Spillereglement

KAPITTELOVERSIKT:

KAPITTEL 1. HENSIKT OG FORMÅL

KAPITTEL 2. ALLMINNELIGE BESTEMMELSER

KAPITTEL 3. REGISTRERING OG SPILLEBERETTIGELSE

KAPITTEL 4. SPILLEROVERGANGER / LAGBYTTE INNAD I KLUBB

KAPITTEL 5. DELTAKELSE I SERIESPILL, TURBERIBGER OG MESTERSKAP 

KAPITTEL 6. DIVISJONSOPPSETT OG FORMATER MED OPPRYKK OG NEDRYKK

KAPITTEL 7. KAMPLENGDER OG TIDSRAMMER

KAPITTEL 8. POENG TILDELING OG TABELL PLASSERING 

KAPITTEL 9. GJENNOMFØRING AV KAMPER

KAPITTEL 10. DOMMERE OG SCORERE 

KAPITTEL 11. WIDE OG NO BALL 

KAPITTEL 12. POWERPLAY – FIELDING RESTRIKSJONER – INDRE SIRKEL 

KAPITTEL 13. UTSETTELSE OG AVLYSNING AV KAMPER

KAPITTEL 14. ANSVARSFORDELING VED NCF ANLEGG 

KAPITTEL 15. SPILLEDRAKTER OG UTSTYR

KAPITTEL 16. WALKOVER OG UTEBLIVELSE AV KAMP

KAPITTEL 17. STRAFFEBESTEMMELSER OG SANKSJONER

KAPITTEL 18. BRUK AV CRICKETBANER, NCA OG NCF UTSTYR 

KAPITTEL 19 KLUBBENS KONTAKPERSONER

KAPITTEL 20. OPPLØSNING AV LAG/KLUBB

KAPITTEL 21. ENDRINGER I SPILLEREGLEMENTET 

ENDRIGER SPILLEREGLEMENTET 2021
 

KAPITTEL 1. HENSIKT OG FORMÅL
§ 1.1 Norges Cricketforbunds (heretter NCF) spillereglement gir de overordnede rammene for all kamp- og konkurranseaktivitet under NCF for norsk cricket. Der intet særskilt er angitt, gjelder spillereglementet for alle cricketkamper.

§ 1.2 Det kan lages egne spillereglement, og/eller egne supplement til dette spillereglementet, for kvinneligaen, veteran, barn og ungdom.
 

KAPITTEL 2. ALLMINNELIGE BESTEMMELSER
§ 2.1 NCF følger NIFs lov og de forpliktelser som følger med å være organisert som et særforbund med medlemskap i NIF.

§ 2.2 NCF bifaller og støtter fullt ut Cricketspillets ånd (the Spirit of the game), ICCs og NIFs antikorrupsjons kode, ICCs antidoping-kode og ICCs anti-rasisme kode, trakassering og seksuell trakassering.

§ 2.3 NCF følger Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett som vedtatt av Norges idrettsforbund (NIF). NCF skal håndtere varslinger og saker som gjelder seksuell trakassering, og andre typer trakassering og diskriminering i henhold til norsk idretts veileder for håndtering av seksuell trakassering og overgrep.

§ 2.4 NCF forplikter seg til å ilegge sanksjoner for brudd på barneidrettsbestemmelsene, i samsvar med NIFs lov §11-2. Ved brudd på bestemmelser omfattet av de overnevnte regelverkene samt §2.2, kan sanksjonsutvalget sanksjonere i form av bøter fra kr. 1.000 oppad til kr. 50.000 og utestengelser fra en kamp til en hel sesong.

§ 2.4.1 Lag som blir utestengt for en hel sesong, rykker automatisk ned en divisjon.
Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene skal saken påtales til NIFs domsutvalg.

§ 2.5 All kampaktivitet i regi av NCF skal avvikles i henhold til gjeldende spillereglementet og internasjonale cricketlover. Der det i dette dokumentet er referert til «lovene» eller «internasjonale cricketlover» menes de gjeldende lover for cricket definert av MCC (Marylebone Cricket Club).

§ 2.5.1 Ved endringer i MCC sine lover, kan NCF sin administrasjon, etter utredning og anbefaling fra dommerkomiteen – velge om endringene etter vedtak i forbundsstyre skal gjøres gjeldene for Norge, og eventuelt fra når. Ved endringer må alle klubber og dommerkomiteen informeres. Klubbene forplikter å informere alle spillerne, og dommerkomiteen forplikter å informere alle dommere.

§ 2.6 NCF berammer alle kamper i NCF sitt kamptilbud. Kampene offentliggjøres i Kampplanen.

§ 2.7 En cricketsesong defineres fra 1. januar til 31. desember.
 

KAPITTEL 3. SPILLEBERETTIGELSE
§ 3.1 For å kunne delta i organiserte cricketaktiviteter må en person være medlem i en cricketklubb som er medlem i NCF og registrert i NIF.

§ 3.1.1 Enhver som spiller cricket, plikter å rette seg etter de lover, regler, retningslinjer og bestemmelser som til enhver tid gjelder og de vedtekter som er fattet med hjemmel i disse.

§ 3.2 Aldersbestemmelser

 1. Veteran – spilleren må være fylt 40 år før 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.
 2. U19 – spilleren må fylle 19 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.
 3. U17 – spilleren må fylle 17 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.
 4. U15 – spilleren må fylle 15 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.
 5. U13 – spilleren må fylle 13 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.

§ 3.2.1. For å delta i seriespill på seniornivå, må spillere minimum ha fylt 13 år før deltakelse.

§ 3.3 Registrering
Alle spillere som ønsker å delta i organiserte turneringer på seniornivå i regi av NCF, må søke om å bli spilleberettiget.

 1. Uregistrerte spillere vil kunne registrere seg ved å sende en forespørsel om opptak til ønsket klubb via min idrett. Veiledning KLIKK HER, eller via NIF medlemskap KLIKK HER.
 2. Klubben må etter godkjenning legge spilleren inn i klubb admin.
 3. Spilleren må foreta registrering i turneringsystemet (CricClubs) som først godkjennes av klubben. (Under etablering) Endelig godkjenning gjøres av NCF. For registrering i (CricClubs) KLIKK HER eller besøk: CricClub Norges cricketforbund KLIKK HER.
  Alle obligatoriske felt må fylles ut.

§ 3.3.1 For å delta i organisert cricketaktivitet i regi av NCF, må spillere ha lovlig oppholdstillatelse eller gyldig D-nummer (midlertidig identifikasjonsnummer).

§ 3.3.2 Hvis status på en allerede registrert spiller endrer seg i løpet av sesongen, gjelder de samme kriterier for spilleberettigelse som nevnt ovenfor. Det er til enhver tid klubbens ansvar å sørge for at en spille er spillerberettiget.

§ 3.3.3 NCF har ansvaret for å oppdatere gjeldende forsikringsordning og påse at medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon.

§ 3.3.4 En spiller er først spilleberettiget når lisens for inneværende sesongs er betalt og registret i NCF sitt gjeldende medlemssystem. NCF administrasjonen behandlingstid for godkjennelse av nyregistreringer er maksimum fem (5) virkedager.

§ 3.3.5 Ved mangelfull dokumentasjon og/eller mistanke om forfalskning, kan Norges Cricketforbund nekte å registrere en ny spiller frem til forbundet mener alle kravene er tilfredsstillende oppfylt. Klubben og/eller spilleren det gjelder kan også rapporteres inn til Sanksjonsutvalget.

§ 3.3.6 Dokumentasjon for gyldig oppholdstillatelse/D-nummer, kan når som helst kreves inn av NCF. Skulle det vise seg at en spiller ikke oppfyller vilkårene for spilleberettigelse, eller at registreringen er gjort på feil grunnlag, kan spilleren erklæres som uberettiget. Klubben og/eller spilleren det gjelder skal rapporteres inn til Sanksjonsutvalget som tar stilling til konsekvenser i henhold til §17.1.1.
 

KAPITTEL 4. SPILLEROVERGANGER / LAGBYTTE INNAD I KLUBB
§ 4.1 Søknad om overganger
Samtlige overganger gjøres elektronisk via Min Idrett. Prosessen startes alltid av spiller. Søknad må først godkjennes i Sports Admin først av ny klubb og deretter moderklubben. Overgangsgebyr for overgang betales online av enten spiller eller ny klubb.

§ 4.1.1 Ved tilfeller av overgang utenfor overgangsvindu eller teknisk feil, må komplett utfylt overgangsskjema signert av både spiller lagleder ny klubb, sammen med kvittering på betalt overgangsgebyr, sendes til administrasjonen per epost.

§ 4.1.2 Spiller og-/eller ny klubb må uoppfordret innbetale høyere overgangsgebyr ved ønske om overgang til ny klubb i høyere divisjon etter moderklubbens nedrykk.

§ 4.2 Overgangsvindu

 1. Det er to overgangsvinduer i løpet av en sesong.
 2. Overgangsvindu 1: Åpner kl. 00.01 den 1. januar og
  stenger kl. 23.59 den 30. april.
 3. Overgangsvindu 2: Åpner kl. 00.01 den 20. juni og stenger kl. 23.59 den 5. juli.

§ 4.3 Antall overganger
Det er kun tillatt med maksimalt en (1) overgang pr. spiller pr. sesong. Søknad om overgang må registreres/sendes innen overgangsvinduet stenger. Søknad om overgang som mottatts etter at overgangsvinduet har stengt, aksepteres ikke.

