Dommerkomiteen

Dommerkomiteen har fem faste medlemmer og et varamedlem.

Rizwan Akhtar
Wasim Asghar
Shahzad Bashir
Ishaq Saqi
M. Rizwan Younas
Pawan Agnihotri (vara)

DK kan nås via dk@cricketforbundet.no