Spillereglement

KAPITTELOVERSIKT:
KAPITTEL 1. HENSIKT OG FORMÅL
KAPITTEL 2. ALLMINNELIGE BESTEMMELSER
KAPITTEL 3. SPILLEBERETTIGELSE
KAPITTEL 4. SPILLEROVERGANGER / LAGBYTTE INNAD I KLUBB
KAPITTEL 5. SERIESPILL  
KAPITTEL 6. NORGESMESTERSKAP PREMIER (NM) / CHAMPIONSHIP OG 100 BALLS 
KAPITTEL 7. GJENNOMFØRING AV KAMPER  
KAPITTEL 8. DOMMER OG SCORERE  
KAPITTEL 9. WIDE OG NO BALL
KAPITTEL 10. INNMARK OG UTMARK  
KAPITTEL 11. FIELDING RESTRIKSJONER  
KAPITTEL 12. UTSETTELSE AV KAMPER  
KAPITTEL 13. ANSVARSFORDELING (ved NCF anlegg)
KAPITTEL 14. SPILLEDRAKTER OG UTSTYR  
KAPITTEL 15. WALKOVER OG UTEBLIVELSE FRA KAMP
KAPITTEL 16. POENGBEREGNING SERIESPILL
KAPITTEL 17. TIEBREAKERE VED LIK POENGSUM I SERIESPILLET
KAPITTEL 18. STRAFFEBESTEMMELSER / SANKSJONER  
KAPITTEL 19 BRUK AV CRICKETBANER, NCA- OG NCF UTSTYR
KAPITTEL 20. KUBBENS KONTAKTPERSONER
KAPITTEL 21. OPPLØSNING AV LAG/KLUBB
KAPITTEL 22. ENDRINGER I SPILLEREGLEMENTET

 

KAPITTEL 1. HENSIKT OG FORMÅL
§ 1.1 Norges Cricketforbunds (heretter NCF) spillereglement gir de overordnede rammene for all kamp- og konkurranseaktivitet under NCF for norsk cricket. Der intet særskilt er angitt, gjelder spillereglementet for alle cricketkamper.

§ 1.2 Det kan lages egne spillereglement, og/eller egne supplement til dette spillereglementet, for kvinneligaen, veteran, barn og ungdom.

KAPITTEL 2. ALLMINNELIGE BESTEMMELSER
§ 2.1 All kampaktivitet i regi av NCF skal avvikles i henhold til gjeldende spillereglementet og internasjonale cricketlover. Der det i dette dokumentet er referert til «lovene» eller «internasjonale cricketlover» menes de gjeldende lover for cricket definert av MCC (Marylebone Cricket Club). Ved endringer i MCC sine lover, kan NCFs administrasjon, etter utredning og anbefaling fra dommerkomiteen – velge om endringene skal gjøres gjeldene for Norge, og eventuelt fra når. Ved endinger må alle klubber og dommerkomiteen informeres. Klubbene forplikter å informere alle spillerne, og dommerkomiteen forplikter å informere alle dommere.

§ 2.2 NCF bifaller og støtter fullt ut Cricketspillets ånd (the Spirit of Cricket), ICCs antikorrupsjons kode, ICCs antidoping-kode og ICCs anti-rasisme kode.

§ 2.3 NCF følger Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett som vedtatt av Norges idrettsforbund (NIF). NCF forplikter seg til å ilegge sanksjoner for brudd på barneidrettsbetemmelsene i samsvar med NIFs lov §11-2. NCF skal håndtere varslinger og saker som gjelder seksuell trakassering, og andre typer trakassering og diskriminering i henhold til norsk idretts veileder for håndtering av seksuell trakassering og overgrep. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene skal saken påtales til NIFs domsutvalg.

§ 2.4 NCF følger NIFs lov og de forpliktelser som følger med å være organisert som et særforbund med medlemskap i NIF.

§ 2.5 NCF berammer alle kamper i NCFs kamptilbud. Kampene offentliggjøres i Kampplanen.

§ 2.6 En cricketsesong defineres fra 1. januar til 31. desember.

KAPITTEL 3. SPILLEBERETTIGELSE
§ 3.1 For å kunne delta i organiserte cricketaktiviteter må en person være medlem i en cricketklubb som er medlem i NCF og som er registrert i NIF. Enhver som spiller cricket plikter å rette seg etter de lover, regler, retningslinjer og bestemmelser som til enhver tid gjelder og de vedtekter som er fattet med hjemmel i disse.

§ 3.2 Aldersbestemmelser

 1. Veteran – spilleren må være fylt 40 år før 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.
 2. U19 – spilleren må fylle 19 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.
 3. U17 – spilleren må fylle 17 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.
 4. U15 – spilleren må fylle 15 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.
 5. U13 – spilleren må fylle 13 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.

§ 3.2.1. For å delta i seriespill på seniornivå, Premier (NM) og Championship, må spillere minimum ha fylt 13 år før deltakelse.

§ 3.3 Registrering Alle spillere som ønsker å delta i organiserte turneringer på seniornivå i regi av NCF, må søke om å bli spilleberettiget. Uregistrerte spillere vil kun bli spilleberettiget ved å sende inn utfylt spilleregistreringsskjema og nødvendige dokumenter via NCFs annonserte løsning for spillerregistreringer. Det er opp til NCF å avgjøre om spilleren oppfyller de krav som stilles for å bli registrert som spiller.

§3.3.1 For å delta i organisert cricketaktivitet i regi av NCF, må spillere ha lovlig opphold. For nyregistreringer må bostedsbevis, ikke eldre enn 3 måneder fremlegges. Personer med gyldig D-nummer (midlertidig identifikasjonsnummer) må kunne dokumentere dette. Hvis status på en allerede registrert spiller endrer seg i løpet av sesongen, gjelder de samme kriterier for spilleberettigelse, som ligger til grunn for utstedelse av bostedsbevis. Disse kriteriene er listet på www.skattetaten.no (under ‘Flytte til Norge’).

§3.3.2 NCF har ansvaret for å oppdatere gjeldende forsikringsordning og påse at medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon.

§3.3.3 En spiller er først spilleberettiget når inneværende sesongs lisens er betalt og registret i NCFs gjeldende medlemssystem. NCF administrasjonen behandlingstid for godkjennelse av nyregistreringer er maksimum fem (5) virkedager.

§3.3.4 Nye spillere må først registreres via NCFs gjeldende medlemssystem og er spilleberettiget så snart inneværende sesongs lisens er betalt og registret.

§3.3.5 Ved mangelfull dokumentasjon og/eller mistanke om forfalskning, kan Norges Cricketforbund nekte å registrere en ny spiller frem til forbundet mener alle kravene er tilfredsstillende oppfylt. Klubben og/eller spilleren det gjelder kan også rapporteres inn til Sanksjonsutvalget.

KAPITTEL 4. SPILLEROVERGANGER / LAGBYTTE INNAD I KLUBB
§ 4.1 Overgang gjøres elektronisk via siden Min idrett , eller manuelt ved innsending av skjema. Det er alltid spilleren som starter overgangsprosessen.

§ 4.2 Overgangsvindu Det er to overgangsvinduer i løpet av en sesong. Overgangsvindu 1: Åpner kl. 00.01 den 1. mars og
stenger kl. 23.59 den 30. april.
Overgangsvindu 2: Åpner kl. 00.01 den 20. juni og stenger kl. 23.59 den 5. juli.

§ 4.3 Antall overganger Det er kun tillatt med maksimalt en (1) overgang pr. spiller pr. sesong. Søknad om overgang må registreres/sendes innen overgangsvinduet stenger. Søknad om overgang som mottatts etter at overgangsvinduet har stengt, aksepteres ikke. Det er kun tillatt å foreta en (1) spillerovergang mellom to klubber i løpet av et overgangsvindu.

§4.3.1 Alle spillere som har spilt tre (3) eller færre kamper for sin klubb i inneværende sesong, kan utføre en ekstra overgang i overgangsvindu 2 dersom spilleren ønsker det.

§4.3.2 Spillere som av ulike årsaker ikke trives eller ikke får delta i kampaktivitet i en klubb og ønsker overgang utenfor overgangsvinduet, kan søke administrasjonen om dispensasjon fra §4.2 og §4.3.

§4.3.3 En spiller som ikke har spilt en offisiell kamp for moderklubben i løpet av siste kalenderår, kan få innvilget overgang utenfor overgangsvindu. En offisiell kamp, er en cricketkamp som er en del av en konkurranseaktivitet arrangert av NCF. Samme regel vil gjelde hvis et lag har trukket seg fra serien/all kampaktivitet eller at klubben er oppløst. Sistnevnte tilfelle vil i tillegg gi automatisk dispensasjon fra overgangsvindu.

