerne imot innspill og synspunkter på dette og undersøkelsen.