Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
FullSizeRender (5).jpg

Spillereglement

Her følger gjeldene spillereglement som revideres årlig før hver ny sesong.

Annonse


KAPITTELOVERSIKT:

KAPITTEL 1. HENSIKT OG FORMÅL

KAPITTEL 2. ALLMINNELIGE BESTEMMELSER

KAPITTEL 3. REGISTRERING OG SPILLEBERETTIGELSE

KAPITTEL 4. SPILLEROVERGANGER / LAGBYTTE INNAD I KLUBB

KAPITTEL 5. DELTAKELSE I SERIESPILL, TURNERINGER OG MESTERSKAP 

KAPITTEL 6. DIVISJONSOPPSETT OG FORMATER MED OPPRYKK OG NEDRYKK

KAPITTEL 7. KAMPLENGDER OG TIDSRAMMER

KAPITTEL 8. POENG TILDELING OG TABELL PLASSERING 

KAPITTEL 9. GJENNOMFØRING AV KAMPER

KAPITTEL 10. DOMMERE OG SCORERE 

KAPITTEL 11. POWERPLAY  

KAPITTEL 12. FIELDING RESTRIKSJONER 

KAPITTEL 13. UTSETTELSE OG AVLYSNING AV KAMPER

KAPITTEL 14. ANSVARSFORDELING VED NCF ANLEGG 

KAPITTEL 15. SPILLEDRAKTER OG UTSTYR

KAPITTEL 16. WALKOVER OG UTEBLIVELSE AV KAMP

KAPITTEL 17. STRAFFEBESTEMMELSER OG SANKSJONER

KAPITTEL 18. BRUK AV CRICKETBANER, NCA OG NCF UTSTYR 

KAPITTEL 19 KLUBBENS KONTAKPERSONER

KAPITTEL 20. OPPLØSNING AV LAG/KLUBB

KAPITTEL 21. ENDRINGER I SPILLEREGLEMENTET 

 

KAPITTEL 1. HENSIKT OG FORMÅL

§ 1.1 Norges Cricketforbundets (heretter kalt NCF) spillereglement gir de overordnede rammene for all kamp- og konkurranseaktivitet under NCF for norsk cricket. Der intet særskilt er angitt, gjelder spillereglementet for alle cricketkamper.

§ 1.2 Det kan lages egne spillereglement, etiske retningslinjer og/eller egne supplement til dette spillereglementet, for kvinneligaen, veteran, barn og ungdom.

 

KAPITTEL 2. ALLMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 2.1 NCF følger NIFs lov og de forpliktelser som følger med å være organisert som et særforbund med medlemskap i NIF.

§ 2.2 NCF bifaller og støtter fullt ut Cricketspillets ånd (Spirit of the game), ICCs og NIFs antikorrupsjons kode, ICCs antidoping-kode og ICCs anti-rasisme kode, trakassering og seksuell trakassering.

§ 2.3 NCF følger Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett som vedtatt av Norges idrettsforbund (NIF). NCF skal håndtere varslinger og saker som gjelder seksuell trakassering, og andre typer trakassering og diskriminering i henhold til norsk idretts veileder for håndtering av seksuell trakassering og overgrep.

§ 2.4 NCF forplikter seg til å ilegge sanksjoner for brudd på barneidrettsbestemmelsene, i samsvar med NIFs lov §11-2. Ved brudd på bestemmelser omfattet av de overnevnte regelverkene samt §2.2 og § 2.3, kan sanksjonsutvalget sanksjonere ihht. NIFs lov § 11-2.

§ 2.4.1 Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene skal saken påtales til NIFs domsutvalg.

§ 2.4.2 Ved ileggelse av en sanksjon på mer enn 6 måneder, skal avgjørelsen sendes NIFs domsutvalg for vurdering av om sanksjonen skal utvides til å omfatte flere organisasjonsledd.

§ 2.5 All kampaktivitet i regi av NCF skal avvikles i henhold til gjeldende spillereglement og internasjonale cricketlover. Der det i dette dokumentet er referert til «lovene» eller «internasjonale cricketlover» menes de gjeldende lover for cricket definert av ICC (ODI) Reguleringer for menn med unntak av paragrafer som ikke er relevante eller gjennomførbare i Norge. Se dokumentet HER.
Nødvendig punkter fra ICC T20 regulering for menn, er lagt inn under dette reglementet.

§ 2.5.1 Ved endringer i ICC sine lover, kan NCF sin administrasjon, etter utredning og-/eller anbefaling fra dommerkomiteen, velge om endringene etter vedtak i forbundsstyre skal gjøres gjeldene for Norge, og eventuelt fra når. Ved endringer må alle klubber og dommerkomiteen informeres. Klubbene forplikter å informere sine medlemmer, og dommerkomiteen forplikter å informere alle dommere.   

§ 2.6 NCF berammer alle kamper i NCF sitt kamptilbud. Kampene offentliggjøres i Kampplanen.

§ 2.7 En cricketsesong defineres fra 1. januar til 31. desember.
 

KAPITTEL 3. SPILLEBERETTIGELSE

§ 3.1 For å kunne delta i organiserte cricketaktiviteter må en person være medlem i en cricketklubb som er medlem i NCF og registrert i NIF.

§ 3.1.1 Enhver som er medlem av en cricket klubb, plikter å rette seg etter de lover, regler, retningslinjer og bestemmelser som til enhver tid gjelder og de vedtekter som er fattet med hjemmel i disse.

§ 3.2 Aldersbestemmelser

 1. Veteran – spilleren må være fylt 40 år før 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.
 2. U19 – spilleren må fylle 19 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.
 3. U17 – spilleren må fylle 17 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.
 4. U15 – spilleren må fylle 15 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.
 5. U13 – spilleren må fylle 13 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.

§ 3.2.1. For å delta i seriespill på seniornivå, må spillere minimum ha fylt 13 år før deltakelse.

§ 3.3 Registrering
For å delta i organisert cricketaktivitet i regi av NCF, må en spillere ha gyldig oppholdstillatelse eller gyldig D-nummer (midlertidig identifikasjonsnummer).

§ 3.3.1 Alle spillere som ønsker å delta i organiserte turneringer i regi av NCF, må søke om å bli spilleberettiget.

 1. Uregistrerte spillere vil kunne registrere seg ved å sende en forespørsel om opptak til ønsket klubb via min idrett som må godkjennes av klubben i Klubb Admin. Veiledning klikk her, eller via NIF medlemskap klikk her. NIF medlemskap gir klubben mulighet til å legge inn ønskede innstillinger.
 2. Spilleren må foreta registrering i turneringsystemet (CricClubs).
  Godkjenning gjøres av NCF etter kontroll i SportsAdmin (SA).

for registrering i (CricClubs) klikk her eller besøk: Norges Cricket Forbund Norwegian Cricket Federation (cricclubs.com). Alle obligatoriske felt må fylles ut.

§ 3.3.2 Behandlingstid for godkjennelse av nyregistreringer er to (2) virkedager. Ved behov for veiledning, hjelp og rettelser, utvides behandlingstid til alle vilkår er oppfylt av søkeren.

§ 3.3.3 Hvis status på en allerede registrert spiller endrer seg i løpet av sesongen, gjelder de samme kriteriene for spilleberettigelse som nevnt ovenfor. Det er til enhver tid klubbens ansvar å sørge for at en spiller er spillerberettiget.

§ 3.3.4 NCF har ansvaret for å oppdatere gjeldende forsikringsordning og påse at medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon.

§ 3.3.5 En registrert spiller er først spilleberettiget når lisens for inneværende sesong er betalt og registret i NCF sitt gjeldende medlemssystem.

§ 3.3.6 Ved forfalskning, kan Norges Cricketforbund nekte å registrere en ny spiller frem til forbundet mener alle krav er tilfredsstillende oppfylt. Klubben og/eller spilleren det gjelder kan også rapporteres inn til Sanksjonsutvalget.

§ 3.3.7 Dokumentasjon for gyldig oppholdstillatelse/D-nummer, kan når som helst kreves inn av NCF. Skulle det vise seg at en spiller ikke oppfyller vilkårene for spilleberettigelse, eller at registreringen er gjort på feil grunnlag, kan spilleren erklæres som uberettiget. Klubben og/eller spilleren det gjelder skal rapporteres inn til Sanksjonsutvalget som tar stilling til konsekvenser i henhold til §17.1.1

 

KAPITTEL 4. SPILLEROVERGANGER / LAGBYTTE INNAD I KLUBB

§ 4.1 Søknad om overganger
Samtlige overganger gjøres elektronisk via Min Idrett. Prosessen startes alltid av spiller. Søknad må godkjennes i Sports Admin, først av ny klubb og deretter moderklubben. Overgangsgebyr betales online av enten spiller eller ny klubb.

Ved overgang til klubb med flere lag, må det bekreftes hvilket lag spilleren skal registreres. Sendes skriftlig per epost via admin@cricketforbundet.no.

§ 4.1.1 I tilfeller der en spiller er berettiget til overgang utenfor overgangsvindu, må spilleren ta kontakt med administrasjonen for registrering av overgangen via Min Idrett. Det er høyere overgangsgebyr ved overganger utenfor overgangsvindu.

§ 4.1.2 Godkjenning av overgang
Moderklubben har en behandlingstid på inntil tre (3) virkedager (72 timer) fra forespørselen er mottatt. Innsigelser til overgangssøknaden må begrunnes og dokumenteres skriftlig, og sendes via admin@cricketforbundet.no innen fristen. Unnlater moderklubben å svare på henvendelsen innen fristen, godkjennes overgangen automatisk. Blir en overgang underkjent eller en klage avslått av NCF, kan beslutningen klages inn for Sanksjonsutvalget (SU) innen 3 virkedager.

§ 4.1.3 Moderklubben kan kun stoppe en overgang der det kan dokumenteres at spilleren skylder moderklubben penger, eller ikke har levert tilbake utstyr som klubben disponerer (for eksempel drakt eller annet utstyr som moderklubben har lånt spilleren).

§ 4.1.4 Sanksjonsutvalget skal behandle klager som gjelder spilleroverganger innen fem (5) dager.

§ 4.2 Overgangsvindu

Det er to overgangsvinduer i løpet av en sesong.

 1. Overgangsvindu 1
  1. Åpner kl. 00.01 den 1. januar
  2. Stenger kl. 23.59 den 30. april.
    
 2. Overgangsvindu 2
  1. Åpner kl. 00.01 den 20. juni
  2. Stenger kl. 23.59 den 5. juli.

§ 4.3 Antall overganger

Det er kun tillatt med maksimalt en (1) overgang pr. spiller pr. sesong. Søknad om overgang må registreres innen overgangsvinduet stenger. Søknad om overgang som mottatts etter at overgangsvinduet har stengt, aksepteres ikke.

§ 4.3.1 Alle spillere som har spilt tre (3) eller færre kamper for sin klubb i inneværende sesong, kan utføre en ekstra overgang i overgangsvindu 2 dersom spilleren ønsker det.

§ 4.3.2 Spillere som av ulike årsaker ikke trives eller ikke får delta i kampaktivitet i en klubb og derfor ønsker overgang utenfor overgangsvinduet, kan søke administrasjonen om dispensasjon fra §4.2 og §4.3. Ved søknad om en slik dispensasjon, må bekreftelse på mistrivsel og manglende kamptilbud fra moderklubben dokumenteres. Moderklubben gis en frist på 3 virkedager for tilsvar.

