SPILLEREGLEMENT FOR SESONGEN 2018

Kapitteloversikt:

 

KAPITTEL 1. HENSIKT OG FORMÅL 

§ 1.1 Norges Cricketforbunds (heretter NCF) spillereglement gir de overordnede rammene for all kamp- og konkurranseaktivitet under NCF for norsk cricket. Der intet særskilt er angitt, gjelder spillereglementet for alle cricketkamper.

§ 1.2 Det kan lages egne spillereglement, og/eller egne supplement til dette spillereglementet, for kvinneligaen, veteran, barn og ungdom.  

 

KAPITTEL 2. ALLMINNELIGE BESTEMMELSER  

§ 2.1 All kampaktivitet i regi av NCF skal avvikles i henhold til gjeldende internasjonale cricketlover og NCFs spillereglementet. Der det i dette dokumentet er referert til «lovene» eller «internasjonale cricket lover» menes med dette de gjeldende lover for cricket definert av MCC og ICC.  

§ 2.2 NCF bifaller og støtter fullt ut Cricketspillets ånd (the Spirit of Cricket), ICCs antikorrupsjons kode, ICCs antidoping-kode og ICCs anti-rasisme kode.  

§ 2.3 NCF følger Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett som vedtatt av Norges idrettsforbund (NIF). NCF forplikter seg til å ilegge sanksjoner for brudd på barneidrettsbetemmelsene i samsvar med NIFs lov §11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene skal saken påtales til NIFs domsutvalg.  

§ 2.4 NCF følger NIFs lov og de forpliktelser som følger med å være organisert som et særforbund med medlemskap i NIF.  

§ 2.5 Brudd på spillereglementet vil kunne gi grunnlag for protester og/eller klager. Protester og/eller klager på forhold vedrørende spillereglementet sendes inn til Dommerkomiteen, som skal forberede saken for behandling hos Sanksjonsutvalget. Sanksjonsutvalget fatter avgjørelser i alle klagesaker vedrørende brudd på spillerreglementets bestemmelser. Avgjørelser i Sanksjonsutvalget kan klages inn for ankeutvalget. Det må som hovedregel betales en ankeavgift til NCF på kr 500,- for behandling av en sak i ankeutvalget. Øvrige premisser og retningslinjer vedrørende ankebehandling reguleres av ankeutvalgets mandat publisert på NCFs websider.  

§ 2.6 NCF berammer alle kamper i NCFs kamptilbud. Kampene offentliggjøres i Kampplanen.  

§ 2.7 En cricketsesong defineres fra 1. januar til 31. desember.  

 

KAPITTEL 3. SPILLEBERETTIGELSE  

§ 3.1 For å kunne delta i organiserte cricketaktiviteter må en person være medlem i en cricketklubb som er medlem i NCF og som er registrert i NIF. Enhver som spiller cricket plikter å rette seg etter de lover, regler, retningslinjer og bestemmelser som til enhver tid gjelder og de vedtekter som er fattet med hjemmel i disse.  

§ 3.2 Aldersbestemmelser  

 1. Veteran – spilleren må være fylt 40 år før 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.  
 2. U19 – spilleren må fylle 19 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.  
 3. U17 – spilleren må fylle 17 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.  
 4. U15 – spilleren må fylle 15 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.  
 5. U13 – spilleren må fylle 13 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.  

§ 3.2.1. For å delta i seriespill på seniornivå og NM må spillere minimum ha fylt 13 år før deltakelse. 

§ 3.2.2. Fielding-restriksjoner:
Spillere som ikke har fylt 15 år før 31. desember i kalenderåret kan ikke stå i 30 yard sirkle ved deltakelse i kamper i seriespill på seniornivå og NM.  

§ 3.3 Registrering  
Alle spillere som ønsker å delta i organiserte turneringer på seniornivå i regi av NCF må søke om å bli spilleberettiget. Uregistrerte spillere vil kun bli spilleberettiget ved å sende inn utfylt spilleregistreringsskjema og nødvendige dokumenter via NCFs annonserte løsning for spillerregistreringer. Det er opp til NCF å avgjøre om spilleren oppfyller de krav som stilles for å bli registrert som spiller.  

§3.3.1 Alle spillere skal være forsikret via NCF. For at en cricketspiller skal være forsikret skal spilleren være registret i det norske Folkeregisteret og ha fått tildelt et fast personnummer eller et midlertidig D-nummer.  

§3.3.2 For å delta i organiserte cricketaktiviteter i regi av NCF, må spillere ha gyldig norsk personnummer, annen gyldig ID som kvalifiserer for permanent opphold i Norge eller gyldig D-nummer. 

§3.3.4 NCF har ansvaret for å oppdatere og publisere en godkjent forsikringsliste på sin hjemmeside og gjøre listen tilgjengelig for alle klubbene. Det er kun spillere som er oppført på den godkjente forsikringslisten som kan spille organisert cricket i regi av NCF.  

§3.3.4.1 En spiller som er registrert på NCF sine websider ansees å være forsikret, spilleklar og lisensiert. Fullstendige opplysninger som navn, fødselsdato, nasjonalitet og oppholds status med passkopi skal være sendt til NCF

§3.3.4.2 Nye spillere som har sendt all nødvendig informasjon registreres og kvitteres av NCFs administrasjon innen tre virkedager.

§3.3.4.3 Ved mangelfull dokumentasjon og/eller mistanke om forfalskning kan Norges Cricketforbund nekte å registrere en ny spiller frem til forbundet mener alle kravene er tilfredsstillende oppfylt. Klubben og/eller spilleren det gjelder kan også rapporteres inn til Sanksjonsutvalget.

 

§ 3.4 Lagbytte innad i klubb  

§3.4.1 U23-spillere som er registrert i klubbens B-lag (2. lag) kan også spille for klubbens A-lag (1. lag) et ubegrenset antall ganger i løpet av en sesong. U23-spillere registrert i klubbens A-lag (1. lag) kan ikke spille for klubbens B-lag (2. lag). U23 er alle spillere som fyller 23 år fra og med 1. januar i kalenderåret for gjeldende sesong. Det er ikke tillatt for en spiller å spille to seriekamper i løpet av en og samme dag. Overgangsregler nevnt i §4.1 vil også her være gjeldende ved lagbytte innad i en klubb med unntak av §4.3.1 

§3.4.2 Alle andre spillere, over 23 år fra B-laget, har rett til å spille maksimalt fire kamper for A-laget (1. lag) pr. sesong. Dette gjelder fra starten av sesongen (liga og NM). Spillere som er over 23 år i klubbens A-lag (1. lag) kan ikke spille kamper for B-laget (2. lag).  

§3.4.3 I den grad det er nødvendig å sette opp kamper for A- og B-lag på samme dag, skal administrasjonen etterstrebe å sette opp disse kampene på samme bane, etter hverandre.

§3.4.4 §3.4.1 og §3.4.2 gjelder ikke for kvinneligaen hvor en klubb kan ha to lag i samme divisjon. I kvinneligaen kan ingen spillere veksle mellom to lag fra samme klubb i samme sesong.

 

KAPITTEL 4. SPILLEROVERGANGER  

§ 4.1 Som hovedregel skal en spiller alltid søke om overgang ved bytte av klubb. Det er kun tillatt å foreta en (1) spillerovergang mellom to klubber i løpet av et overgangsvindu.  

§ 4.2 Overgangsvindu  
Det er to overgangsvinduer i løpet av en sesong. Overgangsvindu 1: Åpner kl. 00.01 den 1. mars og stenger kl. 23.59 den 30. april. Overgangsvindu 2: Åpner kl. 00.01 den 20. juni og stenger kl. 23.59 den 5. juli.  

§ 4.3 Det er kun tillatt med maksimalt en - 1- overgang pr. spiller pr. sesong. Overgangspapirer skal være mottatt av NCFs administrasjon innen overgangsvinduet stenger. Overgangspapirer mottatt etter at overgangsvinduet har stengt, aksepteres ikke.  

§4.3.1 U23 spillere som har spilt tre – 3 – eller færre kamper for sin klubb i inneværende sesong kan utføre en ekstra overgang i overgangsvindu 2 dersom spilleren ønsker det.  

§ 4.4 Søknad om overganger  
Spilleroverganger tillates kun for spillere som er spilleberettiget og ikke skylder NCF penger. Søknad om spilleroverganger skal gjennomføres etter følgende prosedyre: §4.4.1 Ferdig utfylt overgangsskjema, signert av laglederen for søkerklubben og spilleren det søkes overgang for, sendes inn til Norges Cricketforbund via e-post: mir@cricketforbundet.no. 