§ 4.4 Søknad om overganger Spilleroverganger tillates kun for spillere som er spilleberettiget og ikke skylder NCF penger. Søknad om spilleroverganger kan gjennomføres på en av to måter: (a) Spilleren som ønsker overgang kan selv gjøre dette i idrettens medlemssystem Min Idrett; (b) Ferdig utfylt overgangsskjema, signert av laglederen for søkerklubben og spilleren det søkes overgang for, sendes inn til Norges Cricketforbund via e-post.

§4.4.1 Gebyr for overgang er på kr. 500,-. Ved alternativ (b) i §4.4, må kopi av kvittering/bekreftelse på innbetaling lastes opp sammen med overgangsskjemaet. Se §4.6.1 for ekstra avgift for spillere som tar overgang fra klubber som rykket ned etter sesongslutt i foregående sesong.

§4.4.2 Moderklubbens lagleder kontaktes av NCF på epost for å gi informere om overgangen, innen 2 virkedager fra NCF mottar søknad om overgang jamfør §4.4 og §4.4.1. Om moderklubben ikke har noen innvendinger på overgangen, frasier moderklubben seg retten til å bestride overgangen i etterkant.

§4.4.3. Moderklubben har en klagefrist på tre (3) virkedager (72 timer). Klagen må begrunnes og dokumenteres skriftlig, og sendes på e-post til NCFs administrasjon, innen fristen på tre virkedager. Unnlater moderklubben å svare på henvendelsen innen fristen, kan overgangen godkjennes. Blir en overgang av ulike årsaker ikke godkjent, eller blir en klage avslått av administrasjonen, kan dette vedtaket klages inn til Sanksjonsutvalget skriftlig.

§4.4.4 Moderklubben kan kun stoppe en overgang moderklubben kan dokumentere at spilleren skylder moderklubben penger.

§4.4.5 NCFs administrasjon skal behandle klager som gjelder spilleroverganger innen fem (5) dager.

§ 4.5 Godkjenning av overgang
En overgang godkjennes ikke før korrekt og nødvendig dokumentasjon er mottatt og behandlet av NCF.

§4.5.1 Godkjente overganger skal behandles av NCF innen tre (3) virkedager.

§4.5.2 En spiller kan ikke spille for sitt nye lag før overgangen er registrert og godkjent av NCF.

§4.5.3 Ved mangelfull dokumentasjon eller mistanke om ugyldig dokumentasjon kan NCF nekte å godkjenne overganger inntil tilfredsstillende dokumentasjon er fremlagt.

§4.5.4 Dersom moderklubben sender en skriftlig klage knyttet til overgangen, skal en eventuell godkjenning av overgangen ikke tre i kraft før Sanksjonsutvalget har behandlet klagen.

§ 4.6 Overgang fra klubber som har rykket ned Ved spillerovergang fra en klubb som i foregående sesong rykket ned i divisjonssystemet, gjelder andre vilkår i de tilfeller der en spiller ønsker å melde overgang til en ny klubb som spiller i en høyere divisjon enn den divisjonen spillerens moderklubb rykket ned til.

§4.6.1 En spiller kan søke overgang til en klubb som for inneværende sesong spiller i en høyere divisjon enn spillerens moderklubb gjør etter forrige sesongs nedrykk, dersom det betales en ekstra overgangsavgift på kr. 5.000,- (gjelder samtlige divisjoner). Av overgangsavgiften vil kr. 4.500,- tilfalle moderklubben, og kr. 500,- til NCF.

§ 4.7 Lagbytter innad i klubb U23-spillere som er registrert i klubbens B-lag (2. lag) kan også spille for klubbens A-lag (1. lag) et ubegrenset antall ganger i løpet av en sesong. U23-spillere registrert i klubbens A-lag (1. lag) kan ikke spille for klubbens B-lag (2. lag).

§4.7.1 U23 er alle spillere som fyller 23 år fra og med 1. januar i kalenderåret for gjeldende sesong.

§4.7.2 Spillere over 18 år har lov til å spille to seriekamper på en og samme dag. Spillere under 18 år, har lov til å spille to 20 overs kamper, eller mindre på en og samme dag.

§4.7.3 Interne overganger er gratis og skal kunne gjennomføres med e-post fra lagleder uten overgangsskjema. Øvrige overgangs betingelser vil også være gjeldende i dette tilfellet.

§4.7.4 Kamper for A og B lag skal kunne settes opp på samme dag, samme tid.

§4.7.5 For kvinneligaen hvor en klubb kan ha to lag i samme divisjon vil ikke

§4.7 og §4.7.1 være gjeldende. I kvinneligaen kan ingen spillere veksle mellom to lag fra samme klubb i samme sesong.

KAPITTEL 5. SERIESPILL  
§ 5.1 Samtlige klubber registrert under NCF, har rett til å delta i seriespill og annen kampaktivitet etter de til enhver tid gjeldende regler, så snart påmelding og innbetaling av kontingent/avgift er registret inne fristens utløp.

§5.1.1 NCF kan, når særlige omstendigheter taler for det, nekte nye lag å delta i seriemesterskapet for en gitt periode. Et eksempel på særlige omstendigheter er manglende banekapasitet. Av nye lag, skal NCF primært prioritere lag som tilrettelegger aktivitet for barn, unge og kvinner og eventuelt også bidrar til geografisk utbredelse av cricketidretten i Norge.

§ 5.2 Seriemesterskap skal spilles etter seriespillprinsippet i et gitt antall divisjoner (se §5.3), uten finalekamp. Kampene skal spilles i samsvar med godkjent spillereglement, kampplan, relevante internasjonale og lokale cricketlover samt NCF sine vedtekter.

§ 5.3 Det er forbundsstyret i NCF som bestemmer antall divisjoner og antall lag i hver divisjon før sesongstart. Divisjonsoppsettet og inndelingen for kommende sesong skal være klart senest 1. april.

§5.3.1 Det er ikke tillatt med flere lag fra samme klubb i samme divisjon. Unntak for kvinneliga og ungdomsligaer, hvor man kan ha inntil to lag fra samme klubb med regulering på flyt av spillere, iht. § 4.7.5. §5.3.2 En avgjørelse om reduksjon av antall lag i en divisjon må vedtas før sesongstart i sesongen før reduksjonen(e) innføres.

§ 5.3.3 Lag som trekker seg fra en turnering etter at påmeldingsfristen er gått ut får ikke refundert deltakeravgiften for den aktuelle turneringen.

§ 5.4 Divisjonsoppsett / Seriespill Samtlige serier spilles i 20 overs format – T20.

§5.4.1 Divisjon 1 består av maksimalt ti lag og det spilles dobbel serie. De tre lagene som ender på 8, 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon 2.

§.5.4.2 Divisjon 2 består av maksimalt ti lag og det spilles dobbel serie. De tre lagene som ender på 1., 2. og 3. plass på tabellen etter avsluttet seriespill, rykker opp til divisjon 1. De tre lagene som ender på 8, 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon 3.

§5.4.3 Divisjon 3 består av maksimalt ti lag og det spilles dobbel serie. De tre lagene som ender på 1., 2. og 3. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker opp til divisjon 2. De tre lagene som ender på 8, 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon 4.

§5.4.4 Divisjon 4 består av maksimalt ti lag og det spilles dobbel serie. De tre lagene som ender på 1., 2. og 3. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker opp til divisjon 3.. De tre lagene som ender på 8, 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon 5.

§5.4.5 Divisjon 5 består av maksimalt ti lag og det spilles dobbel serie. De tre lagene som ender på 1., 2. og 3. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker opp til divisjon 4. De 4 lagene som ender på 7, 8, 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon Qualifying.

§5.4.6 Qualifying divisjon består av 20 lag delt i 2 puljer. Det spilles enkelt serierunde. Første 2 lag fra hver pulje rykker opp til femte divisjon. §5.4.7 Dersom det er behov for å fylle opp kvoten av lag i en divisjon (jfr. §5.3), kan flere enn tre lag rykke opp i divisjonen over. §5.4.8 Ved lik poengsum etter avsluttet seriespill bestemmes rekkefølgen på lagene av bestemmelsene i §17.

§ 5.5 Kamplengde, tid og pauser En kamp består av to innings. Hver inning består av et gitt antall overs. Hver over skal gjennomføres på maksimalt fire (4) minutter (i 20 overs kamper 4,25 min).

§5.5.1 Overs, kamplengde, tidsfrister og pauser for hver divisjon fremgår av følgende tabell:                                                                                  

Divisjon 
Overs  
Min. overs
Tid pr. inning
Drikke pr. inn
Pause  
Tidsramme  
Overs  
Tid  September
Elite  
40
16
2t 40 min
1x5min  
20 min
5t 40 min
35
5t
Div 1
35
14
2t 25 min
1x5min  
20 min
5t 10 min
30
4t 25min
Div 2
30
12
2t 05 min
1x5min  
15 min  
4t 25 min
25
3t 45min
Div 3
30
12
2t 05 min
1x5min  
15 min
4t 25 min
25
3t 45min
Div 4
25
10
1t 45 min
1x5min  
15 min
3t 45 min
20
3t
Div 5
20
8
1t 25 min
    -
10 min
3t 00 min
20
3t

 

§5.5.2 En kamp skal avvikles innenfor gitt tidsramme. Det er dommernes ansvar å sørge for at kampen avsluttes i tide, og den neste kampen kan starte til fastsatt tidspunkt, ihht. kampplan.