§ 4.3.1 Alle spillere som har spilt tre (3) eller færre kamper for sin klubb i inneværende sesong, kan utføre en ekstra overgang i overgangsvindu 2 dersom spilleren ønsker det.

§ 4.3.2 Spillere som av ulike årsaker ikke trives eller ikke får delta i kampaktivitet i en klubb og ønsker overgang utenfor overgangsvinduet, kan søke administrasjonen om dispensasjon fra §4.2 og §4.3. Ved søknad om en slik dispensasjon, må bekreftelse på mistrivsel og manglende kamptilbud fra moderklubben innhentes. Etter forespørselen er sendt, gis moderklubben en frist på 72 timer for tilsvar.

§ 4.3.3 En spiller som ikke har spilt en offisiell kamp for moderklubben i løpet av siste kalenderår, kan få innvilget overgang utenfor overgangsvindu. En offisiell kamp, er en cricketkamp som er en del av en konkurranseaktivitet arrangert av NCF. Samme regel vil gjelde hvis et lag har trukket seg fra serien/all kampaktivitet eller at klubben er oppløst. Sistnevnte tilfelle vil i tillegg gi automatisk dispensasjon fra overgangsvindu.

§ 4.4 Overgangsgebyrer

 1. Gebyr for en ordinær overgang er kr. 500
 2. Gebyr for overgang til klubb/lag i høyere divisjon etter moderklubbens nedrykk er kr. 5000 for samtlige divisjoner.

§ 4.4.1 Manuell overgang
Ved manuell overgang må moderklubbens lagleder kontaktes av NCF per epost for innhenting av samtykke innen 2 virkedager fra NCF mottar søknad om overgang. Om moderklubben ikke har noen innvendinger, frasier moderklubben seg retten til å bestride overgangen i etterkant.

§ 4.4.2 Godkjenning av overgang
Moderklubben har en klagefrist på tre (3) virkedager (72 timer). Klagen må begrunnes og dokumenteres skriftlig, og sendes på e-post til NCF sin administrasjon innen fristen på tre virkedager. Unnlater moderklubben å svare på henvendelsen innen fristen, kan overgangen godkjennes. Blir en overgang av ulike årsaker ikke godkjent, eller blir en klage avslått av administrasjonen, kan dette vedtaket klages inn til Sanksjonsutvalget skriftlig.

§ 4.4.3 Moderklubben kan kun stoppe en overgang hvor det kan dokumenteres at spilleren skylder moderklubben penger, eller at spilleren ikke har levert tilbake utstyr som klubben disponerer (for eksempel drakt eller utstyr som moderklubben har lånt spilleren).

§ 4.4.4 Sanksjonsutvalget skal behandle klager som gjelder spilleroverganger innen fem (5) dager.

§ 4.5 En overgang godkjennes ikke før korrekt og nødvendig dokumentasjon er mottatt og behandlet av NCF.

§ 4.5.1 Spilleroverganger tillates kun for spillere som er spilleberettiget og ikke skylder NCF penger. Flyttet deler fra § 4.1

§ 4.5.2 Frist for behandling
Godkjente overganger skal behandles av NCF innen tre (3) virkedager.

§ 4.5.3 En spiller kan ikke spille for sitt nye lag før overgangen er registrert og godkjent av NCF.

§ 4.5.4 Mangelfull eller ugyldig dokumentasjon
Ved mangelfull dokumentasjon eller mistanke om ugyldig dokumentasjon kan NCF nekte å godkjenne overganger inntil tilfredsstillende dokumentasjon er fremlagt.

§ 4.5.5 Dersom moderklubben sender en skriftlig klage knyttet til overgangen, skal en eventuell godkjenning av overgangen ikke tre i kraft før Sanksjonsutvalget har behandlet klagen.

§ 4.6 Overgang fra klubber som har rykket ned
Ved spillerovergang fra en klubb som i foregående sesong rykket ned i divisjonssystemet, gjelder andre vilkår. I de tilfeller der en spiller ønsker å melde overgang til en ny klubb som spiller i en høyere divisjon enn den divisjonen spillerens moderklubb rykket ned til, må det normalt betales ekstra overgangsgebyr i tillegg til ordinært overgangsgebyr.

§ 4.6.1 Ekstra overgangsavgift er på kr. 5.000 (gjelder samtlige divisjoner). Av overgangsavgiften vil kr. 4.500 tilfalle moderklubben, og kr. 500 til NCF.

§ 4.7 Lagbytter innad i klubb
U23-spillere som er registrert i klubbens lag som spiller i lavere divisjon, kan også spille for klubbens lag som spiller i høyere divisjon, et ubegrenset antall ganger i løpet av en sesong, med maks 4 spillere per kamp. Spillere registrert i klubbens lag som spiller i høyere divisjon, kan ikke spille for klubbens lag som spiller i lavere divisjon. 

§ 4.7.1 Spillere over 23 år som er registrert i klubbens lag som spiller i lavere divisjon, kan spille maks tre kamper i høyere divisjon i hvert format i løpet av en sesong, dersom laget er påmeldt i begge formatene. Hvis et lag kun er påmeldt i en av formatene, er det tillatt å spille fire kamper. I tillegg kan spillere over 23 år som er registrert i lag i lavere divisjon enn laget som har kvalifisert seg til NM, spille maks tre NM-kamper. Kamper som blir avlyst selveste kampdagen vil bli medregnet for spillere påført lagskjema.

§4.7.2 Spillere over 23 år som har spilt flere enn to kamper for lag i høyere divisjon, mister retten til å spille for lag i høyere etter overgang til lavere divisjon i overgangsvindu to.

§4.7.3 Det må være minimum 11 spillere registrert i et lag til enhver tid. Det betyr at en slik overgang kan kun gjøres dersom det er registrert flere enn 11 spillere i laget.

§4.7.4 Det er klubbens ansvar å sørge for at en spiller ikke overstiger antall kamper. Ved overtredelse vil laget som har brukt spilleren, bli sanksjonert i henhold til §17.1.1

§4.7.5 U23 er alle spillere som fyller 23 år fra og med 1. januar i kalenderåret for gjeldende sesong.

§4.7.6 Spillere over 18 år har lov til å spille to seriekamper på en og samme dag. Spillere under 18 år, har lov til å spille maks to 20 overs kamper, eller mindre på en og samme dag. Det er dog ikke tillatt å spille to kamper på samme tidspunkt.

§4.7.7 Interne overganger er gratis og skal kunne gjennomføres med en e-post fra klubbens lagleder som inneholder spillerens fulle navn, fødselsdato og epostadresse. Øvrige overgangs betingelser vil også være gjeldende i dette tilfellet.

§4.7.8 For kvinneligaen hvor en klubb kan ha to lag i samme divisjon vil ikke §4.7 og §4.7.1 være gjeldende. I kvinneligaen kan ingen spillere veksle mellom to lag fra samme klubb i samme sesong.

KAPITTEL 5. DELTAKELSE
§ 5.1 Samtlige klubber registrert under NCF, har rett til å delta i seriespill og annen kampaktivitet etter de til enhver tid gjeldende regler, så snart påmelding og innbetaling av kontingent/avgift er registret innen fristens utløp. Innmelding og innbetaling gjøres via CricClubs.

§ 5.2 NCF kan, når særlige omstendigheter taler for det, nekte nye lag å delta i seriemesterskapet for en gitt periode. Et eksempel på særlige omstendigheter er manglende banekapasitet. Av nye lag, skal NCF primært prioritere lag som tilrettelegger aktivitet for barn, unge og kvinner og eventuelt også bidrar til geografisk utbredelse av cricketidretten i Norge.

§5 .3 Deltagelse i samtlige formater er frivillig. Kvalifiserte lag kan velge å delta i en eller flere formater.

§ 5.3.1 Om et lag ikke ønsker å delta i en av formatene, vil det resultere i at laget mister sin plass. Neste lag i tabellen blir tilbudt plassen. Ved ønske om gjenopptakelse, må laget begynne i laveste divisjon, forutsatt at plassen ikke er fylt opp av nye lag.

§ 5.3.2 Ved ønske om gjenopptak, vil eksisterende lag bli prioritert ovenfor nye lag. Ved flere søknader enn det er plass til, vil en venteliste ordning bli opprettet.

§ 5.4 Hvis et lag etter endt sesong ønsker å trekke seg fra en av seriene, kan det åpnes for at laget gjenopptas i laveste divisjon dersom dette skjer før kampplan for kommende sesong er påbegynt, og NCF vurderer det som gjennomførbart jamfør § 5.2 og § 5.3.1.
Hvis et lag trekker seg etter at arbeidet med kampplanen er påbegynt, vil ikke plassen bli fylt opp.

§ 5.5 dersom en klubb taper sitt medlemskap i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og på et senere tidspunkt ønsker gjenopptagelse i seriespill, må laget begynne i laveste divisjon. NCF vurderer om det er gjennomførbart jamfør § 5.2 og
§ 5.3.1.

KAPITTEL 6 DIVISJONSOPPSETT - FORMATER - MED OPPRYKK OG NEDRYKK
§ 6.1 seriemesterskap (Super League) skal det spilles enkel runde etter seriespillprinsippet i et gitt antall divisjoner uten finalekamp.

§ 6.2 I T20 Championship spilles det enkel runde. I tillegg til enkel serierunde, blir det spilt en eliminator/playoff.

§ 6.2.1 De fire best plasserte lagene etter runden i 1. – 5. divisjon, spiller de to øverste lagene mot hverandre. Vinneren går direkte til finalen. Taperen vil få en mulighet til spiller mot vinneren av kampen mellom lag på tredje og fjerde plass. Vinneren spiller finalen mot den første finalisten.