§4.4.2 Dokumentert innbetaling av gjeldende overgangsgebyr på kr. 800,-. Overgangsgebyret betales inn til NCF, og kopi av kvittering/bekreftelse på innbetaling lastes opp sammen med overgangsskjemaet. 500 kr av overgangsgebyret betales til moderklubben etter sesongslutt. Interne klubboverganger er gratis. Se §4.7 for ekstra avgift for spillere som tar overgang fra klubber som rykket ned etter sesongslutt i foregående sesong.  

§4.4.3 Moderklubben samtykker i overgangen ved at moderklubbens lagleder gir en skriftlig aksept per mail. Ved å gi skriftlig aksept til overgangen viser moderklubben at den ikke har noen innvendinger mot overgangen, og frasier seg retten til å bestride overgangen i etterkant.  

§4.4.3.1 Ved manglende skriftlig aksept kontaktes moderklubbens lagleder (på e-post adressen oppført på NCF sine hjemmesider) innen 48 timer fra de mottar dokumentasjonen i §4.4.1 og §4.4.2 fra søkerklubben. Moderklubben har en klagefrist på tre - 3 - dager (72 timer) på seg til dersom den ikke ønsker å godta overgangen. Klagen må begrunnes og dokumenteres skriftlig, og sendes på e-post til NCFs administrasjon, innen fristen på tre dager. Unnlater moderklubben å svare på henvendelsen innen fristen, skal overgangen godkjennes. Blir en overgang av ulike årsaker ikke godkjent, eller blir en klage avslått av administrasjonen, kan dette vedtaket klages inn til Sanksjonsutvalget. 

§4.4.3.2 Moderklubben kan kun stoppe en overgang dersom (a) spilleren det gjelder har en gyldig kontrakt med moderklubben eller (b) moderklubben kan dokumentere at spilleren skylder moderklubben penger.  

§4.4.3.3 Sanksjonsutvalget skal behandle klager vedrørende spilleroverganger innen fire - 4 - dager.  

§ 4.5 Godkjenning av overgang  
En overgang godkjennes ikke før korrekt og nødvendig dokumentasjon er mottatt og behandlet av NCF.  

§4.5.1 Innmeldte overganger skal, etter at all nødvendig dokumentasjon er mottatt av NCF fra alle parter, behandles innen 72 timer.  

§4.5.2 NCF skal føre spilleren over til ny klubb på NCF sin webside innen 48 timer fra den blir godkjent.   

§4.5.3 Ingen spiller har lov til å spille for nytt lag før overgang er godkjent og spiller er registrert i ny klubb på NCF sin webside.  

§4.5.4 Ved mangelfull dokumentasjon eller mistanke om ugyldig dokumentasjon kan NCF nekte å godkjenne overganger inntil tilfredsstillende dokumentasjon er fremlagt.  

§4.5.5 Dersom moderklubben sender en klage knyttet til overgangen, skal en eventuell godkjenning av overgangen ikke tre i kraft før Sanksjonsutvalget har behandlet klagen.

§ 4.6 Fri agent  
En spiller som ikke har spilt en offisiell kamp for moderklubben i løpet av de tre foregående sesongene (ikke inkludert inneværende sesong), kan søke om status som "fri agent". En offisiell kamp er en cricketkamp som er en del av en konkurranseaktivitet arrangert under NCF.  

§4.6.1 En spiller søker om å bli «fri agent» ved å sende inn overgangsskjema til NCF. Spilleren fyller inn «FRI AGENT» der navnet på ny klubb skal stå. Overgang til ny klubb kan skje uavhengig av overgangsvindu. Det skal betales standard overgangsgebyr for fri agent, med mindre klubben vedkommende kommer fra er oppløst, jf. § 22.2. 

§4.6.2 Etter å bli blitt erklært fri agent står spilleren fritt til å registrere seg med hvilken som helst klubb på lik linje med en ny spiller (jfr. §3.3). Den «frie agenten» er ikke spilleberettiget før spilleren har fullført spillerregistreringen.  

§ 4.7 Overgang fra klubber som har rykket ned  
Ved spillerovergang fra en klubb som i foregående sesong rykket ned i divisjonssystemet gjelder andre vilkår i de tilfeller der en spiller ønsker å melde overgang til en ny klubb som spiller i en høyere divisjon enn den divisjonen spillerens moderklubb rykket ned til.  

§4.7.1 En spiller kan søke overgang til en klubb som for inneværende sesong spiller i en høyere divisjon enn spillerens moderklubb gjør etter forrige sesongs nedrykk dersom det betales en ekstra overgangsavgift. Den ekstra overgangsavgiften er på 10 000 kr dersom moderklubben rykket ned til 1. divisjon, 7 500 kr dersom moderklubben rykket ned til 2. divisjon, 5 000 kr dersom moderklubben rykket ned til 3. divisjon, 2 500 kr dersom moderklubben rykket ned til 4. Divisjon og 2 000 kr dersom moderklubben rykket ned til 5. divisjon. Avgiften kommer i tillegg til overgangsgebyret på 800 kr. Av den ekstra overgangsavgiften vil 70 prosent tilfalle moderklubben, og 30 prosent til NCF.  

 

KAPITTEL 5. SERIESPILL  

Utdypende spillereglement for elitedivisjon herrer

§ 5.1 Samtlige medlemsklubber av NCF har rett til å delta i seriemesterskap etter påmelding og innbetalt kontingent og avgift innen fastsatte frister, samt overholdelse av eventuelle tilleggsvilkår angitt av NCF.   

§5.1.1 NCF kan, når særlige omstendigheter taler for det, nekte nye lag å delta i seriemesterskapet for en gitt periode. Et eksempel på særlige omstendigheter er manglende banekapasitet. Av nye lag, skal NCF primært prioritere lag som bidrar til geografisk utbredelse av cricketidretten i Norge, og sekundært lag fra eksisterende klubber.  

§ 5.2 Seriemesterskap skal spilles etter seriespillprinsippet i et gitt antall divisjoner (se §5.3), uten finalekamp. Kampene skal spilles i samsvar med godkjent spillereglement, kampplan, relevante internasjonale og lokale cricketlover samt NCF sine vedtekter.  

§ 5.3 Det er forbundsstyret i NCF som bestemmer antall divisjoner og antall klubber i hver divisjon før sesongstart. Divisjonsoppsettet og inndelingen for kommende sesong skal være klart senest 1. mars.  

§5.3.1 Det er ikke tillatt med flere lag fra samme klubb i samme divisjon. Unntak for kvinneliga og ungdomsligaer, hvor man kan ha inntil to lag fra samme klubb med regulering på flyt av spillere, iht. § 3.5.3.  

§5.3.2 En avgjørelse om reduksjon av antall lag i en divisjon må vedtas før sesongstart i sesongen før reduksjonen(e) innføres. Eksempel: en reduksjon i antall lag i Eliteserien som skal gjelde fra og med 2019 sesongen må vedtas før 2018 sesongen starter.  

§ 5.4 Divisjonsoppsett  

§5.4.1 Eliteserien består av ti lag og det spilles dobbel serie. De to lagene som ender på 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon 1. Kamplengden er 45 overs per inning.  

§5.4.2 Divisjon 1 består av ti lag og det spilles dobbel serie. De to lagene som ender på 1. og 2. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker opp til Eliteserien. De to lagene som ender på 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon 2. Kamplengden er 40 overs per inning.  

§5.4.3 Divisjon 2 består av ti lag og det spilles dobbel serie. De to lagene som ender på 1. og 2. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker opp til divisjon 1. De to lagene som ender på 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon 3. Kamplengden er 30 overs per inning.  

§5.4.4 Divisjon 3 består av ti lag og det spilles dobbel serie. De to lagene som ender på 1. og 2. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker opp til divisjon 2. De to lagene som ender på 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon 4. Kamplengden er 30 overs per inning.  

§5.4.5 Divisjon 4 består av ti lag og det spilles dobbel serie. De to lagene som ender på 1. og 2. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker opp til divisjon 3. De fire lagene som ender på 7., 8., 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon 5. Kamplengden er 25 overs per inning.  