§ 4.3.3 En spiller som ikke har spilt en offisiell kamp for moderklubben i løpet av forgående eller inneværende år, kan få innvilget overgang utenfor overgangsvindu. En offisiell kamp, er en cricketkamp som er en del av en konkurranseaktivitet arrangert av NCF. Samme regel vil gjelde hvis et lag har trukket seg fra serien/all kampaktivitet eller at klubben er oppløst. Sistnevnte tilfelle vil i tillegg gi automatisk dispensasjon fra overgangsvindu.

§ 4.4 Overgangsgebyrer

 1. Gebyr for en ordinær overgang er kr. 500
 2. Gebyr for overgang utenfor overgangsvindu er kr. 800
 3. Ekstra gebyr i tillegg til ordinært gebyr for overgang til klubb/lag i høyere divisjon etter moderklubbens nedrykk, er kr. 5000

§ 4.5 En overgang godkjennes ikke før overgangsgebyr er betalt, ny og deretter gammel klubb har godkjent overgangen i Sports Admin. For unntak se § 4.1.2

§ 4.5.1 Spilleroverganger tillates kun for spillere som er spilleberettiget og ikke skylder NCF penger.

§ 4.5.2 Frist for behandling
Godkjente overganger skal behandles av NCF innen tre virkedager. 

§ 4.5.3 En spiller kan ikke spille for sitt nye lag før overgangen har status fullført i Sports Admin og spillerlisensen er registrert betalt.

§ 4.5.5 Dersom moderklubben sender en skriftlig klage knyttet til overgangen, skal en eventuell godkjenning av overgangen ikke tre i kraft før Sanksjonsutvalget har behandlet klagen.

§ 4.6 Overgang fra lag som har rykket ned i T20 eller Super League
Ved spillerovergang fra lag som i foregående sesong rykket ned i divisjonssystemet, gjelder andre vilkår. I de tilfeller der en spiller ønsker å melde overgang til lag som spiller i en høyere divisjon enn den divisjonen spillerens lag rykket ned til, må det normalt betales ekstra overgangsgebyr i tillegg til ordinært overgangsgebyr.

§ 4.6.1 Hvis en spiller tar overgang til en klubb med flere lag, skal det under overgangsprosessen tydelig fremkomme hvilket lag spilleren skal spille for. Hvis spillerens moderklubb/lag hadde rykket ned og overgangen var gjort med ordinært overgangsgebyr, vil spilleren, uansett alder ikke ha lov til å spille kamper for klubbens lag i høyere divisjon enn sin moderklubb/lag det første året. Dersom spillerne deltar i en kamp for klubbens lag i høyere divisjon, vil det bli like stilt med bruk av uberettiget spiller.

§ 4.6.2 Ekstra overgangsavgift er på kr. 5.000 som i sin helhet vil tilfalle moderklubben.

§ 4.6.3 Spiller og-/eller ny klubb må uoppfordret innbetale høyere overgangsgebyr ved ønske om overgang til ny klubb i høyere divisjon etter moderklubbens nedrykk.

§ 4.6.4 Dersom spilleren ikke har deltatt i kampaktivitet året laget rykket ned, betales kun ordinært overgangsgebyr.

§ 4.7 Lagbytter innad i klubb
U23-spillere som er registrert i klubbens lag som spiller i lavere divisjon, kan også spille for klubbens lag som spiller i høyere divisjon, et ubegrenset antall ganger i løpet av en sesong, med maks 4 spillere per kamp. Spillere registrert i klubbens lag som spiller i høyere divisjon, kan ikke spille for klubbens lag som spiller i lavere divisjon.  

 4.7.1 Spillere over 23 år som er registrert i klubbens lag som spiller i lavere divisjon, kan spille maks tre kamper i høyere divisjon i hvert format i løpet av en sesong, dersom laget er påmeldt i begge formatene. Hvis et lag kun er påmeldt i en av formatene, er det tillatt å spille fire kamper. I tillegg kan spillere over 23 år som er registrert i lag i lavere divisjon enn laget som har kvalifisert seg til NM, spille maks tre NM-kamper. Kamper som blir avlyst selveste kampdagen vil bli medregnet for spillere påført lagskjema.

§4.7.2 Spillere over 23 år som har spilt flere enn to kamper for lag i høyere divisjon, mister retten til å spille for lag i høyere divisjon etter overgang til lavere divisjon i overgangsvindu to.

§4.7.3 Det må være minimum 11 spillere registrert i et lag til enhver tid. Det betyr at en slik overgang kan kun gjøres dersom det er registrert flere enn 11 spillere i laget.

§4.7.4 Det er klubbens ansvar å sørge for at en spiller ikke overstiger antall kamper. Ved overtredelse vil laget bli sanksjonert ihht. §17.1.1

§4.7.5 U23 er alle spillere som fyller 23 år fra og med 1. januar i kalenderåret for gjeldende sesong.

§4.7.6 Spillere over 18 år har lov til å spille to seriekamper på en og samme dag. Spillere under 18 år, har lov til å spille maks to 20 overs kamper, eller mindre på en og samme dag. Det er dog ikke tillatt å spille to kamper på samme tidspunkt.

§4.7.7 Interne overganger er gratis og skal kunne gjennomføres med en e-post fra klubbens lagleder som inneholder spillerens fulle navn, fødselsdato og epostadresse. Øvrige overgangs betingelser vil også være gjeldende i dette tilfellet.

§4.7.8 For kvinneligaen hvor en klubb kan ha to lag i samme divisjon vil ikke §4.7 og §4.7.1 være gjeldende. I kvinneligaen kan ingen spillere veksle mellom to lag fra samme klubb i samme sesong.

 

KAPITTEL 5. DELTAKELSE
 
§ 5.1 Samtlige klubber registrert under NCF, har rett til å delta i seriespill og annen kampaktivitet etter de til enhver tid gjeldende regler, så snart påmelding og innbetaling av kontingent/avgift er registret innen fristens utløp. Innmelding og innbetaling gjøres via CricClubs.

§ 5.2 NCF kan, når særlige omstendigheter taler for det, nekte nye lag å delta i seriemesterskapet for en gitt periode. Et eksempel på særlige omstendigheter er manglende banekapasitet.

§ 5.2.1 Blant nye lag, skal NCF primært prioritere lag som tilrettelegger aktivitet for barn, unge og kvinner og eventuelt også bidrar til geografisk utbredelse av cricketidretten i Norge.
Det tas ikke opp nye klubber uten at det er nøye vurdert sammen med klubben, idrettskrets og administrasjonen.

§5.3 Deltagelse i samtlige formater er frivillig. Kvalifiserte lag kan velge å delta i en eller flere formater.

§ 5.3.1 Om et lag ikke ønsker å delta i en av formatene, vil det resultere i at laget mister sin plass. Neste lag i tabellen blir tilbudt plassen. Ved ønske om gjenopptakelse, må laget begynne i laveste divisjon, forutsatt at plassen ikke er fylt opp av nye lag.

§ 5.3.2 Ved ønske om gjenopptak, vil eksisterende lag bli prioritert ovenfor nye lag. Ved flere søknader enn det er plass til, vil en ventelisteordning bli opprettet.

§ 5.4 Hvis et lag etter endt sesong ønsker å trekke seg fra en av seriene, kan det åpnes for at laget gjenopptas i laveste divisjon dersom dette skjer før kampplan for kommende sesong er påbegynt, og NCF vurderer det som gjennomførbart jamfør § 5.2 og § 5.3.1.

§ 5.4.1 Hvis et lag trekker seg etter at arbeidet med kampplanen er påbegynt, vil ikke plassen bli fylt opp.

§ 5.5 dersom en klubb taper sitt medlemskap i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og på et senere tidspunkt ønsker gjenopptagelse i seriespill, må laget begynne i laveste divisjon. NCF vurderer om det er gjennomførbart jamfør § 5.2 og § 5.3.1.
 

KAPITTEL 6 DIVISJONSOPPSETT - FORMATER - OPPRYKK OG NEDRYKK

§ 6.1 seriemesterskap (Super League) skal det spilles enkel runde etter seriespillprinsippet i et gitt antall divisjoner uten finalekamp.

§ 6.2 I T20 Championship spilles det enkel runde. I tillegg til enkel serierunde, blir det spilt en eliminator/play off og finale. (play off og finale spilles ikke i 2022)

§ 6.2.1 De fire best plasserte lagene etter runden i elite - 4. divisjon, spiller de to øverste lagene mot hverandre. Vinneren går direkte til finalen. Taperen vil få en mulighet til å spille mot vinneren av kampen mellom lag på 2. og 3. plass. Vinneren spiller finalen mot den første finalisten.

§ 6.2.2 Kampene skal spilles i samsvar med godkjent spillereglement, kampplan, relevante internasjonale og lokale cricketlover samt NCF sine vedtekter.

§ 6.3 Det er forbundsstyret i NCF som bestemmer antall divisjoner og antall lag i hver divisjon før sesongstart. Endring av antall lag i en divisjon må vedtas før sesongstart i sesongen før endringen(e) innføres. En avgjørelse om reduksjon eller økning av antall lag i en divisjon må vedtas før sesongstart i sesongen før reduksjonen(e) innføres.

§ 6.3.1 Divisjonsoppsettet og inndelingen for kommende sesong skal være klart senest 1. februar.

§ 6.3.2 Det er ikke tillatt med flere lag fra samme klubb i samme divisjon. Unntak for kvinneliga og ungdomsligaer, hvor man kan ha inntil to lag fra samme klubb med regulering på flyt av spillere, iht. §4.7.8. Klubbene får selv beslutte hvilke lag som får spille eller må rykke ned. Det gis unntak for flere lag fra samme klubb i Qualifying divisjon og da med følgende vilkår:
• Det tillates ikke overgang mellom lagene
• Det tillates ikke å bruke hverandres spillere i kamper
• Det settes opp første kamp mellom begge lag i deres aktuelle divisjon

§ 6.4 Lag som trekker seg fra en turnering etter påmeldingsfristen, får ikke refundert deltakeravgiften for den aktuelle turneringen.

§ 6.5 Super League, T20 Championship, NM og T10 Cricketfestival

§ 6.5.1 Super League
spilles i 30 og 40 overs format med seks divisjoner med 11 lag i divisjon elite og 1. og maks 10 lag i 2-4 divisjon i sesong 2022, med unntak av Qualifying divisjon som har to puljer med maks ti lag i hver pulje. Det spilles enkel serierunde i samtlige divisjoner. Elite og 1. divisjon spiller 40 overs og 2., 3., 4. og Qualifying divisjon spiller 30 overs.

§ 6.5.2 T20 Championship
Spilles i 20 overs format med seks divisjoner og maks ti lag i hver divisjon, med unntak av Qualifying divisjon som har to puljer med maks ti lag i hver pulje. Samtlige divisjoner spiller enkel serierunde i T20 format.

§ 6.5.3 Norgesmesterskap (NM) Spilles ikke i 2022
Spilles i T20 format. De tre best plasserte lagene fra elite divisjon, til de to best plasserte lagene fra 1. divisjon - vinnerlagene fra 2., 3., og 4. divisjon fra T20 Championship fra forgående år deles opp i to grupper og spiller round robin. Vinnerne av hver sin gruppe kvalifiserer seg til NM-finalen.