§ 6.2.2 Kampene skal spilles i samsvar med godkjent spillereglement, kampplan, relevante internasjonale og lokale cricketlover samt NCF sine vedtekter.

§ 6.3 Det er forbundsstyret i NCF som bestemmer antall divisjoner og antall lag i hver divisjon før sesongstart. Divisjonsoppsettet og inndelingen for kommende sesong skal være klart senest 1. februar.

§ 6.3.1 En avgjørelse om reduksjon eller økning av antall lag i en divisjon må vedtas før sesongstart i sesongen før reduksjonen(e) innføres.

§ 6.4 Det er ikke tillatt med flere lag fra samme klubb i samme divisjon. Unntak for kvinneliga og ungdomsligaer, hvor man kan ha inntil to lag fra samme klubb med regulering på flyt av spillere, iht. §4.7.9.

§ 6.5 Lag som trekker seg fra en turnering etter påmeldingsfristen, får ikke refundert deltakeravgiften for den aktuelle turneringen.

§ 6.6 Super League, T20 Championship, NM og ECL 

§ 6.6.1 Super League
Spilles i 30 og 40 overs format med seks divisjoner med maks ti lag i hver divisjon, med unntak av Qualifying divisjon som har to puljer med ti lag i hver pulje. Det spilles enkel serierunde i samtlige divisjoner. 1. og 2. divisjon spiller 40 overs og 3., 4., 5. og Qualifying divisjon spiller 30 overs.

§ 6.6.2 T20 Championship
Spilles i 20 overs format med seks divisjoner og maks ti lag i hver divisjon, med unntak av Qualifying divisjon som har to puljer med maks ti lag i hver pulje. Samtlige divisjoner spiller enkel serierunde i T20 format.

§ 6.6.3 Norgesmesterskap (NM)
Spilles i T20 format. 3 best plasserte lag fra 1. divisjon - 2 best plasserte lag fra 2. divisjon -
vinnerlagene fra 3., 4., og 5. divisjon fra T20 Championship fra forgående år, deles opp i to grupper og spiller round robin. Vinnerne av hver sin gruppe kvalifiserer seg til NM-finalen.

§ 6.6.4 Det er kun et lag fra en og samme klubb som kan delta i NM. Skulle to lag fra samme klubb kvalifisere seg, vil lag som er i høyeste divisjon bli tatt inn.

§ 6.6.5 Skulle noen av kvalifiserte lag ikke være i stand til å delta i NM, uansett årsak, vil neste lag på tabellen bli tilbudt plassen.

§ 6.6.6 European Cricket League (ECL)
Laget som vinner tittelen Norgesmesterskap (T20 Championship) representerer Norge i ECL året etter.

§ 6.7 Divisjoner
Divisjon 1 består av maksimalt ti lag. De tre lagene som ender på 8., 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon 2.

§ 6.7.1 Divisjon 2 består av maksimalt ti lag. De tre lagene som ender på 1., 2. og 3. plass på tabellen etter avsluttet seriespill, rykker opp til divisjon 1. De tre lagene som ender på 8., 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon 3.

§ 6.7.2 Divisjon 3 består av maksimalt ti lag. De tre lagene som ender på 1., 2. og 3. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker opp til divisjon 2. De tre lagene som ender på 8, 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon 4.

§ 6.7.3 Divisjon 4 består av maksimalt ti lag. De tre lagene som ender på 1., 2. og 3. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker opp til divisjon 3.. De tre lagene som ender på 8., 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon 5.

§ 6.7.4 Divisjon 5 består av maksimalt ti lag. De tre lagene som ender på 1., 2. og 3. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker opp til divisjon 4. De 4 lagene som ender på 7., 8., 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon Qualifying.

§ 6.7.5 Qualifying divisjon består av 20 lag delt i 2 puljer. Det spilles enkel serierunde. Første 2 lag fra hver pulje rykker opp til divisjon 5.

§ 6.8 Opp- og nedrykk
Opp- og nedrykksreglene mellom divisjonene og spillerflyt mellom lag innad i klubben, vil fungere på samme måte i samtlige formater.

§ 6.8.1 Opprykk av flere lag
Dersom det er behov for å fylle opp kvoten av lag i en divisjon, kan flere lag rykke opp i divisjonen over.
 

KAPITTEL 7. KAMPLENGDER OG TIDSRAMMER
§ 7.1 Kamplengde, tid og pauser En kamp består av to innings. Hver inning består av et gitt antall overs. Hver over skal gjennomføres på maksimalt 4 minutter, i 20 overs format/kamper 4 minutter og 15 sek.

§ 7.2 Overs, kamplengde, tidsfrister og pauser for hver divisjon fremgår av følgende tabell:                                                                                  

Divisjon 

Overs  

Min. overs

Tid pr. inning

Drikke pr. inn

Pause  

Tidsramme  

Overs  

Tid september

1 & 2  

40

16

2t 40 min

1x5min  

20 min

5t 40 min

35

5t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 5 + Q

30

12

2t 05 min

1x5min  

15 min  

4t 25 min

25

3t 45min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T20

20

5

1t 25 min

    -

10 min

3t 00 min

20

3t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7.3 En kamp skal avvikles innenfor gitt tidsramme. Det er dommernes ansvar å sørge for at kampen avsluttes i tide, og den neste kampen kan starte til fastsatt tidspunkt, i henhold til kampplan.

§ 7.4 I september måned skal alle kamper i Super League reduseres med fem overs pr. inning. Det gjelder uansett vær- og lysforhold. Fastsatt september reduksjon eller ytterligere reduksjon av overs før toss, må registreres i scoringssystemet før kampstart. Reduksjon gjelder ikke 20 overs.

§ 7.5 Kamper for A, B og C lag osv., skal kunne settes opp på samme dag, samme tid.
 

KAPITTEL 8. POENG TILDELING OG TABELL PLASSERING  
§ 8.1 Poeng tildeling og Tiebreak i samtlige divisjoner 

I seriespill og turneringer deles det ut:

 1. 4 poeng for seier
 2. 2 poeng for uavgjort.
 3. 2 poeng ved avlysning (abandon) og ikke ferdig spilt kamp uten resultat.
 4. Null poeng til hvert lag hvis en kamp ikke kan fullføres på grunn av konflikt eller voldsutøvelse hvor begge lag er ansvarlige.
 5. Hvis et av lagene er ansvarlig, gis det walkover mot det ansvarlige laget

§ 8.2 Ved lik poengsum mellom to eller flere lag etter endt seriespill eller turneringer uten finaler, vil rekkefølgen i tabellen bestemmes etter følgende kriterier:

 1. Net run rate
 2. Vinner av innbyrdes oppgjør
 3. Flest seiere
   

KAPITTEL 9, GJENNOMFØRING AV KAMPER

§ 9.1 Tidsskjema
Samtlige kamper gjennomføres etter tidsskjema presentert i kapittel 7 (§ 7.2) i dette spillereglementet.

§ 9.2 Kampstart
Lagene må være til stede på banen i godkjente spilledrakter senest til toss, som må skje senest 15 minutter før kampstart. Om kampen utsettes grunnet vær og baneforhold, vil toss bli utsatt til nevnte forhold tillater kampstart. Kapteinene vil bli oppdatert av dommerne etter enhver vurdering av vær og baneforhold.

§ 9.2.1 Forsinket kampstart
Lag som forårsaker forsinkelser i kampstarten eller toss utover 4 minutter skal straffes med reduksjon. En over ved batting for hvert 4. minutt forsinkelse.

§ 9.2.2 Walkover
En kamp kan ikke begynne senere enn 30 minutter etter fastsatt starttidspunkt, med mindre det er værforhold og sikkerhetsrelaterte årsaker som skaper utfordringer med kampstart. Det betyr at tidspunktet for walkover ved manglende oppmøte eller for få spillere er 31 minutter etter fastsatt starttid, i henhold til kampplan.

§ 9.2.3 Reduksjon av overs
Reduksjon av overs kan skje både før og under kamp. Det er kun dommerne som kan redusere antall overs, og dette kan kun gjøres med bakgrunn i værforhold, lysforhold og sikkerhet. Ved en avgjørelse om å redusere overs er det dommernes ansvar å informere begge lag med en gang. Fastsatt eller ytterligere reduksjon av overs før toss, må registreres inn i scoringssystemet før kampstart, for å unngå feil i NNR.

§ 9.3 Minst antall spillere 
Det må være minst ni spillere fra hvert lag til stede på banen før toss kan gjennomføres. Dersom et eller begge lag ikke har ni spillere til stede 15 minutter før kampstart, er kampen ansett som forsinket. Regler for reduksjon av overs og evt. walkover vil gjelde.

§ 9.3.1 Skulle et av lagene ha færre spillere enn minstekravet, vil regler om reduksjon og deretter walkover tre i kraft. Selv ved utsatt toss tid, vil kravet om minimum antall spillere fortsatt være gjeldende. Walkover gis på 31. minutt. Lagoppstillingen kan ikke endres etter toss.

§ 9.3.2 En spiller som grunnet skade eller andre gyldige årsaker må forlate banen etter kampstart, vil ikke utløse konsekvenser, men det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen.

§ 9.3.3 Blir det etter kampstart færre enn 8 spillere, kan ikke kampen fortsette. Walkover regelen vil også gjelde i dette tilfellet.