§5.4.6 Divisjon 5 består av 18 lag som er delt inn i to avdelinger (avd. A og avd. B) med ni lag i hver avdeling. I hver avdeling spilles det dobbel serie. De to lagene som ender på 1. og 2. plass på tabellen i hver avdeling etter avsluttet seriespill rykker opp til divisjon 4. Kamplengden er 25 overs per inning.  

§5.4.7 Dersom det er behov for å fylle opp kvoten av lag i en divisjon (jfr. §5.3) kan flere enn to lag rykke opp i divisjonen over. §5.4.8 Ved lik poengsum etter avsluttet seriespill bestemmes rekkefølgen på lagene av bestemmelsene i §17.  

§ 5.5 Kamplengde, tid og pauser  
En kamp består av to innings. Hver inning består av et gitt antall overs. Hver over skal gjennomføres på maksimalt fire - 4 - minutter.  

§5.5.1 Overs, kamplengde, tidsfrister og pauser for hver divisjon fremgår av følgende tabell:                                                   

 
September  
Divisjon 
Overs  
Min. overs
Tid pr. inning
Drikke pr. inn
Pause  
Tidsramme  
Overs  
Tid  
Elite  
45
18
3 timer
2x5min  
30 min
6t 50 min
40
6t 10min
Div 1
40
16
2t 40 min
1x5min  
25 min
5t 50 min
35
5t 10min
Div 2
30
12
2 t
1x5min  
20 min  
4t 30 min
25
3t 50min
Div 3
30
12
2 t
1x5min  
20 min
4t 30 min
25
3t 50min
Div 4
25
10
1t 40 min
1x5min  
20 min
3t 50 min
20
3t
Div 5
25
10
1t 40 min
1x5min
20 min
3t50
20
3t

§5.5.2 En kamp skal avvikles innenfor gitt tidsramme. Det er dommernes ansvar å sørge for at kampen avsluttes i tide, og den neste kampen kan starte på fastsatt tidspunkt, iht kampplan.  

§5.5.3 I september måned skal alle kamper i alle divisjoner reduseres med fem overs pr. inning. Det gjelder uansett vær og lysforhold.  

 

KAPITTEL 6. NORGESMESTERSKAP (NM)  

§ 6.1 NM sluttspillet skal arrangeres i ICC T20 formatet. Vinneren av NM får tildelt Kongepokalen, og kan titulere seg som Norgesmester.  

§ 6.2 Turneringsoppsett NM skal bestå av 32 lag delt inn i åtte puljer, med fire lag i hver pulje. I det innledende puljespillet skal lagene spille mot hverandre en gang. Vinnerne av hver pulje (totalt åtte lag) kvalifiserer seg til NM-sluttspillet. Sluttspillet spilles i cup-format og arrangeres med følgende runder; kvartfinale, semifinale og finale.  

§6.3.1 Rekkefølgen i puljespillet avgjøres ved oppsett av tabell for puljens fire lag. I gruppespill deles det ut 4 poeng for seier og 2 poeng for uavgjort. Ved avlysning av kamper, gis hvert av lagene to poeng. Ved like poengsum mellom to eller flere lag etter endt puljespill vil rekkefølgen bestemmes etter følgende kriterier for de lag som har like mange poeng: 

 1. Innbyrdes oppgjør (seier eller tap)
 2. Flest seiere
 3. Net run rate i innbyrdes oppgjør

§6.3.2 De åtte puljevinnerne skal ikke seedes i sluttspillet. Kvartfinalene trekkes ut fra de åtte puljevinnerne. Administrasjonen i NCF står ansvarlig for trekningen av kvartfinalene og semifinalistene. Hvert lag som har kvalifisert seg for neste runde, inviteres til å stille med en representant ved trekningene.  

§ 6.4 Kvalifisering  
Kvalifisering for lag til NM bestemmes på bakgrunn av endelig sluttabell i seriespillet for foregående sesong. Som grunnlag for kvalifisering til NM i 2018 brukes sluttabell i seriespillet for 2017. Lag som inviteres til deltakelse i NM bestemmes etter følgende modell:  

§6.4.1 Eliteserie: Ti første lag på tabellen fra foregående sesong.  '
§6.4.2 Første divisjon: Seks beste lag på tabellen.  
§6.4.3 Andre divisjon: Fire beste lag på tabellen.  
§6.4.4 Tredje divisjon: Fire beste lag på tabellen.  
§6.4.5 Fjerde divisjon: Fire beste lag på tabellen.  
§6.4.6 Femte divisjon: Fire beste lag på tabellen.  

§ 6.5 Antall klubblag  
I tråd med bestemmelsene for utdeling av Kongepokal, har en klubb kun lov til å stille med ett lag i NM. Dersom flere lag (B, C, D osv.) fra samme klubb kvalifiserer seg så tillates klubben kun å delta med et lag. I NM kan en klubb ubegrenset bruke spillere fra alle klubbens serielag (dvs. A, B, C-lag osv.).  

§ 6.6 Gjestespiller  
Det er ikke tillat med bruk av gjestespillere fra og med 2018-sesongen.

§ 6.7 Reservelag  
Det skal utarbeides en liste med reservelag fra de beste lagene som ikke kvalifiserte seg til å delta i NM. Det øverste rangerte laget på denne listen skal være det høyeste rangerte laget (per sluttabell fra foregående sesong) som ikke kvalifiserte seg. Reservelisten for 2017 er som følger: 1. Nr. syv Divisjon 1 fra foregående sesong 2. Nr. åtte Divisjon 1 3. Nr. ni Divisjon 1 4. Nr. ti Divisjon 1 5. Nr. fem Divisjon 2, osv… §6.7.1 Dersom et kvalifisert lag velger å ikke delta i NM, så vil det beste ikke-kvalifiserte laget, dvs. øverste lag på listen over reservelag (jfr. §6.7) bli tilbudt plassen. Reservelaget som tilbys plass i NM må si ja eller nei til tilbudet innen 24 timer.  

§ 6.8 Trekning av puljer   
Puljene i puljespillet trekkes av administrasjonen i NCF. De 32 deltakerlagene i NM skal seedes basert på endelig tabellplassering i seriespillet fra foregående sesong. Langene seedes på fire nivåer, og seedingen gjøres i tråd med følgende modell:
 

Seedingsnivå 1
Seedingsnivå 2
Seedingsnivå 3
Seedingsnivå 4
1
Vinner Eliteserie
1
Vinner 3. divisjon
1
Nr. fire 1. divisjon
1
Vinner 5a. divisjon
2
Vinner 1. divisjon
2
Vinner 4. divisjon
2
Nr. fem 1. divisjon
2
Vinner 5b. divisjon
3
Vinner 2. divisjon
3
Nr. syv Eliteserie
3
Nr. seks 1. divisjon
3
Nr. fire 3. divisjon
4
Nr. to Eliteserie
4
Nr. åtte Eliteserie
4
Nr. to 2. divisjon
4
Nr. to 4. divisjon
5
Nr. tre Eliteserie
5
Nr. ni Eliteserie
5
Nr. tre 2. divisjon
5
Nr. tre 4. divisjon
6
Nr. fire Eliteserie
6
Nr. ti Eliteserie
6
Nr. fire 2. divisjon
6
Nr. fire 4. divisjon
7
Nr. fem Eliteserie
7
Nr. to 1. divisjon
7
Nr. to 3. divisjon
7
Nr. to 5a. divisjon
8
Nr. seks Eliteserie
8
Nr. tre 1. divisjon
8
Nr. tre 3. divisjon
8
Nr. to 5b. divisjon

Reservelag som aksepterer tilbud om plass i NM vil seedes basert på plassering i seriespillet fra foregående sesong. Lag som kvalifiserer seg som vinnere av sine divisjoner vil ikke flyttes ned (eller opp) dersom et kvalifisert lag takker nei og erstattes av et reservelag. Reservelaget seedes basert på lagets sluttplassering fra foregående sesong. Dette kan føre til at andre lag vil seedes noe høyere (eller lavere) som følge av reservelagets deltakelse.  

Eksempel; dersom lag tre fra Divisjon 5 ikke ønsker å delta i NM og lag syv fra Divisjon 2 tar over plassen så betyr det at lagene som er seedet fra 20. plass til og med 30. plass flyttes en plass ned. Dersom lag 2 fra Eliteserien ikke melder seg på og erstattes av lag syv fra divisjon 1 så vil lag seedet på plass 5 til og med 8 rykke en plass opp, laget som er seedet på 11. plass vil rykke opp til 8. plass og lagene seedet på plass 12 til og med 19 vil rykke opp en plass.  