§5.5.3 I september måned skal alle kamper i Premier NM/Championship reduseres med fem overs pr. inning. Det gjelder uansett vær- og lysforhold. Fastsatt september reduksjon eller ytterligere reduksjon av overs før toss, må registreres i scoringssystemet før kampstart. Reduksjon gjelder ikke i serie kamper (20 overs).

§5.5.4 Deltagelse i T20 serien er frivillig. Kvalifiserte lag kan velge å delta kun i Premier NM/Championship om laget ikke ønsker å delta i serien. Det vil resultere i at laget mister sin plass i serien. Ved ønske om gjenopptakelse i seriespill må laget begynne i laveste divisjon.

§5.5.5 Hvis et lag etter endt sesong ønsker å trekke seg fra T20 serien, kan det åpnes for at laget gjenopptas i laveste divisjon dersom dette skjer før kampplan for kommende sesong er påbegynt, og NCF vurderer det som gjennomførbart jamfør §5.1.1.

§5.5.6 dersom en klubb taper sitt medlemskap i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og på et senere tidspunkt ønsker gjenopptagelse i seriespill, må laget begynne i laveste divisjon.

§5.5.7 Ved temperatur under 8 grader, skal kampen ikke startes, med mindre begge kapteinene ønsker det. Faller temperaturen under 8 grader i løpet av kampen, skal kampen stoppes. Skulle begge kapteinene derimot ønske å gjennomføre kampen, skal kampen fortsette. En kamp som starter under 8 grader eller får fortsette etter kapteinenes ønske, kan ikke senere stoppes hverken av den ene eller begge kapteinene p.g.a. lav temperatur. Hvis det ikke er meldt høyere temperaturer senere, kan kampen avlyses. Mer enn en værmeldingskilde må benyttes (bruk Yr.no og Storm.no) i alle ovennevnte tilfeller. Ved avlysning, vil samme regler som for regn gjelde.

KAPITTEL 6. NORGESMESTERSKAP PREMIER (NM) / CHAMPIONSHIP OG 100 BALLS 
§ 6.1 Lag som spiller i Premier (NM) og Championship vil ha muligheten til å bruke spillere fra både A- og B-laget som er registrert i T20 ligaen.

§ 6.1.2 B-lag kan ikke delta i Premier (NM) og Championship, hvis A laget i den respektive klubben er representert.

§ 6.1.3 Hvis et B-lag ikke kan delta i Premier NM eller Champion fordi A-laget i klubben også er kvalifisert, vil B-laget bli tildelt en plass i 100 Balls turneringen. I et slik tilfelle vil lag 4 i 4. divisjon miste sin plass. Hvis 2 B-lag kvalifiserer seg til 100 Balls turneringen, vil lag 4 og 3 i 4. divisjon miste plassen i 100 Balls osv.

§ 6.1.4 Hvis et lag mister plassen sin eller ikke kan delta i turneringen, kan best plasserte lag som står utenfor ligaen bli tilbudt plassen. Hvis et lag trekker seg etter at arbeidet med kampplanen er påbegynt, vil ikke plassen bli fylt opp.

§ 6.1.5 Turneringsoppsett Premier (NM) skal bestå av maksimalt 15 lag som spiller enkel runde i 40 over format. Laget som leder tabellen etter ferdigspilt kan titulere seg som Norgesmester. De 5 nederste lag rykker ned til Championship.

§ 6.1.6 Turneringsoppsett Championship skal bestå av maksimalt 15 lag som spiller enkel runde i 30 over format. De 5 øverste lag rykker opp til Premier (NM). De 5 nederste lag går ut av Championship og vil bli erstattet av de 5 høyeste rangerte lag fra samtlige divisjoner i serien. Utgående lag kvalifiserer ikke til Championship selv om rankingen tilsier det.

§ 6.1.7 Turneringsoppsettet 100 Balls skal bestå av 8 lag. 4 øverste lag fra 4. divisjon og 4 øverste lag fra 5. divisjon og spiller enkel runde. 100 Balls turnering vil være en årlig turnering. sluttplassering i T20 ligaen vil være avgjørende for lagenes kvalifisering.

§6.2 I seriespill deles det ut 4 poeng for seier og 2 poeng for uavgjort. Ved avlysning av kamper, gis hvert av lagene to poeng. Ved like poengsum mellom to eller flere lag etter endt seriespill vil rekkefølgen bestemmes etter følgende kriterier for de lag som har like mange poeng:

 1. Flest seiere
 2. Net run rate
 3. Flest poeng i innbyrdes oppgjørene
 4. Net run rate i innbyrdes oppgjørene

§ 6.3 Antall klubblag En klubb kan kun stille med ett lag i Premier NM/Championship. Dersom flere lag (B, osv.) fra samme klubb kvalifiserer seg så tillates kun A laget (1) fra klubben å delta. I Premier NM/Championship kan en klubb ubegrenset bruke spillere fra alle klubbens serielag (dvs. A, B, lag osv.).

§ 6.4 Deltakelseskrav Klubber som kvalifiserer seg til, og som velger å delta i, Premier NM/Championship må betale avgifter og andre skyldige beløp innen fastsatte frister. De kvalifiserte lagene som ikke betaler utestående avgifter og skyldige beløp innen fastsatte frister strykes, og øverste lag på rangeringslisten tilbys plass i Premier NM/Championship.

§6.4.1 Deltagelse i Premier NM/Championship er frivillig. Kvalifiserte lag kan velge å ikke delta i Premier NM/Championship. Det vil resultere i at laget mister sin plass i Premier NM/Championship det aktuelle året. Deltagelse i Premier NM/Championship på et senere tidspunkt vil være avhengig av lagets rangering i seriespill.

§ 6.5 Kamplengde, tid og pauser i Premier NM/Championship
Kamper i Premier NM/Championship skal følge følgende retningslinjer:

Serie

Overs

Min. overs for gyldig resultat

Tid pr. inning

Pause

Tidsramme

Premier NM

40

16

2t 45 min

20 min

5t 50 min 

Championship

30

12

2t 5 min

15 min

4t 25 min 

 

 

 

 

 

 

100 Balls

 

40 balls

1t 20 min

10 min

2t 50 min 

 

KAPITTEL 7. GJENNOMFØRING AV KAMPER  
§ 7.1 Samtlige kamper gjennomføres etter tidsskjema presentert i dette kapitel 6 i dette spillereglementet.

§ 7.2 Kampstart
§7.2.1 Lagene må være til stede på banen i godkjente spilledrakter senest til toss, som må skje senest 15 minutter før kampstart. Om kampen utsettes grunnet vær og baneforhold, vil toss bli utsatt til nevnte forhold tillater kampstart. Kapteinene vil bli oppdatert av dommerne etter enhver vurdering av vær og baneforhold.

§7.2.2 Det må være minst ni spillere fra hvert lag til stede på banen før toss kan gjennomføres. Dersom et eller begge lag ikke har ni spillere til stede 15 minutter før kampstart, er kampen ansett som forsinket. Regler for reduksjon av overs og evt. walkover vil gjelde.

§7.2.3 Skulle et av lagene ha færre spillere enn minstekravet, vil regler om reduksjon og deretter walkover tre i kraft. Ved utsatt toss tid, vil kravet om minimum antall spillere derimot ikke være gjeldende før endelig toss skal finne sted. Lagoppstillingen kan ikke endres etter toss.

§7.2.4 En spiller som grunnet skade eller andre gyldige årsaker må forlate banen, vil ikke utløse konsekvenser, men det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen. Blir det etter kampstart færre enn 8 spillere, kan ikke kampen fortsette. Walkover regelen vil også gjelde i dette tilfellet.

§7.2.5 Lag som forårsaker forsinkelser i kampstarten eller toss utover 4 minutter skal straffes med reduksjon i overs, en over ved batting for hvert 4. minutt forsinkelse.

§7.2.6 En kamp kan ikke begynne senere enn 30 minutter etter fastsatt starttidspunkt, med mindre det er værforhold og sikkerhetsrelaterte årsaker som skaper utfordringer med kampstart. Det betyr at tidspunktet for walkover ved manglende oppmøte eller for få spillere, er 31. minutt etter fastsatt starttid, ihht. kampplan.

§7.2.7 Reduksjon av overs kan skje både før og under kamp. Det er kun dommerne som kan redusere antall overs, og dette kan kun gjøres med bakgrunn i værforhold, lysforhold og sikkerhet. Ved en avgjørelse om å redusere overs er det dommernes ansvar å informere begge lag med en gang. Fastsatt eller ytterligere reduksjon av overs før toss, må registreres inn i scoringsystemet før kampstart, for å unngå feil i NNR beregning.