§ 9.4 Forsinkelser underveis i kampen
Hvis laget som har fielding i 1. inning ikke kaster sine overs etter tidsskjemaet som er satt opp for divisjonen, skal 1. inning fullføres. 2. inning reduseres med en over for hvert 4. minutt, (4 minutter og 15 sekunder i T20 kamp), som 1. inning er forsinket. Target score skal ikke reduseres.

§ 9.4.1 Forsinkelser i 2. inning
Hvis laget som har fielding i 2. inning ikke kaster sine overs etter tidskjemaet som er satt for divisjonen, skal den påbegynte over fullføres. Ved forsinkelse skal dommer sammen med scorer finne gjennomsnitt av fem beste overs fra laget som batter i 2. inning og multiplisere det med antall tapte overs. Summen legges til totalen for å oppnå resultatet. 

§ 9.4.2 Resultatet av kampen beregnes etter D/L metoden. Om nødvendig manuelt ved hjelp av D/L kalkulator i scoringssystemet, eller på NCF sin hjemmeside.

§ 9.5 Sløsing av tid
Ved sløsing av tid både for batting og fielding side, første og siste advarsel som vil gjelde for hele laget gis, og deretter 5 penalty runs for hver gang det sløses med tid. Alle tall rundes opp til nærmeste hele tall.

§ 9.5.1 Fielding laget skal ikke straffes for ekstra tidsbruk dersom dette skyldes følgende:

 1. En spiller er skadet og trenger medisinsk behandling.
 2. En spiller er skadet og bruker ekstra tid på å forlate banen.

§ 9.5.2 Sløsing av tid fra batting laget
Dersom batting laget bruker for lang tid kan dommeren, etter første advarsel:

 1. Tildele penalty runs
 2. Redusere tid og/eller overs for batting laget
 3. Det gis kun èn advarsel som vil være gjeldene for hele laget
   

§ 9.5.3 Andre tilfeller av unødvendig tidsbruk som er utenfor kontrollen til fielding laget.

 1. Forsinkelse og en eventuell reduksjon i overs skal varsles til begge lags kapteiner av dommerne i god tid slik at de kan tilpasse spillestrategien sin deretter.
 2. Scorer må varsles om hvor mange + penalty runs som evt. skal legges til etter 2. innings er ferdig i henhold til § 9.4.1.

§ 9.6 Avlysning
Det er kun dommerne som i fellesskap kan avlyse en kamp på kampstedet på grunn av rådende vær og spilleforhold ved banen.

§ 9.6.1 Begge dommerne må være enige i en avgjørelse om slik avlysning. Ved spørsmål om sikkerhet, må nødvendigvis ikke begge være enige. Det holder om bare en av dommerne ønsker å stoppe eller ikke igangsette en kamp.

§ 9.6.2 Dersom værmeldingen, resterende dagslys, vær og baneforhold, eller andre forhold utenfor lagenes kontroll sannsynliggjør at kampen ikke vil kunne avvikles innen normal spilletid, kan dommerne redusere antall overs før kampstart. Antall overs kan maksimalt reduseres til minimum antall overs for godkjent resultat i den aktuelle kampen.

§ 9.6.3 Honorar ved avlysning
Dommerne og scorer har krav på fastsatt honorar selv om kampen avlyses. All individuell spillerstatistikk lastes opp i scoringssystemet uavhengig av hvor mange overs som har blitt spilt.

§ 9.7 Resultat
For at en seriekamp, også redusert, skal ha et gyldig resultat, må minst 40 prosent av totale overs av opprinnelig fastsatte kamplengde være spilt i begge innings. I opprinnelige T20 kamper, gjelder minst 5 overs for hver inning i henhold til ICC regulering.

§ 9.7.1 Klage kampresultat
Dersom et av lagene ikke er enig i resultatet, skal kapteinen fra det aktuelle laget skrive en protest inn i kampskjemaet. Deretter må en skriftlig klage sendes til Dommerkomiteen innen midnatt neste dag. Det er kun de involverte lagene som har anledning til å påklage.

§ 9.7.2 Klager knyttet til kampresultat vil ikke bli vurdert uten en merknad i kampskjemaet.

§ 9.8 Kamp og reserve ball
Begge lag skal før kamp levere en kampball og minst en reserve ball til dommerne.

§ 9.8.1 Ved skade eller dårlig tilstand på ballen, er det dommerne som har myndighet til å bytte ball. Hvilken reserve ball som er best egnet for bruk under videre spill, bestemmes også av dommerne. Sist nevnte gjelder også ved tap av ball.

§ 9.9 Runner
Bruk av runner er ikke tillatt i noen av formatene.

§9.10 Batting Guard 
Merking av Batting Gaurd på pitch med fot, bat eller tilsvarende er forbudt. Kun kritt eller lignende kan benyttes. Første og siste advarsel vil gjelde hele laget, deretter må dommerne iverksette straffetiltak, 5 penalty runs for hver gjentakelse. 
 

KAPITTEL 10 DOMMERE OG SCORERE
§ 10.1 Dommere og scorere skal i utgangspunktet ikke gjøre scoring eller dømme kamper fra samme divisjon som laget dommeren/scoreren selv spiller kamper for. Denne bestemmelsen omfatter ikke dommerpanelet eller scorerpanelet.

§ 10.1.1 Dommerkomiteen kan sette opp dommere og/eller scorer fra samme divisjon utenfor panelene ved særskilte tilfeller. Bakgrunnen for slikt oppsett skal i tilfellet kommuniseres fra Dommerkomiteen til lagene det gjelder.

§ 10.1.2 Det er kun kvalifiserte dommere som har fullført oppfriskningskurs/workshop som kan dømme kamper. Kun dommere som har gjennomført og bestått dommer kurs, anses som kvalifiserte dommere. Dommerkomiteen, kan på saklig grunnlag suspendere dommere og scorere fra dømming og scoring i inntil 30 dager av gangen, ved mindre uregelmessigheter. Ved grove brudd, kan sanksjonsutvalget, administrasjonen eller styret utestenge dommere for en lengere periode, men ikke lengere enn en hel sesong.

§ 10.2 Oppnevning av kvalifiserte dommere 
Innen 1. april må hver klubb som deltar i kampaktivitet arrangert av NCF, melde inn navn på minst tre kvalifiserte dommere og en scorer fra sin klubb som er tilgjengelige for å dømme/score minst tre kamper i løpet av sesongen.

§ 10.2.1 Lag som ikke melder inn kvalifiserte dommere/scorer til administrasjonen i NCF innen fristen, ilegges en bot på kr 1000 per manglende kvalifiserte dommer eller scorer. Klubber kan søke om dispensasjon fra denne regelen grunnet regionale/geografiske utfordringer.

§ 10.2.2 For samtlige divisjoner skal DK, i særtilfeller NCF, utpeke dommere og scorer på individuelt nivå. Utover dette kan det gjennom NCFs kampplan oppnevnes klubber som deltar i kampaktivitet. Klubber er forpliktet til å stille med kvalifisert(e) dommer(e) til å dømme den enkelte kamp, og scorer til å utføre scoring. Dersom en klubb ikke kan sende en kvalifisert dommer eller scorer til oppsatt kamp, er det klubbens ansvar å finne en kvalifisert dommer eller scorer fra en annen klubb som erstatning. En slik endring må meldes inn skriftlig til (a) dommerkomiteen, (b) NCF, senest 3 dager før kampen, og § 10.1 må hensyntas.

§ 10.2.3 Dommere og scorer skal settes opp senest 7 dager før kampdag. Hvis denne fristen ikke kan overholdes av praktiske årsaker, må dommerne og scorer bli direkte informert. Deres aksept må innhentes av dommerkomiteen eller administrasjonen.

§ 10.2.4 Det kan i løpet av en sesong legges inn begrensninger på antall bytter av dommeroppdrag mellom klubber og dommere. Vurdereringer og avgjørelser om innføring av begrensninger eller sanksjoner, faller naturlig under Dommerkomiteen. Dersom det blir foretatt flere dommer/scorer bytter enn det som blir kommunisert ut, kan klubber og risikere å bli bøtelagt med kr. 1000 per dommer per kamp. En dommer fra dommer panelet eller uten klubbtilhørighet, kan i tillegg miste retten til å dømme for en bestemt periode. Informasjon om slike begrensninger må formidles til klubber og dommere i god tid.

§ 10.2.5 Ved behov er det tillatt å gi dommer- og/eller scoreroppdrag til enkeltpersoner uten at deres klubb/lag er ansvarlig for utføringen og evt. konsekvenser. Slike oppdrag fordeles normalt av Dommerkomiteen.

§ 10.2.6 Sanksjoner ovenfor dommer og scorer
Sanksjoner ovenfor dommere og scorere som stiller på vegne av en klubb satt opp med dommer- og/eller scoreroppdrag, skal ilegges den aktuelle klubben. Sanksjoner ovenfor dommere og scorere som personlig har fått tildelt oppdrag skal ilegges den aktuelle dommer/scorer. Ilagte sanksjoner skal være betalt innen oppgitte frister. Ved unnlatelse kan den aktuelle dommeren bli fratatt retten til å dømme frem til boten er registrert betalt, mens klubber kan risikere forhøyelse av boten.

§ 10.3 Dommere og scorer skal møte til kamp senest 30 minutter før kampstart slik at de kan kontrollere baneforhold, nødvendig utstyr, samtale med scoreren og gjennomføre kapteinmøte før kampstart.

§ 10.3.1 Møter ikke en dommer eller scorer opp til fastsatt tid flere enn tre ganger i løpet av en sesong, i henhold til § 10.3, kan dommeren risikere å bli bøtelagt med kr. 1000 per dommer per kamp ved hver forsinkelse. I tillegg kan dommeren miste retten til å dømme for en bestemt periode. Det forutsetter at enten meddommer eller en av involverte klubber sender inn en skriftlig klage/rapport.