§ 6.5.4 Det er kun et lag fra en og samme klubb som kan delta i NM. Skulle to lag fra samme klubb kvalifisere seg, vil lag som er i høyeste divisjon bli tatt inn.

§ 6.5.5 Skulle noen av kvalifiserte lag ikke være i stand til å delta i NM, uansett årsak, vil neste lag på tabellen bli tilbudt plassen.

§ 6.5.6 T10 Cricketfestival
To best plasserte lag fra de fem øverste divisjonene i T20 Championship blir automatisk kvalifisert. Lagene deles i to grupper, bestående av 5 lag i hver gruppe. Alle fem lag spiller mot hverandre i gruppen. Det spilles enkel runde. To beste lag fra hver gruppe spiller semifinale. Vinnere av semifinalene spiller finale.

§ 6.5.7 Skulle noen av kvalifiserte lag ikke være i stand til å delta i T10 turneringen, uansett årsak, vil neste lag på tabellen bli tilbudt plassen.

§ 6.5.8 Vinneren av T10 Cricket Festival representerer Norge under ECL året etter

§ 6.5.9 Tilleggsregler for T10
Gruppe A: Elite lag 1 - Div. 1 lag 2 - Div. 2 lag 1 - Div. 3 lag 2 - Div. 4 lag 1
Gruppe B: Elite lag 2 - Div. 1 lag 1 - Div. 2 lag 2 - Div. 3 lag 1 - Div. 4 lag 2

§ 6.5.9.1 Semifinaler spilles på kryss mellom gruppene

§ 6.5.9.2 Toss utenfor banen tidligst 45 min. og senest 30 før kampstart

§ 6.5.9.3 Minimum 5 overs for å oppnå resultat med mindre all out

§ 6.5.9.4 Tre første overs med powerplay. Ved reduksjon mellom 9-10 overs blir det 3 overs med powerplay og mellom 5-8 overs, blir det 2 overs med powerplay.

§ 6.5.9.5 Bowling limits:
 10 over match: 2, 2, 2, 2, 2
  9 over match: 2, 2, 2, 2, 1
  8 over match: 2, 2, 2, 1, 1
  7 over match: 2, 2, 1, 1, 1
  6 over match: 2, 1, 1, 1, 1
  5 over match: 1, 1, 1, 1, 1

§ 6.5.9.6 Bruke en ende for hele kampen som avgjøres av laget som vinner toss. Ved bruk av kamera bortfaller retten til vinner av toss. Da vil plasseringen av kamera avgjøre hvilken ende som skal brukes

§ 6.5.9.7 En inning må være ferdig innen 45 minutter. Ved forsinkelse på mer enn 5 minutter av 1. inning blir tilsvarende antall overs redusert. Ved mer enn 5 minutters forsinkelse i 2. inning, må fielding laget ta inn en ekstra fielder i inne sirkelen for hver overs forsinkelse. Maks 3 fielders. (5 min. per over)

§ 6.5.9.8 Super Over vil avgjøre alle uavgjorte/tie kamper, også semifinale og finalekamp. Ved uavgjort i Super Over, vil laget med flest boundries under kampen bli erklært vinner. Ved like mange boundries eller ingen boundries, blir laget som har mistet færre wickets, erklært vinner. Hvis det også er likt, avgjøres kampen ved toss. 

§ 6.6 Divisjoner
Elite divisjon består av maksimalt ti lag. De tre lagene som ender på 8., 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon 1.

(Super League 2022)
Elite divisjon består av maksimalt 11 lag i 2022. De tre lagene som ender på 9. 10. og 11. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon 1.

§ 6.6.1 Divisjon 1 består av maksimalt ti lag. De tre lagene som ender på 1., 2. og 3. plass på tabellen etter avsluttet seriespill, rykker opp til elite divisjon. De tre lagene som ender på 8., 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon 2.

(Super League 2022)
Divisjon 1 består av maksimalt 11 lag. I 2022, to lag rykker opp og fire lag rykker ned.
De to lagene som ender på 1., og 2. plass på tabellen etter avsluttet seriespill, rykker opp til elite divisjon. De fire lagene som ender på 8., 9., 10. og 11. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon 2.

§ 6.6.2 Divisjon 2 består av maksimalt ti lag. De tre lagene som ender på 1., 2. og 3. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker opp til divisjon 1. De tre lagene som ender på 8, 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon 3.

(Super League 2022)
Divisjon 2 består av maksimalt ti lag. I 2022, to lag rykker opp og fire lag rykker ned.
De to lagene som ender på 1. og 2. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker opp til divisjon 1. De fire lagene som ender på 7., 8, 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon 3.

§ 6.6.3 Divisjon 3 består av maksimalt ti lag. De tre lagene som ender på 1., 2. og 3. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker opp til divisjon 2. De tre lagene som ender på 8., 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon 4.

(Super League 2022)
Divisjon 3 består av maksimalt ti lag. I 2022, to lag rykker opp og fire lag rykker ned.
De to lagene som ender på 1., og 2. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker opp til divisjon 2. De fire lagene som ender på 7., 8., 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon 4.

§ 6.6.4 Divisjon 4 består av maksimalt ti lag. De tre lagene som ender på 1., 2. og 3. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker opp til divisjon 3. De 4 lagene som ender på 7., 8., 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon Qualifying. Lag på 7. plass rykker ned til pulje A, lag på 8. plass til pulje B, lag på 9. plass til pulje A og lag på 10. plass til pulje B.

(Super League 2022)
Divisjon 4 består av maksimalt ti lag. I 2022, to lag rykker opp og fire lag rykker ned.
De to lagene som ender på 1., og 2. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker opp til divisjon 3. De 4 lagene som ender på 7., 8., 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon Qualifying. 

§ 6.6.5 Qualifying divisjon består av 20 lag delt i 2 puljer. Det spilles enkel serierunde. Første 2 lag fra hver pulje rykker opp til divisjon 5.

(Super League 2022)
Qualifying divisjon består av 20 lag delt i 2 puljer. Det spilles enkel serierunde. I 2022, vil kun det øverste laget fra hver pulje rykke opp til 5. divisjon

§ 6.7 Opp- og nedrykk
Opp- og nedrykksreglene mellom divisjonene og spillerflyt mellom lag innad i klubben, vil fungere på samme måte i samtlige formater.

§ 6.7.1 Opprykk av flere lag
Dersom det er behov for å fylle opp kvoten av lag i en divisjon, kan flere lag rykke opp i divisjonen over.

 

KAPITTEL 7. KAMPLENGDER OG TIDSRAMMER 

7.1 Kamplengde, tid og pauser En kamp består av to innings. Hver inning består av et gitt antall overs. Hver over skal gjennomføres på maksimalt 4 minutter og 10 sek, i 20 overs format/kamper 4 minutter og 15 sek.

§ 7.2 Overs, kamplengde, tidsfrister og pauser for hver divisjon fremgår av følgende tabell:                                                                                  

Divisjon 

Overs  

Min. overs

Tid pr. inning

Drikke pr. inn

Pause  

Tidsramme  

Overs  

Tid september

Elite&1  

40

16

2t 50min

1x5min  

20 min

6 timer

35

5t 15min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – 4 + Q

30

12

2t 10min

1x5min  

15 min  

4t 35min

25

3t 55min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T20

20

5

1t 30min

1x5min

10 min

3t 20min

20

3t 20min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7.2.1 Drikke pauser
En drikkepause per inning er tillatt, normalt etter halve inning er ferdig. Ved særlige behov kan dommerne tillate ekstra drikkepause for alle eller for en bestemt spiller med helseutfordringer.

§ 7.2.2 En enkelt spiller(e) kan få drikke vann når som helst ved boundary eller på banen ved fall av en wicket, forutsatt at ingen tid blir bortkastet. I ingen andre tilfeller skal drikke eller utstyr tas inn på banen uten tillatelse av dommerne. Enhver spiller som kommer inn på banen med drikke eller utstyr, skal være ikledd klubbens Cricket antrekk. Ved brudd, kan dommerne straffe med 5 penalty runs.

§ 7.3 En kamp skal avvikles innenfor gitt tidsramme. Det er dommernes ansvar å sørge for at kampen avsluttes i tide, og den neste kampen kan starte til fastsatt tidspunkt, i henhold til kampplan.

§ 7.4 I september måned skal alle kamper i Super League/langformat reduseres med fem overs pr. inning. Det gjelder uansett vær- og lysforhold. Fastsatt september reduksjon eller ytterligere reduksjon av overs før toss, må registreres i scoringssystemet før kampstart. Reduksjon gjelder ikke T20 kamper.

§ 7.5 Kamper for A, B og C lag osv., skal kunne settes opp på samme dag, samme tid.

 

KAPITTEL 8. POENGTILDELING OG TABELLPLASSERING  

§ 8.1 Poengtildeling og Tie-break i samtlige divisjoner 

I seriespill og turneringer deles det ut:

 1. 2 poeng for seier
 2. 1 poeng for uavgjort.
 3. 1 poeng ved avlysning (abandon) og ikke ferdig spilt kamp uten resultat.
 4. 0 poeng til hvert lag hvis en kamp ikke kan fullføres på grunn av konflikt eller voldsutøvelse hvor begge lag er ansvarlige.
 5. Hvis et av lagene er ansvarlig, gis det walkover mot det ansvarlige laget

§ 8.2 Ved lik poengsum mellom to eller flere lag etter endt seriespill eller turneringer uten finaler, vil rekkefølgen i tabellen bestemmes etter følgende kriterier:

 1. Net run rate
 2. Vinner av innbyrdes oppgjør
 3. Flest seiere

 

KAPITTEL 9 GJENNOMFØRING AV KAMPER OG TIDSRAMMER

9.1 Tidsskjema
Samtlige kamper gjennomføres etter tidsskjema presentert i kapittel 7 (§ 7.2) i dette spillereglementet.

§ 9.2 Kampstart
Lagene må være til stede på banen i godkjente spilledrakter senest til toss, som må skje senest 15 minutter før og tidligst 30 minutter før kampstart. Om kampen utsettes grunnet vær og baneforhold, vil toss bli utsatt til nevnte forhold tillater kampstart. Kapteinene vil bli oppdatert av dommerne etter enhver vurdering av vær og baneforhold.

§ 9.2.1 Forsinket kampstart
Lag som forårsaker forsinkelser i kampstart eller toss utover 4 minutter skal straffes med reduksjon. En over ved batting for hvert 4. minutt forsinkelse.

§ 9.2.2 Walkover
En kamp kan ikke begynne senere enn 30 minutter etter fastsatt starttidspunkt, med mindre det er værforhold og sikkerhetsrelaterte årsaker som skaper utfordringer med kampstart. Det betyr at tidspunktet for walkover ved manglende oppmøte eller for få spillere er 31 minutter etter fastsatt starttid, i henhold til kampplan.

§ 9.2.3 Reduksjon av overs
Reduksjon av overs kan skje både før og under kamp. Det er kun dommerne som kan redusere antall overs, og dette kan kun gjøres med bakgrunn i værforhold, lysforhold og sikkerhet. Ved en avgjørelse om å redusere overs er det dommernes ansvar å informere begge lag med en gang. Fastsatt eller ytterligere reduksjon av overs før toss, må registreres inn i scoringssystemet før kampstart, for å unngå feil i NNR.