§7.2.8 Det er kun dommerne som i fellesskap kan avlyse en kamp på kampstedet på grunn av rådende spilleforhold ved banen. Begge dommerne må være enige i en avgjørelse om slik avlysning. Ved spørsmål om sikkerhet, må nødvendigvis ikke begge være enige. Det holder om bare en av dommerne ønsker å stoppe eller ikke igangsette en kamp.

§7.2.9 Dommerne har krav på fastsatt honorar selv om kampen avlyses. All individuell spillerstatistikk lastes opp i scoringssystemet uavhengig av hvor mange overs som har blitt spilt.

§ 7.3 Kamp og reserve ball Begge lag skal før kamp levere en kampball og minst en reserve ball til dommerne. Ved skade eller dårlig tilstand på ballen, er det dommerne som har myndighet til å bytte ball. Hvilken reserve ball som er best egnet for bruk under videre spill, bestemmes også av dommerne. Sist nevnte gjelder også ved tap av ball.

§ 7.4 Forsinkelser underveis i kampen
§7.4.1 Hvis laget som har fielding i 1. inning ikke kaster sine overs etter tidsskjemaet som er satt opp for divisjonen, skal 1. inning fullføres. Og 2. inning reduseres med en over for hvert 4. minutt (4,25 min i T20 kamp) som 1. inning er forsinket. Target score skal ikke reduseres.

§7.4.2 Hvis laget som har fielding i 2. inning ikke kaster sine overs etter tidskjemaet som er satt for divisjonen, skal den påbegynte over fullføres. Ved forsinkelse skal dommer sammen med scorer finne gjennomsnitt av fem beste overs fra laget som batter i 2. inning og multiplisere det med antall tapte overs. Summen legges til totalen for å oppnå resultatet. Scorer må varsles om hvor mange + penalty runs som skal legges til etter 2. innings er ferdig. Resultatet av kampen beregnes etter D/L metoden. Om nødvendig manuelt ved hjelp av D/L kalkulator i scoringssystemet, eller på NCF sin hjemmeside. (ved sløsing av tid både for batting og fielding side, første og siste advarsel som vil gjelde for hele laget, og deretter 5 penalty runs for hver gang det sløses med tid). Alle tall rundes opp til nærmeste hele tall.

§7.4.3 Fielding laget skal ikke straffes for ekstra tidsbruk dersom dette skyldes følgende: 1. En spiller er skadet og trenger medisinsk behandling. 2. En spiller er skadet og bruker ekstra tid på å forlate banen. 3. Sløsing av tiden (og bruk av lang tid) fra batting laget. Dersom batting laget bruker for lang tid kan dommeren, etter første advarsel, tildele penalty runs, redusere tid og/eller overs for batting laget. Det gis kun èn advarsel som vil være gjeldene for hele laget. 4. Andre tilfeller av unødvendig tidsbruk som er utenfor kontrollen til fielding-laget. 5. Forsinkelse og en eventuell reduksjon i overs skal varsles til begge lags kapteiner av dommerne i god tid slik at de kan tilpasse spillestrategien sin deretter.

§7.4.4 Dersom værmeldingen, resterende dagslys, vær og baneforhold, eller andre forhold utenfor lagenes kontroll sannsynliggjør at kampen ikke vil kunne avvikles innen normal spilletid kan dommerne redusere antall overs før kampstart. Antall overs kan maksimalt reduseres til minimum antall overs for godkjent resultat i den aktuelle kampen.

§ 7.5 Resultat For at en kamp skal ha et gyldig resultat, må minst 40 prosent av totale overs av opprinnelig fastsatte kamplengde, være spilt i begge innings.

§ 7.6 Runner Bruk av runner er ikke tillatt i noen av formatene.

 

KAPITTEL 8. DOMMER OG SCORERE
§ 8.1 Dommere og scorere skal i utgangspunktet ikke gjøre scoring eller dømme kamper fra samme divisjon som laget dommeren/scoreren selv spiller kamper for. Denne bestemmelsen omfatter ikke dommerpanelet eller scorerpanelet. Dommerkomiteen kan sette opp dommere og/eller scorer fra samme divisjon utenfor panelene ved særskilte tilfeller. Bakgrunnen for slikt oppsett skal i tilfellet kommuniseres fra Dommerkomiteen til lagene som spiller.

§ 8.2 Det er kun kvalifiserte dommere som skal dømme kamper. Kun dommere som har gjennomført og bestått dommer kurs, anses som kvalifiserte dommere. Dommerkomiteen kan på saklig grunnlag suspendere dommere og scorere fra dømming og scoring i inntil 30 dager av gangen.

§8.2.1 Innen 1. april må hver klubb som deltar i kampaktivitet arrangert av NCF, melde inn navn på minst tre kvalifiserte dommere og en scorer fra sin klubb som er tilgjengelige for å dømme/score minst tre kamper i løpet av sesongen. Lag som ikke melder inn kvalifiserte dommere/scorer til administrasjonen i NCF innen fristen, kan ilegges en bot på kr 1 000,- per manglende kvalifiserte dommer eller scorer. Klubber kan søke om dispensasjon fra denne regelen grunnet regionale/geografiske utfordringer.

§8.2.2 For samtlige divisjoner skal DK, i særtilfeller NCF, utpeke dommere og scorer på individuelt nivå. Utover dette kan det gjennom NCFs kampplan oppnevnes klubber som deltar i kampaktivitet. Klubber er forpliktet til å stille med kvalifisert(e) dommer(e) til å dømme den enkelte kamp, og scorer til å utføre scoring. Dersom en klubb ikke kan sende en kvalifisert dommer eller scorer til oppsatt kamp, er det klubbens ansvar å finne en kvalifisert dommer eller scorer fra en annen klubb som erstatning. En slik endring må meldes inn skriftlig til (a) dommerkomiteen, (b) NCF, senest 3 dager før kampen, og §8.1 må hensyntas.

§8.2.3 Dommere og scorer skal settes opp senest 7 dager før kampdag. Hvis denne fristen ikke kan overholdes av praktiske årsaker, må dommerne bli direkte informert. Deres aksept må innhentes av dommerkomiteen eller administrasjonen.

§8.2.4 Det kan, i løpet av en sesong, legges inn begrensninger på antall bytter av dommeroppdrag mellom klubber og dommere. Vurdereringer og avgjørelser om innføring av begrensninger eller sanksjoner, faller naturlig under Dommerkomiteen. Dersom det blir foretatt flere dommer/scorer bytter enn det som blir kommunisert ut, kan klubber og risikere å bli bøtelagt med kr. 1000,- per dommer per kamp. En dommer fra dommer panel eller uten klubbtilhørighet, kan i tillegg miste retten til å dømme for en bestemt periode. Informasjon om slike begrensninger må formidles til klubber og dommere i god tid.

§8.2.5 Ved behov er det tillatt å gi dommer- og/eller scoreroppdrag til enkeltpersoner uten at deres klubb/lag er ansvarlig for utføringen og evt. konsekvenser. Slike oppdrag fordeles normalt av Dommerkomiteen.

§8.2.6 Sanksjoner ovenfor dommere og scorere som stiller på vegne av en klubb satt opp med dommer- og/eller scoreroppdrag, skal ilegges den aktuelle klubben. Sanksjoner ovenfor dommere og scorere som personlig har fått tildelt oppdrag skal ilegges den aktuelle dommer/scorer. Ilagte sanksjoner skal være betalt innen oppgitte frister. Ved unnlatelse, kan den aktuelle dommeren bli fratatt retten til å dømme frem til boten er registrert betalt mens klubber kan risikere forhøyelse av boten.

§ 8.3 Dommere og scorer skal møte til kamp senest 30 minutter før kampstart, slik at de kan kontrollere baneforhold, nødvendig utstyr, samtale med scoreren og kapteinmøte før kamp start.

§8.3.1 Møter ikke en dommer eller scorer opp til fastsatt tid flere enn tre ganger i løpet av en sesong, ihht. §8.3, kan dommeren risikere å bli bøtelagt med kr. 1000,- per dommer per kamp. ved hver forsinkelse. I tillegg kan dommeren miste retten til å dømme for en bestemt periode. Det forutsetter at enten meddommer eller en av involverte klubber sender inn en skriftlig klage/rapport.

§8.3.2 Dersom dommere eller scorer ikke møter opp til kampens starttid oppført i kampplan på NCFs webside, skal det sanksjoneres med en bot på kr 3000,-. Samme sanksjon skal ilegges dersom dommeren som møter opp til kamp ikke er kvalifisert. Det forutsetter at enten meddommer eller en av involverte klubber sender inn en skriftlig klage/rapport. Mottaker av sanksjonen bestemmes ihht.§8.2.4.

§8.3.3 Hvis en dommer eller scorer ikke møter opp til kampstart kan det velges en annen dommer etter begge kapteinenes samtykke. Dersom opprinnelig dommer møter opp etter at den nyvalgte dommeren har overtatt ansvaret for dømmingen. Det vil det være opp til den nyvalgte dommeren om vedkommende vil fortsette dømmingen, eller la den opprinnelige oppsatte dommeren ta over.