Hver pulje vil bestå av et lag fra hvert seedingsnivå. Trekningen vil foretas av administrasjonen i NCF, med minst fire eksterne vitner.  

§ 6.9 Deltakelseskrav  
Klubber som kvalifiserer seg til, og som velger å delta i, NM må betale avgifter og andre skyldige beløp innen fastsatte frister. De kvalifiserte lagene som ikke betaler utestående avgifter og skyldige beløp innen fastsatte frister strykes, og øverste lag på listen over reservelag tilbys plass i NM.  

§ 6.10 Sluttspill  
Dersom kampene i sluttspillet utsettes, så skal de settes opp på nytt. Omberammede kamper i sluttspillet prioriteres foran seriekamper, og ved behov kan seriekamper flyttes slik at utsatte kamper i sluttspillet kan få nye kamptidspunkt.  

§ 6.11 Kamplengde, tid og pauser i NM
Kamper i NM skal følge følgende retningslinjer: 

 
Overs  
Min. overs for å oppnå et gyldig resultat
Tid pr. inning
Pause  
Tidsramme
NM T20
20
5 overs i begge innings
1t 20 min
10 min
2t 50 min

 

KAPITTEL 7. GJENNOMFØRING AV KAMPER  

§ 7.1 Kamper i seriespillet gjennomføres etter tidsskjema presentert i §5.5, og kamper i NM etter tidsskjema presentert i §6.11

§ 7.2 Kampstart  

§7.2.1 Toss skal skje senest 15 minutter før kampstart, og kampen skal starte til fastsatt tid.  

§7.2.2 Lagene må være tilstede på banen i godkjente spilledrakter senest til toss. Det må være minst åtte – 8 – spillere fra hvert lag tilstede på banen før toss slik at toss kan gjennomføres. Lagoppstillingen kan ikke endres etter toss. Dersom et eller begge lag ikke har åtte spillere tilstede 15 minutter før kampstart er kampen å anse som forsinket.  

§7.2.3 Lag som forårsaker forsinkelser i kampstarten eller toss utover 4 minutter skal straffes med reduksjon i overs, en over ved batting for hvert 4. minutt forsinkelse. Videre vil laget som er forsinket bøtelegges med kr. 500,- pr. 15 min kampstart forsinkes.  

§7.2.4 En kamp kan ikke begynne senere enn 30 minutter etter fastsatt starttidspunkt, med mindre det er værforhold og sikkerhetsrelaterte utfordringer som skaper utfordringer for kampstart. Det betyr at tidspunktet for walkover ved f.eks. manglende oppmøte er 31. minutt etter fastsatt starttid, per kampplanen.  

§7.2.5 Reduksjon av overs kan skje både før og under kamp. Det er kun dommerne som kan redusere antall overs, og dette kan kun gjøres med bakgrunn i værforhold og sikkerhet. Ved en avgjørelse om å redusere overs er det dommernes ansvar å informere begge lag med en gang.  

§7.2.6 Det er kun dommerne som i fellesskap kan avlyse en kamp på kampstedet på grunn av rådende spilleforhold ved banen. Begge dommerne må være enige i en avgjørelse om slik avlysning.


§ 7.3 Forsinkelser underveis i kampen  

§7.3.1 Hvis laget som har fielding i 1. inning ikke kaster sine overs etter tidsskjemaet som er satt opp for divisjonen (jfr. §5.5.1.) skal den inningen fullføres. Og 2. inning reduseres med en over for hvert 4. minutt som 1. inning er forsinket. Target score skal ikke reduseres.  

§7.3.2 Hvis laget som har fielding i 2. inning ikke kaster sine overs etter tidskjemaet som er satt for divisjonen (jfr. §5.5.1) skal den påbegynte over fullføres. Lagets score i 1. inning blir redusert på følgende vis:  

 • Antall runs reduksjon: (1. inning runs delt på total antall overs av kamplengden ganget med antall overs kampen er forsinket.
 • Ny score chase = 1. inning target score minus antall runs redusert.  
 • Ny overs = total overs av kamplengde minus antall overs kampen er forsinket.  

Alle tall rundes opp til nærmeste hele tall.  

§7.3.3 Fielding laget skal ikke straffes for ekstra tidsbruk dersom dette skyldes følgende:  

 1. En spiller er skadet og trenger medisinsk behandling.  
 2. En spiller er skadet og bruker ekstra tid på å forlate banen.  
 3. Sløsing av tiden (og bruk av lang tid) fra batting laget. Dersom batting laget bruker for lang tid kan dommeren, etter advarsel, redusere tid og/eller overs for batting laget.  
 4. Andre tilfeller av unødvendig tidsbruk som er utenfor kontrollen til fielding-laget  

Forsinkelse og en eventuell reduksjon i overs skal varsles til begge lags kapteiner av dommerne i god tid slik at de kan tilpasse spillestrategien deretter.  

§7.3.4 Dersom værmeldingen, resterende dagslys og/eller andre forhold utenfor lagenes forhold sannsynliggjør at kampen ikke vil kunne avvikles innen normal spilletid kan dommerne redusere antall overs før kampstart. Antall overs kan maksimalt reduseres til minimum antall overs for godkjent resultat i den aktuelle kampen.

§ 7.4 Resultat  
For at en kamp skal ha et gyldig resultat, må minst 40 prosent av totale overs av opprinnelig fastsatte kamplengde, være spilt i begge innings.  
 

KAPITTEL 8. DOMMER OG SCORERE  

§ 8.1 Dommere og scorere kan ikke dømme eller utføre scoring på kamper fra samme divisjon som det laget dommeren/scoreren selv spiller kamper for. Denne bestemmelsen omfatter ikke dommerpanelet eller scorerpanelet. Dommerkomiteen kan sette opp dommere og/eller scorer fra samme divisjon utenfor panelene ved særskilte tilfeller. Bakgrunnen for slikt oppsett skal i tilfellet kommuniseres fra Dommerkomiteen til lagene som spiller.  

§ 8.2 Det er kun dommere som har gjennomført og bestått dommerkurs som anses som kvalifiserte dommere, og det er kun kvalifiserte dommere som skal dømme kamper. Dommerkomiteen kan på saklig grunnlag suspendere dommere og scorere fra dømming og scoring i inntil 30 dager av gangen.

§8.2.1 Innen 1. april skal hver klubb som deltar i NM- og seriespill melde inntil NCFs administrasjon, navn på minst to kvalifiserte dommere fra sin klubb som er tilgjengelige til å dømme kamper for sin klubb i løpet av sesongen. Lag som ikke melder inn minst to kvalifiserte dommere til administrasjonen i NCF innen fristen kan ilegges en bot på kr 1 000,- per manglende kvalifiserte dommer.  

§8.2.2 For elitedivisjon og 1. divisjon herrer, samt NM, skal NCF utpeke dommere og scorer på individuelt nivå. For seriespill utover dette skal det gjennom NCFs kampplan oppnevnes klubber som er ansvarlige for å sende kvalifisert(e) dommer(e) til å dømme den enkelte kamp, og scorer til å utføre scoring. Dommere og scorer skal settes opp senest 14 dager før kampdag.  

§8.2.2.1 Klubbene er ansvarlige for å sende kvalifiserte dommere og scorere til de kampene de er satt opp til. Hver klubb som deltar i seriespill og NM må påregne å stille med dommere og scorer til minst syv kamper per sesong. Dersom en klubb ikke kan sende en kvalifisert dommer eller scorer til oppsatt kamp, er det klubbens ansvar å finne en kvalifisert dommer eller scorer fra en annen klubb til å dømme/score kampen. Dersom en klubb finner en kvalifisert dommer eller scorer fra en annen klubb, skal dette meldes inn skriftlig til (a) dommerkomiteen, (b) lagene og (c) den andre dommeren og scoreren senest en - 1 - dag før kampen. Klubben må ta hensyn til §8.1 ved valg av dommer.  

§8.2.2.2 Det kan, i løpet av sesongen, legges inn begrensninger (inkludert mulige sanksjoner) på antall bytter av dommeroppdrag mellom klubber dersom det viser seg at denne ordningen ikke fungerer optimalt. Det er Dommerkomiteen som vurderer ordningen og tar en avgjørelse om innføring av begrensninger (inkludert mulige sanksjoner). Det skal informeres om dette i god tid på forhånd og det vil ikke ha tilbakevirkende kraft.  