§ 10.3.2 Dersom dommere eller scorer ikke møter opp til kampens starttid oppført i kampplan på NCF sin webside, skal det sanksjoneres med en bot på kr 3000. Samme sanksjon skal ilegges dersom dommeren som møter opp til kamp ikke er kvalifisert. Det forutsetter at enten meddommer eller en av involverte klubber sender inn en skriftlig klage/rapport. Mottaker av sanksjonen bestemmes i henhold til §10.2.6.

§ 10.3.3 Hvis en dommer eller scorer ikke møter opp til kampstart kan det velges en annen dommer etter begge kapteinenes samtykke. Scoring kan i et slik tilfelle utføres av lagene selv. Dersom opprinnelig dommer møter opp etter at den nyvalgte dommeren har overtatt ansvaret for dømmingen, vil det være opp til den nyvalgte dommeren om vedkommende vil fortsette dømmingen, eller la den opprinnelige oppsatte dommeren ta over.

§ 10.3.4 Dersom en dommer eller scorer ikke kan fullføre en påbegynt kamp, for eksempel på grunn av sykdom, gjelder det samme regler for valg av ny dommer eller scorer, som nevnt i
§ 10.3.3 

§ 10.3.5 Dommere og scorere er pålagt å kommunisere på norsk eller engelsk. Er det en spillere(e) som ikke forstår noen av nevnte språk, kan dommeren bruke et annet språk. Kaptein(er) må i slike tilfeller orienteres.

§ 10.3.6 Det er under enhver omstendighet dommernes og lagkapteinenes plikt å gjøre sitt beste for å få gjennomført en berammet kamp. Dommeren må ikke tillate noen av de fremmøtte lagene å forlate banen så lenge det finnes en mulighet for gjennomføring av kampen.

§ 10.3.7 Dommernes avgjørelser er endelige, og kan ikke påklages under kampen. Etter at kampen er ferdigspilt kan situasjoner som er klare regelbrudd fra dommerens side eller feil utregningsmetode som påvirker kampens resultat, påklages til Dommerkomiteen innen tre dager. Resultatet av en kamp kan ikke endres dersom klagen ikke sendes innen fristen. Hoveddommeren har ansvaret for å annonsere resultatet av kampen, samt få signert NCF sitt offisielle kampskjema i et møte med kapteinene senest 30 minutter etter kampslutt.

§ 10.4 kaptein og dommermøte
Etter kampslutt skal hoveddommeren samle begge lags kapteiner med meddommer til et møte. I møtet skal hoveddommer gå gjennom kampskjemaet og fylle inn riktig informasjon. Kampskjemaet underskrives av begge lags kapteiner og begge dommerne.

§ 10.4.1 Opplastning av kampskjema
Hoveddommeren er ansvarlig for å laste opp kampskjema i scoringssystemet innen midnatt samme dag som kampen spilles. Manglende innsendt kampskjema medfører bot på kr. 500 til hoveddommer. En kaptein som ikke underskriver kampskjemaet, men deltar i møtet skal ilegges en bot på kr. 500.

§ 10.4.2 Signering av kampskjema
Dersom en av de fire som skal underskrive kampskjemaet ikke er enig i informasjonen som har blitt fylt inn i kampskjemaet, skal vedkommende markere sin protest nederst på kampskjemaet. Brudd på spillereglement, hendelser og notat knyttet til eventuelle klager kan også føres opp i kommentarfeltet på skjemaet.

§ 10.4.3 kapteinmøte
Ingen av kapteinene eller dommerne kan forlate banen uten at møtet for signering av kampskjemaet er avholdt. Manglende oppfyllelse medfører kr. 1000 i bot per person. For kapteiner ilegges deres klubber aktuell sanksjon, mens mottaker av sanksjon overfor dommere bestemmes av § 10.2.6.

§ 10.5 Scoring
Dommerkomiteen og administrasjonen har til enhver tid mandat til å avgjøre behovet for oppsett av nøytral scorer.

§ 10.5.1 Nettbrett for scoring
Til enhver kamp må begge lag ha med seg et fulladet nettbrett og en ekstra strømkilde, som ved behov kan brukes av scoreren. Dommerne skal før kampstart kontrollere at begge lag har med fulladet nettbrett til scoring. Hjemmelag som ikke har med fulladet nettbrett skal ilegges en bot på kr. 1 000 og ilegges en bot på kr. 500.

§ 10.5.2 Scoringssystem
Det er kun NCF sitt valgte turnerings- administrasjonssystem som skal brukes til å score kamper som spilles i regi av NCF. Scorer, dommere og begge lags kapteiner plikter å sette seg inn i bruken av turnerings- administrasjonssystemet.

§ 10.5.3 Scorer/hjemmelaget har ansvar for at kampdata lastes opp til NCF sitt valgte turnerings- administrasjonssystem rett etter kampslutt og senest innen midnatt samme dag som kampen spilles. Manglende oppfyllelse av kravet kan medføre kr. 500 i bot per dag som opplastingen er forsinket, oppad begrenset til kr 3 000. Mottaker av sanksjonen bestemmes av § 10.2.6.

§ 10.5.4 Feil i scoring
Dersom et av lagene mener det er gjort føringsfeil av statistikk på enkeltspillere eller laget, må lagkaptein logge seg inn på den aktuelle kampen i scoringssystemet og bruke «ticket funksjonen» for å melde inn feil. Samtidig må lagleder eller kontaktperson sende en e-post til kapteinen fra motstander laget og-/eller en av dommerne for å innhente en bekreftelse. Det er kun administrasjonen i NCF som kan ta kontakt med scoringssystemet for å be om slike enderinger.

§ 10.6 Ballcounter og notathefte 
Dommere er pålagt å registrere: overs/wickets med en ballcounter. Antall overs kastet per bowler, tidspunkt ved forsinket start, pauser, spiller forlater eller kommer inn igjen på banen, kampen stoppes på grunn av regn eller andre uregelmessigheter i eget notathefte underveis.

§ 10.7 Dommer-evalueringsskjema
Begge kapteiner skal fylle ut dommer-evalueringsskjema tilgjengelig i turneringssystemet CricClubs innen 24 timer etter kampslutt. Ved første gangs unnlatelse, gis første og siste advarsel. Deretter kan det ilegges en bot på kr. 1000 per unnlatelse.

§ 10.8 Utbetaling honorar
Betaling av dommer og scorer honorar skal skje uoppfordret via NCF betalingsløsning i CricClubs via Vipps eller overføring i nettbank, før kampstart. Lag som ikke betaler honorar før signering av kampskjema etter kampslutt, for en frist til å betale innen midnatt samme dag. Ved unnlatelse, kan klubben bli ilagt en bot på kr. 500.

§ 10.9 Utstyrskrav til dommere:

 1. Sort pen bukse
 2. Rød overdel (NCF)
 3. Rød dommerjakke (NCF)
 4. Ball teller
 5. Dommerkort / notatblokk for poeng / overs og wickets notering
 6. Penn
 7. Klokke

§ 10.9.1 Dommere som møter opp uten riktig utstyr iht. §10.9 skal bøtelegges med kr. 1 000. Boten må være betalt innen fristen. Hvis fristen ikke overholdes, kan dommeren bli fratatt retten til å dømme en offisiell kamp i regi av NCF.

§ 10.10 Rydding
Banen skal ryddes etter hver kamp. Det er dommerens ansvar å påse at banen blir ryddet av begge lag innen 10 minutter etter at kampen er ferdigspilt. Dommeren plikter å rapportere den klubben som ikke rydder etter seg. Ved mislighold, ilegges det en bot på kr. 1000. Boten må være betalt innen fristen. Ved frist overtredelse, kan boten forhøyes til kr. 2000.

§ 10.11 Duckworth-Lewis metoden
Duckworth-Lewis (heretter D/L) skal alltid aktiveres i NCFs offisielle turnerings- administrasjonssystem ved stopp eller brudd underveis i kampen, grunnet vær, eller andre gyldige grunner, som fører til at kampen ikke kan gjennomføres. Selv om det ikke har vært noen reduksjon av overs, skal D/L metoden tas i bruk for å oppnå resultat.

§ 10.12 Chase
Chase score skal alltid være et avrundet tall (rundes opp). 1 run mindre enn chase/target score, regnes som uavgjort.

§ 10.13 Teknisk feil i scoringssystemet 
Ved teknisk feil i NCF sitt offisielle turnerings- administrasjonssystem før eller under kampen, må scoring gjøres manuelt i en scoringsbok eller scoringssheet eller liknende.

§ 10.13.1 Begge dommerne må bruke D/L kalkulator som finnes i scoringsapplikasjonen til å beregne riktig target. Skulle ikke denne fungere, kan appen til scoringssystemet brukes fra et hvilket som helst nettbrett eller smarttelefon. Siste alternativ er å bruke D/L kalkulator publisert på NCF sin hjemmeside. Skulle ikke noen av nevnte alternativer være mulig å benytte, sendes alle detaljer fra kampen til dommerkomiteen, som i samråd med administrasjonen og turneringssystem leverandør (CricClubs) beregner resultatet.

§ 10.14 Kampskjema
NCF sitt standard kampskjema brukes ved alle kamper i samtlige divisjoner og turneringer.