§8.3.4 Dersom en dommer eller scorer ikke kan fullføre en påbegynt kamp, f.eks. på grunn av sykdom, gjelder det samme regler for valg av ny dommer eller scorer, som nevnt i § 8.3.2.1.

§8.3.5 Dommere og scorere er pålagt å kommunisere på norsk eller engelsk. Er det en spillere(e) som ikke forstår noen av nevnte språk, kan dommeren bruke et annet språk. Kaptein(er) må i slike tilfeller orienteres.

§8.3.6 Det er under enhver omstendighet dommernes og lagkapteinenes plikt å gjøre sitt beste for å få gjennomført en berammet kamp. Dommeren må ikke tillate noen av de fremmøtte lagene å forlate banen så lenge det finnes en mulighet gjennomføring av kampen.

§8.3.7 Dommernes avgjørelser er endelige, og kan ikke påklages under kampen. Etter at kampen er ferdigspilt kan situasjoner som er klare regelbrudd fra dommerens side eller feil utregningsmetode, påklages Dommerkomiteen. Hoveddommeren har ansvaret for å annonsere resultatet av kampen, samt få signert NCFs offisielle kampskjema i et møte med kapteinene senest 30 minutter etter kampslutt.

§8.3.8 Ingen av kapteinene eller dommerne kan forlate banen uten at møtet for signering av kampskjemaet er avholdt. Manglende oppfyllelse medfører kr. 1000,- i bot per person. For kapteiner ilegges deres klubber aktuell sanksjon, mens mottaker av sanksjon overfor dommere bestemmes av §8.2.4.

§8.3.9 Dersom et av lagene ikke er enig i resultatet, skal kapteinen fra det aktuelle laget skrive en protest inn i kampskjemaet. Deretter må en skriftlig klage sendes til Dommerkomiteen innen midnatt neste dag. Det er kun de involverte lagene som har anledning til å påklage resultat av en kamp. Klager knyttet til kampresultat vil ikke bli vurdert uten en slik merknad i kampskjemaet.

§8.3.10 Dersom et av lagene mener det er gjort føringsfeil av statistikk på enkeltspillere eller laget, må lagkaptein, lagleder eller kontaktperson sende en e-post til administrasjonen for å be om endring. Denne e-posten må sendes innen fire dager etter at den aktuelle kampen er spilt. En bekreftelse fra kapteinen fra motstander laget eller en av dommerne vil være nødvendig. Det er kun administrasjonen i NCF som kan ta kontakt med scoringssystemet for å be om slike enderinger.

§ 8.4 Scoring - Dommerkomiteen og administrasjonen har til enhver tid mandat til å avgjøre behovet for oppsett av nøytral scorer.

§8.4.1 Til enhver kamp må begge lag ha med seg et fulladet nettbrett, og en ekstra strømkilde, som ved behov kan brukes av scoreren. Dommerne skal, før kampstart, kontrollere at begge lag har med fulladet nettbrett til scoring. Hjemmelag som ikke har med fulladet nettbrett, skal ilegges en bot på kr. 1 000,- og bortelag kr. 500,-

§8.4.2 Det er kun NCFs valgte turneringsadministrasjonssystem som skal brukes til å score kamper som spilles i regi av NCF. Scorer, dommere og begge lags kapteiner plikter å sette seg inn i bruken av turneringsadministrasjonssystemet.

§8.4.3 Etter kampslutt skal hoveddommeren samle begge lags kapteiner med meddommer til et møte. I møtet skal hoveddommer gå gjennom kampskjemaet og fylle inn riktig informasjon. Kampskjemaet underskrives av begge lags kapteiner og begge dommerne. Hoveddommeren er ansvarlig for å sende inn kampskjemaet innen midnatt samme dag som kampen spilles. Manglende innsendt kampskjema medfører bot på kr. 500,- til hoveddommer. En kaptein som ikke underskriver kampskjemaet, men deltar i møtet skal ilegges en bot på kr. 500,-.

§8.4.4 Dersom en av de fire som skal underskrive kampskjemaet ikke er enig i informasjonen som har blitt fylt inn i kampskjemaet, skal vedkommende markere sin protest nederst på kampskjemaet. Brudd på spillereglement, hendelser og notat knyttet til eventuelle klager kan også føres opp i kommentarfeltet på skjemaet.

§8.4.5 Scorer/hjemmelaget har ansvar for at kampdata lastes opp til NCFs valgte turnerings- administrasjonssystem rett etter kampslutt og senest innen midnatt samme dag som kampen spilles. Manglende oppfyllelse av kravet kan medføre kr. 500,- i bot per dag som opplastingen er forsinket, oppad begrenset til kr 3 000,- Mottaker av sanksjonen bestemmes av §8.2.4

§8.4.6 Dommere er pålagt å registrere: overs/wickets med en ballcounter. Antall overs kastet per bowler, tidspunkt ved forsinket start, pauser, spiller forlater eller kommer inn igjen på banen, kampen stoppes p.g.a regn eller andre uregelmessigheter i eget notathefte underveis.

§ 8.5 Dommer-evalueringsskjema Begge kapteiner skal fylle ut NCFs dommer-evalueringsskjema tilgjengelig på NCFs webside innen 24 timer etter kampslutt.

§ 8.6 Utbetaling honorar Betaling av dommer og scorer honorar skal skje uoppfordret og gjøres via Vipps eller overføring i nettbank, før kampstart. Lag som ikke betaler honorar før signering av kampskjema etter kampslutt, vil bli ilagt en bot på kr. 500,-.

§ 8.7 Utstyrskrav til dommere:

 1. Sort pen bukse
 2. Rød overdel
 3. Rød dommerjakke
 4. Ball teller
 5. Dommerkort / notatblokk for poeng / overs og wickets notering
 6. Penn
 7. Klokke

§8.7.1 Dommere som møter opp uten riktig utstyr iht. § 8.7 skal bøtelegges med kr. 1 000,- Boten må være betalt innen fristen. Hvis fristen ikke overholdes, kan dommeren bli fratatt retten til å dømme en offisiell kamp i regi av NCF.

§ 8.8 Rydding Banen skal ryddes etter hver kamp. Det er dommerens ansvar å påse at banen blir ryddet av begge lag innen 10 minutter etter at kampen er ferdigspilt. Dommeren plikter å rapportere den klubben som ikke rydder etter seg. Ved mislighold, ilegges det en på kr. 1000,- Boten må være betalt innen fristen. Ved frist overtredelse, kan boten forhøyes.

§ 8.9 Duckworth-Lewis metoden Duckworth-Lewis (heretter D/L) skal alltid aktiveres før første kast. NCFs offisielle turneringsadministrasjonssystem skal benyttes. Ved stopp eller brudd underveis i kampen, grunnet vær, eller andre gyldige grunner som fører til at kampen ikke kan gjennomføres - og selv om det ikke har vært noen reduksjon av overs, skal D/L metoden tas i bruk for å oppnå resultat.

§8.9.1 Chase score skal alltid være et avrundet tall (rundes opp). En run mindre enn chase/target score, regnes som uavgjort.

§8.9.2 Ved teknisk feil i NCFs offisielle turneringsadministrasjonssystem før eller under kampen, må begge dommerne bruke D/L kalkulator som finnes i scoringsapplikasjonen til å beregne riktig target. Skulle ikke denne fungere, kan appen til scoringssystemet brukes fra et hvilket som helst nettbrett eller smarttelefon. Siste alternativ er å bruke D/L kalkulator publisert på NCF sin hjemmeside. Skulle ikke noen av nevnte alternativer være mulig å benytte, sendes alle detaljer fra kampen til dommerkomiteen, som i samråd med administrasjonen beregner resultatet.

§8.9.3 Alle brudd, reduksjoner og lignende skal noteres i kampskjemaet.

§ 8.10 Kampskjema NCFs turneringsadministrasjonssystem (TurneringsAdmin) skal benyttes før hver kamp. I tilfelle systemet ikke fungerer skal NCFs standard kampskjema brukes ved alle kamper i samtlige divisjoner og turneringer. Begge lag skal derfor ha med minst et eksemplar av kampskjema til hver kamp. Før toss, skal begge lag fylle ut kampskjemaet med navnet på spillerne som skal delta i kampen. Kampen skal ikke settes i gang før begge lag har fylt ut kampskjemaet og dommeren har fått levert skjemaet i utfylt tilstand. Lag som forårsaker forsinkelse, straffes med reduksjon i overs. Lag som ikke fyller ut kampskjema innen 31 minutter etter annonsert kampstarttid, taper på kampen på walkover.

§8.10.1 Kun spillere som er oppført på kampskjemaet kan delta i kampen.