§8.2.3 Det er tillatt å gi dommer- og/eller scoreroppdrag til enkeltpersoner uten at vedkommendes klubb/lag er ansvarlig for utføringen av gitte oppdrag eller deltaker i seriespill eller NM. Slike oppdrag skal fordeles av Dommerkomiteen.  

§8.2.4 Sanksjoner overfor dommere og scorere som stiller på vegne av en klubb satt opp med dommer- og/eller scoreroppdrag, skal ilegges den aktuelle klubben. Sanksjoner overfor dommere og scorere som personlig har fått tildelt oppdrag skal ilegges den aktuelle dommer/scorer. Ved brudd på spillereglementet vil sanksjoner, som vanligvis gis til laget, i disse tilfeller gis direkte til den enkelte dommer og/eller scorer.  

§ 8.3 Dommere og scorer skal møte til kamp senest 30 minutter før kampstart, slik at dommerne kan kontrollere baneforhold og nødvendig utstyr  før kampstart med hensyn til at kampen skal begynne til fastsatt tid og at scoreren skal kunne gjøre seg klar til kamp.  

§8.3.1 Møter ikke en dommer eller scorer opp til fastsatt tid (etter §8.3) må det betales en bot på 250,- pr. 15 min forsinkelse. Dette på grunnlag av en eventuell klage fra meddommer, scorer eller klubbene som skal spille kamp. Mottaker av sanksjonen bestemmes av §8.2.4.

§8.3.2 Dersom dommere eller scorer ikke møter opp til kampens starttid oppført i kampplan på NCFs webside, skal det sanksjoneres med en bot på kr 2 000,-. Samme sanksjon skal ilegges dersom dommeren som møter opp til kamp ikke er kvalifisert (jfr. §8.2). Mottaker av sanksjonen bestemmes av §8.2.4. Dersom sanksjonen skal ilegges en klubb og vedrører en seriekamp for herrer, skal det i tillegg også trekkes ett - 1 - poeng i seriespillet for inneværende sesong fra klubbens førstelag for herrer.

§8.3.2.1 Hvis en dommer eller scorer ikke møter opp til kampstart kan lagene velge en annen dommer eller scorer. Den nyvalgte dommeren eller scoreren må, før kampen starter, få skriftlig tillatelse av begge lags kapteiner til å dømme eller score kampen. Bøter beskrevet i §8.3.1 er også gjeldende dersom opprinnelig dommer møter opp etter at den nyvalgte dommeren har overtatt ansvaret for dømmingen. Det skal være opp til den nyvalgte dommeren om vedkommende vil fortsette dømmingen, eller om opprinnelig dommer skal ta over.

§8.3.2.2 Dersom en kamp ikke finner sted pga dommerfravær, skal resultatet av kampen regnes som uavgjort, og skal ikke spilles på nytt.  

§8.3.3 Dersom en dommer eller scorer ikke kan fullføre en påbegynt kamp, f.eks. på grunn av sykdom, gjelder det samme regel for valg av ny dommer og scorer, som nevnt i § 8.3.2.1.  

§8.3.4 Dommere og scorere skal kun snakke norsk eller engelsk.  

§ 8.4 Det er under enhver omstendighet dommernes og lagkapteinenes plikt å forsøke å få spilt en berammet kamp. Dommeren må ikke tillate et eller begge av de fremmøtte lagene å forlate banen så lenge det finnes en mulighet for at kampen kan bli spilt. Hvert lags kaptein har et ansvar for å medvirke til at denne bestemmelsen blir overholdt. ID-kontroll på spillere kan utføres av dommer(e) på banen, før kampstart eller under kampen.

§ 8.5 Dommernes avgjørelser er endelige, og kan ikke påklages under kampen. Etter at kampen er ferdigspilt kan situasjoner som er klare regelbrudd fra dommerens side påklages til de rette instanser i NCF. Ved brudd på spillereglementet skal NCFs straffebestemmelser/ sanksjoner i spillereglementet brukes. Hoveddommeren må annonsere resultatet og få signert NCFs offisielle kampskjema i et møte med de to kapteinene og andredommer senest 30 minutter etter kampslutt (jfr. §8.13).  

§ 8.5.1 Ingen av kapteinene eller dommerne kan forlate banen uten at møtet for signering av kampskjemaet er avholdt. Manglende oppfyllelse av kravet medfører kr. 1000,- i bot per person. For kapteiner ilegges deres klubber aktuell sanksjon, mens mottaker av sanksjon overfor dommere bestemmes av §8.2.4.   

§8.5.1 Dersom et av lagene ikke er enig i resultatet, skal kapteinen fra det aktuelle laget skrive en protest inn i kampskjemaet, sende en skriftlig klage til Dommerkomiteen innen midnatt neste dag. Det er kun de spillende lagene som har anledning til å påklage et resultat av en kamp. Klager knyttet til kampresultat kan ikke klages inn uten slik merknad i kampskjemaet.  

§8.5.2 Dersom et av lagene mener det er gjort føringsfeil av statistikk på enkeltspillere eller laget, kan laget sende en e-post til administrasjonen for å påpeke dette. Denne e-posten må sendes innen fire dager etter at den aktuelle kampen er spilt.  

§8.5.3 Ingen klubber skal under noen omstendigheter på eget initiativ eller på egen hånd kontakte NCFs turneringsadministrasjonssystem for å rette opp feil eller gjøre endringer i scorecard til en kamp. Det er kun administrasjonen i NCF som kan be om slike enderinger.  

§ 8.6 Scoring  
Administrasjonen og Dommerkomiteen har mandat til å avgjøre behovet for oppsett av nøytral scorer. Nøytral scorer bør settes opp der hvor resultatet av en kamp er direkte avgjørende for opprykk eller nedrykk, spillende klubber ber om det eller andre behov tilsier det. For øvrige kamper kan ansvaret for scoringen overlates til de spillende klubbene.Begge lag skal til enhver kamp ha med et fulladet nettbrett, og ekstra strømkilde ved behov, som kan brukes av scoreren. Dommerne skal, før kampstart, kontrollere at begge lag har med fulladet nettbrett til scoring. Lag som ikke har med fulladet nettbrett til kamp skal ilegges en bot på kr. 1 000,-  

§8.6.1 Det er kun NCFs valgte turneringsadministrasjonssystem som skal brukes til å score kamper som spilles i regi av NCF. Scorer, dommere og begge lags kapteiner plikter å sette seg inn i bruken av turneringsadministrasjonssystemet.  

§8.6.2 Scorer/hjemmelaget har ansvar for at kampdata lastes opp til NCFs valgte turnerings- administrasjonssystem innen midnatt samme dag som kampen spilles. Manglende oppfyllelse av kravet medfører kr. 500,- i bot per dag som opplastingen er forsinket, oppad begrenset til kr 3 000,- Mottaker av sanksjonen bestemmes av §8.2.4.

§ 8.7  Både hjemmelag og bortelag skal ha med dommerjakke til kampstart til dommerne. Lag som møter uten dommerjakke til kamp skal ilegges kr. 500,- i bot.  

§ 8.8 Utstyrskrav til dommere  

 1. Sort pen bukse 
 2. Rød overdel fra NCF 
 3. Ball teller 
 4. Dommerkort / notatblokk for poeng / overs og out notering 
 5. Penn 
 6. Klokke 

§8.8.7 Dommere som møter opp uten riktig utstyr iht. § 6.9 skal bøtelegges med kr. 1 000,- Etter at boten er bragt dommeren til kunnskap, må den være betalt før dommeren igjen kan dømme obligatorisk kamp i regi av NCF.  

§ 8.9 Rydding  
Banen skal ryddes etter spilt kamp. Det er dommerens ansvar å påse at banen blir ryddet av begge lag innen 10 minutter etter at kampen er spilt. Dommeren plikter å rapportere skriftlig på kampskjema om klubber som ikke rydder etter seg. Klubber som ikke rydder etter seg ilegges kr. 500,- i bot per kamp. Boten må betales til NCF før den aktuelle klubben spiller neste kamp.  

§ 8.10 Duckworth-Lewis metoden  
Ved stopp eller brudd underveis i kampen, grunnet vær eller andre gyldige grunner som fører til at kampen ikke kan gjennomføres som oppstart, skal Duckworth-Lewis (heretter D/L) metoden tas i bruk.  

§8.10.1 Scorer skal alltid skru på/aktivisere D/L fra første kast, og benytte NCFs offisielle turneringsadministrasjonssystem.  

§8.10.2 Chase score skal alltid være et avrundet tall (rundes opp). En score som er en run mindre enn chase score regnes som uavgjort.  