§ 9.2.4 Reduksjon av en T20 kamp og maks antall overs per bowler
For en redusert inning av en opprinnelig T20 kamp med en lengde på mellom 5 og 9 overs, kan ingen bowler bowle mer enn to overs.

§ 9.3 Minst antall spillere 
Det må være minst ni spillere fra hvert lag til stede på banen før toss kan gjennomføres. Dersom et eller begge lag ikke har ni spillere til stede 15 minutter før kampstart, er kampen ansett som forsinket. Regler for reduksjon av overs og evt. walkover vil gjelde.

§ 9.3.1 Skulle et av lagene ha færre spillere enn minstekravet vil regler om reduksjon og deretter walkover tre i kraft. Selv ved utsatt toss tid, vil kravet om minimum antall spillere fortsatt være gjeldende. Walkover gis på 31. minutt. Lagoppstillingen kan ikke endres etter toss.

§ 9.3.2 En spiller som grunnet skade eller andre gyldige årsaker må forlate banen etter kampstart, vil ikke utløse konsekvenser, men det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen.

§ 9.3.3 Blir det etter kampstart færre enn 8 spillere, kan ikke kampen fortsette. Walkover regelen vil også gjelde i dette tilfellet.

§ 9.4 Forsinkelser underveis i kampen
Hvis laget som har fielding i 1. inning ikke kaster sine overs etter tidsskjemaet som er satt opp for divisjonen, skal 1. inning fullføres. 2. inning reduseres med en over for hvert 4. minutt, (4 minutter og 15 sekunder i T20 kamp), som 1. inning er forsinket. Target score skal ikke reduseres.

§ 9.4.1 Forsinkelser i 2. inning
Hvis laget som har fielding i 2. inning ikke kaster sine overs etter tidskjemaet som er satt for divisjonen, kan tiden utvides med inntil 30 minutter. Skulle det fortsatt ikke være mulig å fullføre andre inning innen utvidet tid, vil fielding laget tape kampen på forfeit/walkover. Merk at tiden ikke kan utvides pga. vær og baneforhold eller forsinket start.

§ 9.4.2 Dommerne er ansvarlig for at scorer registrer inn korrekt resultat ved opplasting av resultat. I tillegg pålegges dommerne å rapportere det inn til DK.

§ 9.4.3 Fielding laget straffes for forsinkelse, med kr. 500,- for første fem minutter og deretter Kr. 1000,- for hvert 5. minutt. De økonomiske konsekvensene vil fortsatt gjelde selv om kampen ikke blir ferdigspilt innenfor 30 minutter og kampens resultat avgjøres med forfeit/walkover.

§ 9.5 Sløsing av tid
Ved sløsing av tid både for batting og fielding side, første og siste advarsel gis, som vil gjelde for hele laget og deretter 5 penalty runs for hver gjentakelse.

§ 9.5.1 Fielding laget skal ikke straffes for ekstra tidsbruk dersom dette skyldes følgende:

 1. En spiller er skadet og trenger medisinsk behandling.
 2. En spiller er skadet og bruker ekstra tid på å forlate banen.

§ 9.5.2 Sløsing av tid fra batting laget
Dersom batting laget bruker for lang tid kan dommeren, etter første advarsel:

 1. Tildele penalty runs
 2. Redusere tid og/eller overs for batting laget
 3. Det gis kun en advarsel som vil være gjeldene for hele laget

§ 9.5.3 Andre tilfeller av unødvendig tidsbruk som er utenfor kontrollen til fielding laget.

 1. Forsinkelse og en eventuell reduksjon i overs skal varsles til begge lags kapteiner av dommerne i god tid slik at de kan tilpasse spillestrategien sin deretter.
 2. Scorer må varsles om hvor mange + penalty runs som evt. skal legges til etter 2. innings er ferdig i henhold til § 9.4.1.

§ 9.5.4 Merking av Gaurd
Merking av batting gaurd på pitch med fot eller bat, er strengt forbudt. Kun kritt eller lignende kan brukes. Batting laget er pålagt å sørge for kritt. Første og siste advarsel gis som vil gjelde hele laget. Deretter må dommerne iverksette straffetiltak. 5 penalty runs for hver gjentakelse.

§ 9.6 Avlysning
Kun dommerne i fellesskap kan avlyse en kamp på kampstedet på grunn av rådende vær og spilleforhold ved banen. Spilleforhold skal ikke anses som verken urimelige eller farlige bare fordi forholdene ikke er ideelle. Det faktum at gresset og ballen er våt, garanterer ikke at grunnforholdene anses som urimelige eller farlige.

Merk, det er kun utfordrende vær- og baneforhold som gir administrasjonen grunnlag for å utsette kamper på kampdag eller tidligere. Utsatte kamper skal omberammes i tråd med gjeldende regler. Dommer- og scorerhonorar dekkes av NCF hvis kampen er utsatt kampdag.

§ 9.6.1 Begge dommerne må være enige i en avgjørelse om slik avlysning. Ved spørsmål om sikkerhet, må nødvendigvis ikke begge være enige. Det holder om bare en av dommerne ønsker å stoppe eller ikke igangsette en kamp.

§ 9.6.2 Dersom værmeldingen, resterende dagslys, vær og baneforhold, eller andre forhold utenfor lagenes kontroll sannsynliggjør at kampen ikke vil kunne avvikles innen normal spilletid, kan dommerne redusere antall overs før kampstart. Antall overs kan maksimalt reduseres til minimum antall overs for godkjent resultat i den aktuelle kampen.

§ 9.6.3 Honorar ved avlysning og utsettelse av kamper.
Administrasjonen kan utsette kamper og dommerne kan avlyse kamper.
Dommerne og scorer har krav på fastsatt honorar selv om kampen avlyses. Kamper som administrasjon utsetter på kampdagen, betaler forbundet honorar til dommerne og scorer.                   

§ 9.6.4 Ved avlysning skal all individuell spillerstatistikk lastes opp i scoringssystemet uavhengig av hvor mange overs som har blitt spilt.

§ 9.7 Resultat
For at en seriekamp, også redusert, skal ha et gyldig resultat, må minst 40 prosent av totale overs av opprinnelig fastsatte kamplengde være spilt i begge innings. I opprinnelige T20 kamper, gjelder minst 5 overs for hver inning.

§ 9.7.1 Klage kampresultat
Dersom et av lagene ikke er enig i resultatet, skal kapteinen fra det aktuelle laget skrive en protest inn i kampskjemaet. Deretter må en skriftlig klage sendes til Dommerkomiteen innen midnatt neste dag. Det er kun de involverte lagene som har anledning til å påklage resultatet.

§ 9.7.2 Klager knyttet til kampresultat vil ikke bli vurdert uten merknad i kampskjemaet.

§ 9.8 Kamp og reserve ball
Begge lag skal ved toss levere en kampball og minst en reserve ball til dommerne.  

§ 9.8.1 Ved skade eller dårlig tilstand på ballen, er det kun dommerne som har myndighet til å bytte ball. Hvilken reserve ball som er best egnet for bruk under videre spill, bestemmes også av dommerne. Sist nevnte gjelder også ved tap av ball.

 

KAPITTEL 10 DOMMERE OG SCORERE

§ 10.1 Dommere og scorere skal i utgangspunktet ikke gjøre scoring eller dømme kamper fra samme divisjon som laget dommeren/scoreren selv spiller kamper for. Denne bestemmelsen omfatter ikke dommerpanelet eller scorerpanelet.

§ 10.1.1 Dommerkomiteen kan sette opp dommere og/eller scorer fra samme divisjon utenfor panelene ved særskilte tilfeller. Bakgrunnen for slikt oppsett skal i tilfellet kommuniseres fra Dommerkomiteen til lagene det gjelder.

§ 10.1.2 Det er kun kvalifiserte dommere som har fullført oppfriskningskurs/workshop som kan dømme kamper. Kun dommere som har gjennomført og bestått dommer kurs, anses som kvalifiserte dommere.

§ 10.1.3 Dommerkomiteen, kan på saklig grunnlag suspendere dommere og scorere inntil 30 dager av gangen, ved mindre uregelmessigheter. Ved grove brudd, kan sanksjonsutvalget, administrasjonen eller styret utestenge dommere for en lengere periode, men ikke lengere enn en hel sesong.

§ 10.1.4 Dommerpaneler
Dommerpanelene vil bestå av level 1 og level 2. Nye dommere med Stage 1 vil bli plassert i level 1 panelet og dommere med erfaring/Stage 2 vil bli plassert i level 2.
Level 2 dommere skal primært brukes til elite og 1. divisjonskamper. Kun kvalifiserte dommere som har gjennomgått årlig oppfriskningskurs og inngått kontrakt med NCF, vil bli tatt inn. Ved å underskrive kontrakten, gir dommerne aksept for vedlagte etiske regler og eventuelle konsekvenser ved brudd på reglene, ihht. DK’s mandat.

§ 10.1.5 Panelene justeres minst en gang hvert år av Dommerkomiteen på grunnlag av tilgjengelighet, kvalifikasjoner, erfaring, tilbakemelding fra klubber og DK sin egen vurdering evt. via Boundry Assessment. En dommer kan når som helst flyttes opp eller ned i panelene av DK pga. manglende oppfyllelse av gitte vilkår. Forbundsstyret oppdateres og informeres om justeringer.

§ 10.1.6 Honorarsatsene vil være like for begge panelene. I tilfeller hvor en dommer blir bedt om å dømme kamper utenfor sin region, vil det bli betalt et fastsatt tillegg av hjemmelaget/hjemmelagene. I tillegg vil NCF etter krav fra dommer, betale km godtgjørelse etter offentlige satser eller rimeligste reisemåte.

§ 10.1.7 Scorerpaneler
Det vil kun være et scorerpanel.

§ 10.2 Oppnevning av kvalifiserte dommere 
Innen 1. april må hver klubb som deltar i kampaktivitet arrangert av NCF, melde inn navn på minst tre kvalifiserte dommere og en scorer fra sin klubb som er tilgjengelige for å dømme/score minst tre kamper i løpet av sesongen.

§ 10.2.1 Lag som ikke melder inn kvalifiserte dommere/scorer til administrasjonen i NCF innen fristen, ilegges en bot på kr 1000 per manglende kvalifiserte dommer eller scorer. Klubber kan søke om dispensasjon fra denne regelen grunnet regionale/geografiske utfordringer.

§ 10.2.2 Ansvar for å utpeke dommere og scorer
For samtlige divisjoner skal DK, i særtilfeller NCF, utpeke dommere og scorer på individuelt nivå. Utover dette kan det gjennom NCFs kampplan oppnevnes klubber som deltar i kampaktivitet. Klubber er forpliktet til å stille med kvalifisert(e) dommer(e) til å dømme den enkelte kamp, og scorer til å utføre scoring. Dersom en klubb ikke kan sende en kvalifisert dommer eller scorer til oppsatt kamp, er det klubbens ansvar å finne en kvalifisert dommer eller scorer fra en annen klubb som erstatning. En slik endring må meldes inn skriftlig til (a) dommerkomiteen, (b) NCF, senest 3 dager før kampen, og § 10.1 må hensyntas.

