Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
CRICKETFORUM TRØNDELAG.png

Etablerer Cricketforum Trøndelag

Cricketforum Trøndelag vil være Norges Cricketforbunds regionale organisasjonsledd i Trøndelag. 


Det har i lengre tid vært et ønske både i Norges Cricketforbund og blant klubbene i Trøndelag om å etablere et organ for samarbeid og koordinering mellom cricketklubber og utvikling av cricketidretten i Trøndelag. Dette har blant annet vært tema på fellesmøter i november 2017 og januar 2018 i Trondheim mellom klubbene og styreleder i Norges Cricketforbund Sondre S Gullord.

Norges Cricketforbund har vurdert flere alternativer for organisering, og blant annet diskutert disse med Trøndelag Idrettskrets. En formell særkretsstruktur er ikke nødvendig for at idretten kan få støtte fra Idrettskretsen eller representere/stemme på kretsting mv, og Norges Cricketforbund har derfor valgt en like god men enklere og mindre byråkratisk struktur gjennom opprettelsen av Cricketforum Trøndelag.  

Cricketforum Trøndelag vil være Norges Cricketforbunds regionale organisasjonsledd i Trøndelag, og gjennom dette få ansvar for koordinering og støtte til regionens aktivitet, delta i banefordelingsmøter, allokere treningstid, representere cricketidretten overfor idrettskretsen, kommuner osv. 

Styrevedtak 9. april 2018:  

  1. «Cricketforum Trøndelag» etableres som regionalt organ under Norges Cricketforbund for samarbeid og koordinering mellom cricketklubber og utvikling av cricketidretten i Trøndelag.  
  2. Hver medlemsklubb i Norges Cricketforbund lokalisert i Trøndelag kan utpeke inntil to representanter til « Cricketforum  Trøndelag». Ved utpeking av to representanter, skal det være en representant av hvert kjønn.  
  3. «Cricketforum Trøndelag» konstituerer seg selv med leder og andre aktuelle roller og representanter.  
  4. Styret gir generalsekretæren fullmakt til å utforme utdypende mandat og bestemmelser for «Klubbforum Trøndelag», og ber generalsekretæren organisere økonomi gjennom et eget  avdeligsregnskap i Norges Cricketforbund for «Cricketforum Trøndelag». 
  5. Styret ber styreleder og generalsekretær om å gjennomføre et oppstartsmøte med representanter i « Cricketforum Trøndelag» så snart dette er praktisk gjennomførbart. 

Utpeking av representanter
Norges Cricketforbund ber cricketklubbene i Trøndelag om å utpeke sine representanter, og melde disse per mail til generalsekretær Gry Bruaas innen 22. april 2018

Klubbene i Trøndelag vil i nær fremtid bli informert om dato og praktiske detaljer vedrørende oppstartsmøte for Cricketforum Trøndelag.