§ 10.14.1 Begge lag skal ha med minst et eksemplar av kampskjema til hver kamp. Før toss, skal begge lag fylle ut kampskjemaet med navnet på spillerne som skal delta i kampen. Kampen skal ikke settes i gang før begge lag har fylt ut kampskjemaet og dommeren har fått levert skjemaet i utfylt tilstand.

§ 10.14.2 Lag som forårsaker forsinkelse, straffes med reduksjon i overs.

§ 10.14.3 Lag som ikke fyller ut kampskjema innen 31 minutter etter annonsert kampstarttid, taper kampen på walkover.

§ 10.14.4 Kun spillere som er oppført på kampskjemaet før toss kan delta i kampen.

§ 10.14.5 Det er tillatt å påføre navn på spillere som ikke er til stede ved kampstart på kampskjema. Disse kan delta i kampen, så lenge det ikke er i strid med de internasjonale cricketlovene. En forsinket bowler må vente med bowling for tilsvarende tidsperiode vedk. kom for sent på banen.

§ 10.14.6 Alle brudd, reduksjoner og lignende skal noteres i kampskjemaet.

§ 10.15 Super substitute (SuperSub) og reservespillere
En spiller som er utnevnt som SuperSub (12th man) på kampskjema og er til stede ved kampstart, har lov til å gjøre batting/bowling/fielding og wicket-keeping, når som helst under kampen. Det kan dog maksimalt være 11 fielders på banen, og kun 11 spillere skal gjøre batting.

§ 10.15.1 Regler som gjelder bowler med videre, vil også være gjeldende for SuperSub. Eksempel: Bowler må vente med å gjøre bowling tilsvarende tid vedkommende har vært utenfor banen.

§ 10.15.2 I tillegg kan inntil to reservespillere erstatte en fielder eller skadet wicketkeeper etter gjeldende regler. SuperSub/12th eller andre reservespillere kan ved kampstart ikke erstatte en spiller som er oppført blant de første 11 på kampskjema, men som ikke er fysisk til stede på banen.

§ 10.15.3 En SuperSub som kommer etter kamp start, kan kun være en ordinær 12th man. En super Sub som kommer etter kampstart, har kun lov til å være en ordinær 12th man. Hvis en av de 11 påførte spillerne på kampskjema ikke kommer inntil kampstart, kan 12th, 13th eller super sub brukes som en ordinær spiller. Kapteinen må varsle dommerne som plikter å varsle kapteinen til motstanderlaget og lager et notat i kampskjema. En Super Sub eller 12th man kan ikke erstatte en utvist spiller.

§ 10.15.4 En spiller fra laget som har fielding først kan delta i en kamp og gjøre batting, keeping og fielding, men ikke gjøre bowling, hvis vedkommende dukker opp etter innings halve antall overs er allerede kastet ferdig.

§ 10.15.5 Lag som bruker spillere i strid med § 10.14.4 straffes med kr. 1500 i bot og fire poengs trekk i serietabellen uansett resultat.
 

KAPITTEL 11 WIDE OG NO BALL
§ 11.1 Offside wide: Dommere skal være strenge i tolkningen av offside wide regelen. Likevel skal dommeren kun gi wide hvis det for slagmannen fra sin naturlige plassering er umulig å treffe ballen ved å spille et vanlig slag.

§ 11.1.1 Wide skal ikke gis hvis slagmannen beveger seg vekk fra ballen og kunne ha spilt et vanlig slag hvis han ikke bevegde seg vekk. Også hvis en ball passerer utenfor wide merkingen, men slagsmannen klarer å få den innenfor sin rekkevidde ved å bevege seg mot ballen, men ballen passerer under eller over bat. Et slik kast skal ikke erklæres som wide ball.

§ 11.1.2 Legside wide: Dommeren skal gi legside wide, dersom ballen passerer bak slagmannens bein og passerer leggstumps side uten å treffe leggstump eller salgmannen.

§ 11.2 Bouncer
Bouncer regnes for å være et kast som spretter og passerer over skulderen til batter som står oppreist ved battingcrease. En (1) bouncer tillates per over. Passerer ballen over hode høyden på en oppreist batter i battingcrease, skal det gis wide ball for et slikt kast, og advarsel om at en bouncer per over er benyttet selv om ballen passerte over hode. Fortsetter bowleren i å kaste bouncer skal dommeren gi no ball og tildele free hit. Skulle dommeren oppfatte at bowlerens hensikt er å skade batter med bouncer, kan bowler i verstefall utestenges for bowling i den aktuelle kampen.

§ 11.3 Beamer/no ball
Alle «full toss» som er høyere enn midjen til en oppreist batsman i sin crease, betraktes som farlige kast, og skal derfor erklæres som «no ball» av dommeren. Farten på kastet har ingen betydning. Fortsetter bowleren å kaste «full toss», skal dommere iverksette gjeldende tiltak. Unntaksvis vis kastet ikke var på eller i nærheten av batter. Hvis ballen er våt, må også dommeren vurdere om dette var med hensikt, og vurdere farlighetsgraden.

§ 11.4 En ball som treffer kanten eller spretter utenfor en kunstig pitch, spretter mer enn en gang, ruller eller forandrer sin kurs på grunn av uregelmessigheter i den kunstige pitchen, skal erklæres som no ball av dommeren. Free hit tildeles.

§ 11.5 Ved kast av alle typer «no ball» skal batting-laget bli tildelt «free hit» på neste ball. Batter kan kun bli out på free hit iht. de metodene en kan bli out på ved en No ball, dvs run out, hit the ball twice og obstructing the field. Fielding kan kun endres på free hit ved tre tilfeller:

 1. Kan endre fielding når det er ny batsman som skal spille free hit enn den som spilte no ballen free hit baseres på.
 2. Hvis en fielder står i faresone kan kapteinen flytte fielderen, men da må fielderen forlate banen og komme tilbake etter free hit-ballen.
 3. Hvis det er færre enn kravet inne i inne sirkelen, kan fielders hentes inn slik at det er minst fire i inne sirkelen på free hit.
   

KAPITTEL 12 POWER-PLAY - FIELDING RESTRIKSJONER – INDRE SIRKEL
§ 12.1 Power-play 1, består av 20 % av kamplengde, hvor bare 2 fielders kan være utenfor inne sirkelen (minst 7 fielders må være innenfor den inne sirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner.

§ 12.2 Power-play 2, består 60 % av kamplengde, hvor maks 4 fielders kan være utenfor inne sirkelen (minst 5 fielders må være innenfor den inne sirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner

§ 12.3 Power-play 3, består av 20 % av kamplengde, hvor maks 5 fielders kan være utenfor inne sirkelen (minst 4 fielders må være innenfor den inne sirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner.

§ 12.4 T20 Championship & NM
ICC T20 fielding restriksjoner vil gjelde i T20 Championship, NM og øvrige T20 kamper.
Maks 2 spillere tillatt utenfor inne sirkelen første 6 overs (minst 7 fielders innenfor den innerste sirkelen). Deretter kan maks 5 fielders være utenfor inne sirkelen (minst 4 fielders må være innenfor den innerste sirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner.

§ 12.5 Aldersbestemte Fielding-restriksjoner:

§ 12.5.1 Spillere som ikke har fylt 15 år før 31. desember i kalenderåret, kan ikke stå i inne sirkelen ved deltakelse i kamper i seriespill på seniornivå og NM.

§ 12.5.2 Alle spillere under 18 år er pålagt å bruke godkjent hjelm med gitter under batting, og ved fielding i faresonen i nærheten striker.

§ 12.6 To halvsirkler skal markeres på banen med en diameter på 27,5m målt fra midterste trepinnen i hver ende av spillefeltet. I tillegg skal to rette linjer markeres mellom halvsirklene, slik at en ring dannes. Ringen danner grensen mellom innmark og utmark.
 

KAPITTEL 13 UTSETTELSE OG AVLYSNING AV KAMPER
§13.1 Utsettelse av kamper
Ingen kamper utsettes etter endelig publisering av kampplan, med mindre det er dødsfall av en aktiv spiller i klubben. Ved forespørsel kan mulighet for swap vurderes. Swap betyr at laget som ønsker en kamp utsatt, finner et annet lag som ikke allerede har møtt motstanderen deres i kampen som ønskes utsatt, og er villig til å bytte dag. Dere må da spille mot den motstanderen når det andre laget opprinnelig er satt opp til spille mot dem. I et slik tilfelle, må klubbene først bli enige seg imellom og deretter sende en skriftlig forespørsel til Administrasjonen senest 7 dager i forkant. (skjema for swap ligger på brukerveiledninger/cricketforbundet.no)

§ 13.2 Gyldig forfall
Gyldig forfall: dødsfall av en aktiv spiller i klubben, eller dødsfall i en aktiv spillers kjernefamilie. Med kjernefamilie menes en aktiv spillers foreldre, ektefelle, barn og søsken. Alvorlig ulykke, sykdom hvor flere spillere er involverte. Det må være umulig for laget å stille med nok spillere ved kampstart. Ulykke eller sykdom må være av den grad at det ikke var mulig å stille med lag. Ulykken må dokumenteres. Ved alvorlig sykdom, må legeattest fremlegges for hver syk spiller. Dødsfall i familien vil ikke betraktes som gyldig forfallsgrunn.

§ 13.2.1 Dersom et lag uteblir fra en fastsatt kamp med gyldig forfall, skal kampen settes opp på nytt, hvis det er praktisk mulig. Gyldig forfall skal dokumenteres innen utgangen av neste arbeidsdag etter at kampen skulle ha vært spilt.

§ 13.2.2 Ved forfall som følge av forsinket offentlig transport som tog, fly eller buss, må bekreftelse fra transportør vedlegges.