§ 10.2.3 Frist for å sette opp dommere og scorer
Dommere og scorer skal settes opp senest 7 dager før kampdag. Hvis denne fristen ikke kan overholdes av praktiske årsaker, må dommerne og scorer bli direkte informert, og deres aksept må innhentes av dommerkomiteen eller administrasjonen.

§ 10.2.4 Bytte dommer og scorer oppdrag
Det kan i løpet av en sesong legges inn begrensninger på antall bytter av scorer og dommeroppdrag mellom klubber og dommere. Vurdereringer og avgjørelser om innføring av begrensninger eller sanksjoner, faller naturlig under Dommerkomiteen.

§ 10.2.5 Dersom det blir foretatt flere dommer/scorer bytter enn det som blir kommunisert ut, kan klubber risikere å bli bøtelagt med kr. 1000 per dommer per kamp. En dommer fra dommer panelet eller uten klubbtilhørighet, kan i tillegg miste retten til å dømme for en bestemt periode. Informasjon om slike begrensninger må formidles til klubber og dommere i god tid.

§ 10.2.6 Sanksjoner ovenfor dommer og scorer
Sanksjoner ovenfor dommere og scorere som stiller på vegne av en klubb satt opp med dommer- og/eller scoreroppdrag, skal ilegges den aktuelle klubben.

§ 10.2.7 Sanksjoner ovenfor dommere og scorere som personlig har fått tildelt oppdrag skal ilegges den aktuelle dommer/scorer.

§ 10.2.8 Ilagte sanksjoner skal være betalt innen oppgitte frister. Ved unnlatelse kan den aktuelle dommeren bli fratatt retten til å dømme frem til boten er registrert betalt, mens klubber kan risikere forhøyelse av boten.

§ 10.3 Oppmøte
Dommere og scorer skal møte til kamp senest 30 minutter før kampstart slik at de kan kontrollere baneforhold, nødvendig utstyr, samtale med scoreren og gjennomføre kapteinmøte før kampstart.

§ 10.3.1 Forsinkelse av  dommer eller scorer
Møter ikke en dommer eller scorer opp til fastsatt tid flere enn tre ganger i løpet av en sesong, i henhold til § 10.3, kan dommeren deretter risikere å bli bøtelagt med kr. 1000 per kamp ved hver forsinkelse. I tillegg kan dommeren miste retten til å dømme for en bestemt periode. Det forutsetter at enten meddommer eller en av involverte klubber sender inn en skriftlig klage/rapport.

§ 10.3.2 Dommerfravær

 1. Hvis begge oppsatte dommere ikke møter opp, skal kampen omberammes.  
 2. Dersom en av dommerne eller scorer oppført i NCF sin kampplan ikke møter opp, kan det velges en annen dommer etter begge kapteinenes samtykke. Scoring kan i et slik tilfelle utføres av lagene selv.

§ 10.3.3 Sanksjoner ved fravær
Hvis en dommer eller scorer ikke møter opp til kampstart, skal det sanksjoneres med en bot på kr 3000. Samme sanksjon skal ilegges dersom dommeren eller scoreren som møter opp til kamp ikke er kvalifisert. Det forutsetter at enten meddommer eller en av involverte klubber sender inn en skriftlig klage/rapport. Mottaker av sanksjonen bestemmes i henhold til §10.2.6 og § 10.2.7

§ 10.3.4 Dersom en dommer eller scorer ikke kan fullføre en påbegynt kamp, for eksempel på grunn av sykdom, gjelder det samme regler for valg av ny dommer eller scorer, som nevnt i § 10.3.2

§ 10.3.5 Kommunikasjonsspråk
Dommere og scorere er pålagt å kommunisere på norsk eller engelsk. Er det en spiller (e) som ikke forstår noen av nevnte språk, kan dommeren bruke et annet språk. Kaptein(er) må i slike tilfeller orienteres.

§ 10.3.6 Plikt til å gjennomføre en kamp
Det er under enhver omstendighet dommernes og lagkapteinenes plikt å gjøre sitt beste for å få gjennomført en berammet kamp. Dommeren må ikke tillate noen av de fremmøtte lagene å forlate banen så lenge det finnes en mulighet for gjennomføring av kampen.

§ 10.3.7 Dommeravgjørelser og klagerett
Dommernes avgjørelser under kampen er endelige og kan ikke påklages.

§ 10.3.8 Resultatet kan ikke endres
Når dommerne har blitt enige med scorer om at totalene er riktige etter kampslutt, kan resultatet av kampen deretter ikke endres.

§ 10.3.9 Hoveddommeren har ansvaret for å annonsere resultatet av kampen, samt få signert NCF sitt offisielle kampskjema i et møte med kapteinene senest 30 minutter etter kampslutt.

§ 10.4 Møte med kapteinene etter kampslutt
Etter kampslutt skal hoveddommeren samle begge lags kapteiner med meddommer til et møte. I møtet skal hoveddommer gå gjennom kampskjemaet og fylle inn riktig informasjon. Kampskjemaet underskrives av begge lags kapteiner og begge dommerne.

§ 10.4.1 Dommerrapport og opplastning av kampskjema
Hoveddommeren er ansvarlig for å laste opp kampskjema i scoringssystemet innen midnatt samme dag som kampen spilles. Mens begge dommerne er forpliktet til å fylle ut dommerrapporten i CricClubs, før opplasting av kampskjema. Manglende dommerrapport og/eller innsendt kampskjema medfører bot på kr. 1000,- En kaptein som ikke underskriver kampskjemaet, men deltar i møtet, skal ilegges en bot på kr. 1000,-

§ 10.4.2 Signering av kampskjema
Dersom en av de fire som skal underskrive kampskjemaet ikke er enig i informasjonen som har blitt fylt inn i kampskjemaet, skal vedkommende markere sin protest nederst på kampskjemaet. Brudd på spillereglement, hendelser og notat knyttet til eventuelle klager kan også føres opp i kommentarfeltet på skjemaet.

§ 10.4.3 Ingen av kapteinene eller dommerne kan forlate banen uten at møtet for signering av kampskjemaet er avholdt. Manglende oppfyllelse medfører kr. 1000 i bot per person. For kapteiner ilegges deres klubber aktuell sanksjon, mens mottaker av sanksjon overfor dommere bestemmes av § 10.2.6 og § 10.2.7

§ 10.5 Scoring
Dommerkomiteen og administrasjonen har til enhver tid mandat til å avgjøre behovet for oppsett av nøytral scorer.

§ 10.5.1 Nettbrett for scoring og oppdatering av scoreboard

 1. Til enhver kamp må begge lag ha med seg et fulladet nettbrett og en ekstra strømkilde, som ved behov kan brukes av scoreren.
 2. Dommerne skal før kampstart kontrollere at begge lag har med fulladet nettbrett til scoring.
 3. Hjemmelag som ikke har med fulladet nettbrett, skal ilegges en bot på kr. 1 000 og bortelaget en bot på kr. 500.
 4. Scorer har hovedansvaret for å oppdatere scoreboard etter hvert andre over, og hver over under de siste ti overs av inning i langformatet og fem siste overs i T20 kamper.

§ 10.5.2 Scoringssystem
Det er kun NCF sitt valgte turnerings- administrasjonssystem som skal brukes til å score kamper som spilles i regi av NCF. Scorer, dommere og begge lags kapteiner plikter å sette seg inn i bruken av turnerings- administrasjonssystemet.

§ 10.5.3 Opplasting av kampdata/kampresultat
Scorer/hjemmelaget har ansvar for at kampdata lastes opp til NCF sitt valgte turnerings- administrasjonssystem rett etter kampslutt og senest innen midnatt samme dag som kampen spilles. Manglende oppfyllelse av kravet kan medføre kr. 500 i bot per dag som opplastingen er forsinket, oppad begrenset til kr. 3 000. Mottaker av sanksjonen bestemmes av § 10.2.6 og § 10.2.7

§ 10.5.4 Feil i scoring
Hvis spillerne og dommerne har forlatt banen i troen på at kampen er avsluttet, og det oppdages av dommerne at det har vært en feil ved scoring som påvirker resultatet da, skal følgende prosedyre følges:

 1. Hvis batting laget sist ikke har fullført inning når spillerne forlot banen, og enten antall planlagte overs i innings ikke er fullført, eller slutten av inning ikke er nådd med mindre det ene laget erkjenner/aksepterer tap, skal dommerne re starte kampen, hvis forholdene tillater det
 2. Antall overs skal gjenopptas slik de var ved call of Time. Det skal ikke tas hensyn til den tapte tiden da kampen ble stoppet og til kampen re startes
 3. Hvis overs ved call of Time er fullført og re start ikke er mulig, eller hvis batting laget sist har fullført inning, skal dommerne umiddelbart informere begge kapteinene om å gjøre nødvendige korreksjoner i scoring og evt. resultat
 4. Dersom et av lagene mener det er gjort føringsfeil av statistikk på enkeltspillere eller laget, må en av dommerne logge seg inn på den aktuelle kampen i scoringssystemet og bruke «ticket» funksjonen for å melde inn feil
 5. Hvis kaptein, lagleder eller kontaktperson skal melde inn feil, må det i tillegg til ticket, sendes en epost til administrasjonen med kapteinen fra motstander laget og-/eller en av dommerne på kopi for å innhente en bekreftelse
 6. Det er kun administrasjonen i NCF som kan ta kontakt med scoringssystemet for å be om slike enderinger.

§ 10.6 Ballcounter og notathefte 
Dommere er pålagt å registrere: overs/wickets med en ballcounter. Antall overs kastet per bowler, tidspunkt ved forsinket start, pauser, spiller forlater eller kommer inn igjen på banen, kampen stoppes på grunn av regn eller andre uregelmessigheter i eget notathefte underveis.

§ 10.7 Dommer-evalueringsskjema
Begge kapteiner skal fylle ut dommer-evalueringsskjema tilgjengelig i turneringssystemet CricClubs innen 24 timer etter kampslutt. Ved første gangs unnlatelse, gis første og siste advarsel. Deretter kan det ilegges en bot på kr. 1000 per unnlatelse.

§ 10.8 Utbetaling honorar
Betaling av dommer og scorer honorar skal skje uoppfordret via NCF betalingsløsning i CricClubs -> Idrettsoppgjør før kampstart. Som nødløsning ved teknisk feil i CricClubs / Idrettsoppgjør, kan direkte overføring i nettbank eller Vipps brukes.  

§10.8.1 Lag som ikke betaler honorar før signering av kampskjema etter kampslutt, får en frist til å betale innen midnatt samme dag. Ved unnlatelse, kan klubben bli ilagt en bot på kr. 500.

§ 10.9 Utstyrskrav til dommere:

 1. Sort pen bukse
 2. Rød overdel (NCF)
 3. Rød dommerjakke (NCF)
 4. Ball teller
 5. Dommerkort / notatblokk for poeng / overs og wickets notering
 6. Penn
 7. Klokke

§ 10.9.1 Dommere som møter opp uten riktig utstyr iht. §10.9 skal bøtelegges med kr. 1 000. Boten må være betalt innen fristen. Hvis fristen ikke overholdes, kan dommeren bli fratatt retten til å dømme en offisiell kamp i regi av NCF.