§8.10.2 Super substitute(SuperSub): En spiller som er utnevnt som SuperSub (12th man) på kampskjema og er til stede ved kampstart, har lov til å gjøre batting/bowling/fielding og wicket-keeping, når som helst under kampen. Det kan dog maksimalt være 11 fielders på banen, og kun 11 spillere skal gjøre batting. Regler som gjelder bowler mv., vil også være gjeldende for SuperSub. Eksempel: Bowler må vente med å gjøre bowling tilsvarende tid vedkommende har vært utenfor banen. I tilegg kan inntil to reservespillere erstatte en fielder eller skadet wicketkeeper etter gjeldende regler. 12th/SuperSub eller andre reservespillere kan ved kampstart ikke erstatte en spiller som er oppført blant de første 11 på kampskjema, men som ikke er fysisk til stede på banen.

§8.10.3 Lag som bruker spillere i strid med §8.10.1 straffes med kr. 1 500,- i bot og fire poengs trekk i serietabellen uansett resultat.

§8.10.4 Det er tillatt å påføre navn på spillere som ikke er til stede ved kampstart på kampskjema. Disse kan delta i kampen, så lenge det ikke er i strid med de internasjonale cricketlovene. En forsinket bowler må vente med å kaste ball for tilsvarende tidsperiode vedk. kom for sent på banen.

§8.10.5 En spiller fra laget som har fielding kan delta i en kamp og gjøre batting, keeping og fielding, men ikke gjøre bowling, hvis vedkommende dukker opp etter innings halve antall overs er allerede kastet ferdig.

§ 8.11 Avlysning av kamp Det er kun dommerne som kan avlyse en kamp på kampstedet p.g.a. spilleforhold ved banen. Dersom en kamp må flyttes på grunn av omstendigheter utenfor NCF sin kontroll, skal de berørte lagene varsles så fort mulig.

KAPITTEL 9. WIDE OG NO BALL
§ 9.1 Offside wide: Dommere skal være strenge i tolkningen av offside wide regelen. Likevel skal dommeren kun gi wide hvis det for slagmannen fra sin naturlige plassering er umulig å treffe ballen ved å spille et vanlig slag. Wide skal ikke gis hvis slagmannen beveger seg vekk fra ballen og kunne ha spilt et vanlig slag hvis han ikke bevegde seg vekk. Også hvis en ball passerer utenfor wide merket men slagsmannen klarer å få den innenfor sin rekkevidde ved å bevege seg mot ballen, men ballen passerer under eller over bat. Et slik kast skal ikke erklæres som wide ball.

§ 9.2 Legside wide: Dommeren skal gi legside wide, dersom ballen passerer bak slagmannens bein og passerer leggstumps side uten å treffe leggstump eller salgmannen.

§ 9.3 Bouncer Bouncer regnes for å være et kast som spretter og passerer over skulderen til batter som står oppreist ved battingcrease. En (1) bouncer tillates per over. Passerer ballen over hode høyden på en oppreist batter i battingcrease, skal det gis wide ball for et slikt kast, og advarsel om at en bouncer per over er benyttet selv om ballen passerte over hode. Fortsetter bowleren i å kaste bouncer skal dommeren gi no ball og tildele free hit. Skulle dommeren oppfatte at bowlerens hensikt er å skade batter med bouncer, kan bowler i verstefall utestenges for bowling i den aktuelle kampen.

§ 9.4 Alle «full toss» som er høyere enn midjen til en oppreist batsman i sin crease, betraktes som farlige kast, og skal derfor erklæres som «no ball» av dommeren. Farten på kastet har ingen betydning. Fortsetter bowleren å kaste «full toss», skal dommere iverksette gjeldende tiltak. Unntaksvis vis kastet ikke var på eller i nærheten av batter. Hvis ballen er våt, må også dommeren vurdere om dette var med hensikt, og vurdere farlighetsgraden.

§ 9.5 En ball som treffer kanten, spretter utenfor en kunstig pitch, spretter mer enn en gang, ruller eller forandrer sin kurs på grunn av uregelmessigheter i den kunstige pitchen, skal automatisk gis som no ball av dommeren. Free hit tildeles.

§ 9.6 Ved kast av alle typer «no ball» skal batting-laget bli tildelt «free hit» på neste ball. Batter kan kun bli out på free hit iht. de metodene en kan bli out på ved en No ball dvs run out, hit the ball twice og obstructing the field. Fielding kan kun endres på free hit ved tre tilfeller:

 1. Kan endre fielding når det er ny batsman som skal spille free hit enn den som spilte no ballen free hit baseres på.
 2. Hvis en fielder står i faresone kan kapteinen flytte fielderen, men da må fielderen forlate banen og komme tilbake etter free hit-ballen.
 3. Hvis det er færre enn 4 fielder inne i 30 meter sirkelen kan fielders hentes inn slik at det er minst fire inne i 30 meter sirkelen på free hit.

KAPITTEL 10. INNMARK OG UTMARK
§ 10.1 To halvsirkler skal markeres på banen med en diameter på 27,5m målt fra midterste trepinnen i hver ende av spillefeltet. I tillegg skal to rette linjer markeres mellom halvsirklene, slik at en ring dannes. Ringen danner grensen mellom innmark og utmark.

KAPITTEL 11. FIELDING RESTRIKSJONER
§ 11.1 Power-play 1, består av 20 % av kamplengde, hvor bare 2 fielders kan være utenfor sirkelen (minst 7 fielders må være innenfor den innerste sirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner.

§ 11.2 Power-play 2, består 60 % av kamplengde, hvor maks 4 fielders kan være utenfor sirkelen (minst 5 fielders må være innenfor den innerste sirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner

§ 11.3 Power-play 3, består av 20 % av kamplengde, hvor maks 5 fielders kan være utenfor sirkelen (minst 4 fielders må være innenfor den innerste sirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner.

§ 11.4. Aldersbestemte Fielding-restriksjoner:

§11.4.1 Spillere som ikke har fylt 15 år før 31. desember i kalenderåret, kan ikke stå i 30 yard sirkle ved deltakelse i kamper i seriespill på seniornivå og NM.

§ 11.4.2. Alle spillere under 18 år er pålagt å bruke godkjent hjelm med gitter under batting, og ved fielding i faresonen i nærheten striker.

KAPITTEL 12. UTSETTELSE AV KAMPER
§ 12.1 Utsettelse av kamper Ingen kamper utsettes etter endelig publisering av kampplan, med mindre det er dødsfall av en aktiv spiller i klubben. Ved forespørsel kan mulighet for swap kan vurderes. Swap betyr at laget som ønsker en kamp utsatt, finner et annet lag som ikke allerede har møtt motstanderen deres i kampen som ønskes utsatt, og er villig til å bytte dag. Dere må da spille mot den motstanderen når det andre laget opprinnelig er satt opp til spille mot dem. I et slik tilfelle, må klubbene først bli enige seg imellom og deretter sende en skriftlig forespørsel til Administrasjonen senest 14 dager i forkant.

§ 12.2 En avlyst eller avbrutt kamp, på grunn av værforhold, ikke tilgjengelig bane, dommerfravær, er automatisk en ikke ferdig spilt kamp. Kampen skal registreres som «abandoned» i NCFs turneringssystem. Kampen skal ikke omberammes, med mindre kampen er av stor betydning for opprykk eller nedrykk. Skriftlig henvendelse i så tilfelle må sendes til administrasjonen innen midnatt dagen etter opprinnelig kampdato. Administrasjonen vurder en slik henvendelse kun hvis det er praktisk mulig å omberamme kampen.

§ 12.3 Dersom et lag uteblir fra en fastsatt kamp med gyldig forfall, skal kampen settes opp på nytt, hvis det er praktisk mulig. Gyldig forfall skal dokumenteres innen utgangen av neste arbeidsdag etter at kampen skulle ha vært spilt.

§12.3.1 Gyldig forfall: dødsfall av en aktiv spiller i klubben, eller dødsfall i en aktiv spillers kjernefamilie. Med kjernefamilie menes en aktiv spillers foreldre, kone, barn og søsken. Alvorlig ulykke, sykdom hvor flere spillere er involverte. Det må være umulig for laget å stille med nok spillere ved kampstart. Ulykke eller sykdom må være av den grad at det ikke var mulig å stille med lag. Ulykken må dokumenteres. Ved alvorlig sykdom, må legeattest fremlegges for hver syk spiller. Dødsfall i familien vil ikke betraktes som gyldig forfallsgrunn.

§12.3.2 Ved forfall som følge av forsinket offentlig transport som tog, fly eller buss, må bekreftelse fra transportør vedlegges. Motorhavari og lignende på eget kjøretøy kvalifiserer ikke som gyldig forfall.

KAPITTEL 13. ANSVARSFORDELING (ved NCF anlegg)
§ 13.1 Hjemmelag har det sentrale ansvaret for cricketbanen. Hjemmelag er lag som er oppført først i kampplan. Hjemmelag skal sørge for at banen er spilleklar senest 20 minutter før kampstart, at boundary er på plass og at banen er ryddet. Når det gjelder tørking av banen ved å suge opp vann ved hjelp av rollers e.l. er begge lag forpliktet til å samarbeide. Hvis et lag nekter å samarbeide, vil regler som gjelder sen kampstart og walkover vil også gjelde her.