§8.10.3 Ved teknisk feil i NCFs offisielle turneringsadministrasjonssystem før eller under kampen, skal begge dommere beregne target manuelt basert på D/L metode, og informere begge lagkapteiner om endelig vinnende target. Dommere skal skrive manuelt beregnet target score inn i kampskjema.

§8.10.4 Informasjon av D/L metoden publiseres av dommerkomiteen på NCFs hjemmeside.  

§8.10.5 Alle brudd, reduksjoner og lignende skal noteres i kampskjemaet.  

§ 8.11 Begge lag skal før kamp levere en reserve ball til dommerne. Ved tap/ skade av ball i spill skal dommerne avgjøre hvilken reserve ball som er best egnet å ta i bruk for videre spill.   

§ 8.12 Runner  
Det er ikke tillatt med bruk av runner i noe format.  

§ 8.13 Kampskjema

§8.13.1 NCFs standard kampskjema skal brukes ved alle kamper i alle divisjoner og i alle turneringer. Begge lag skal ha med minst et eksemplar til hver kamp. Før toss, skal begge lag fylle ut kampskjemaet med navnet på spillerne fra sine lag som skal delta i kampen. Kampen skal ikke settes i gang før begge lag har fylt ut kampskjemaet og dommeren har fått skjemaet tilbake i utfylt tilstand. Lag som forårsaker forsinkelse skal få reduksjon i overs. Lag som ikke fyller ut kampskjema før toss skal ilegges kr. 500,- i bot.  

§8.13.1.1 Kun spillere som er oppført på kampskjemaet kan delta i kampen.  

§8.13.1.2 Bare spillere som er oppført blant de spillende 11 kan gjøre batting, bowling. 12th  man som er påført på spilleliste, kan etter dommerens tillatelse erstatte en skadet wicketkeeper. Inntil to reservespillere kan erstatte en fielder etter gjeldende regler.    

§8.13.1.3 Lag som bruker spillere i strid med §6.5.1.1 straffes med kr. 1 500,- i bot og fire poengs trekk i serietabellen uansett resultat.

§8.13.2 Det er tillatt å påføre navn på spillere som ikke er tilstede ved kampstart på lagskjema. Disse kan delta i kampen, så lenge det ikke er i strid med internasjonale cricketlover. En forsinket bowler må vente med å kaste ball for tilsvarende minutter han kom for sent på banen.

§8.13.2.1 En spiller fra laget som har fielding kan delta i en kamp og gjøre batting, keeping og fielding, men ikke gjøre bowling, hvis vedkommende dukker opp etter innings halve antall overs er allerede kastet ferdig. 12. mann tillates ikke som fielder ved kampstart for en spiller som er oppført blant de første 11 på lagsskjema men som ikke er fysisk tilstede på banen.  

§8.13.3 Etter kampslutt skal hoveddommeren samle begge lags kapteiner med meddommer til et møte. I møtet skal hoveddommer gå gjennom kampskjemaet og fylle inn riktig informasjon. Kampskjemaet underskrives av begge lags kapteiner og begge dommerne. Dersom en av de fire som skal underskrive kampskjemaet ikke er enig i informasjonen som har blitt fylt inn i kampskjemaet, skal vedkommende markere sin protest nederst på kampskjemaet, jf. §8.5.1.
Brudd på spillereglement, hendelser og notat knyttet til eventuelle klager kan også føres opp i kommentarfeltet på skjemaet.

§8.13.3.1 Hoveddommer er ansvarlig for at korrekt og nødvendig informasjon er fylt inn på kampskjemaet. Ved uregelmessigheter må dommerhonoraret tilbakebetales.  

§8.13.3.2 Hoveddommeren er ansvarlig for å sende inn kampskjemaet innen midnatt samme dag som kampen spilles. Manglende innsendt kampskjema medfører bot på kr. 500,- til hoveddommer. En kaptein som ikke underskriver kampskjemaet men deltar i møtet skal ilegges en bot på kr. 500,-.  

§8.13.4 Det er påbudt for dommere å registrere overs/wickets med en ballcounter. Antall overs kastet per bowler, tidspunkt ved forsinket start, pauser, spiller forlater eller kommer inn igjen på banen, kampen stoppes p.g.a regn eller andre uregelmessigheter i eget notathefte underveis.  

§ 8.14 Dommer-evalueringsskjema
Begge kapteiner skal fylle ut NCFs dommer-evalueringsskjema tilgjengelig på NCFs webside innen 24 timer etter kampslutt. Brudd på bestemmelsen medfører bot på kr 1000,- til vedkommende kapteins lag.

§ 8.15 Utbetaling honorar  
Betaling er dommer og scorer honorar skal gjøres (1) via Vipps på banen eller (2) via overføring i nettbank innen midnatt samme dag som kampen ble spilt (dersom det er en hverdagskamp) og innen midnatt på mandag (dersom det er en helgekamp). Lag som ikke betaler honorar i tide vil ved første forsinkelse få en advarsel. For andre gangs forsinkelse i samme sesong vil laget ilegges en bot på kr. 500,- per forsinket betaling av honorar.  

§ 8.16 Det er kun dommerne som kan avlyse en kamp på kampstedet p.g.a. spilleforhold ved bane. Dersom en kamp må flyttes på grunn av omstendigheter utenfor NCF sin kontroll skal de berørte lagene varsles så fort som mulig, og senest fem - 5 - dager før kampen skal finne sted.  

 

KAPITTEL 9. WIDE OG NO BALL  

§ 9.1 Offside wide: Dommere skal være strenge i tolkningen av offside wide regelen. Likevel skal dommeren kun gi wide hvis det er umulig for slagmannen å treffe ballen ved å spille et vanlig slag. Wide skal ikke gis hvis slagmannen beveger seg vekk fra ballen og samtidig kunne ha spilt et vanlig slag.  

§ 9.2 Legside wide: Dommeren skal gi legside wide, dersom ballen passerer bak slagmannens bein og passerer leggstump på leggside uten å treffe leggstump eller salgmannen.  

§ 9.3 Bouncer
Bouncer regnes for å være et kast som spretter og passerer over slagmannens skuldrer når han står oppreist ved battingcrease. En bouncer tillates per over. Passerer ballen over hode høyden på en oppreist batsman i battingcrease, skal det gis wide ball for et slikt kast, og advarsel om at en bouncer per over er benyttet selv om ballen passerte over hode iht. MCC lov § 42.6(a). Fortsetter bowleren i å kaste bouncer skal dommeren gi no ball. Free hit tildeles.

§ 9.4 Alle «full toss» som er høyere enn midjen til en oppreist batsman i sin crease, betraktes som farlige kast, og skal derfor erklæres som «no ball» av dommeren. Farten på kastet har ingen betydning. Fortsetter bowleren å kaste «full toss», skal dommere iverksette tiltak.

§ 9.5 En ball som treffer kanten, spretter utenfor en kunstig pitch, spretter mer enn en gang, ruller eller forandrer sin kurs på grunn av uregelmessigheter i den kunstige pitchen, skal automatisk gis som no ball av dommeren. Free hit tildeles ikke.

§ 9.6 Ved kast av alle typer «no ball» (untatt §9.5) skal batting-laget bli tildelt «free hit» på neste ball.

Slagmannen kan kun bli out på free hit iht. de metodene en kan bli out på ved en No ball dvs run out, handled the ball, hit the ball twice og obstructing the field.

Fielding kan kun endres på free hit ved tre tilfeller:

 1. Kan endre fielding når det er ny batsman som skal spille freehit enn den som spilte No ballen free hit baseres på. 
 2. Hvis en fielder står i faresone kan kapteinen flytte fielderen, men da må fielderen forlate banen og komme tilbake etter free hit-ballen. 
 3. Hvis det er færre enn 4 fielder inne i 30 meter sirkelen kan fielders hentes inn slik at det er minst fire inne i 30 meter sirkelen på free hit. 


KAPITTEL 10. INNMARK OG UTMARK  

§ 10.1 To halvsirkler skal markeres på banen med en diameter på 27,5m målt fra midterste trepinnen i hver ende av spillefeltet. I tillegg skal to rette linjer markeres mellom halvsirklene, slik at en ring dannes. Ringen danner grensen mellom innmark og utmark.  