§ 10.10 Rydding
Banen skal ryddes etter hver kamp. Det er dommerens ansvar å påse at banen blir ryddet av begge lag innen 10 minutter etter at kampen er ferdigspilt. Dommeren plikter å rapportere den klubben som ikke rydder etter seg. Ved mislighold, ilegges det en bot på kr. 1000. Boten må være betalt innen fristen. Ved frist overtredelse, kan boten forhøyes til kr. 2000.

§ 10.11 Duckworth-Lewis metoden
Duckworth-Lewis (heretter D/L) skal alltid aktiveres i NCFs offisielle turnerings- administrasjonssystem ved stopp eller brudd underveis i kampen, grunnet vær, eller andre gyldige grunner, som fører til at kampen ikke kan gjennomføres. Selv om det ikke har vært noen reduksjon av overs, skal D/L metoden tas i bruk for å oppnå resultat.

§ 10.12 Chase
Chase score skal alltid være et avrundet tall (rundes opp). 1 run mindre enn chase/target score, regnes som uavgjort.

§ 10.13 Teknisk feil i scoringssystemet 
Ved teknisk feil i NCF sitt offisielle turnerings- administrasjonssystem før eller under kampen, må scoring gjøres manuelt i en scoringsbok eller scoringssheet eller liknende.

§ 10.13.1 Begge dommerne må bruke D/L kalkulator som finnes i scoringsapplikasjonen til å beregne riktig target. Siste alternativ er å bruke D/L kalkulator publisert på NCF sin hjemmeside. Skulle ikke noen av nevnte alternativer være mulig å benytte, sendes alle detaljer fra kampen til dommerkomiteen, som i samråd med administrasjonen og turneringssystem leverandør (CricClubs) beregner resultatet.

§ 10.14 Kampskjema
NCF sitt standard kampskjema brukes ved alle kamper i samtlige divisjoner og turneringer.

§ 10.14.1 Begge lag skal ha med minst et eksemplar av kampskjema til hver kamp. Før toss, skal begge lag fylle ut kampskjemaet med navnet på spillerne som skal delta i kampen. Kampen skal ikke settes i gang før begge lag har fylt ut kampskjemaet og dommeren har fått levert skjemaet i utfylt tilstand.

§ 10.14.2 Lag som forårsaker forsinkelse, straffes med reduksjon i overs.

§ 10.14.3 Lag som ikke fyller ut kampskjema innen 31 minutter etter annonsert kampstarttid, taper kampen på walkover.

§ 10.14.4 Kun spillere som er oppført på kampskjemaet før toss kan delta i kampen.

§ 10.14.5 Det er tillatt å påføre navn på spillere som ikke er til stede ved kampstart på kampskjema. Disse kan delta i kampen, så lenge det ikke er i strid med de internasjonale cricketlovene. En forsinket bowler må vente med bowling for tilsvarende tidsperiode vedk. kom for sent på banen.

§ 10.14.6 Alle brudd, reduksjoner og lignende skal noteres i kampskjemaet.

§ 10.15 Super substitute (SuperSub) og reservespillere
En spiller som er utnevnt som SuperSub (12th man) på kampskjema og er til stede ved kampstart, har lov til å gjøre batting/bowling/fielding og wicket-keeping, når som helst under kampen. Det kan dog maksimalt være 11 fielders på banen, og kun 11 spillere skal gjøre batting.

§ 10.15.1 Regel for en bowler eller batter som har vært ute av banen i mer enn 8 minutter vil også være gjeldende for SuperSub. Eksempel: Bowler eller batter, må vente med å gjøre bowling eller batting tilsvarende tid vedkommende har vært utenfor banen. §12.1 – §12.1.4

§ 10.15.2 I tillegg kan inntil to reservespillere erstatte en fielder eller skadet wicketkeeper etter gjeldende regler. SuperSub/12th man eller andre reservespillere kan ved kampstart ikke erstatte en spiller som er oppført blant de første 11 på kampskjema, men som ikke er fysisk til stede på banen.

§ 10.15.3 En SuperSub som kommer etter kamp start
En super Sub som kommer etter kampstart, har kun lov til å være en ordinær 12th man. Hvis en av de 11 påførte spillerne på kampskjema ikke kommer inntil kampstart, kan 12th, 13th eller super sub brukes som en ordinær spiller. Kapteinen må varsle dommerne som plikter å varsle kapteinen til motstanderlaget og lage et notat i kampskjema.

§ 10.15.4 En Super Sub eller 12th man kan ikke erstatte en utvist spiller.

§ 10.15.5 Lag som bruker spillere i strid med § 10.14.4 straffes med kr. 1500 i bot og to poengs trekk i serietabellen uansett resultat.

 

KAPITTEL 11. POWERPLAY  

§ 11.1 Super League
Power-play 1, består av 20 % av kamplengde, hvor bare 2 fielders kan være utenfor inne sirkelen (minst 7 fielders må være innenfor den inne sirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner.

§ 11.2 Power-play 2, består 60 % av kamplengde, hvor maks 4 fielders kan være utenfor inne sirkelen (minst 5 fielders må være innenfor den inne sirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner

§ 11.3 Power-play 3, består av 20 % av kamplengde, hvor maks 5 fielders kan være utenfor inne sirkelen (minst 4 fielders må være innenfor den inne sirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner.

§ 11.4 Power play i T20 Championship og NM
Det er kun to power play i T20 Championship og NM. Power-play 1, består av første 6 overs hvor bare 2 fielders kan være utenfor inne sirkelen (minst 7 fielders må være innenfor inne sirkelen). Dette gjelder samtlige divisjoner.

§ 11.5 Power-play 2, består av resterende 14 overs, hvor maks 5 fielders kan være utenfor inne sirkelen (minst 4 fielders må være innenfor inne sirkelen). I samtlige divisjoner

§ 11.6 Oversikt power-play & bowlers overs limit ved reduksjon

Inning/overs

Power-play 1

Power-play 2

Power-play 3

 

Bowlers overs limit

5

2

3

T20

 

2+2+1

6

2

4

T20

 

2+2+2

7

2

5

T20

 

2+2+2+1

8

2

6

T20

 

2+2+2+2

9

3

6

T20

 

2+2+2+2+1

10

3

7

T20

 

2+2+2+2+2

11

3

8

T20

 

3+2+2+2+2

12

(T20 - 4) 3

(T20 - 8) 7

2

 

3+3+2+2+2

13

(T20 - 4) 3

(T20 - 9) 8

2

 

3+3+3+2+2

14

(T20 - 4) 3

(T20 - 10) 8

3

 

3+3+3+3+2

15

(T20 - 5) 3

(T20 - 10) 9

3

 

3+3+3+3+3

16

(T20 - 5) 3

(T20 - 11) 10

3

 

4+3+3+3+3

17

(T20 - 5) 3

(T20 - 12) 11

3

 

4+4+3+3+3

18

(T20 - 5) 4

(T20 - 13) 11

3

 

4+4+4+3+3

19

(T20 - 6) 4

(T20 - 13) 12

3

 

4+4+4+4+3

20

(T20 - 6) 4

(T20 - 14) 12

4

 

4+4+4+4+4

21

4

13

4

 

5+4+4+4+4

22

5

13

4

 

5+5+4+4+4

23

5

14

4

 

5+5+5+4+4

24

5

14

5

 

5+5+5+5+4

25

5

15

5

 

5+5+5+5+5

26

5

16

5

 

6+5+5+5+5

27

6

16

5

 

6+6+5+5+5

28

6

17

5

 

6+6+6+5+5

29

6

17

6

 

6+6+6+6+5

30

6

18

6

 

6+6+6+6+6

31

6

19

6

 

7+6+6+6+6

32

7

19

6

 

7+7+6+6+6

33

7

20

6

 

7+7+7+6+6

34

7

20

7

 

7+7+7+7+6

35

7

21

7

 

7+7+7+7+7

36

7

22

7

 

8+7+7+7+7

37

8

22

7

 

8+8+7+7+7

38

8

23

7

 

8+8+8+7+7

39

8

23

8

 

8+8+8+8+7

40

8

24

8

 

8+8+8+8+8

KAPITTEL 12 FIELDING RESTRIKSJONER

§ 12.1 Spilleren er fraværende eller forlater banen
Hvis en spiller er fraværende fra banen i mer enn 8 minutter, gjelder følgende begrensninger for deres fremtidige deltakelse i kampen:
Spilleren har ikke lov til å bowle i kampen før han enten har kunnet være på banen, eller laget hans har gjort batting, for den totale spilletiden spilleren var fraværende (heretter omtalt som straffetid). En spillers utløpte straffetid skal begrenses til maksimalt 80 minutter i 40 overs kamp, 60 minutter i 30 overs kamp og 40 minutter i T20 . Hvis det gjenstår en utløpt straffetid på slutten av en inning, blir den videreført til neste og påfølgende inning i kampen.

§ 12.1.1 Spilleren får ikke lov til å gjøre batting i kampen før lagets batting inning har pågått i løpet av spilletiden som er lik den uutløpte straffetiden som er videreført fra forrige inning. Imidlertid når laget hans har mistet fem wickets i sin batting inning, kan han gjøre batting umiddelbart. Hvis det gjenstår en utløpt straffetid på slutten av denne inning, blir den videreført til neste og påfølgende inning i kampen.

§ 12.1.2 Hvis spilleren forlater banen før han har sonet hele sin straffetid, blir gjenstående tid videreført som ubetjent straffetid.

§ 12.1.3 Ved ethvert fraværstilfelle skal mengden spilletid som spilleren er utenfor banen, legges til enhver straffetid som forblir ubetjent med en maksimal kumulativ straffetid på 80 minutter og 40 minutter i T20. Spilleren skal ikke bowle til all hans totale straffetid er sonet.

§ 12.1.4 Straffetid påløper ikke hvis:

 1. En spillers fravær vil ikke medføre straffetid dersom han etter dommernes oppfatning har fått en ytre skade eller påkjenning i løpet av kampen og som et resultat av dette har forlatt eller ikke klarer å være på banen.
 2. Etter dommernes oppfatning har vært fraværende eller forlatt banen for andre helt akseptable årsaker, som ikke omfatter sykdom eller indre skader.
 3. Spilleren er fraværende fra banen i en periode på 8 minutter eller mindre.

§ 12.2 Aldersbestemte Fielding-restriksjoner:
§ 12.2.1 Spillere som ikke har fylt 15 år før 31. desember i kalenderåret, kan ikke stå i inne sirkelen ved deltakelse i kamper i seriespill på seniornivå og NM.

§ 12.2.2 Alle spillere under 18 år er pålagt å bruke godkjent hjelm med gitter under batting, og ved fielding i faresonen i nærheten striker.

 

KAPITTEL 13 UTSETTELSE OG AVLYSNING AV KAMPER

§13.1 Utsettelse av kamper
Ingen kamper utsettes etter endelig publisering av kampplan, med mindre det er dødsfall av en aktiv spiller i klubben.

§13.1.1 Swap
Ved forespørsel kan mulighet for swap vurderes. Swap betyr at laget som ønsker en kamp utsatt, finner et annet lag som ikke allerede har møtt motstanderen deres i kampen som ønskes utsatt, og er villig til å bytte dag. Dere må da spille mot den motstanderen når det andre laget opprinnelig er satt opp til spille mot dem.