§ 13.2 Lagene må ha med seg stumps og bails på hver kamp, som må plasseres på pitchen senest 20 min før kampstart. Lag som ikke har med seg stumps og bails til kampstart skal ilegges kr. 500,- i bot. Kampen kan ikke starte uten stumps, og regler som gjelder sen kampstart og walkover vil også gjelde her.

§ 13.3 Ved ettermiddagskamper skal hjemmelag plukke/samle opp boundary flags, og sammen med scoreboard og stoler, plassere/bevare de i tråd med gjeldende NCFs instruks.

§ 13.4 Ved private turneringer har vertsklubb ansvaret for å rydde baneområdet for søppel. Søppelrydding og vedlikehold av treningsbane skal skje i tråd med NCF sine instrukser. Hvis vertsklubb ikke oppfyller dette, skal klubben ilegges en bot på minst kr 3 000,-.

KAPITTEL 14. SPILLEDRAKTER OG UTSTYR
§ 14.1 I alle kamper skal det benyttes fargede cricketdrakter og fargede pads. I tillegg skal begge batsman på pitchen ha lik farge på pads. Lag/klubber som ikke spiller med fargede drakter eller pads med lik farge vil få kr. 1 000,- i bot. Spillerdrakter som har noe hvitfarge, bør hvitfargen helst ikke være på forsiden – og i hvert fall ikke være forstyrrende for batter.

§ 14.2 Spiller(e) uten reglementert drakt eller utstyr kan med dommernes tillatelse være med. Dette fritar imidlertid ikke for straff etter §14.1.

KAPITTEL 15. WALKOVER OG UTEBLIVELSE FRA KAMP
§ 15.1 Et lag kan ikke på egenhånd gi walkover. Et lag som på egenhånd gir walkover, vil trekkes fem - 5 - poeng i serietabellen for inneværende sesong og ilegges en bot på kr 3000,- Lag som av gyldig årsak ikke har mulighet til å stille lag jamfør §12.3.1 , kan melde walkover gjennom skriftlig hevendelse til administrasjonen, som vurderer enhver sak ihht. sakens natur. Henvendelsen må sendes innen rimelig tid før kampstart. Rimelig tid defineres som senest innen kl 15:00 dagen før oppsatt kamp på hverdager, og senest innen kl 15:00 på fredager for kamper som spilles i helg.

§15.2 Et lag som gir tre (3)- eller flere walkovere i seriespill samme år, regnes for ikke å ha oppfylt sine forpliktelser som deltaker i seriespillet. Laget skal rykke ned en divisjon ved slutten av sesongen. Ved flere enn fem - 5 – walkovers, skal laget automatisk rykke ned til laveste divisjon.

§ 15.3 Et lag som møter opp uten nok spillere til kampstart, jfr. §7.2.2, eller ikke møter opp til kamp skal ilegges en bot på kr 3 000,- Laget vil automatisk tape kampen, og ved seriespill skal laget videre trekkes to –(2 ) poeng i serietabellen. Motstander vinner på walkover.

KAPITTEL 16. POENGBEREGNING SERIESPILL
§ 16.1 For samtlige divisjoner gjelder følgende:

 • For vunnet kamp gis det 4 poeng.
 • For uavgjort kamp gis det 2 poeng.
 • For tapt kamp gis det 0 poeng.
 • For ikke ferdig spilt kamp uten resultat (abandoned) gis det 2 poeng til hvert lag.

KAPITTEL 17. TIEBREAKERE VED LIK POENGSUM I SERIESPILLET
§ 17.1 I tilfeller der flere enn et lag avslutter seriespillet med like mange poeng (like poengsum), skal plasseringen i tabellen for disse lagene avgjøres på følgende måte:

 1. Hvis det er lag som avslutter seriespillet med like mange poeng, skal laget med flest seire få høyere plassering i tabellen.
 2. Hvis det er lag som avslutter seriespillet med like mange poeng og like mange seire skal laget med høyest NRR få høyere plassering i tabellen.
 3. Hvis det er lag som avslutter seriespillet med like poeng, like mange seire og lik NRR, må poeng fra innbyrdes oppgjør til begge/alle lag settes opp i en tabell. Lag med flest seierpoeng får høyest plassering. Hvis poengene også blir like, skal lag med bedre NRR i innbyrdes oppgjør få høyest plassering. Net run rate for de aktuelle lagene skal regnes ut manuelt av administrasjonen.
 4. Hvis det er lag som har like mange poeng, like mange seire, lik NRR, like mange poeng i innbyrdes oppgjør og lik NRR i innbyrdes oppgjør, skal plasseringen på tabellen avgjøres ved loddtrekning. Vinneren av 1.divisjon skal ikke avgjøres ved loddtrekning. Det skal da kåres to vinnere av 1.divisjon.

KAPITTEL 18. STRAFFEBESTEMMELSER / SANKSJONER
§ 18.1 En spiller/spillere/lag, ansees ikke å være spilleberettiget dersom spilleren deltar i strid med et eller flere punkter i NCF sitt spillereglement.

§18.1.1 Et lag som benytter en eller flere ikke-berettigede spillere i en kamp, skal per kamp det gjelder, bøtelegges med kr. 2 500,- per uberettiget spiller. Motstanderlaget tilkjennes seieren i kampen. Laget som er skyldige i å ha brukt en ikke berettiget spiller, tilkjennes tap av kampen, og trekkes ytterlige 4 poeng i serie/turnerings-tabellen.

§18.1.2 Hvis §18.1.1 strider med andre lover i spillereglementet skal §18.1.1 prioriteres. Ved bruk av uberettiget, skal lagets og spillernes statistikk (runs, wickets mm.) nullstilles for den aktuelle kampen.

§ 18.2 Lagkaptein

§18.2.1 Under enhver omstendighet har lagkapteinene plikt til å skape en sportslig og fair play stemning ved cricketkamper.

§18.2.2 En lagkaptein er ansvarlig for sitt lags oppførsel før, under og etter kamp, både innenfor og utenfor boundary. Utenfor boundry begrenser seg til 50 meter fra boundry. Kapteinen plikter å bidra til fair play og en smidig gjennomføring av kamper (innings og overs) innenfor gitte tidsrammer. Dersom lagkaptein ikke bidrar til det ovennevnte, kan det ilegges kr 1 000,- i bot og utestenges fra den første oppsatte kampen etter at sanksjon er kommunisert.

§18.2.3 Ved gjentatte brudd på §18.2.2 kan lagkapteinen utestenges for en lengre periode, og ilegges en større bot. I tillegg kan kapteinens klubb straffes.

§ 18.3 Uakseptabel oppførsel

Uakseptable oppførsel deles i tre kategorier. Spillere, dommere, scorer og lag tilknyttet NCF som deltar i cricketaktiviteter i regi av NCF, kan straffes med økonomiske bøter og utestengelse fra å spille kamper i inntil 12 måneder, pga. uakseptabel oppførsel og brudd på ICC Code of Ethics/Conduct. Ved skyldig dom skal sanksjonsutvalget ilegge vedkommende en bot ihht. NIFs lov § 11-2, og på minimum kr 1 000, Ved gjentagelse fra samme person og/eller lag, bør sanksjonsutvalget skjerpe straffenivået. Dommer/dommerne må straffe et hvert slikt tilfelle med minimum 5 penalty runs. Eksempler på uakseptabel oppførsel er:

 • Reagere på dommerens avgjørelse
 • Sledging, direkte eller indirekte provoserende eller nedverdigende kommentarer
 • Komme i diskusjon med motstanderens spillere eller dommere
 • Bruk av vulgært språk, voldsbruk osv.

Eksempler på uakseptabel oppførsel fra dommere er å skape konfliktsituasjoner med spillere og/eller lag, dårlig oppførsel på og/eller utenfor banen.

I tilfeller hvor det er nødvendig å gi strengere straff enn 12 måneder eller høyere bot enn kr. 50.000, må sanksjonsutvalget videresende saken til forbundsstyret som vurdere/beslutter om saken skal sendes til NIF domsutvalg.

§18.3.1 Mindre forseelse, uakseptabel oppførsel inklusiv sledging.

Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge dommere for en begrenset periode av kampen. Utmålingen av utvisningen avhenger av hendelsens natur. Dommer/dommerne må straffe et hvert nevnt tilfelle med minimum 5penalty runs. Det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen for at kampen kan fortsette. Sanksjonsutvalget skal ilegge enkeltperson og/eller lag en bot på minimum kr. 1.000, -. Ved sledging, kan spiller bli utvist fra pågående kamp, samt utestenges fra neste oppsatte kamp. I tillegg kan spilleren bli ilagt en bot på kr. 2.000, -.