§ 13.2.3 Motorhavari og lignende på eget kjøretøy kvalifiserer ikke som gyldig forfall.

§ 13.3 Avlyst eller avbrutt kamp 
Det er kun dommerne som kan avlyse en kamp på kampstedet på grunn av vær og spilleforhold ved banen. En slik avlysning kan skje før opprinnelig kampstart eller toss, om dommerne finner det nødvendig. Dersom en kamp må flyttes på grunn av omstendigheter utenfor NCF sin kontroll, skal de berørte lagene varsles så fort mulig.

§ 13.3.1 En avlyst eller avbrutt kamp, på grunn av baneforhold, ikke tilgjengelig bane, dommerfravær, er automatisk en ikke ferdig spilt kamp. Kampen skal registreres som «abandoned» i NCF sitt turneringssystem. Kampen skal ikke omberammes, med mindre kampen er av stor betydning for opprykk eller nedrykk. Skriftlig henvendelse i så tilfelle må sendes til administrasjonen innen midnatt dagen etter opprinnelig kampdato. Administrasjonen vurder en slik henvendelse kun hvis det er praktisk mulig å omberamme kampen.

§ 13.3.2 En kamp som blir avbrutt og ikke kan fortsette på grunn av konflikt eller voldsutøvelse eller at et eller begge lag nekter å fortsette en kamp, uansett årsak, skal dommerne avgjøre kampresultatet på grunnlag av hvilket lag som medvirket til at kampen ikke kunne fortsette. Dersom dommerne mener ansvaret faller på begge lag, skal kampen registreres som «abandoned» i NCF sitt turneringssystem med null poeng til begge lag. En slik kamp kan ikke omberammes.
 

KAPITTEL 14 ANSVARSFORDELING (VED NCF ANLEGG)
§ 14.1 Hjemmelagets ansvar
Hjemmelag har det sentrale ansvaret for cricketbanen. Hjemmelag er lag som er oppført først i kampplan. Hjemmelag skal sørge for at banen er spilleklar senest 20 minutter før kampstart, at boundary er på plass og at banen er ryddet.

§ 14.1.1 Ved ettermiddagskamper skal hjemmelag plukke/samle opp boundary flagg sammen med scoreboard og stoler, plassere/bevare de i tråd med gjeldende NCF instruks.

§ 14.2 Tørking av banen
Når det gjelder tørking av banen ved å suge opp vann ved hjelp av rollers eller liknende er begge lag forpliktet til å samarbeide. Hvis et lag nekter å samarbeide, vil regler som gjelder for sen kampstart og walkover også gjelde her.

§ 14.3 Stumps og bails 
Lagene må ha med seg stumps og bails på hver kamp, som må plasseres på pitchen senest 20 minutter før kampstart. Lag som ikke har med seg stumps og bails til kampstart skal ilegges kr. 500 i bot. Kampen kan ikke starte uten stumps, og regler som gjelder sen kampstart og walkover vil også gjelde her.

§ 14.4 Ved private turneringer
Ved private turneringer har vertsklubb ansvaret for å rydde bane området for søppel. Søppelrydding og vedlikehold av treningsbane skal skje i tråd med NCF sine instrukser. Hvis vertsklubb ikke oppfyller dette, skal klubben ilegges en bot på minst kr 3 000.
 

KAPITTEL 15 SPILLEDRAKTER OG UTSTYR
§ 15.1 I alle kamper skal det benyttes fargede cricketdrakter og fargede pads. I tillegg skal begge batsman på pitchen ha lik farge på pads.

§ 15.1.1 Lag/klubber som ikke spiller med fargede drakter eller pads med lik farge vil få kr. 1000 i bot. Spillerdrakter som har noe hvitfarge, bør hvitfargen helst ikke være på forsiden – og i hvert fall ikke være forstyrrende for batter.

§ 15.1.2 Spiller(e) uten reglementert drakt eller utstyr kan med dommernes tillatelse være med. Dette fritar imidlertid ikke for straff etter §15.1.1
 

KAPITTEL 16 WALKOVER OG UTEBLIVELSE FRA KAMP
§ 16.1Walkover
Et lag kan ikke på egenhånd gi walkover. Et lag som på egenhånd gir walkover, vil trekkes - 5 - poeng i serietabellen for inneværende sesong og ilegges en bot på kr 3000,-

§ 16.1.1 Lag som av gyldig årsak ikke har mulighet til å stille lag jamfør §13.2 og §13.2.2, kan melde walkover gjennom skriftlig hevendelse til administrasjonen, som vurderer enhver sak i henhold til sakens natur. Henvendelsen må sendes innen rimelig tid før kampstart. Rimelig tid defineres som senest innen kl. 15:00 dagen før oppsatt kamp på hverdager, og senest innen kl. 15:00 på fredager for kamper som spilles i helg.

§ 16.2 Et lag som gir tre (3)- eller flere walkovere i seriespill samme år, regnes for ikke å ha oppfylt sine forpliktelser som deltaker i seriespillet. Laget skal rykke ned en divisjon ved slutten av sesongen. Ved flere enn fem - 5 – walkovers, skal laget automatisk rykke ned til laveste divisjon.

§16.3 Et lag som møter opp uten nok spillere til kampstart, jfr. §9.3 eller ikke møter opp til kamp, skal ilegges en bot på kr 3 000. Laget vil automatisk tape kampen. Videre trekkes to poeng fra gjeldende tabell.  Motstander vinner på walkover.
 

KAPITTEL 17 STRAFFEBESTEMMELSER OG SANKSJONER
En spiller/spillere/lag, ansees ikke å være spilleberettiget dersom spilleren deltar i strid med et eller flere punkter i NCF sitt spillereglement.

§ 17.1.1 Bruk av uberettiget spiller
Et lag som benytter en eller flere ikke-berettigede spillere i en kamp, skal per kamp det gjelder, bøtelegges med kr. 2 500,- per uberettiget spiller. Motstanderlaget tilkjennes seieren i kampen. Laget som er skyldige i å ha brukt en ikke berettiget spiller, tilkjennes tap av kampen, og trekkes ytterlige 4 poeng i serie/turnerings-tabellen.

§ 17.1.2 Hvis §17.1.1 strider med andre lover i spillereglementet skal §17.1.1 prioriteres. Ved bruk av uberettiget, skal lagets og spillernes statistikk (runs, wickets mm.) nullstilles for den aktuelle kampen.

§ 17.2 Lagkaptein
Under enhver omstendighet har lagkapteinene plikt til å skape en sportslig og fair play stemning ved cricketkamper.

§ 17.2.1 En lagkaptein er ansvarlig for sitt lags oppførsel før, under og etter kamp, både innenfor og utenfor boundary. Utenfor boundry begrenser seg til 50 meter fra boundry. Kapteinen plikter å bidra til fair play og en smidig gjennomføring av kamper (innings og overs) innenfor gitte tidsrammer. Dersom lagkaptein ikke bidrar til det ovennevnte, kan det ilegges kr 1000 i bot og utestenges fra den første oppsatte kampen etter at sanksjon er kommunisert.

§ 17.2.2 Ved gjentatte brudd på § 17.2.1 kan lagkapteinen utestenges for en lengre periode, og ilegges en større bot. I tillegg kan kapteinens klubb straffes.

§ 17.3 Uakseptabel oppførsel
Uakseptable oppførsel deles i tre kategorier. Spillere, dommere, scorer og lag tilknyttet NCF som deltar i cricketaktiviteter i regi av NCF, kan straffes med økonomiske bøter og utestengelse fra å spille kamper i inntil 12 måneder, pga. uakseptabel oppførsel og brudd på ICC Code of Ethics/Conduct. Ved skyldig dom skal sanksjonsutvalget ilegge vedkommende en bot i henhold til NIF sin lov § 11-2, og på minimum kr 1 000, Ved gjentagelse fra samme person og/eller lag, bør sanksjonsutvalget skjerpe straffenivået. Dommer/dommerne må straffe et hvert slikt tilfelle med minimum 5 penalty runs. Eksempler på uakseptabel oppførsel er:

 1. Reagere på dommerens avgjørelse
 2. Sledging, indirekte eller direkte provoserende eller nedverdigende kommentarer
 3. Komme i diskusjon med motstanderens spillere eller dommere
 4. Bruk av vulgært språk, voldsbruk osv.

Eksempler på uakseptabel oppførsel fra dommere er å skape konfliktsituasjoner med spillere og/eller lag, dårlig oppførsel på og/eller utenfor banen.

I tilfeller hvor det er nødvendig å gi strengere straff enn 12 måneder eller høyere bot enn kr. 50.000, må sanksjonsutvalget videresende saken til forbundsstyret som vurdere/beslutter om saken skal sendes til NIF sitt domsutvalg.

§ 17.3.1 Mindre forseelse, uakseptabel oppførsel inklusiv sledging.
Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge dommere for en begrenset periode av kampen. Utmålingen av utvisningen avhenger av hendelsens natur. Dommer/dommerne må straffe et hvert nevnt tilfelle med minimum 5 penalty runs. Det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen for at kampen kan fortsette. Sanksjonsutvalget skal ilegge enkeltperson og/eller lag en bot på minimum kr. 1.000. Ved sledging, kan spiller bli utvist fra pågående kamp, samt utestenges fra neste oppsatte kamp. I tillegg kan spilleren bli ilagt en bot på kr. 2.000.