§13.1.2 I et slik tilfelle, må klubbene først bli enige seg imellom og deretter sende en skriftlig forespørsel til Administrasjonen senest 7 dager i forkant. (Se Swap brukerveiledning

§ 13.2 Gyldig forfall
Dødsfall av en aktiv spiller i klubben, eller dødsfall i en aktiv spillers kjernefamilie. Med kjernefamilie menes en aktiv spillers foreldre, ektefelle, barn og søsken. Alvorlig ulykke, sykdom hvor flere spillere er involverte. Det må være umulig for laget å stille med nok spillere ved kampstart. Ulykke eller sykdom må være av den grad at det ikke var mulig å stille med lag. Ulykken må dokumenteres. Ved alvorlig sykdom, må legeattest fremlegges for hver syk spiller. Dødsfall i den øvrige familien vil ikke betraktes som gyldig forfallsgrunn.

§ 13.2.1 Dersom et lag uteblir fra en fastsatt kamp med gyldig forfall, skal kampen settes opp på nytt, hvis det er praktisk mulig. Gyldig forfall skal dokumenteres innen utgangen av neste arbeidsdag etter at kampen skulle ha vært spilt.

§ 13.2.2 Ved forfall som følge av forsinket offentlig transport som tog, fly eller buss, må bekreftelse fra transportør vedlegges.

§ 13.2.3 Motorhavari og lignende på eget kjøretøy kvalifiserer ikke som gyldig forfall.

§ 13.3 Avlyst eller avbrutt kamp 
Det er kun dommerne som kan avlyse en kamp på kampstedet på grunn av vær og spilleforhold ved banen. En slik avlysning kan skje før opprinnelig kampstart eller toss, om dommerne finner det nødvendig. Dersom en kamp må flyttes på grunn av omstendigheter utenfor NCF sin kontroll, skal de berørte lagene varsles så fort mulig. Dommerne og scorer må varsles senest dagen før kampdagen. Ved kortere varsel, skal NCF stå for honorar etter krav fra dommerne og scorer.

§ 13.3.1 En avlyst eller avbrutt kamp, på grunn av baneforhold, er automatisk en ikke ferdig spilt kamp. Kampen skal registreres som «abandoned» i NCF sitt turneringssystem.. Ved ikke tilgjengelig bane skal kampen omberammes.

§ 13.3.2 En kamp som blir avbrutt og ikke kan fortsette på grunn av konflikt eller voldsutøvelse eller at et eller begge lag nekter å fortsette en kamp, uansett årsak, skal dommerne avgjøre kampresultatet på grunnlag av hvilket lag som medvirket til at kampen ikke kunne fortsette. Dersom dommerne mener ansvaret faller på begge lag, skal kampen registreres som «abandoned» i NCF sitt turneringssystem med null poeng til begge lag. En slik kamp kan ikke omberammes.

 

KAPITTEL 14 ANSVARSFORDELING (VED NCF ANLEGG) 

§ 14.1 Lagenes ansvar
Begge lag har det hovedansvaret for cricketbanen. Begge lag skal sørge for at banen er spilleklar senest 20 minutter før kampstart, at scoreboard, boundary tau eller flagg er på plass og at banen er ryddet.

Boundry rope & rope winder lørdag – 1. kamp

 • Begge lag er pålagt å rulle ut tauet ved hjelp av rope winder, 20 minutter før kampstart
 • Skulle, morgenkampen være avlyst eller utsatt, flyttes ansvaret over på laget som skal spille neste oppsatte kamp
 • Tauet skal bli liggende til søndag kveld
 • Begge lag er pålagt å rulle tilbake tauet etter siste kamp er ferdigspilt, ved hjelp av rope winder
 • Er ettermiddagskampen avlyst eller utsatt, må laget som spiller siste oppsatte kamp, rulle tauet tilbake
 • § 14.1.1 Ved ettermiddagskamper på hverdager, skal begge lag rulle ut og rulle tilbake tauet etter ferdigspilt kamp, ved hjelp av rope winder.

Der det er boundary flagg, scoreboard, stoler og annet utstyr, skal dette plassere/oppbevares i tråd med gjeldende NCF instruks.

Hvis et lag nekter å samarbeide, vil regler som gjelder for sen kampstart og evt. walkover tre i kraft.

Dommeren plikter å påse at det blir gjort og rapporterer inn klubben som ikke samarbeider. Ved mislighold, vil det ansvarlige laget bli ilagt en bot på kr. 1000. Boten må være betalt innen fristen. Ved frist overtredelse, forhøyes boten til kr. 2000.

§ 14.2 Tørking av banen
Når det gjelder tørking av banen ved å suge opp vann ved hjelp av rollers eller liknende, er begge lag forpliktet til å samarbeide. Hvis et lag nekter å samarbeide, vil regler som gjelder for sen kampstart og walkover også gjelde her.

§ 14.3 Stumps og bails 
Lagene må ha med seg stumps og bails for den ene siden på hver kamp, som må plasseres på pitchen senest 20 minutter før kampstart. Lag som ikke har med seg stumps og bails til kampstart skal ilegges kr. 500 i bot. Kampen kan ikke starte uten stumps, og regler som gjelder sen kampstart og walkover vil også gjelde her.

§ 14.4 Ved private turneringer
Ved private turneringer har vertsklubb ansvaret for å rydde bane området for søppel. Søppelrydding og vedlikehold av treningsbane skal skje i tråd med NCF sine instrukser. Hvis vertsklubb ikke oppfyller dette, skal klubben ilegges en bot på minst kr 3 000.

 

KAPITTEL 15 SPILLEDRAKTER OG UTSTYR

§ 15.1 I alle kamper skal det benyttes fargede cricketdrakter og fargede pads. I tillegg skal begge Batter på pitchen ha lik farge på pads.

§ 15.1.1 Lag/klubber som ikke spiller med fargede drakter eller pads med lik farge vil få kr. 1000 i bot.

§ 15.1.2 Spillerdrakter som har noe hvitfarge, bør hvitfargen helst ikke være på forsiden – og i hvert fall ikke være forstyrrende for batter.

§ 15.1.3 Spiller(e) uten reglementert drakt eller utstyr kan med dommernes tillatelse være med. Dette fritar imidlertid ikke for straff etter §15.1.1
 

KAPITTEL 16 WALKOVER OG UTEBLIVELSE FRA KAMP

§ 16.1 Walkover
Et lag kan ikke på egenhånd gi walkover. Et lag som på egenhånd gir walkover, vil trekkes 3 - poeng i serietabellen for inneværende sesong og ilegges en bot på kr 3000,-

§ 16.1.1 Lag som av gyldig årsak ikke har mulighet til å stille lag jamfør §13.2 og §13.2.2, kan melde walkover gjennom skriftlig hevendelse til administrasjonen, som vurderer enhver sak i henhold til sakens natur. Henvendelsen må sendes innen rimelig tid før kampstart. Rimelig tid defineres som senest innen kl. 15:00 dagen før oppsatt kamp på hverdager, og senest innen kl. 15:00 på fredager for kamper som spilles i helg.

§ 16.1.2 Lag som melder walkover for sent eller ikke dukker opp, må fortsatt stå til ansvar for betaling av sin del av dommer og scorerhonorar.

§ 16.2 Et lag som gir tre (3)- eller flere walkovere i seriespill samme år, regnes for ikke å ha oppfylt sine forpliktelser som deltaker i seriespillet. Laget skal rykke ned en divisjon ved slutten av sesongen. Ved flere enn fem - 5 – walkovers, skal laget automatisk rykke ned til laveste divisjon.

§16.3 Et lag som møter opp uten nok spillere til kampstart, jfr. §9.3 eller ikke møter opp til kamp, skal ilegges en bot på kr 3 000. Laget vil automatisk tape kampen. Videre trekkes et poeng fra gjeldende tabell.  Motstander vinner på walkover.
 

KAPITTEL 17 STRAFFEBESTEMMELSER OG SANKSJONER

En spiller/spillere/lag, ansees ikke å være spilleberettiget dersom spilleren deltar i strid med et eller flere punkter i NCF sitt spillereglement.

§ 17.1.1 Bruk av uberettiget spiller
Et lag som benytter en eller flere ikke-berettigede spillere i en kamp, skal per kamp det gjelder, bøtelegges med kr. 2 500,- per uberettiget spiller. Motstanderlaget tilkjennes seieren i kampen. Laget som er skyldige i å ha brukt en ikke berettiget spiller, tilkjennes tap av kampen, og trekkes ytterlige 2 poeng i serie/turnerings-tabellen.

§ 17.1.2 Hvis §17.1.1 strider med andre lover i spillereglementet skal §17.1.1 prioriteres. Ved bruk av uberettiget spiller, statistikk (runs, wickets mm.) til den uberettigete spilleren nullstilles for den aktuelle kampen.

§ 17.2 Lagkaptein
Kapteinene er til enhver tid ansvarlig for at kampen utføres i tråd med «The Spirit of Cricket» så vel som innenfor NCF og ICC sine spilleregler.

§ 17.2.1 En lagkaptein er ansvarlig for sitt lags oppførsel før, under og etter kamp, både innenfor og utenfor boundary. Utenfor boundry begrenser seg til 50 meter fra boundry. Kapteinen plikter å bidra til fair play og en smidig gjennomføring av kamper (innings og overs) innenfor gitte tidsrammer. Dersom lagkaptein ikke bidrar til det ovennevnte, kan det ilegges kr 1000 i bot og utestenges fra den første oppsatte kampen etter at sanksjon er kommunisert.

§ 17.2.2 Ved gjentatte brudd på § 17.2.1 kan lagkapteinen utestenges for en lengre periode, og ilegges en større bot. I tillegg kan kapteinens klubb straffes.

§ 17.3 Uakseptabel oppførsel
Uakseptable oppførsel deles i flere kategorier. NCF medlemmer, spillere, dommere, scorer og lag tilknyttet NCF som deltar i cricketaktiviteter i regi av NCF, kan straffes med økonomiske bøter og utestengelse fra å spille kamper i inntil 12 måneder, pga. uakseptabel oppførsel og brudd på ICC Code of Ethics/Conduct.

§ 17.3.1 Ved skyldig dom skal sanksjonsutvalget ilegge vedkommende en bot i henhold til NIF sin lov § 11-2, og på minimum kr 1 000, Ved gjentagelse fra samme person og/eller lag, bør sanksjonsutvalget skjerpe straffenivået. Dommer/dommerne må straffe et hvert slikt tilfelle med minimum 5 penalty runs. Eksempler på uakseptabel oppførsel er:

 1. Reagere på dommerens avgjørelse
 2. Sledging, indirekte eller direkte provoserende eller nedverdigende kommentarer
 3. Komme i diskusjon med motstanderens spillere eller dommere
 4. Bruk av vulgært språk, voldsbruk osv.

Eksempler på uakseptabel oppførsel er å skape konfliktsituasjoner, dårlig oppførsel på og/eller utenfor banen og upassende språkbruk på og utenfor banen, samt sosiale medier.

§ 17.3.2 I tilfeller hvor det er nødvendig å gi strengere straff enn 12 måneder eller høyere bot enn kr. 50.000, må sanksjonsutvalget videresende saken til forbundsstyret som vurdere/beslutter om saken skal sendes til NIF sitt domsutvalg.