§18.3.2 Alvorlig forseelse, uakseptabel oppførsel

Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge dommere for en lengere periode eller hele kampen. Utmålingen av utvisningen avhenger av hendelsens natur. Dommer/dommerne må straffe et hvert slik tilfelle med minimum 5 penalty runs.  Det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen for at kampen kan fortsette. Sanksjonsutvalget skal ilegge enkeltperson og/eller lag en bot på minimum kr. 2.500, - og utestenge enkeltperson og/eller lag fra minimum to - 2 - kamper. Blir ikke saken anket innen fristen, vil utestengelsen være gjeldende etter ankefristens utgang. Ved medhold etter en eventuell anke, vil utestengelsen opphøre umiddelbart. Skjer utestengelsen i siste kamp i sesongen, gjelder utestengelsen i begynnelsen av neste års sesong.

§18.3.3 Voldelig eller truende adferd

Vold defineres her som «enhver handling rettet mot en annen person, som skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre det den vil». Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge dommere for hele kampen. Utmålingen av utvisningen avhenger av hendelsens natur.

Det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen for at kampen kan fortsette. Dommer/dommerne må straffe et hvert slik tilfelle med minimum 5 penalty runs. Sanksjonsutvalget skal ilegge spilleren eller lag en bot på minimum kr. 5.000, - og utestenge spiller og/eller lag fra minimum fem kamper. Utestengelsen i dette tilfelle, vil tre i kraft umiddelbart etter hendelsen eller dommer/dommernes rapport. Ved seriekamp skal spillerens klubb også trekkes fire poeng i seriespillet. Ved medhold etter en eventuell anke, vil utestengelsen opphøre umiddelbart. Skjer utestengelsen i siste kamp i sesongen, gjelder utestengelsen i begynnelsen av neste års sesong. 

Hvis omfanget av hendelsen er av en så alvorlig karakter, kan administrasjonen utsette klubbens/klubbenes oppsatte kamper til saken er ferdigbehandlet hos sanksjons- og ankeutvalget.  
 

§18.3.4 Brudd på spillereglementet vil kunne gi grunnlag for protester og/eller klager. Protester og/eller klager på forhold som gjelder spillereglementet sendes inn til Dommerkomiteen, innen syv dager etter hendelsesforløpet. Dommerkomiteen skal forberede saken for behandling hos Sanksjonsutvalget, som fatter avgjørelser i alle klagesaker vedrørende brudd på spillereglementets bestemmelser. Sanksjonsutvalget sender vedtaket til involverte parter, dommerkomiteen, administrasjonen og styret. Administrasjonen fastsetter betalingsfrister. Frister for behandling av ulike saker finnes på hjemmesiden til NCF under forbundet – utvalg og komiteer – sanksjonsutvalget - mandater. Avgjørelser i Sanksjonsutvalget kan klages inn for ankeutvalget. Fristen for å anke er 2 virkedager, etter at avgjørelsen er brakt den aktuelle part til kunnskap. Anker innsendt etter fristen skal avvises. Det må som hovedregel betales en ankeavgift til NCF på kr 500,- for behandling av en sak i ankeutvalget. Øvrige premisser og retningslinjer vedrørende ankebehandling reguleres av ankeutvalgets mandat publisert på NCFs websider.

§ 18.4 Balltempering/Cricketballer

§18.4.1 Balltempering er strengt forbudt. Etter første advarsel fra dommeren kan ballkasteren fratas retten til å kaste ball i den aktuelle kampen eller flere kamper avhengige av omfanget på balltemperingen.

§18.4.2 Det brukes bestemte cricketballer (godkjent merke og type) til kamper i regi av NCF. Lagene som spiller disse kampene, plikter å bruke den godkjente ballen i gitt turnering. NCF kjøper inn cricketballer på vegne alle lag til bruk i kamper i regi av NCF og lagene forplikter seg til å kjøpe cricketballer fra NCF til bruk i serie og turneringskamper. Dersom et lag bruker en annen ball enn det som er bestemt av NCF og/eller bruker en ball i kamp som de har kjøpt på egenhånd (dvs. ikke kjøpt fra NCF) skal laget ilegges en bot på kr. 1 000,- kr per kamp hvor det brukes en ikke-godkjent ball. NCF kan derimot be lagene om å bruke annen type baller for testing ved en prosess for et evt. bytte av ball leverandør.

§ 18.5 Bruk av mobiltelefon for spillere og dommere er forbudt innenfor boundary. Både spillere og dommere straffes med en bot på kr. 1 000,- for bruk av mobiltelefon.

§ 18.6 Ingen spiller fra batting side har lov til å komme inn på banen innenfor boundary uten tillatelse fra dommeren. Ved brudd på bestemmelsen skal spilleren ilegges en bot på kr. 1 000,- etter skriftlig rapport fra dommeren. Ved gjentagende brudd på bestemmelsen fra samme spiller kan straffereaksjonen skjerpes.

§ 18.7 Forbundsstyret kan på særlig grunnlag legge ned spilleforbud for så vel klubber som for enkeltspillere. Det gjelder spesielt dersom spiller eller klubb skylder NCF penger og eller ved disiplinærsaker. Spilleren eller klubben vil da ikke være spilleberettiget inntil vilkår fastsatt av forbundsstyret er innfridd eller til forbundsstyret bestemmer noe annet.

§ 18.8 Alle bøter skal være betalt innen oppgitte frister for at lag og/eller spiller skal være spilleberettiget. Brudd vil føre til at §18.9 kan tas i bruk. En dommer kan heller ikke dømme en kamp før den ilagte boten er betalt. Ved en eventuell anke, kan betalingen vente til ankeutvalget har ferdigbehandlet saken.

§ 18.9 Klubber og/eller enkeltpersoner utestenges fra sesongen dersom de ikke betaler kravet innen 15 dager etter at fristen er utgått. Klubber og/eller enkeltpersoner ilegges 15 prosent straffegebyr ved forsinket innbetaling.

§ 18.11 Brudd på NIFs barneidrettsbestemmelser knyttet til deltakelse aktivitet under Norges Cricketforbund skal av Sanksjonsutvalget straffes i tråd med NIFs lov § 11-2.

KAPITTEL 19. BRUK AV CRICKETBANER, NCA OG NCF-UTSTYR
§ 19.1 Klubber må søke om tillatelse hos administrasjonen i NCF for å få tillatelse til å bruke en cricketbane (matchpitch) i Oslo kommune til å spille kamp som ikke er organisert av NCF. Brudd på bestemmelsen kan medføre bot på inntil kr. 3 000,- til spillere og/eller klubb.

§19.1.1 Alle som ønsker tilgang til en av cricketbane til kamp, må sende inn en skriftlig søknad i god tid - minimum 2 uker i forkant av ønsker dato.

§ 19.2 Klubber og spillere kan kun benytte Norges Cricketakademi (NCA) innenfor tildelte treningstider, eller etter særskilt avtale med administrasjonen i NCF. Brudd på bestemmelsen kan medføre bot på inntil kr. 3 000,- til spillere og/eller klubb.

§ 19.3 Parkering på områder som disponeres av NCF uten tillatelse fra NCF skal straffes med kr. 1 000,- i bot. Parkeringen skal kun skje på områder med P-skilt. Boten sendes til bileieren.

KAPITTEL 20. KLUBBENS KONTAKTPERSONER
§ 20.1 Klubbene er selv ansvarlige for at NCF har korrekt og oppdatert kontaktinformasjon for klubben. Dette gjelder også kontaktinformasjon som står på hjemmesiden til NCF.

§ 20.2 Kun kontaktpersoner som står oppført på NCF sine hjemmesider for gjeldende klubb har anledning til å henvende seg til administrasjonen, komiteer og utvalg i NCF på vegne av klubben.

KAPITTEL 21. OPPLØSNING AV LAG/KLUBB
§ 21.1 Hvis et lag/klubb blir oppløst og/eller trekker seg fra seriespill (T20) før seriestart, vil miste plassen sin i seriespillet T20. Å trekke seg fra andre formater som Premier, Champion og 100 balls, vil ikke påvirke lagets deltakelse i seriespillet T20. Dersom lag/klubb på et senere tidspunkt ønsker å delta i seriespill og turneringer, er klubben å regne som et nyregistrert lag.

§ 21.2 Alle spillere som tilhører et lag/klubb som blir oppløst eller trekker seg fra serien og all kampaktivitet, kan få innvilget overgang til ny klubb etter §4.3.3.

§ 21.3 Klubber med lag som ikke fullfører hele sesongen og oppløses før alle seriekamper er ferdigspilt, vil ilegges en bot på kr 10 000,-.

KAPITTEL 22. ENDRINGER I SPILLEREGLEMENTET
§ 22.1 Endringer vedtatt i spillereglementet skal oppdateres på hjemmesiden til NCF senest 14 dager etter vedtak. Klubbene skal også informeres via e-post. Kaptein, lagleder og spillere er forpliktet til å sette seg i samtlige bestemmelser og endringer. Ingen endringer skal ha tilbakevirkende effekt.