§ 17.3.2 Alvorlig forseelse, uakseptabel oppførsel
Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge dommere for en lengere periode eller hele kampen. Utmålingen av utvisningen avhenger av hendelsens natur. Dommer/dommerne må straffe et hvert slik tilfelle med minimum 5 penalty runs.  Det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen for at kampen kan fortsette. Sanksjonsutvalget skal ilegge enkeltperson og/eller lag en bot på minimum kr. 2.500 og utestenge enkeltperson og/eller lag fra minimum to - 2 - kamper. Blir ikke saken anket innen fristen, vil utestengelsen være gjeldende etter ankefristens utgang. Ved medhold etter en eventuell anke, vil utestengelsen opphøre umiddelbart. Skjer utestengelsen i siste kamp i sesongen, gjelder utestengelsen i begynnelsen av neste års sesong.

§ 17.3.3 Voldelig eller truende adferd
Vold defineres her som «enhver handling rettet mot en annen person, som skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre det den vil». Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge dommere for hele kampen. Utmålingen av utvisningen avhenger av hendelsens natur.
Det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen for at kampen kan fortsette. Dommer/dommerne må straffe et hvert slik tilfelle med minimum 5 penalty runs. Sanksjonsutvalget skal ilegge spilleren eller lag en bot på minimum kr. 5.000 og utestenge spiller og/eller lag fra minimum fem kamper. Utestengelsen i dette tilfelle, vil tre i kraft umiddelbart etter hendelsen eller dommer/dommernes rapport. Ved seriekamp skal spillerens klubb også trekkes fire poeng i seriespillet. Ved medhold etter en eventuell anke, vil utestengelsen opphøre umiddelbart. Skjer utestengelsen i siste kamp i sesongen, gjelder utestengelsen i begynnelsen av neste års sesong. 
Hvis omfanget av hendelsen er av en så alvorlig karakter, kan administrasjonen utsette klubbens/klubbenes oppsatte kamper til saken er ferdigbehandlet hos sanksjons- og ankeutvalget.

§ 17.3.4 En Super Sub eller 12th man kan ikke erstatte en utvist spiller. 

§ 17.4 Protester og klager
Brudd på spillereglementet vil kunne gi grunnlag for protester og/eller klager. Protester og/eller klager på forhold som gjelder spillereglementet sendes inn til Dommerkomiteen innen syv dager etter hendelsesforløpet. Dommerkomiteen skal forberede saken for behandling hos Sanksjonsutvalget, som fatter avgjørelser i alle klagesaker som gjelder brudd på spillereglementets bestemmelser. Sanksjonsutvalget sender vedtaket til involverte parter, dommerkomiteen, administrasjonen og styret. Frister for behandling av ulike saker finnes på hjemmesiden til NCF under forbundet – utvalg og komiteer – sanksjonsutvalget - mandater. Avgjørelser i Sanksjonsutvalget kan klages inn for ankeutvalget. Fristen for å anke er 2 virkedager etter at avgjørelsen er brakt den aktuelle part til kunnskap. Anker innsendt etter fristen skal avvises. Det må som hovedregel betales en ankeavgift til NCF på kr 500 for behandling av en sak i ankeutvalget. Øvrige premisser og retningslinjer som gjelder ankebehandling reguleres av ankeutvalgets mandat publisert på NCF sine websider.

§ 17.5 Ball temperering
Ball temperering er strengt forbudt. Etter første advarsel fra dommeren kan ballkasteren fratas retten til å kaste ball i den aktuelle kampen eller flere kamper avhengige av omfanget på balltempereringen.

§ 17.6 Cricketballer
Det brukes bestemte cricketballer (godkjent merke og type) til kamper i regi av NCF. Lagene som spiller disse kampene, plikter å bruke den godkjente ballen i gitt turnering. NCF kjøper inn cricketballer på vegne alle lag til bruk i kamper i regi av NCF og lagene forplikter seg til å kjøpe cricketballer fra NCF til bruk i serie og turneringskamper. Dersom et lag bruker en annen ball enn det som er bestemt av NCF og/eller bruker en ball i kamp som de har kjøpt på egenhånd (dvs. ikke kjøpt fra NCF) skal laget ilegges en bot på kr. 1000 kr per kamp hvor det brukes en ikke-godkjent ball. NCF kan derimot be lagene om å bruke annen type baller for testing ved en prosess for et eventuelt bytte av ball leverandør.

§ 17.7 Mobiltelefon 
Bruk av mobiltelefon for spillere og dommere er forbudt innenfor boundary. Både spillere og dommere straffes med en bot på kr. 1000 for bruk av mobiltelefon.

§ 17.8 På banen uten dommerens tillatelse
Ingen spiller fra batting side har lov til å komme inn på banen innenfor boundary uten tillatelse fra dommeren.

§ 17.8.1 Ved brudd på bestemmelsen skal spilleren ilegges en bot på kr. 1000 etter skriftlig rapport fra dommeren. Ved gjentagende brudd på bestemmelsen fra samme spiller kan straffereaksjonen skjerpes.

§ 17.9 Spilleforbud for lag eller spiller
Forbundsstyret kan på særlig grunnlag legge ned spilleforbud for så vel klubber som for enkeltspillere. Dette gjelder spesielt dersom spiller eller klubb skylder NCF penger og eller ved disiplinærsaker. Spilleren eller klubben vil da ikke være spilleberettiget inntil vilkår fastsatt av forbundsstyret er innfridd eller til forbundsstyret bestemmer noe annet.

§ 17.9.1 Lag som blir utestengt for en hel sesong, rykker automatisk ned en divisjon. Hvis laget er allerede står får nedrykk ved utestengelsen og mer enn 50% av kampene er spilt, rykker laget ned ytterligere en divisjon. Antall lag som skal rykke ned, justeres av administrasjonen ved neste års divisjonsoppsett.

§ 17.10 Alle bøter skal være betalt innen gitte frister for at lag og/eller spiller skal være spilleberettiget. Fristene fastsettes av administrasjonen. Brudd vil føre til at § 17.1.1 kan tas i bruk. En dommer kan heller ikke dømme en kamp før den ilagte boten er betalt. Ved en eventuell anke, kan betalingen vente til ankeutvalget har ferdigbehandlet saken.

§ 17.10.1 Klubber og/eller enkeltpersoner utestenges fra sesongen dersom de ikke betaler kravet innen 15 dager etter at fristen er utgått. Klubber og/eller enkeltpersoner ilegges 15 prosent straffegebyr ved forsinket innbetaling.

§ 17.11 Brudd på NIF sine barneidrettsbestemmelser knyttet til deltakelse i aktivitet under Norges Cricketforbund skal av Sanksjonsutvalget straffes i tråd med NIFs lov § 11-2.
 

KAPITTEL 18 BRUK AV CRICKETBANER, NCA OG NCF UTSTYR
§ 18.1 Klubber må søke om tillatelse hos administrasjonen i NCF for å få tillatelse til å bruke en cricketbane (matchpitch) i Oslo kommune til å spille kamp som ikke er organisert av NCF. Brudd på bestemmelsen kan medføre bot på inntil kr. 3000 til spillere og/eller klubb.

§ 18.1.1 Alle som ønsker tilgang til en av cricketbane til kamp, må foreta banereservasjon via turneringssystemet (CricClubs) - KLIKK HER.

§ 18.2 Klubber og spillere kan kun benytte Norges Cricketakademi (NCA) innenfor tildelte treningstider, eller etter særskilt avtale med administrasjonen i NCF. Brudd på bestemmelsen kan medføre bot på inntil kr. 3 000 til spillere og/eller klubb.

§ 18.3 Parkering på områder som disponeres av NCF uten tillatelse fra NCF skal straffes med kr. 1000 i bot. Parkeringen skal kun skje på områder med P-skilt. Boten sendes til bileieren.
 

KAPITTEL 19 KLUBBENS KONTAKTPERSONER
§ 19.1 All kommunikasjon fra klubb til NCF må gjøres via klubb e-post og private e-post adresser.  Klubbene er selv ansvarlige for at NCF har korrekt og oppdatert kontaktinformasjon for klubben. Dette gjelder også kontaktinformasjon som står på hjemmesiden til NCF.

§ 19.1.1 Kun kontaktpersoner som står oppført på NCF sine hjemmesider for gjeldende klubb har anledning til å henvende seg til administrasjonen, komiteer og utvalg i NCF på vegne av klubben.
 

KAPITTEL 20 OPPLØSNING AV LAG/KLUBB
§ 20.1 Hvis et lag/klubb blir oppløst og/eller trekker seg fra seriespill eller turnering før sesongstart, vil miste plassen sin. Dersom lag/klubb på et senere tidspunkt ønsker å delta i seriespill og turneringer, er klubben å regne som et nyregistrert lag.

§ 20.1.2 Alle spillere som tilhører et lag/klubb som blir oppløst eller trekker seg fra serien og all kampaktivitet, kan få innvilget overgang til ny klubb etter §4.3.3
Høyere overgangsgebyr grunnet moderklubbens nedrykk i henhold til § 4.6.1og § 4.4.b, vil ikke gjelde ved oppløsning av klubb.

§ 20.2 Klubber med lag som ikke fullfører hele sesongen og oppløses før alle seriekamper er ferdigspilt, vil ilegges en bot på kr 10 000.
 

KAPITTEL 21 ENDRINGER I SPILLEREGLEMENTET
§ 21.1 Endringer vedtatt i spillereglementet skal oppdateres på hjemmesiden til NCF senest 14 dager etter vedtak. Klubbene skal også informeres via e-post. Kaptein, lagleder og spillere er forpliktet til å sette seg i samtlige bestemmelser og endringer. Ingen endringer skal ha tilbakevirkende effekt.