§ 17.3.3 Mindre forseelse, uakseptabel oppførsel inklusiv sledging.
Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge dommere for en begrenset periode av kampen. Utmålingen av utvisningen avhenger av hendelsens natur. Dommer/dommerne må straffe et hvert nevnt tilfelle med minimum 5 penalty runs. Det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen for at kampen kan fortsette. Sanksjonsutvalget skal ilegge enkeltperson og/eller lag en bot på minimum kr. 1.000. Ved sledging, kan spiller bli utvist fra pågående kamp, samt utestenges fra neste oppsatte kamp. I tillegg kan spilleren bli ilagt en bot på kr. 2.000.

§ 17.3.4 Alvorlig forseelse, uakseptabel oppførsel
Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge dommere for en lengere periode eller hele kampen. Utmålingen av utvisningen avhenger av hendelsens natur. Dommer/dommerne må straffe et hvert slik tilfelle med minimum 5 penalty runs.  Det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen for at kampen kan fortsette. Sanksjonsutvalget skal ilegge enkeltperson og/eller lag en bot på minimum kr. 2.500 og utestenge enkeltperson og/eller lag fra minimum to - 2 - kamper. Blir ikke saken anket innen fristen, vil utestengelsen være gjeldende etter ankefristens utgang. Ved medhold etter en eventuell anke, vil utestengelsen opphøre umiddelbart. Skjer utestengelsen i siste kamp i sesongen, gjelder utestengelsen i begynnelsen av neste års sesong.

§ 17.3.5 Voldelig eller truende adferd
Vold defineres her som «enhver handling rettet mot en annen person, som skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre det den vil». Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge dommere for hele kampen. Utmålingen av utvisningen avhenger av hendelsens natur.
Det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen for at kampen kan fortsette. Dommer/dommerne må straffe et hvert slik tilfelle med minimum 5 penalty runs. Sanksjonsutvalget skal ilegge spilleren eller lag en bot på minimum kr. 5.000 og utestenge spiller og/eller lag fra minimum fem kamper. Utestengelsen i dette tilfelle, vil tre i kraft umiddelbart etter hendelsen eller dommer/dommernes rapport. Ved seriekamp skal spillerens klubb også trekkes to poeng i seriespillet. Ved medhold etter en eventuell anke, vil utestengelsen opphøre umiddelbart. Skjer utestengelsen i siste kamp i sesongen, gjelder utestengelsen i begynnelsen av neste års sesong. 
Hvis omfanget av hendelsen er av en så alvorlig karakter, kan administrasjonen utsette klubbens/klubbenes oppsatte kamper til saken er ferdigbehandlet hos sanksjons- og ankeutvalget.

§ 17.3.6 Utvisning

 1. En utvist spiller kan ikke erstattes av en reservespiller eller super sub
 2. Hvis kapteinen nekter å fjerne en utvist spiller, kan dommerne gi seieren til det andre laget
 3. Hvis begge kapteinen nekter å fjerne en utvist spiller, kan dommerne avslutte kampen uten resultat med 0 poeng til begge lag
 4. Hvis brudd på § 17.3.3, § 17.3.4, § 17.3.5 er begått av en reservespiller, vil konsekvensene fortsatt rettes mot den opprinnelig nominerte spilleren
 5. Hvis brudd på paragrafene i punkt D begås av en wicket-keeper, kan vedkommende ikke erstattes av en reservespiller eller super sub, men kun en nominert spiller

§ 17.4 Protester og klager
Brudd på spillereglementet vil kunne gi grunnlag for protester og/eller klager. Protester og/eller klager på forhold som gjelder spillereglementet sendes inn til Dommerkomiteen innen syv dager etter hendelsesforløpet.

§ 17.4.1 Dommerkomiteen skal forberede saken for behandling hos Sanksjonsutvalget, som fatter avgjørelser i alle klagesaker som gjelder brudd på spillereglementets bestemmelser. Sanksjonsutvalget sender vedtaket til involverte parter, dommerkomiteen, administrasjonen og styret.

§ 17.4.2 Frister for behandling av ulike saker finnes på hjemmesiden til NCF under forbundet – utvalg og komiteer – sanksjonsutvalget - mandater. Avgjørelser i Sanksjonsutvalget kan klages inn for ankeutvalget. Fristen for å anke er 2 virkedager etter at avgjørelsen er brakt den aktuelle part til kunnskap. Anker innsendt etter fristen skal avvises. Det må som hovedregel betales en ankeavgift til NCF på kr 500 for behandling av en sak i ankeutvalget. Øvrige premisser og retningslinjer som gjelder ankebehandling reguleres av ankeutvalgets mandat publisert på NCF sine websider.

§ 17.6 Cricketballer
Det brukes bestemte cricketballer (godkjent merke og type) til kamper i regi av NCF. Lagene som spiller disse kampene, plikter å bruke den godkjente ballen i gitt turnering.

§ 17.6.1 NCF kjøper inn cricketballer på vegne alle lag til bruk i kamper i regi av NCF og lagene forplikter seg til å kjøpe cricketballer fra NCF til bruk i serie og turneringskamper.

§ 17.6.2 Dersom et lag bruker en annen ball enn det som er bestemt av NCF og/eller bruker en ball i kamp som de har kjøpt på egenhånd (dvs. ikke kjøpt fra NCF) skal laget ilegges en bot på kr. 1000 kr per kamp hvor det brukes en ikke-godkjent ball.

§ 17.6.3 NCF kan derimot be lagene om å bruke annen type baller for testing ved en prosess for et eventuelt bytte av ball leverandør.

§ 17.7 Mobiltelefon 
Bruk av mobiltelefon for spillere og dommere er forbudt innenfor boundary. Både spillere og dommere straffes med en bot på kr. 1000 for bruk av mobiltelefon.

§ 17.8 På banen uten dommerens tillatelse
Ingen spiller fra batting side har lov til å komme inn på banen innenfor boundary uten tillatelse fra dommeren.

§ 17.8.1 Ved brudd på bestemmelsen skal spilleren ilegges en bot på kr. 1000 etter skriftlig rapport fra dommeren. Ved gjentagende brudd på bestemmelsen fra samme spiller kan straffereaksjonen skjerpes.

§ 17.9 Spilleforbud for lag eller spiller
Sanksjonsutvalget og-/eller forbundsstyret kan på særlig grunnlag legge ned spilleforbud for så vel klubber som for enkeltspillere. Dette gjelder spesielt dersom spiller eller klubb skylder NCF penger, ved disiplinærsaker som følge av bl.a. uverdig oppførsel/språkbruk under direkte kommunikasjon med styret, komite, administrasjonen eller innlegg/kommentar på sosiale medier. Spilleren eller klubben vil da ikke være spilleberettiget inntil vilkår fastsatt av forbundsstyret er innfridd eller til forbundsstyret bestemmer noe annet.

§ 17.9.1 Lag som blir utestengt for en hel sesong, rykker automatisk ned en divisjon. Hvis laget er allerede står får nedrykk ved utestengelsen og mer enn 50% av kampene er spilt, rykker laget ned ytterligere en divisjon. Antall lag som skal rykke ned, justeres av administrasjonen ved neste års divisjonsoppsett.

§ 17.10 Alle bøter skal være betalt innen gitte frister for at lag og/eller spiller skal være spilleberettiget. Fristene fastsettes av administrasjonen. Brudd vil føre til at § 17.1.1 kan tas i bruk. En dommer kan heller ikke dømme en kamp før den ilagte boten er betalt. Ved en eventuell anke, kan betalingen vente til ankeutvalget har ferdigbehandlet saken.

§ 17.10.1 Klubber og/eller enkeltpersoner utestenges fra sesongen dersom de ikke betaler kravet innen 15 dager etter at fristen er utgått. Klubber og/eller enkeltpersoner ilegges 15 prosent straffegebyr ved forsinket innbetaling.

§ 17.11 Brudd på NIF sine barneidrettsbestemmelser knyttet til deltakelse i aktivitet under Norges Cricketforbund skal av Sanksjonsutvalget straffes i tråd med NIFs lov § 11-2.

 

KAPITTEL 18 BRUK AV CRICKETBANER, NCA OG NCF UTSTYR 

§ 18.1 Klubber må søke om tillatelse hos administrasjonen i NCF for å få tillatelse til å bruke en cricketbane (matchpitch) i Oslo kommune til å spille kamp som ikke er organisert av NCF. Brudd på bestemmelsen kan medføre bot på inntil kr. 3000 til spillere og/eller klubb.

§ 18.1.1 Alle som ønsker tilgang til en av cricketbane til kamp, må foreta banereservasjon via turneringssystemet (CricClubs) her. Første epost fra admin sendes ut kun for å bekrefte forespørselen. Banen anses ikke som reservert før epost nr. to med bekreftelse fra admin blir sendt ut. NCF forbeholder retten til å kansellere bekreftede bookinger på kort varsel ved behov for å sette opp nye eller utsatte kamper og vis anlegg stenges av NCF eller BYM uansett årsak.

§ 18.3 Parkering på områder som disponeres av NCF uten tillatelse fra NCF skal straffes med kr. 1000 i bot. Parkeringen skal kun skje på områder med P-skilt. Boten sendes til bileieren.
 

KAPITTEL 19 KLUBBENS KONTAKTPERSONER

§ 19.1 All kommunikasjon fra klubb til NCF må gjøres via klubb e-post og ikke private e-post adresser.  Klubbene er selv ansvarlige for at NCF har korrekt og oppdatert kontaktinformasjon for klubben. Dette gjelder også kontaktinformasjon som står på hjemmesiden til NCF og i Sports Admin.

§ 19.1.1 Kun kontaktpersoner som står oppført på NCF sine hjemmesider for gjeldende klubb har anledning til å henvende seg til administrasjonen, komiteer og utvalg i NCF på vegne av klubben.

 

KAPITTEL 20 OPPLØSNING AV LAG/KLUBB

§ 20.1 Hvis et lag/klubb blir oppløst og/eller trekker seg fra seriespill eller turnering før sesongstart, vil miste plassen sin. Dersom lag/klubb på et senere tidspunkt ønsker å delta i seriespill og turneringer, er klubben å regne som et nyregistrert lag.

§ 20.1.2 Alle spillere som tilhører et lag/klubb som blir oppløst eller trekker seg fra serien og all kampaktivitet, kan få innvilget overgang til ny klubb etter §4.3.3

§ 20.1.3 Høyere overgangsgebyr grunnet moderklubbens nedrykk i henhold til § 4.6.1og § 4.4.b, vil ikke gjelde ved oppløsning av klubb.

§ 20.2 Klubber med lag som ikke fullfører hele sesongen og oppløses før alle seriekamper er ferdigspilt, vil ilegges en bot på kr 10 000.

 

KAPITTEL 21 ENDRINGER I SPILLEREGLEMENTET

§ 21.1 Endringer vedtatt i spillereglementet skal oppdateres på hjemmesiden til NCF senest 14 dager etter vedtak. Klubbene skal også informeres via e-post. Kaptein, lagleder og spillere er forpliktet til å sette seg i samtlige bestemmelser og endringer. Ingen endringer skal ha tilbakevirkende effekt.