KAPITTEL 11. FIELDING RESTRIKSJONER  

§ 11.1 Power-play 1 består av 20 % av kamplengde, hvor bare to fielders kan være utenfor sirkelen. Dette gjelder i alle divisjoner

§ 11.2 Power-play 2 består 60 % av kamplengde, hvor maks fire fielders kan være utenfor sirkelen. Dette gjelder i alle divisjoner

§ 11.3 Power-play 3 består av 20 % av kamplengde, hvor maks fem fielders kan være utenfor sirkelen. Dette gjelder i alle divisjoner.  

 

KAPITTEL 12. UTSETTELSE AV KAMPER  

§ 12.1 En avlyst eller avbrutt kamp, på grunn av værforhold, ikke tilgjengelig bane, dommerfravær som ikke lar seg erstatte etc. er automatisk en ikke ferdig spilt kamp. Kampen skal registreres om «abandoned» kamp i NCFs turnerings-administrasjonssystem. Det skal ikke spilles ny kamp, unntatt sluttspillkamper i NM. Kamper skal gjennomføres i tråd med kampplanen.  

§ 12.2 Det er kun ansvarlige personer i NCFs administrasjon som kan utsette en kamp. Utsettelse skal meddeles berørte klubber og dommere/scorer så fort en avgjørelse er tatt. Kun NCF kan sette opp kampen på nytt. De berørte klubbene skal få fem - 5 - dagers varsel ved endring av kamptidspunkt.  

§ 12.3 Dersom et lag uteblir fra fastsatt kamp, men har gyldig forfall, skal kampen settes opp på nytt. Gyldig forfall skal dokumenteres innen utgangen av neste arbeidsdag etter at kampen skulle ha startet. Som gyldig forfall regnes:  

§12.3.1 Forfall grunnet sykdom/dødsfall. Det må være umulig for laget å stille med nok spillere ved kampstart. Legeattest må fremlegges for hver enkelt spiller.  

§12.3.2 Forfall som følge av forsinket offentlig transport som tog, fly eller buss. Bekreftelse fra transportør må vedlegges. Motorhavari og lignende på eget kjøretøy kvalifiserer ikke for gyldig forfall.   

 

KAPITTEL 13. ANSVARSFORDELING (ved NCF anlegg)  

§ 13.1 Hjemmelag har det sentrale ansvaret for cricketbanen. Hjemmelag er lag som er oppført først i kampplan. Hjemmelag skal sørge for at banen er spilleklar senest 20 minutter før kampstart, at boundary er på plass og at banen er ryddet. Når det gjelder tørking av banen ved å suge opp vann ved hjelp av rollers e.l. er begge lag forpliktet til å samarbeide. Hvis et lag nekter å samarbeide, vil regler vedrørende sen kampstart og walkover også gjelde her.

§ 13.2 Begge lag skal sette stumps på plass 20 min før kampstart.  

§ 13.3 Lagene må ha med seg stumps og bails på hver kamp. Lag som ikke har med seg stumps og bails til kampstart skal ilegges kr. 500,- i bot. Kampen kan ikke starte uten stumps, og regler vedrørende sen kampstart og walkover vil også gjelde her.  

§ 13.4 Ved ettermiddagskamper skal hjemmelag plukke/samle opp boundary flags, samle sammen stumps og deretter plassere/bevare de i tråd med NCFs instruks.  

§ 13.5 Ved private turneringer har vertsklubb ansvaret for å rydde baneområdet for søppel. Søppelrydding og vedlikehold av treningsbane skal skje i tråd med NCF sine instrukser. Hvis vertsklubb ikke oppfyller dette skal klubben ilegges en bot på minst kr 3 000,-  


KAPITTEL 14. SPILLEDRAKTER OG UTSTYR  

§ 14.1 I alle kamper skal det benyttes fargede cricketdrakter, fargede pads, og fargede hansker. I tillegg skal begge batsman på pitchen ha lik farge på pads. Lag/klubber som ikke spiller med fargede drakter eller pads med lik farge vil få kr. 1 000,- i bot.  

§ 14.2 Spiller(e) uten reglementert drakt eller utstyr kan med dommernes tillatelse være med. Dette fritar imidlertid ikke for straff etter §14.1  

§ 14.3 Alle spillere under 18 år må bruke hjelm med skjerm ved batting og ved close fielding.  


KAPITTEL 15. WALKOVER OG UTEBLIVELSE FRA KAMP  

§ 15.1 Et lag kan ikke på egenhånd gi walkover. Et lag som på egenhånd gir walkover vil trekkes fem - 5 - poeng i serietabellen for inneværende sesong og ilegges en bot på kr 3 000,-  

15.2 Et lag som gir tre - 3 - eller flere walkover i seriespill samme år regnes for ikke å ha oppfylt sine forpliktelser som deltaker i seriespillet, og skal rykke ned en divisjon ved slutten av sesongen. Ved mer enn fem - 5 - walkovers skal laget automatisk rykke ned til laveste divisjon.  

§ 15.3 Et lag som møter opp uten nok spillere til kampstart, jfr. §7.2.2, eller ikke møter opp til kamp skal ilegges en bot på kr 3 000,- Laget vil automatisk tape kampen, og ved seriespill skal laget videre trekkes to - 2 - poeng i serietabellen.  

 

KAPITTEL 16. POENGBEREGNING SERIESPILL  

§ 16.1 For divisjon 1, 2, 3, 4, 5 og elite gjelder følgende:  

 • For vunnet kamp gis det 4 poeng.  
 • For uavgjort kamp gis det 2 poeng.  
 • For tapt kamp gis det 0 poeng.  
 • For ikke ferdig spilt kamp uten resultat (abandoned) gis det 2 poeng til hvert lag.  

§ 16.2 For eliteserie gis i tillegg ett - 1 - ekstra bonuspoeng ved seriekamper til lag som:

 1. Gjør batting først, spiller alle tildelte overs, ikke taper alle wickets og vinner kampen
 2. Gjør bowling først, tar alle wickets og vinner kampen

 

KAPITTEL 17. TIEBREAKERE VED LIK POENGSUM I SERIESPILLET  

§ 17.1 I tilfeller der flere enn et lag avslutter seriespillet med like mange poeng (like poengsum), skal plasseringen i tabellen for disse lagene avgjøres på følgende måte:  

 1. Hvis det er lag som avslutter seriespillet med like mange poeng, skal laget med flest seire få høyere plassering i tabellen.  
 2. Hvis det er lag som avslutter seriespillet med like mange poeng og like mange seire skal laget med flest poeng i innbyrdes oppgjør mellom de lagene som ender på like mange poeng og like mange seire få høyere plassering i tabellen.  
 3. Hvis det er lag som avslutter seriespillet med like poeng, like mange seire og like mange poeng i innbyrdes oppgjør skal laget med høyeste net run rate i innbyrdes oppgjør få høyere plassering i tabellen. Net run rate for de aktuelle lagene skal regnes ut manuelt av administrasjonen.  
 4. Hvis det er lag som har like mange poeng, like mange seire, like mange poeng i innbyrdes oppgjør og lik net run rate i innbyrdes oppgjør skal plasseringen på tabellen avgjøres ved loddtrekning. Vinneren av Eliteserien skal ikke avgjøres ved loddtrekning. Det skal da kåres to vinnere av Eliteserien.  

 

KAPITTEL 18. STRAFFEBESTEMMELSER / SANKSJONER  

§ 18.1 En spiller/ spillere/ lag ansees ikke å være spilleberettiget dersom spilleren deltar i strid med et eller flere punkter i NCF sitt spillereglement.  

§18.1.1 Et lag som benytter en eller flere ikke-berettigede spillere i en kamp skal, per kamp det gjelder, bøtelegges med kr. 2 500,- per uberettiget spiller, og trekkes fire - 4 - poeng i serietabellen. Motstanderlaget tilkjennes seieren i kampen. Straffede lag taper automatisk kampen hvor det er skyldige i å ha brukt en ikke berettiget spiller. Poengtrekket på fire (4) poeng kommer i tillegg til tap i gjeldende kamp.  

§18.1.2 Hvis §18.1.1 strider med andre lover i spillereglementet skal §18.1.1 prioriteres. Ved slike kamper skal lagene og spillernes statistikk (runs, wickets med mer) nullstilles for den aktuelle kampen.  

§ 18.2 Lagkaptein  

§18.2.1 Under enhver omstendighet har lagkapteinene plikt til å skape en sportslig og fair play stemning ved cricketkamper.  

§18.2.2 En lagkaptein er ansvarlig for sitt lags oppførsel før, under og etter kamp, både innenfor og utenfor boundary. Kapteinen plikter å bidra til fair play og gjennomføring av kamper (innings og overs) innenfor gitte tidsrammer. Lagkaptein kan ilegges kr 1 000,- i bot og utestenges fra den første oppsatte kampen etter at sanksjon er kommunisert dersom vedkommende ikke bidrar til det ovennevnte.  

§18.2.3 Ved gjentatte brudd på §18.2.2 kan lagkapteinen utestenges for en lengre periode, og ilegges en større bot. I tillegg kan kapteinens klubb straffes.  
 

§ 18.3 Uakseptabel oppførsel  
Spillere, dommere, scorer og lag tilknyttet NCF som deltar i cricketaktiviteter i regi av NCF kan straffes med økonomiske bøter og utestenges fra å spille kamper i en eller flere sesonger pga. uakseptabel oppførsel og brudd på ICC Code of Ethics. Ved skyldig dom skal sanksjonsutvalget ilegge vedkommende en bot i henhold til NIFs lov § 11-2, og på minimum kr 1 000, Ved gjentagelse fra samme person og/eller lag bør sanksjonsutvalget skjerpe straffenivået. Eksempler på uakseptabel oppførsel er å reagere på dommerens avgjørelse, komme i diskusjon med motstanderens spillere eller dommere, bruk av vulgært språk, voldsbruk osv. Eksempler på uakseptabel oppførsel fra dommere er å skape konfliktsituasjoner med spillere og/eller lagene, dårlig oppførsel på og/eller utenfor banen.

§18.3.1 Mindre forseelse, uakseptabel oppførsel
Sanksjonsutvalget skal ilegge enkeltperson og/eller lag en bot på minimum kr. 1.000,-.  

§18.3.2 Alvorlig forseelse, uakseptabel oppførsel
Sanksjonsutvalget skal ilegge enkeltperson og/eller lag en bot på minimum kr. 2.500,- og utestenge enkeltperson og/eller lag fra minimum to - 2 - kamper.

§18.3.3 Voldelig eller truende adferd 
Sanksjonsutvalget skal ilegge enkeltperson og/eller lag en bot på minimum kr. 5.000,- og utestenge enkeltperson og/eller lag fra minimum fem - 5 - kamper. Ved seriekamp skal spillerens klubb skal også trekkes fire - 4 - poeng i seriespillet.  
 

§ 18.4 Cricketballer  

§18.4.1 Balltempering er strengt forbudt. Etter første advarsel fra dommeren kan ballkasteren fratas rett til å kaste ball i samme eller flere kamper avhengige av nivået og omfanget på balltemperingen.  

§18.4.2 Det brukes bestemte cricketballer (godkjent merke og type) til kamper i regi av NCF. Lagene som spiller disse kampene plikter å bruke den godkjente ballen i gitt turnering. NCF kjøper inn cricketballer på vegne alle lag til bruk i kamper i regi av NCF og lagene forplikter seg til å kjøpe cricketballer fra NCF til bruk i serie og turneringskamper. Dersom et lag bruker en annen ball enn det som er bestemt av NCF og/eller bruker en ball i kamp som de har kjøpt på egenhånd (dvs. ikke kjøpt fra NCF) skal laget ilegges en bot på kr. 1 000,- kr per kamp hvor det brukes en ikke-godkjent ball.  
 

§ 18.5 Bruk av mobiltelefon for spillere og dommere er forbudt innenfor boundary. Både spillere og dommere straffes med en bot på kr. 1 000,- for bruk av mobiltelefon.  

§ 18.6 Ingen spiller fra batting side har lov til å komme inn på banen innenfor boundary uten tillatelse fra dommeren. Ved brudd på bestemmelsen skal spilleren ilegges en bot på kr. 1 000,- etter skriftlig rapport fra dommeren. Ved gjentagende brudd på bestemmelsen fra samme spiller kan straffereaksjonen skjerpes.  

§ 18.7 Forbundsstyret kan på særlig grunnlag legge ned spilleforbud for så vel klubber som for enkeltspillere. Det gjelder spesielt dersom vedkommende spiller eller klubb skylder NCF penger eller ved disiplinærsaker. Spilleren eller klubben vil da ikke være spilleberettiget inntil vilkår fastsatt av forbundsstyret er innfridd eller forbundsstyret bestemmer annet.   

§ 18.8 Alle bøter skal være betalt før førstkommende kamp for at lag og/eller spiller skal være spilleberettiget. Brudd vil føre til at §18.1 kan tas i bruk.  

§ 18.9 Klubber og/eller enkeltpersoner ilegges 15 prosent straffegebyr ved forsinket innbetaling. Klubber og/eller enkeltpersoner utestenges fra sesongen dersom de ikke betaler kravet innen 15 dager etter at fristen er utgått.  

§ 18.10 Lag som trekker seg fra en turnering etter at påmeldingsfristen er gått ut får ikke refundert deltakeravgiften for den aktuelle turneringen.  

§ 18.11 Parkering på områder som disponeres av NCF uten tillatelse fra NCF skal straffes med kr. 1 000,- i bot. Parkeringen skal kun skje på områder med P-skilt. Boten sendes til bileieren.  

§ 18.12 Brudd på NIFs barneidrettsbestemmelser knyttet til deltakelse aktivitet under Norges Cricketforbund skal av Sanksjonsutvalget straffes i tråd med NIFs lov § 11-2.

 

KAPITTEL 19. PROTESTER, KLAGER OG ANKER  

§ 19.1 Ankefrist på avgjørelser i Dommerkomiteen og Sanksjonsutvalget er 48 timer fra avgjørelsen er brakt den aktuelle part til kunnskap. Anker innsendt etter fristen på 48 timer skal avvises. Det må som hovedregel betales en ankeavgift til NCF på kr 500,- for behandling av en sak i ankeutvalget. Øvrige premisser og retningslinjer vedrørende ankebehandling reguleres av ankeutvalgets mandat publisert på NCFs websider.  

 

KAPITTEL 20. BRUK AV CRICKETBANER, NCA OG NCF-UTSTYR  

§ 20.1 Klubber må søke om tillatelse hos administrasjonen i NCF for å få tillatelse til å bruke en cricketbane (matchpitch) i Oslo kommune til å spille kamp som ikke er organisert av NCF. Brudd på bestemmelsen kan medføre bot på inntil kr. 3 000,- til spillere og/eller klubb.

§20.1.1 Alle som skal bruke en cricketbane til match må søke minst en uke i forkant av ønsket dato.

§ 20.2 Klubber og spillere kan kun benytte Norges Cricketakademi (NCA) innenfor tildelte treningstider, eller etter særskilt avtale med administrasjonen i NCF. Brudd på bestemmelsen kan medføre bot på inntil kr. 3 000,- til spillere og/eller klubb.

 

KAPITTEL 21. KLUBBENS KONTAKTPERSONER  

§ 21.1 Klubbene er selv ansvarlige for at NCF har korrekt og oppdatert kontaktinformasjon for klubben. Dette gjelder også kontaktinformasjon som står på hjemmesiden til NCF.  

§ 21.2 Kun klubbledere og kontaktpersoner som står oppført på NCF sine hjemmesider for gjeldende klubb har anledning til å henvende seg til på vegne av klubben til administrasjonen, komiteer og utvalg i NCF.  

 

KAPITTEL 22. OPPLØSNING AV LAG/KLUBB  

§ 22.1 Hvis et lag eller en klubb blir oppløst vil den miste plassen sin i seriespillet. Dersom laget på et senere tidspunkt ønsker å delta i seriespillet igjen, stiller de på lik linje med alle andre klubber som ikke har lag med i seriespillet.  

§ 22.2 Alle spillere som tilhører et lag eller en klubb som blir oppløst, får status som «fri agent». Vilkår for overganger følger av §4.6. Ved oppløsning av en klubb, kreves det ikke overgangsgebyr for spillere som søker om overgang fra denne til andre klubber.

§ 22.3 Klubber med lag som ikke fullfører hele sesongen og nedlegges/oppløses før alle seriekamper er ferdigspilt, vil ilegges en bot på kr 10 000,-.  

 

KAPITTEL 23. ENDRINGER I SPILLEREGLEMENTET  

§ 23.2 Endringer vedtatt i spillereglementet skal oppdateres på hjemmesiden til NCF senest 14 dager etter vedtak. Klubbene skal også informeres via e-post. Ingen endringer skal ha tilbakevirkende effekt.